Словени у југословенском Подунављу

Милица и Ђорђе Јанковић

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Скраћенице

2. Избор литературе o археолошким налазиштима у Југословенском Подунављу

3. Избор литературе

4. Коришћени историјски извори

 

 

            1. СКРАЋЕНИЦЕ

 

 

Acta VIII — Actes du VIII Congres international des sciences Prehistoriques et Protohistoriques — Beograd 1971.

AE — Archaeologia Ertesitö — Budapest

ANIUBIH — Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine — Sarajevo

AP — Arheološki pregled — Beograd — Ljubljana

ArchHung — Archeologia Hungarica — Budapest

ArchYug — Archaeologia Yugoslavica — Beograd

 

Balcanoslavica — Balcanoslavica — Beograd — Prilep

Banatica — Banatica — Resita

BCH Suppl — Bulletin de corespodance hellenique, Supplement, Ecole francaise d'Athenes — Paris

ByzZ — Byzantinische Zeitschrift — München

 

VAHD — Vjesnik za arheologiju i historiju Dalmatinsku — Split

VAMZ — Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu — Zagreb

WM — Vesniik Vojnog muzeja — Beograd

ВИИНЈ — Византијски извори за историју народа Југославије — Београд

Viminacium — Vimmaciuim — Požarevac

VHAD — Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva — Zagreb

 

ГГБ — Годишњак града Београда — Београд

ГЗМ — Гласник земаљског музеја Босне и Херцеговине — Сарајево

Гласник САД — Гласник Српског археолошког друштва — Београд

ГлПа — Гласник Народног музеја у Панчеву — Панчево

ГМГБ — Годишњак Музеја града Београда — Београд

Gomolava — Gomolava I — Novi Sad

Грађа ПСКВ — Грађа за проучавање споменика културе Војводине — Нови Сад

 

118

 

 

Gunjačin Zbornik — Gunjačin Zbornik u povodu sedamdesete godine života i četrdeset i pete godine znanstvenog rada — Zagreb 1980.

 

Dacia — Dacia — Bucureşti

 

II IKSA — Berichte über den II Internationalen Kongress fur slawische Archäologie, Band I—III — Berlin 1970

 

Ђердапске свеске — Ђердапске свеске — Београд

 

Збирке МГБ — Каталози збирки и легата Музеја града Београда

Зборник Б. Бабића — Зборник посветен на Бошко Бабик — Прилеп 1986.

ЗИМС — Зборник Историјског музеја Србије — Београд

ЗНМ — Зборник Народног музеја — Београд

ЗРВИ — Зборник радова Визанолошког ииститута — Београд

 

ИБИ — Извори за Българската история — София

ИГ — Историјски гласник Историјског института САНУ — Београд

InvArch — Inventaria Archaeologica — Beograd

Истраживања — Истраживања Народног музеја и Истраживачке станице Петница — Ваљево

 

Katalog VM — Katalozi izložbi Vojvođanskog muzeja — Novi Sad

Каталог МГБ — Каталози изложби Музеја града Београда — Београд

Katalog MGNS — Katalozi izložbi Muzeja grada Novog Sada — Novi Sad

Каталог HM — Каталози Народног музеја — Београд

Каталог САНУ — Каталози изложби Галеризе Српске академије наука и уметности — Београд

 

Ljetopis JAZU — Ljetopis Jugoslovenske akdemije znanosti i umjetnosti — Zagreb

 

Materijali — Materiјаli skupova Arheološkog druitva Jugoslavije — Beograd

I MKS, III MKS — Miedzynarodnowy Kongres Archeologii Slowianskiej — Bratislava

Музеји — Музеји — Београд

 

Нумизматичар Нумизматичар — Београд

 

OZ — Osdječki Zbornik — Osijek

OpArch — Opuscula Archaeologica — Zagreb

 

PodZb — Podravski Zbornik — Koprivnica

Прилози — Прилози за језик и књижевност — Београд

Pro memoria — Pro memoria — Subotica

PBM — Рад Војвођанских музеја — Нови Сад

 

Sirmium — Sirmium — Beograd

Situla — Situla — Ljubljana

SlovArch — Slovenska Archaeologia — Nitra

SlaAnt — Slavia Antiqua — Poznan — Warszawa

 

119

 

 

Средњовековно стакло на Балкану — Средњовековно стакло на Балкану (V—XV век), Зборник радова са међународног саветовања САНУ — Београд 1975.

1974. год,

Старинар — Старинар Издање Балканолошког института  Археолошког института Србије Београд

StudArh Studia Arhaeologica — Budapest

Студеница око 1200. године — Зборник радова „Студеница и византијска уметност око 1200. године", Научни скупови САНУ књ. XLI, Одељење историјских иаука, кн . 11 — Београд

SHP Starohrvatska prosvjeta — Split

SCrV — Studii si Cercetari de Istorie Veche — Bucureşti

 

в — висина

д — дужина

дим — димензије

инв. бр. — инвентарски број

лит. — литература

о — пречник обода

п — пречник

сигн. — сигнатура

ш — ширина

 

 

            2. ИЗБОР ЛИТЕРАТУРЕ O АРХЕОЛОШКИМ НАЛАЗИШТИМА У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПОДУНАВЉУ

 

 

Бабовић Љ.

1984 Збрадила, Корбово. Ђердапске свеске II

 

Бајаловић-Бирташевић М.

1956 Печати на словенској керамици у неким музејима Србије и Војводине, РВМ 5

1960 Средњовековна некропола у Миријеву. Беаград

1967 Beogradska tvrđava. Gornji grad — srednjovekovna arhitektura, AP 9

1968 Beogradska tvrđava. Gornji grad — srednji vek, AP 10

1970 Средњовековна керамика. Збирке МГБ II

 

Бајаловић — Хаџи-Пешић М.

1972 Slovenska keramika na teritoriji Beograda. Materijali IX

1973 Emploi des coquillages cauris dans la parure medievale et contemporaine sur la territoire de la Yougoslavie. II IKSA, II

1977 Средњовековном Београду y походе. Каталог МГБ 17

1979 Beograd — srednjovekovni grad. AP 20

1981 a. Keramika u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd

1981б. Накит сеобе народа и средњег века, каталог МГБ 21

1983 Ugro-Finnic Jewelry in the Museum of Belgrade ArchYug XX—XXI

1984 Накит VIII—XVIII века y Музеју града Београда. Збирке МГБ XV

 

Барачки С.

1960 a. Pavliš — Kudeljište — grob, AP 2

1960 б. Групни налаз старосрпског гвозденог алата из Вршца, РВМ 9

1965 Ciglana na deliblatskom putu, Dolovo, AP 7

 

121

 

 

1967 Ciglana na deliblatskom putu — sarmatsko i slovensko nalazište, AP 9

1977 Југоисточни Банат у раном средњем веку, каталог изложбе, Вршац

 

Баришић Ф.

1964 Византијски оловни печат из Сирмиума, ЗРВИ 8—1

 

Батистић-Попадић Д.

1988 Долово — циглана на делиблатском путу — средљовековни слој, ГИПа I

1989 Археолошка рекогносцирања у организацији Народног музеја Панчево 1984, и 1985, ГИПа 2

 

Бјелајац Љ.

1989 Les amphores byzantines dans la region danubienne de Serbie aux XI et XII siecles, BCH Suppl XVIII

 

Boroneant V.

1975 Locuirea din secolele XII—XIII de la Ogasul Neamtului-Comuna Berzasca, Banatica

 

Boroneant V, Stinga I.

1978 Cercetările privind secolul al VII-lea de la Ostrovul Mare, comuna Gogosu din zona Hidrocentralei »Porţile de Fier«, Drobeta, Turnu Severin

 

Брмболић M.

1989 Средњовековни мач из Народног музеја у Панчеву, ГИПа 2

 

Брукнер О.

1968 Čik, Bačko Petrovo Selo — nekropola iz doba Seobe naroda, AP 10

1982 The Sixth Century Necropolis at Vaiska, Sdrmium IV

 

Брукнер O, Медовић П.

1968 Kovin Grad — višeslojno naselje, AP 10

 

Бруншмид J.

1904 a. Groblje XI stoleća u Bijelom Brdu kod Osijeka, VHAD 7

1904 б. Starohrvatsko groblje kod Svinjareva (kotor Vukovar) VHAD 7

 

Булат M.

1968 Neki nalazi ranog srednjeg vijeka iz Osijeka, SHP 10

 

Бунарџић P.

1980 Menore iz Čelareva, Katalog izložbe Jevrejskog istorijskog muzeja i Muzeja grada Novog Sada, Beograd

1985 Čelarevo, Risultati delie ricerche nelle necropoli dell alto medioevo, Catalogo 22 MGNS, Novi Sad

1986 Челарево, Изложбене новине САНУ, Београд

1988 Гомолава в средних веках, Gomolava 1

 

Васић М.

            1906 Старосрпска налазишта у Србији, Старинар I

 

122

 

 

1938 Старосрпски гробови око цркве манастира Винче. Прилози XVIII

 

Васић Р, Ерцеговић-Павловић С, Минић Д.

1984 Велесница, Ђердапске свеске II

 

Веленрајтер П.

1952 Словенска некропола из VII—VIII вeкa у Богојеву, РВМ 1

1953 Старосрпско гробље X—XII века код Бостаништа близу Мошорина у Бачкој, РВМ 2

1959 Iskopavanja 1959. godine u Bogojevu, AP 1

1960 Bogojevo — Sombor — nekropola. AP 2

 

Веселиновић P.

1952 a. Налази из Раковца у Срему. РВМ I

1952 б. Ранословенске лончарске пећи и гробови код Мошорина у Бачкој, РВМ I

1953 Старосрпско насеље на Бостаништу код Мошорина у Бачкој. РВМ 2

 

Vinski Gasparini К, Ercegović S.

1958 Rano rednjevekovno groblje u Brodskom Drenovcu, VAMZ I

 

Vinski Z.

1949 Prethodni izveštaj o arheološkim značajkama elemenata materijalne kulture nađenim pri iskapanju nekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu siječnja 1948. godine. Ljetopis JAZU 55

1952 Naušnice zvezdolikog tipa u Arheološkom muzeju u Zagrebu s posebnim obzirom na nosioce srebrnog nakita Čađevica. SHP 2

1954 Gibt es frühslawische Keramik aus der Zeit der südslawischen Landnahme? ArchYug I

1955 Prethodni izveštaj o iskapanju nekropole na Lijevoj bari u Vukovaru 1951, 1952. i 1953. Ljetopis JAZU 60

1957 Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu, Situla 2

1958 O nalazima 6 i 7 stoleća u Jugoslaviji sa posebnim obzirom na arheološku ostavštinu u vremena Prvog avarskog kaganata. OpArch Ш

1959 Ausgrabungen in Vukovar. ArchYug III

1966 O primeni rendgenskih snimanja pri istraživanju mačeva, VVM 11—12

1970 O postojanju radionica nakita starohrvatskog doba u Sisku, VAMZ IV

1971 Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400—800 godine. VAMZ V

1974 a. Kasnoantički starosjedioci u Salonitanskoj regiji prema arheološkoj ostavštini predslavenskog supstrata, VAHD LXIX

1974 б. O kasnim bizantskim kopčama i o pitanju njihova odnosa s avarskim ukrasnim tvorevinama. VAMZ VIII

 

123

 

 

1978 Novi ranokarolinški nalazi u Jugoslaviji, VAMZ X—XI

1983 Razmatranja o poslekarolinškim mačevima 10 i 11 stoleća u Jugoslaviji, SHP 13

 

Вуксан M.

1989 Ковин, локалитет Град — сондажно истраживање 1986. године, Гласник САД 5

1990 Средњовековни локалитети у околини Бора, Гласник САД 6

 

Werner Ј.

1950 Slawische Bügelfibeln des 7. Jahrhunderts, Reinecke — Festschrift, Mainz

 

Гај-Поповић Д.

1974 Ceramic vassels in wich found medieval coins, Balcanoslavica 3

1978 Оловна була мађарског краља Саломона, ГГБ XXV

 

Гарашанин М, Васић М.

1980 Трајанов мост — кастел Pontes, Ђердапске свеске I

1987 Castrum Pontes, Ђердапске свеске IV

 

Гарашанин М, Васић М, Марјановић Вујовић Г.

1984 Трајанов мост — Castrum Pontes, Ђердапске свеске II

 

Гачић Д. 1

Керамички налази из некрополе у Манђелосу, Грађа ПСКВ XV

 

Група аутора

1965 Cercetări arheologice in zona viitarului lac de acumulare al hidrocentralei »Porţile de Fier«, SCIV 16 — 2

1969 Старе културе y Ђердапу, Каталог САНУ

1978 Археолошко благо Ђердапа, Каталог HM

 

Gubitza К.

1902 A bodrogh-szigeti Palos-monostor, AE XXII

 

Demo Z.

Bjelobrdski privesci u Jugoslaviji, PodZb

 

Димитријевић Д.

1963 Zabran Petrovčić, Surčin — srednjovekovna nekropola sa crkvom, AP 5

1966 Der Fund van Zemun Polje im Lichte der spätawarenzeitlichen Problematik, ArchYug VII

1969 O etničkim problemima Vojvodine u vreme doseljavanja Slovena, ANUBIH XII/1 posebna izdanja

1971 Brdašica pres de Vojka — necropole Avare, Acta VIII

1975 Доба великих миграција, Шајкашка — Историја I

1984 Сапаја, римско и средњовековно утврђење на острву код Старе Паланке, Старинар XXXIII—XXXIV

 

124

 

 

Dimitrijević D, Kovaćević Ј, Vinski Z.

1962 Seoba naroda — arheološki nalazi jugoslovenskog Podunavlja, Narodni muzej Zemun, katalog izložbe

 

Dimitrijević S.

1957 Četiri groba iz novootkrivene slovenske nekropole u Otoku kod Vukovara. OpArch II

 

Dom A.

1978 Kliško groblje, Klis, Vukovar — srednjovekovna nekropola, AP 20

 

Дрча C.

1986 Grabovica — Selište — Un site prehistorique et du moyen-age, Ђердапске свеске III

 

Ђорђевић М.

1990 Три сарматска насеља у северној Бачкој. Гласник САД 6

 

Ерцеговић С.

1958 Neobiavljeni grobni nalazi iz Bijelog Brda, SHP 6

1959 Sondiranie ranosrednjovekovne nekropole u Popovcu, AP 1

 

Ерцеговић-Павловић C.

1966 Прилог проучавању средњовековних некропола у источној Србији, Старинар XVII

1967 Le depot des bou des d'oreilles de la fortification romano-byzantine a Boljetin sir la Danube. ArchYug VIII

1968 Гроздолике византијске наушнице у Србији. Старинар XVIII

1970 a. Остава наушница са римско-византијског кастела из Бољетина на Дунаву, Старинар XX

1970 б. Прилог проучавању наушница у Србији од 9. до 13. Столећа, Старинар XXI

1975 Аварски коњанички гроб из Манђелоса. Старинар XXIV—XXV

1978 Стратиграфија на комплексу некропола у Мачванској Митровици, ГГБ XXV

1980 Les necropoles romaines et medievales de Mačvanska Mitrovica, Sirmium XII

1984 Равна, средњовековно насеље i некролола. Старинар XXXIII—XXXIV

1986 Средњовековна насеља и некрополе у Бољетину и на Хајдучкој воденици, Ђердапске свеске, Посебна издања 1

 

Ерцеговић-Павловић С, Минић Д.

1984 a. Брза Паланка, Ђердапске свеске II

1984 б. Грабовица, Раносредњовековно насеље. Ђердапске свеске II

 

125

 

 

1986 a. Le site d'habitation et la necropole de Pozajmište a Grabovica, Ђердапске свеске III

1986 б. Site d'habitation medieval a Velesnica, Ђердапске свеске III

 

Жеравица З.

1974 Die Keramik des XI und XII Jahrhunderts aus der Ansiedlung in Popovica, Balcanoslavica 3

1975 Glasgegenstende der Lokalitat Popovica (Ostserbien) aus dem XI—XII Jahrhundert, Средњовековно стакло на Балкану

 

Жеравица З, и Л.

1979 Средњовековно насеље у Поповици код Неготина. Старинар XXVIII—XXIX

 

Живановић С.

1978 Први резултати антрополошког проучавања некрополе у Челареву, РВМ 21—22

 

Ivaniček F.

1949 Istraživanje nekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu, Ljetopis JAZU 55

 

Иванишевић B.

1986 Стари Костолац, локалитет Рудине — насеље, Гласник САД 3

 

Јанковић Ђ.

1975 Srednjovekovna grnčarija donjeg srpskog Podunavlja, Balcanoslavica 3

1981 Подунавски део области Аквиса у VI и почетком VII века, Београд

1983 Рановизантијски Гамзиград — словенски град, Гамзиград, Касноантички царски дворац, Каталог САНУ 45

1984 Средњовековно насеље код Ушћа Слатинске реке, Ђердапске свеске II

1986 a. Le site d'habitation medeival Kula pres du village Mihajlovac, Ђердапске свеске III

1986 б. L'embouchure de la riviere Slatinska reka, Ђердапске свеске III

1986 в. Трагови Ромеја у словенском насељу Кула, Зборник Б. Бабића

1989 Nova stranica istorije Slovena, Pro memoria 7

 

Јанковић M.

1975 a. Две средњовековне некрополе у источној Србији, Старинар XXIV—XXV

1975 б. The ceramic wеre of lower-Danube basin culture in the 9th—11th Century in the teritory of Timočka Krajina, Balcanoslavica 3

1981 Среднјовековно насеље на Великом Градцу у X—XI веку, Београд

1983 a. Implements and Weapoos from 9th—11th centuries found at Ključ Dunava, Balcanoslavica 10

1983 б. Неки подаци o изради предмета од обојених метала на Кључу Дунава у IX—XI веку, ЗНМ XI 126

 

126

 

 

1983 в. Средњовековни укоп на Малом Калемегдану, ГГБ XXX

1985 Београд у средњем веку. Археолошко наслеђе Београда. Каталог МГБ 27

1986 a. Река, Ритопек — ранословенско насеље, АП 25

1986 б. Синор — Велико Село — средњовековно насеље, АП 25

1990 Један археолошки налаз у околини Београда, Гроб VI века, ГГБ XXXVI (у штампи)

 

Јанковић М, и Ђ.

1976 Mokranje kod Negotina, Kamenolom — višeslojni lokalitet, AP 18

1978 Подунавски градови поменути као пострадали 1072. године, ГГБ XXV

 

Јовановић A.

1984 a. Хајдучка воденица, Касноантичко и рановизантијско утврђење, Старинар XXXIII—XXXIV

1984 б. Мала остава бронзаног новца из рановизантијског утврђења поред Слатинске реке, Нумизматичар 7

 

Јовановић В.

1978 a. Prilozi hronologiji srednjovekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I), Balcanoslavica 6

1978 б. Прилог проучавању средњовековног прстења у CP Србији и CP Македонији, ГГБ XXV

1979 Prilozi hronologiji srednjovekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II), Balcanoslavica 8

1988 Прилог проучавању прстена Стефана Првовенчаног, Студеница око 1200. године

 

Јовановић С

1983 Михајловац — Блато — Обала, средњовековно насеље, Ђердапске свеске II

 

Калић Ј.

1982 Византијски печат из Београда, ЗРВИ 21

 

Катић В.

1989 Резултати рекогносцирања територије Младеновца, Гласник САД 5

 

Катунар Р.

Заштитно ископавање средњовековне некрополе у селу Кусадак, Истраживања II

 

Крстић Д.

1984 Обала — Корбово. Ђердапске свеске II

1986 Vajuga — Korbovo. Ђердапске свеске III

 

Ковачевић Ј.

1949 Словенске и српске старине у Винчи крај Београда и манастир Винча, Музеји 3—4

1960 Arheologija i istorija varvarske kolonizacije južnoslovenskih oblasti. Novi Sad

1961 a. O тамгама из Царичиног града и Сонте. Старинар XII

1961 б. Велика хумка код Батајнице, бронзанодопски гроб и некропола из XI века. Старинар XlI

 

127

 

 

1969 Arheološki prilog preciziranju hronologije slovenskog naseljavanja Balkana, Centar za balkaivološka ispitivanja ANIUBIH, knji. 4

1972 a. Sloveni i staro balkansko stanovništvo, Materijali IX

1972 б. Les tombes 73 et 77 de la necropole »Čik«, Balcanoslavica 1

1973 Raports entre les Avares et les Slaves dans les Balkans, Acta VIII

1977 Аварски каганат, Београд

 

Ковачевић Ј, Димитријевић Д.

1959 Srednjovekovna nekropola u Batajnici, AP 1

1968 Ostrvo Sapaja, Stara Palanka, Grad — višeslojno utvrđenje, AP 10

 

Кораћ M.

1986 L'embouchure de la riviere Slatinska reka, Ђердапске свеске III

 

Лаловић A.

1985 a. Археолошка истраживања на касноантичком локалитету Ромулиана код Гамзиграда у 1984. години, Гласник САД 2

1985 б. Gamzigrad — Romuliana, AP 26

 

Летица З.

1984 Велике Ливадице, Праисторијско, античко и средњовековно налазиште, Старинар XXXIII—XXXIV

 

Манојловић В.

1989 Средњовековни укоп са локалитета Опово — Бели брег, ГлПа 2

 

Манојловић В, Ружић М.

1981 Brza Palanka — Ušče Slatinske reke, Dunav — srednjovekovno naselje i nekropola, AP 22

 

Мано-Зиси Ђ.

1953 Прилог испитивању Араче, РВМ 2

 

Мано Зиси Ђ, Љубинковић М, Гарашанин М, Ковачевић Ј, Веселиновић Р.

1948 Заштитно ископавање код Панчева, Музеји 1

 

Мано Зиси Ђ, Марић Р, Гарашанин М.

Ископавање у Орашју, Старинар I

 

Марић Р.

1950 Ископавања на Орашју, Старинар II

 

Марјановић-Вујовић Г.

1967 Средњовековни гроб из околине Пожаревца, Старинар XVIII

1970 Beogradski grad — Zapadno podgrađe, АР 12

1971 Zapadno podgrađe Beogradskog grada — slovensko naselje, AP 13

 

128

 

 

1972 a. Zapadno podgrađe Beogradskog grada — slovenski Beograd. AP 14

1972 б. Koštani astragali kao prilozi u dečijim grobovima Slovena, Materijali IX

1973 a. Beogradska tvrđava — Zapadno podgrađe i Donji grad, AP 15

1973 б. Slavic Beograd, Balcanoslavica 2

1973 в. Стареишие археологические след славен в Белграде, II ИКСА, III

1974 Archcolgical proving the presence of Pecheneges in Beograd town, Balcanoslavica 3

1975 Словенски чешаљ из Београда, ЗНМ VII

1977 a. Распрострањеност наушница наросканог типа у Србији. Старинар XXVII

1977 б. The Latest researches of Slavic Beograd, Balcanoslavica 5

1978 a. Beogradska tvrđava — Donji grad. AP 19

1978 б. Најстарије словенско насеље у Београду, ГГБ XXV

1979 a. Beogradska tvrđava — naselja u Donjem gradu, AP 21

1979 б. Necropole medievale Vinča, InvArch 22

1981 Finds of earrings in man graves in the medieval necropolis at Trnjane, ArchYug XX—XXI

1982 Vinča, Beli Breg — srednjovekovna nekropola, AP 23

1983 a. Накит из незнаног гробља, ЗНМ XI

1983 б. Сридњи век, Археолошхо благо Србије, каталог HM

1984 a. Трњане, Српска некропола (крај XI — почетак XIII века), Београд

1984 б. Чезава, средњовековна некропола, Старинар XXXIII—XXXIV

1984 в. Винча, Средњовековна Винча Старосрпска некропола, Каталог САНУ 50

1985 Словенско насеље IX—X века на локалитету Pontes, Трајанов мост у селу Костолу, Гласних САД 2

1986 a. Burial Rite in Necropolises of 11th—12th Century in teritory of Serbia, Balcanoslavica 9

1986 б. Vajuga — Pesak. Ђердапске свеске III

1986 в. Средњовековне некрополе у Србији евидентиране кроз археолошка ископавања (I), Старинар XXXVII

1986 г. Археолошки налази XI—XII века из области Браничева, Viminacium 1

1987 a. Прилог проучавању стратиграфије раносредњовековних слојева унутар античког Pontesa, Ђердапске свеске IV

1987 б. Pontes — Трајанов мост, средњовековна остава В, Ђердапске свеске IV

1987 в. Крстови од VI—XII века из збирке Народног музеја, Београд

 

129

 

 

1990 Раносредњовековна некропола на Доњем граду Београдске тврђаве, ГГБ XXXVI (у штампи)

 

Марјановић Вујовић Г, Томић Г.

1982 Накит на тлу Србије од IX—XV века, Каталог HM

 

Matei St, Uzum I.

1973 Cetatea de la Pescari, Banatica II

 

Миленковић M.

1990 Археолошки трагови Германа y IV—V веку y околини Суботице, Гласник САД 6

 

Милошевић Д.

1962 Средњовековна некропола у селу Лешју код Параћина, ЗНМ III

 

Микић — Антонић Б.

1990 Аварска некропола на локалитету „Пионирска улица" у Бечеју, Гласник САД 6

 

Минић Д.

1967 Un monument epigraphique du Moyen Age sur la necropole de Pesača, ArchYug VIII

1969 a. Велики Градац — црква и некропола, IX—XIII век, Старе културе у Ђердапу, Каталог САНУ

1969 б. Најновија проучавања етничке припадности носилаца белобрдске културе, Старинар XIX

1970 Средњовековна некропола на Великом Градцу код Доњег Милановца, Старинар XX

1971 Srednjovekovna nalazišta na području Đerdapa, Materijali VI

1974 Les problemes de datation des ceramiques du site d'habitation medievale a Ribnica, Balcanoslavica 3

1975 Појава и распрострањеност наруквица од стаклене пасте на средњовековним налазиштима у Југославији, Средњовековно стакло на Балкану

1977 Some observations in the investigation of mediaeval rural settlements in Srbija, Balcanoslavica 6

1978 Керамичке посуде као гробни прилози на средњовековним некрополама у Србији, ГГБ XXV

1980 Le site d'habitation medieval de Mačvanska Mitrovica, Sirmium XI

1982 The Grave Inventory from Stejanovci near Sremska Mitrovica, Sirmium IV

1984 a. Госпођин Вир, античко и средњовековно налазиште, Старинар XXXIII—XXXIV

1984 б. Песача, античко утврђење и средњовековна некропола, Старинар XXXIII—XXXIV

1984 в. Поречка река, средњовековно насеље и некропола, Старинар XXXIII—XXXIV

1984 г. Рибница, Праисторијско и античко налазиште, средњовековно насеље са некрополом, Старинар XXXIII—XXXIV

1988 Спирално увијена жица на средњовековном накиту Србије, Старинар XXXVIII

 

130

 

 

Минић Д, Павловић С.

1978 a. La region des Portile de Fier au Moyen Age. Muzeul de arta al R.S. Romania, Bucureşti

1978 б. Подручје Ђердапа y средњем веку, Археолошко благо Ђердапа, Каталог HM

 

Минић Д, Томић М.

1974 Остава средњовековиог накита из Великог Градишта, Старинар XXIII

 

Мркобрад Д.

1980 Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji, Beograd

1981 Beljarica, Batajnica kod Zemuna, srednjovekovno i praistorijsko naselje, AP 22

1982 Село Бољевци код Земуна — средњовековно и праисторијско насеље, AP 23

1983 Налаз средњовековног мача из Батајнице, ГГБ XXX

1985 a. Налаз ранословенске земунице из Бољевца, Гласник САД 2

1985 б. Нови резултати на истраживању вишеслојног насеља у Бољевцима, Истраживања II

1986 a. Капела, Батајница код Земуна — остаци словенског и халштатског насеља, AP 25

1986 б. Село Бољевци код Земуна — словенско насеље, AP 25

 

Нађ Б.

1952 Гробови из VI—VII века код Арадца у Банату, РВМ 1

 

Нађ Ш.

1952 Пробно археолошко испитивање Селишта код Тараса, РВМ 1

1953 Арача, РВМ 2

1956 Словенске посуде из Чортановаца, РВМ 5

1959 Avaroslovenska nekropola u Vrbasu, AP 1

1964 Gradina, Rakovac, Novi Sad — srednjovekovni manastir, AP 6

1965 Средњовековни налази на Гомолави 1965. године, РВМ 14

1971 a. Домбо, резултати истраживања на Градини у Раковцу (1963—1966), РВМ 20

1971 б. Некропола из раног средњег века у циглани „Полет" у Врбасу, РВМ 20

1985 Dombo, srednjovekovna opatija i tvrđava, Novi Sad

 

Николајевић-Стојковић И.

1958 Прилог проучавању византијске скулптуре од 10 до 12 века из Македоније и Србије, Зборник САНУ XLIX, Византолошки институт књ. 4

 

Папреница Ј.

1986 Grabovica — »Brzi Prun« — gisement prehistorique, antique et medieval, Ђердапске свеске III

 

131

 

 

Паровић-Пешикан М.

1981 Средњовековна некропола у Сремској Митровици, Старинар XXXI

1984 Љубичевац Гламија, Ђердапске свеске II

 

Петровић Д.

1965 Средњовековна некропола на Доњићком брду, Старинар XIII—XIV

 

Петровић Ј.

1986 Gomolava, Srednjovekovm period, Katalog VM

 

Петровић M.

1978 Arača, Novi Bečej — srednjovekovna bazilika, AP 20

1988 Византијска архитектура у Новом Раковцу, Грађа ПСКВ XV

 

Петровић П.

1968 Ribnica — Ribnički potok — сrednjovekovne crkvе i nekropola, AP 10

1986 Брза Паланка — Egeta, Ђердапске свеске III

 

Поп-Лазић П.

1970 Mali Idoš, Bačka — nekropola II avarskog kaganata, AP 12

1972 Мали Иђош III, ЗИМС 8—9

1975 Резултати археолошких истраживања у Малом Иђошу, ЗИМС 11—12

 

Поповић В.

1975 a. „Методијев" гроб и епископска црква у Мачванској Митровици, Старинар XXIV—XXV

1978 Епископска седишта у Србији од IX до XI века, ГГБ XXV

1980 a. Сирмијска епископија и средњовековна црква на Балкану, Sirmium XI

1980 б. Култни континуитет и литерарна традиција у цркви средњовековног Сирмијума, Sirmium XII

1981 Une invasion Slave sous Justin II inconnue des sources écrites, Нумизматичар 4

 

Поповић Љ.

1984 Вајуга — Караула, Ђердапске свеске II

 

Поповић М.

1973 Grocka, lokalitet Rančićeva kuća, AP 15

1982 Београдска тврђава, Београд

1988 Светиња — Нови подаци o рановизантијском Виминацијуму, Старинар XXXVIII

 

Поповић М, Иванишевић В.

1988 Град Браничево у средњем веку, Starinar XXXIX

 

Поповић М, Мркобрад Д.

1986 Prospection par sondage de la lokalite Ljubičevac Obala, Ђердапске свеске III

 

Премк А, Поповић П, Бјелајац Љ.

1984 Бајуга Песак, Ђердапске свеске II

 

132

 

 

Продановић Љ, Зотовић Љ.

1964 Mihajlovac — antičko utvrđenje, AP 6

 

Радојчић H.

1986 Les fouiltee du sile »Pesak« a Korbowo en 1981, Ђердапске свеске III

 

Радосављевић-Крунић С.

1986 Une necropole medievale a Ljubičevac, Ђердапске свеске III

 

Рашајски P.

1969 Сапаја — насеље и некропола, VI—XVIII в, Старе културе у Ћердапу, Каталог САНУ

1970 Haram, Banatska Palanka — сrednjovekovno nalazište, AP 12

 

Ристић M, Богосављевић Д.

1982 Кула, Михајловац — Рано средњовековно насеље, AP 23

 

Simoni К.

1978 Dva priloga istraživanju germanskih nalaza seobe naroda u Jugoslaviji, VAMZ X—XI

1986 Neobjavljeni okovi i jezičci nakitnog stila Blatnica iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, VAMZ 3/XIX

 

Sokač-Štimac D.

1989 Rudina kod Slavonske Požege, romanička crkva i samostan, AP za 1987

 

Сретеновић M.

1984 Мокрањске стене, вишеслојно насеље, Ђердапске свеске II

 

Станчић В.

1979 Srbobran, srednjovekovno nalaziłte, AP 21

 

Станојев H.

1989 Некрополе X—XV века у Ввојводани, Нови Сад

 

Станојевић Н.

1979 a. Botra, Bečej — srednjovekovno naselje, AP 21

1979 б. Ulica Pionirska, Bećej — ranosrednjovekovna nekropola, AP 21

1980 a. Заштитно ископавање локалитета Ботра код Бечеја — средњовековна лончарска радионица, РВМ 26

1980 б. Perlek, Bečej — srednjovjekovno naselje, AP 22

1982 a. Perlek kod Bečeja — srednjovekovno naselje, AP 23

1982 б. Rumska petlja, Žirovac, Ruma — srednjovekovno naselje, AP 23

1982 в. Stari Petrovaradin, Novi Sad — srednjovekovno naselje, AP 23

1982 г. Rakovac, arheološki nalazi, Katalog VM

1982 д. Хртковци, Гомолава, некропола XII—XIV века, Haкит на тлу Србије од IX—XV века, Каталог HM

 

133

 

 

1985 a. Botra, Bečej — srednjovekovno naselje, AP 24

1985 б. Gradina, Rakovac — manastirski kompleks i nekropola, AP 24

1986 a. Botra, Bečej — srednjovekovno naselje, AP 25

1986 б. Jablanovi, Čelarevo — srednjovekovna i praistorijska nekropola, AP 25

1987 Насеља VIII—IX века у Војводини, РВМ 30

 

Тодоровић Ј.

1953 Ранословенске пећи из Вишњице, Старинар VII—VIII

1966 Jendek, Zvečka, Obrenovaс — Keltsko i slovensko groblje, AP 8

 

Томовић M.

1984 Текија, керамика ca утврђења, Старинар XXXIII—XXXIV

1986 Mihajlovac »Blato« une forterese de la basse antiquitte, Ђердапске свеске III

 

Топић М, Миленковић М. Наушнице т. 3. токајског типа, РВМ 3

1982 Ушће Слатинске реке, средњовековно налазиште VI—X века, AP 23

 

Toropu O.

1976 Romanitatea tirzie si straromanii in Dacia Traiana sud-carpatica, Craiova

 

Трбуховић Л.

1982 Avar Finds from Sirmium and the Surrounding Region, Sirmium IV

1983 Византија и варвари на тлу Србије, каталог HM

1986 Трагови Авара и Словена у Доњем Подрињу и околини, Гласник САД 3

 

Трифуновић С.

1990 Рекогносцирање територије општине Алибунар — локалитет Калварија, Гласник САД 6

 

Ћоровић-Љубинковић М.

1951 Метални накит белобрдског типа — гроздолике минђуше, Старинар II

1954 Наушнице т. з. токајског типа, РВМ 3

1956 La necropole slave de Brestovik, ArchYug II

1958 a. Досадашња ископавања на локалитету Висока Раван у Брестовнику, ЗНМ I

1958 б. Ископавања у Брестовику (локалитет Висока Раван), ЗНМ I

1958 в. Старословенска некропола Висока Раван, Старинар VII—VIII

1959 a. Bijoux communs aux Slaves du Sud et leurs variantes local es, ArchYug III

1959 б. Brestovik, Visoka Ravan, AP 1

1959 b. Висока Раван y Брестовику, словенска некропола, Старинар IX—X

1961 Висока Раван, средњовековна некропола, Старинар XI

1967 Periodizaćija srednjovekovne arheologije od VI do kraja XI veka, Materijali IV

 

134

 

 

1970 Der Zusammenhang des Schmuckes des Nitra-Gebietes und Nordserbiens in IX Jarhundert. Slov Arch XVIII/1

1971 Nalazi u Korintu i slovenska arheologija X—XI veka, I MKS

1972 Odnosi Slovena centralnih oblasti Balkana i Vizantije od VII do X veka, Materijali IX

1974 Les Slaves du centre Balkanique du VI au IX siecle, Balcanoslavica 1

1975 Le ceramiuqe medievale decoree d'ornamente execute at l'engobe, Balcanoslavica 3

1978 Ka проблему словенизације Београда и северне Србије, ГГБ XXV

1980 Ka preciznijem datiranju starijeg slovenskog nakita na Balkanu, Gunjačin zbornik

 

Uzum I.

1975 Cimitirul medieval de la Gornea—»Tircheviste«, Banatica

1977 Locuirea feudala timpurie de la Gomea-Tarmuri, Banatica

1980 Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezarile autohtone din Clisura Dunării intre secolele VI—XIV

 

Uzum I, Davidescu M.

1978 Зона Ђердапа y средњовековном периоду, Apкеолошко благо Ђердапа, Каталог HM

 

Uzum I, Teicu D.

1981 Cercetările arheologice de la Cidova Romana, Banatica

 

Cremošnik I.

1970 a. Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalaz najstarijih slovenskih naselja kod nas, GZM XXV

1970 б. Die Chronologien der aeltesten slawischen Funde in Bosnien und der Herzegovina, ArchYug XI

1977 Ranoslovensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godišnjak ANUBIH XV

 

Шафарик O.

1955 Налази ca нове аварско-словенске некрополе у Малом Иђошу, РВМ 4

 

Шафарик О, Шулман М.

1954 Хинга, средњовековна некропола код Суботице, РВМ 3

 

Šmalcelj М.

1983 Privlaka — »Gole njive« — nekropola VII—IX stoleća, AP 15

1976 Privlaka — »Gole njive«, Vinkovci — nekropola VIII—IX stoleća, AP 18

1981 a. Privlaka — »Gole njive« (opć. Vinkovci) — avaroslavenska nekropola, AP 22

1981 б. Stari Jankovci — Gatina (općina Vinkovci) — avaroslavenska nekropola, AP 22

 

135

 

 

 

3. ИЗБОР ЛИТЕРАТУРЕ

 

 

Aupert Р.

1980 Ceramique Slave a Argos (585. J.C.), BCH Suppl VI

 

Belošević J.

1980 Materijalna kultura Hrvata od 7—9. stoljeća, Zagreb

 

Въжарова Ж. H.

1965 Славянски и славянобългарски селища в българските земи от краја на VI—XI век, София

1976 Славяни и Прабългари по данни на некрополите от VI—XI в. на територията на България, София

 

Goltowski К.

1981 Kultura przeworska. Prahistoria ziem Polskich V, Warszawa

 

Група аутора

1975 Relations betwcen the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the territory of Romania, Bucureşti

1977 Les anriens Hongrois et les ethnies voisines a l'Est, StudArch VI, Budapest

1984 Interaktionen der Mitteleuropaischen Slawen und anderen Ethnika im 6—10 Jahrhundert, Nitra

1981 Историја српског народа, Београд

1985 Этнокультурная карта территории Украинскои ССР в I тыc. н. э, Киев

 

Diaoonu Р, Vilceanu D.

1972 Pacuiul lui Soare I, Bucureşti

 

Dolineascu-Ferche S, Constantiniu M.

1981 Un etablissment du VI siecle a Bucarest (decouvertes de la rue Soldat Ghivan), Dacia XXV

 

Dostal B.

1966 Slovanska pohrebiste ze stredni doby hradistni na Morave, Praha

 

Златарски B.

1918 История на българската държава прѣзъ срѣднитѣ вѣкове I 1, София

 

Jovanović V.

1976 Uber den frühmittelalterlichen Schmuck von Čečen auf Kosovo, Balcanoslavica 5

 

Klaić N.

1976 Povijest Hrvata, u ranom srednjem vijeku, Zagreb

 

Comsa M.

1978 Cultura materiala veche Romaneasca, Aşezările din secolele VIII—X de la Bucov — Ploesti, Bucureşti

 

Korošec J.

1950 Staroslovensko grobišče na Ptujskem Gradu, Ljubljana 136

 

136

 

 

Kurnatowska Z.

1980 Styrmen nad Jantra (Bulgaria), Wroclav — Warszawa — Krakow — Gdańsk

 

Marsili A.

1726 Danubius pannonico — mysicue, Hagae — Amstelodemi

 

Милетић H.

1967 Словенска некропола y Гомјаници код Приједора, ГЗМ XXI—XXII

1980 Словенска некропола у Маховљанима код Бања Луке, ГЗМ XXXIV

 

Niederle L.

1931 Rukovet slovanske archeologie. Praha

1954 Život starych Slovanu, Praha

 

Седов B. B.

1979 Происхождение и ранная история славян, Москва

 

Sos A.

1963 Die Ausgrabungen Geza Fehers in Zalavar, Budapest

1973 Die slawische bevölkerung Westungarns in 9. Jahrhundert, Münchener Beitrage zur Vor- und Frühgeschichte 22, München

 

Stefan Ch, Barnea I, Comsa M, Comsa E.

1967 Dinogetia I, Bucureşti

 

Torog G.

1962 Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert, ArchHung XXXIX

 

Točik A.

1968 Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestsk wakei, Bratislava

 

Третьяков H. П.

1982 По следам древних славянских племен, Ленинград

 

Hruby V.

Stare Mesto, Praha

 

Hampel J.

1905 Alterthumer des frühen Mittelaltere in Ungarn, I—III, Braunschweig

 

 

 

4. КОРИШЋЕНИ ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ

 

 

Ammiani Marcelüni, Rerum gestorum libri. Berolini 1910—1915, ИБИ II, 1958.

 

Arriani tactica et Mauricii ars militaris libri duodecim, ed. J. Schetfer, Upsaliae 1664, ВИИНЈ I, 1955.

 

Caesarii, fratris Gregorii Theologi. Dialogi quattuor, ed. Migne, PG 38 (1862) col. 851—1901, ВИИНЈ I, 1955.

 

137

 

 

Chronicon Anonymi regis notarii. Gesta Hungarorum, Scriptores rerum Hungaricum I, Грађа за историју Београда у средњем веку I, 1951.

 

Constantine Forphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. Gy. Moravcsik, Washington 1967.

 

Constantini Porphyrogeniti, De cerimomiis aulae byzantine I, ed. I. Reisikius, Bonnae 1829, ВИИНЈ II, 1959.

 

Einhardi Annales, Annales Regum Francorum, Pertz, Monumenta Germaniae I, ИБИ VII, 1960.

 

Geizer H, Ungedruckte und wenig bekannte Bistumerverzeichnisse der orientalischen Kirche, ByzZ II, München 1893, 42—46.

 

Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I. Bekkero suppletus et emandatus II, Bonnae 1839, ВИИНЈ III, 1966.

 

Ioannis Cinnami epitom rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, rec. A. Meineke, Bonnae 1836, ВИИНЈ IV, 1971.

 

Jordanis, Romania et Getica, Recensuit Th. Mommsen, Mgh V, 1, AA Berolini 1882, 1—200, ИБИ II, 1958.

 

Извори за българската историа, Софил, II — 1958; VII — 1960.

 

Legenda S. Gerhardi episkopi, Scriptores Rerum Hungaricarum II, 1938.

 

Miracula S. Demetrii I—II, ВИИНЈ I, 1955.

 

Nicephori Bryennii, Commentarii, ed. A. Meineke, Bonnae 1936, ВИИНЈ III, 1966.

 

Nicetae Choniatae, Historia, rec. I. Bekker, Bonnae 1835, ВИИНЈ IV, 1971.

 

Повесть временных лет, Москва—Ленинград 1950.

 

Prisci, Fragmenta, ed. L. Dindorf, Historici graeci minores I, Lipsiae 1870, 275—352, ВИИНЈ I, 1955.

 

Theophanis, Chronographia, rec. C. de Boor, Lipsiae 1883, ВИИНЈ I, 1955.

 

Theophylacti Simocattae, Historiae, ed. C. de Boor, Lipsiae 1887, ВИИНЈ I, 1955.

 

Византијски извори за историју народа Југославије I—IV, Београд 1955—1971.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]