.
Югозападните български земи през XIV век
.
Христо Матанов  (Наука и изкуство, София 1986)
 
Съдържание
Карти
    Уводни думи
I. Югозападните български земи в периода на сръбската власт (края на XIII — първата половина на XIV век)
   1.  Установяване на сръбската власт в югозападните български земи. Етапи, причини и последици
   2.  Сърбия и Романия. Югозападните български земи в административната структура на Душанова Сърбия
   3.  Владетел и феодали. Прояви на сепаратизъм в югозападните български земи (1331—1355 г.)

II. Разпадането на сръбското царство и югозападните български земи (1355—1371 г.)
   1.  Центробежни тенденции в първите години от управлението на цар Урош
   2.  От царство към княжества
   3.  Крал Вълкашин и деспот Йоан Углеша. В навечерието на Черноменската битка
   4.  Между Константинопол, Охрид и Печ

III. Феодални княжества и владетели през последните десетилетия на XIV век
   1.  Южна и Югоизточна Македония след Черноменската битка
   2.  Наследниците на крал Вълкашин
   3.  Княжеството на Драгаши

IV. От Черномен до Ровине. Из историята на османското нашествие
   1.  „Кръстоносният поход” на деспот Йоан Углеша
   2.  Периодът на васална зависимост
   3.  Феодални княжества, отразени в османската териториално-административна система

V. Централизъм и децентрализъм. Проблеми на държавните структури
   1.  Предпоставки за феодалната децентрализация
   2.  Владетелска идеология
   3.  Характер на феодалните княжества. Нови моменти в държавно-правните схващания

VI. България и феодалните княжества в македония през втората половина на XIV век
   1.  Политически контакти
   2.  De genere Bulgarorum

   Използувани извори и литература
   Приети съкращения
   Резюме (RU)  — Summary (EN)


[Back to Main Page]