Първобългарски надписи

Веселин Бешевлиев

 

Българска академия на науките

Археологически институт и Музей

 

Веселин Бешевлиев

Първобългарски надписи

 

(Второ преработено и допълнено издание)

Издателство на Българската академия на науките

София 1992

 

Веселин Бешевлиев

Первоболгарские надписи

 

Издательство Болгарской академии наук

София, 1992

 

 

 

ISBN 954-430-151-8

© Проф. Веселин Бешевлиев, 1992

с/о Jusautor, Sofia

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВО ИЗДАНИЕ . . . . . . . 7

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРО ИЗДАНИЕ . . . . . . . 10

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА . . . . . . . 11

 

УВОД . . . . . . . 20

 

Поглед върху историята на намирането и издаването на надписите . . . . . . . 21

Къде са намерени пьрвобълг. надписи . . . . . . . 32

Видове надписи . . . . . . . 32

Res gestae . . . . . . . 33

Триумфални колони . . . . . . . 33

Мирни договори . . . . . . . 36

Военни надписи . . . . . . . 37

Строителни надписи . . . . . . . 38

Възпоменателни надписи . . . . . . . 38

Материал и изработка на надписите . . . . . . . 39

Форми и стил на буквите . . . . . . . 40

Буквите в летописните надписи . . . . . . . 40

Буквите в триумфалните надписи . . . . . . . 41

Буквите на мирните договори . . . . . . . 42

Буквите в инвентарните надписи . . . . . . . 42

Буквите в строителните надписи . . . . . . . 43

Буквите във възпоменателните надписи . . . . . . . 43

Буквите в останалите надписи . . . . . . . 44

Характерни букви и знаци . . . . . . . 44

Знаци за съкращение, лигатури и др. . . . . . . . 45

Таблица на различните буквени форми . . . . . . . 46

Списък на лигатурите . . . . . . . 47

Гръцкият език на надписите . . . . . . . 47

Ортография . . . . . . . 49

Вокализъм . . . . . . . 50

Консонантизъм . . . . . . . 51

Морфология . . . . . . . 52

Синтакс . . . . . . . 54

Членуване . . . . . . . 54

Падежи . . . . . . . 55

Глагол . . . . . . . 55

Предлози и частици . . . . . . . 56

Словоред . . . . . . . 57

Стил . . . . . . . 58

Речник . . . . . . . 59

Предаване на първобългарските думи и имена . . . . . . . 59

Фонетични особености на първобългарските езикови остатъци . . . . . . . 60

Славянско влияние . . . . . . . 63

Гръцки падежни окончания на първобългарски думи . . . . . . . 64

Славянски местни названия . . . . . . . 66

Класите в първобългарската държава . . . . . . . 66

Багаини . . . . . . . 66

Боили . . . . . . . 67

Ὁ βοιλα καυχανος . . . . . . . 67

Ητζιργου βοιλας . . . . . . . 69

Ὁ βοιλα κολοβρος . . . . . . . 71

Κανα συβιγι . . . . . . . 72

Таркан . . . . . . . 75

Други титли . . . . . . . 75

Θρεπτὸς ἄνθρωπος . . . . . . . 75

Ὁ ἐκ θεοῦ ἄρχων . . . . . . . 77

Прибавката τῶν Βουλγάρων . . . . . . . 80

Титлата βασιλεύς . . . . . . . 81

Византийски акламации . . . . . . . 82

Invocatio symbolica и monogrammatica и индиктион у първобългарите . . . . . . . 83

Датиране в надписите . . . . . . . 84

Християнският бог . . . . . . . 85

Българи и славяни . . . . . . . 86

Канска канцелария . . . . . . . 87

Оригиналност и културно-историческо значение на първобългарските надписи . . . . . . . 88

Първобългарските надписи като исторически извор . . . . . . . 93

Първоначалното местонахождение на първобългарските надписи . . . . . . . 94

По-късната съдба на надписите и тяхното днешно местонахождение . . . . . . . 95

 

НАДПИСИ И КОМЕНТАР

 

I. Res gestae . . . . . . . 97

II. Триумфални надписи . . . . . . . 153

III. Мирни договори . . . . . . . 164

IV. Военни надписи . . . . . . . 186

а) Заповеди . . . . . . . 186

б) Списъци на ризници и шлемове . . . . . . . 193

V. Строителни надписи . . . . . . . 206

VI. Възпоменателни надписи . . . . . . . 227

VII. Неопределени откъслеци . . . . . . . 243

VIII. Надписи върху предмети . . . . . . . 245

а) Легенди на оловни печати . . . . . . . 245

б) Златен медальон . . . . . . . 249

в) Сребърна чаша . . . . . . . 250

г) Златен пръстен . . . . . . . 252

д) Надписи на графити . . . . . . . 252

IX. Неясни надписи . . . . . . . 254

Сравнителен показалец на изданията . . . . . . . 258

 

ПОКАЗАЛЦИ

1. Лични имена . . . . . . . 259

а) Първобългарски . . . . . . . 259

б) Други . . . . . . . 260

2. Родови и народностни имена . . . . . . . 260

а) Първобългарски . . . . . . . 260

б) Други . . . . . . . 260

3. Географски имена . . . . . . . 261

4. Първобългарски титли и думи . . . . . . . 261

5. Гръцки и старобългарски думи . . . . . . . 263

а) Гръцки . . . . . . . 263

б) Старобългарски . . . . . . . 269

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

[Back to Index]