Карнегиева фондация за международен мир
ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н

ГЪРЦИЯ

366  

Таблица на загубите на гръцката армия

Не успяхме да получим необходимата информация за съставянето на тази
таблица. На 1/14 декември 1913 година министърът на външните работи на Гърция ни
отговори по следния начин на искането, което бяхме отправили до него: „Много
съжалявам, че не съм в състояние да дам задоволителен отговор на Вашето искане от
17 т.м. Министърът на войната ме осведоми, че Генералният щаб, който все още не е
завършил обработването на своите статистически данни, нито е събрал всички необ-
ходими доклади, междувременно не е в състояние да даде точните цифри за броя на
ранените през нашите две войни, нито данни за тези, които вероятно ще останат
инвалиди за цял живот."

Разходи за войната 1912/1913 г.
(във франкове)

1 юни 1913 година
I. Издръжка на армията

(а) Храна за армията, 215 000 души на действителна

служба по 2 франка на ден, 257 дни ............................ 110 510 000

(б) Войскови животни (45 064 животни са били
реквизирани, от които 2587 коня и мулета за
подмяна и 4000 армейски коня по 2.50 франка
на ден за общо 51 651 животни), 257 дни...................... 33 185 767

(в) Заплати на запасни офицери, заедно с обезщете
ние за започването на бойните действия, както и
допълнително военновременно заплащане ..................17 073 000

Общо:................................................................................................................ 160 768 767

II. Екипировка за армията

(а) Дрехи за действуващата армия, 215 000 души по

92.45 франка ...............................................................................19 876 750

(б) Екипировка за действащата армия, 215 000 души

по 42.80 франка........................................................................... 9 202 000

Общо:.................................................................................................................. 29 078 750

III. Оръжия и боеприпаси
(а) Артилерия

Пълно снабдяване със снаряди за тежката арти-
лерия ................................................................................................ 2 200 000

Боеприпаси за скорострелна планинска артиле-
рия, 200 000 броя ....................................................................... 9 660 000

Износване на полска артилерия ..........................................2 720 000

Износване на планинска артилерия ......................................510 000

Износване на тежка артилерия ...............................................850 000

Износване на сбруята и пр. на полската артиле-
рия .................................................................................................... 1 200 000

Износване на сбруята на планинската артилерия ...........525 000

Загуба и износване на съоръжения за чистене на
коне и пр ............................................................................................530 000

Общо:.................................................................................................................. 18 195000


367  

(б) Пехота

Употреба на патрони, общо 65 000 000 броя .................6 825 000

Загуба и износване на 180 000 пушечни цеви,

по 16 франка на брой................................................................ 2 880 000

Загуба и износване на 18 000 комплекта пушки,

по 90 франка на брой................................................................ 1 620 000

Загуба и износване на транспортни средства.................... 950 000

Износване на картечници........................................................... 100 000

Общо:.................................................................................................................. 12375 000

(в) Кавалерия

Износване на сбруя .......................................................................850 000

Загуба и износване на съоръжения за чистене
и грижи за конете ............................................................................75 000

Общо:........................................................................................................................ 925 000

(г) Инженерни войски

Приблизителна загуба на подвижни съоръжения
и артилерийски паркове..............................................................300 000

Загуба на мостови съоръжения и купуване на

материали за постройката на временни мостове ............150 000

Експлозиви .......................................................................................300 000

Строителство и поправка на пътища и мостове

през време на войната............................................................ 1 000 000

Сбруя за животните ......................................................................300 000

Износване на съоръжения за безжична телегра-

фия, на свързочни уреди, велосипеди и др .........................900 000

Временни войнишки жилища, превръщане на ка-
зарми в болници в окупираните територии и поп-
равка на съществуващи казарми.............................................550 000

Извънредно наемане на обори, складове, обще-
жития и къщи, както и обезщетения за повреди,
нанесени на тях .........................................................................300 000

Износване и обезщетения за мотори ................................2 800 000

Поправка на мотори и текущи разходи ...........................2 765 787

Общо: .....................................................................................................................9 365 787

(д) Санитарни служби

Постройка на казарми и помещения за ранените........... 150 000

Санитарен материал, внесен от чужбина........................ З 200 000

Санитарен материал, закупен в страната ...........................450 000

Лекарства, закупени от чужбина ........................................ 1 100 000

Болнични съоръжения във влакове и кораби ...................700 000

Общо:.....................................................................................................................5 600000

IV. Разходи за транспорт, за реквизиция и за коне

(а) Железопътен транспорт 6 000 000 франка, а мор-
ски транспорт - 30 000 000 франка.................................. 36 000 000

(б) Реквизиране на 45 064 животни, 6081 каруци и

4147 морски съда......................................................................З0 370 000

(в) Попълнения: 1164 коня от Унгария, 85 от Алжир,

1338 от Франция, както и 800 мулета от Италия ........3 897 797

Общо:.................................................................................................................. 70 267 797


368  

V. Разходи за издръжката на болни и ранени

Различни болнични съоръжения за ранените и болните
до края на м. май 1913 година ................................................................................4 240 000

VI. Разни

Загуба и износване на военни съоръжения и разни други загуби ...........7 000 000

Общ сбор:........................................................................................................ 317 816 101

Военноморски разходи

От 18 септември 1912 година до 31 май 1913 година (стар стил), като редовните
мирновременни разходи се приспадат от общите цифри

Поддържане на флотата
(а) Материали за движението на морските съдове (в тонове)

ТоновеЕд.ценаОбщо
Въглища........................................ 235 00049.5211 637200

Петрол за леки кораби................ 8 250107.02882 915

Гориво за подводници .................1 250147.50184 625

Смазочно масло:

за машини........................475700332500

за цилиндри ..............251 30032 500

за корабни прегради.....250700175 000

специално.........................9120010800

за подводници.............193005700

за други цели...........57203600

обикновено......................1801000180000

Уплътнителни материали.....2051 500307 500

Разни .............................................................12 460

Общо:.............................................................................................13 764800

б) Материали за поддръжка

Петрол ....................451 00045 000

Алкална сол ........................162003 200

Спирт..........................................68204 920

Зародиши....................................4.6515006975

Нафта...........................................41 7507000

Ленено масло...............................301 40042000

Миниум ...............................19100019000

Мазилка..................................4,58003600

Боя...............................................35100035000

Разни .............................................................45 805

Общо:...........................................................................................................212 500


(в)Допълнителни възнаграждения З 925000

(г)Облекло за запасни чинове1 705 000

(д)Допълнително за хранителни припаси6 991 000


369  

Лично и домакинско оборудване

Шлифери, хамаци, балтони, кревати, маси, столове, и кухненски
съдове за кораби............................................................................................................... 115 000

Военен материал

(а)Боеприпаси ......................................................................................................................4 670 000

(б) Износване на:

две скорострелни оръдия на „Аверов" ...................................90 000

едно оръдие на „Аверов" ......................................:.....................200 000

корабна артилерия след бой ................................................ 2 000 000

военен материал, унищожен на бойния кораб „Ма-
кедония" .............................................................................................125 000

разлагане на барут в резултат на пренагряването

на корабите................................................................................... 1 000 000

торпеда ........................................................................................... 1 200 000

автоматични торпеда ...................................................................150 000

Общо: .....................................................................................................................4 765 000

(в) Санитарна служба за болнични кораби ................................................................. 550 000

Съдове, реквизирани за служба във флотата

Обезщетение за пощенски кораби ..................................... 7 226 600

Обезщетение за товарни кораби .........................................3 431 943

Обезщетение за влекачи............................................................. 233 400

Обезщетение за износени лихтери и влекачи ...................266 000

Обезщетение за лихтери............................................................. 115 670

Обезщетение за загуба и износване от извънред-
на употреба ...................................................................................2 000 000

Обезщетение за щети, нанесени на трансатланти-
ческия кораб „Македония"................................................... 4 000 000

Разрушаване на кораба „Лорос" ..............................................450 000

Общо:.................................................................................................................. 17 723 613

Създаване на бази

Инсталиране на безжичен телеграф...................................... 400 000

Съоръжения за разтоварване и за доставка на

вода и на светоизточници ..........................................................150 000

Създаване на различни уреди и работилници в
Ореонс.................:............................................................................. 150 000

Общо:........................................................................................................................ 700 000

Загуби и повреди на параходи

Повреди по кръстосвача „Аверов" .........................................650 000

Повреди по разузнавателни кораби....................................... 450 000

Повреди по други съдове............................................................ 570 000

Повреди на машини и на пещи ................................................550 000


370  

Разни повреди.............................................................................. 1 000 000

Намаление на стойността на флотските единици..... 17 000 000

Общо:.................................................................................................................. 20 220 000

Общ сбор:.......................................................................................................... 75 341 913

Пенсии

Според съответните правителствени учреждения сумата, необходима за изпла-
щане на пенсии, които се предвиждат по закон за семействата на офицерите, войници-
те и моряците, убити през време на войната, както и на военноинвалидите възлиза на

50 000 000за сухопътната армия и

4 000 000за флотата.

Военнопленници

(а) Храна и издръжка на 53 811 войници и подофицери от

пленяването им до 31 март 1913 година (храната се изчислява
на базата на 0.40 франка за ден).................................................................. 11 213 236.24

(б) Заплата на пленени офицери до 13 март 1913 година

(1430 офицери)........................................................................................................... 726 732.94

(в) Разходи за превоз на военнопленници по земя и суша

до 31.111.1913 г........................................................................................................... 382 654.13

(г) Между 1.1У.1913 г. и ЗО.У1.1913 г. средно 58 430 франка
дневно са били изразходвани за войници и 9 359.30 франка
за офицери, което прави общо .........................................................................6 168 826.30

(д) Разходи за помощи, давани на освободени военнопленници,

разходи за погребване на умрелите и други общи разходи................ 1 508 550.39

Общо:........................................................................................................... 20 000 000.00

Щети, причинени от задържането на кораби

Кораби, задържани в Цариград:

Десет пощенски кораба........................................................... 5 404 500

Тринадесет товарни кораба................................................... 6 274 200

Двадесет и три влекача........................................................... 5 195 700

Четиридесет и един платноходи, лихтери, шлепове и пр.1 211 966

Общо:........................................................................................................... 18 086 366

Кораби, задържани и след това освободени поради
намесата на заинтересовани лица с чуждо поданство:

6 пощенски кораба ........................................................................337 200

52 товарни съда........................................................................... З 621 322

Общо: ..............................................................................................................3958 522

Кораби, принудени да останат затворени в Черно море,
за да избегнат опасността от задържане в Цариград
(загуби на товари):

23 товарни кораба ..................................................................................................4 511 014

Общо:........................................................................................................... 26 555 902


371  

Държавен дълг на Гърция
(Тук по изключение сумите са дадени в драхми)

Капитал, подлежащ на амортизиране - 1 януари 1913 г

5%1881120 милиона ................................................................................ 92 681 000

5%1884170 милиона ................................................................................ 80 905 000

4%1887монополи.................................................................................... 121 930 000

4%1889наеми............................................................................................ 138 787 000

5%1890Лариса............................................................................................ 53 496 000

5%1893финансиран..................................................................................... 8 706 000

2 1/2%1898гарантиран ................................................................................. 130 870 000

4%1902гръцките железници ................................................................ 55 782 000

4%1910110 милиона .............................................................................. 110 000 000

5%190720 милиона................................................................................... 19 578 000

5%190715милиона................................................................................... 14490000

1%отпуснати за флотата.............................................................. 17 139 000

Общо:..................................................................................................................... 844 364 000

5% 1898обединени................................................... 74 930 000

5%1900Железници „Мелигала" .......................11 470 000

патриотични................................................! 828 500

Банкнотното обращение по отчет на гръц-
кото държавно съкровище е било ........................61 779 575

Общо:................................................................................................................ 150 008 075

Общ сбор:....................................................................................................... 994 372 075

Спестявания
(всички атински банки)

1900Декември 31 ...............................................................................................................З 598 000

1912 Юни 30 ...................................................................................................................... 40 257 000

1913Юни 30 ............................................................................................................ 59 Х? РРР

Заеми срещу ценни книжа във всички атински банки

190031 декември........................................................................................................... 39 885 000

191131 Декември....................................................................................................... 146 858 000

191231 декември.................................................................................................. ..150 841 000

Заеми срещу варант и общ склад във всички атински банки

190031 декември................................................................................................................ 6 901 000

191131 декември........................................................................................99 314 000

191231 декември...................................................................................85 970 000

191330 юни..........................................................................................................84 120 000


372  

Гръцка емиграция в САЩ

ГодинаГръцка емиграцияОбща емиграция в САЩ

1885172395 346

1886104334 203

1887313490 109

1888782546889

1889158444427

1890524455 302

18911 105560 319

1892660579663

18931 072493 730

18941 356285 631

1895597258 536

18962 175343 267

1897571230832

18982 339229 299

18992333311715

19003 771448 572

19015910487918

19028 104648 743

190314090857046

190411343812870

190510 5151 026 499

1906194891100735

190736 5801 285 349

190821 415782 870

190914 111751 786

191025 8881 041 570

191137021878587

Пари, изпращани с пощенски записи от Гърция за Америка
и от Америка за Гърция (в драхми)

Гърция за АмерикаАмерика за Гърция
Година Брой на записите СтойностБрой на записитеСтойност

1902421494.6740966 475

1903492637.621676267364.75

19041108022.554477701943.55

19051247602.84100071734967

190615014 673.9834 2117 485 685.60

190715615548.375984013956494.35

190849988 526.3447 0799 555 209

190923935 012.6361 24513 727 693

191024136283.648846320427062.65

191133658085.099210519579887.65

Влогове в банки на пари, изпратени от Америка (в драхми)
1910

Национална банка .............................................................................18 265 808

Йонийска банка.................................................................................. 10 186 103

Атинска банка....................................................................................... 9 405 610

Митилинска банка............................................................................... 2 141 980


373  

Популярна банка .....................................................................................412 693

Търговска банка .................................................................................11 406 084

Други банки............................................................................................ 2 018 182

Общо:.................................................................................................................. 53 836 460

1911

Национална банка .............................................................................17 269 317

Йонийска банка ..................................................................................11 216 615

Атинска банка....................................................................................... 4 068 000

Източна банка....................................................................................... 1 031 250

Търговска банка................................................................................. 11 250 000

Популярна банка...................................................................................... 111 035

Други банки............................................................................................ 2 376 842

Общо:.................................................................................................................. 47 323059

Вноски в Гръцката национална банка, преди и през войната (в драхми)

1912

30 юни.................................................................................................. 198 705 000

30 септември (обявяване на войната) ................................... 197 785 000

31 октомври....................................................................................... 201 870 000

30 ноември ......................................................................................... 213 233 000

31 декември ....................................................................................... 217 555 000

1913

31 януари ............................................................................................ 222 985 000

28 февруари ....................................................................................... 226 596 000

31 март ................................................................................................ 229 625 000

30 април .............................................................................................. 233 893 000

31 май................................................................................................... 240 321 000

30 юни.................................................................................................. 243 476 000

31 юли.................................................................................................. 249 046 000

Влогове във всички атински банки (в драхми)

190031 декември.......................................................................92 755 000

191230 юни .............................................................................. 352 762 000

191330 юни .............................................................................. 441 681 000

Капитал в банки и в промишлени акционерни дружества (в драхми)

КапиталПазарна стойностКапитал в 1904 г.

на 31 дек.1912 г.

Банки:

Акции ............................... 115 000 000180 500 000124 240 000

Облигации...................... 123 216 400134 222 000107 663 000

Железници:

Акции ................................. 62 000 00059 000 00065 526 000

Облигации........................ 16 000 00013 000 000

Електричество, обществени строежи:

Акции................................. 19 500 0002500000022000000

Облигации ........................ 16 000 00014 000 000


374  

КапиталПазарна стойностКапитал в 1904 г.

на 31 дек.1912 г.

Промишлени компании:19 000 00023 000 0007 790 000

Инженерно-технически компании:

Акции ................................. 21 000 00016 000 00016 000 000

Облигации ...........................5 000 0005 000 000

Разни компании:

Акции ................................. 50 000 00039 000 0001 650 000

Облигации ...........................9 000 000 9 000 000

455 716 400517 722 000344 869 000

Търговска флота – платноходи

ГодинаБрой на платноходитеТонаж

1903 1 035145 361
1911760101 459

Сравнителна таблица, показваща увеличението на тонажа
на параходите от гръцката търговска флота

ГодинаБрой на параходитеНето тонаж

18867832 127
18929358 522
1903209201 651
1907258256 474
1909300296 354
1911347384446

Бежанците

Правителството е назначило специална комисия, която да проучи разпорежда-
нията, направени за бежанците от Тракия и Македония. Членовете на комисията били
господата Хоматианос, административен пълномощник в Кочани; Панайотопулос,
директор на отдела за Тесалия в Земеделската банка към финансовото министерство;

Димитриопулос, окръжен инженер, и Карагинис, служител в Департамента за земеде-
лие. Въпросите, поставени пред комисията от г-н Репулис, министър на вътрешните
работи, са както следва:

(1) Броят на бежанците.

(2) Мястото, от което идват.

(3) Притежавали ли са собственост, която са продали или напуснали и дали са
земеделски собственици или обикновени надничари?

(4) Какви други занятия или професии са представени?

(5) Точно указание за обработваните култури (зърнени храни, тютюн, лозя и пр.;

бубарство).

(6) Парично положение на бежанците. Имат ли пари със себе си?

(7) Комисията да проучи бежанците и да установи кои измежду тях могат да
работят като селски собственици или като надничари и на които трябва да се даде земя
от държавата, тъй като някои от тях са били и бивши собственици.

(8) Какви земи могат да бъдат отделени за тази цел? Каква частна собственост
може да бъде използвана по този начин и при какви условия?

(9) Комисията да прецени състоянието на районите, напуснати от тези жители,
и да определи как те биха могли да бъдат засегнати от настаняването на бежанци в тях.


375  

Тези въпроси дават известни указания за работа на комисията, която може да
продължи своето проучване с оглед и да осветли и други проблеми, които счита за
необходими. Комисията работи под указанията на г-н Драгумис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]