Българска академия на науките

Археологически институт и Музей

 

Първобългарски надписи

 

Веселин Бешевлиев

 

Издателство на Българската академия на науките

(Второ преработено и допълнено издание)

София 1992

 

Книгата в .pdf формат (174 Мб)

     Съдържание

     Предговор към първо издание Предговор към второ издание

     Списък на съкращенията

 

УВОД

    Поглед върху историята на намирането и издаването на надписите Къде са намерени първобълг. надписи Видове надписи (Res gestae; Триумфални колони; Мирни договори; Военни надписи; Строителни надписи; Възпоменателни надписи)   Материал и изработка на надписите Форми и стил на буквите (Буквите в летописните надписи; Буквите в триумфалните надписи; Буквите на мирните договори; Буквите в инвентарните надписи; Буквите в строителните надписи; Буквите във възпоменателните надписи; Буквите в останалите надписи; Характерни букви и знаци; Знаци за съкращение, лигатури и др.; Таблица на различните буквени форми; Списък на лигатурите) Гръцкият език на надписите  (Ортография; Вокализъм; Консонантизъм; Морфология; Синтаксис; Членуване; Падежи; Глагол; Предлози и частици; Словоред; Стил; Речник) Предаване на първобългарските думи и имена Фонетични особености на първобългарските езикови остатъци Славянско влияние Гръцки падежни окончания на първобългарски думи Славянски местни названия Класите в първобългарската държава Багаини Боили Ὁ βοιλα καυχανος Ητζιργου βοιλας Ὁ βοιλα κολοβρος Κανα συβιγι Таркан Други титли Θρεπτὸς ἄνθρωπος Ὁ ἐκ θεοῦ ἄρχων Прибавката τῶν Βουλγάρων Титлата βασιλεύς Византийски акламации Invocatio symbolica и monogrammatica и индиктион у първобългарите Датиране в надписите Християнският бог Българи и славяни Канска канцелария Оригиналност и културно-историческо значение на първобългарските надписи Първобългарските надписи като исторически извор Първоначалното местонахождение на първобългарските надписи По-късната съдба на надписите и тяхното днешно местонахождение

 

НАДПИСИ И КОМЕНТАР

I. Res Gestae  (№№ 115)

II. Триумфални надписи  (№№ 1640)

III. Мирни договори  (№№ 4146)

IV. Военни надписи  (Заповеди; Списъци на ризници и шлемове)  (№№ 4754)

V. Строителни надписи  (№№ 5558)

VI. Възпоменателни надписи  (№№ 5971)

VII. Неопределени откъслеци  (№№ 7279)

VIII. Надписи върху предмети  (Легенди на оловни печати; Златен медальон; Сребърна чаша; Златен пръстен; Надписи на графити)  (№№ 8090)

IX. Неясни надписи  (№№ 9194)

 

Сравнителен показалец на изданията

Показалци

    Лични имена  (Първобългарски; Други) Родови и народностни имена  (Първобългарски; Други) Географски имена Първобългарски титли и думи Гръцки и старобългарски думи  (Гръцки; Старобългарски)

 

Приложения

    (Карта. Надписи 1 I, II и III около Мадарския конник)  (Образи 140)

    (1. Други Res Gestae, №№ 215)  (Образи 4178)

     (2. Триумфални надписи, №№ 1640)  (Образи 79101)

     (3. Мирни договори, №№ 4146)  (Образи 102121)

     (4. Военни надписи, №№ 4754)  (Образи 122137)

     (5. Строителни надписи, №№ 5558)  (Образи 138148)

     (6. Възпоминателни надписи, №№ 5971)  (Образи 149166)

     (7. Неопределени откъслеци, №№ 7279)  (Образи 167175)

    (8. Надписи върху предмети, №№ 8090)  (Образи 176—191)

    (9. Неясни надписи, №№ 9194)  (Образи 192—205)

 

[Back to Main Page]