Карнегиева фондация за международен мир
ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

БЪЛГАРИЯ

Таблица наранените офицери и войници през войните 1912-1913 г.

Представена от генерал-майор Климент Бояджиев,
министър на войната

УбитиРанениИзчезналиЗабележка
Войната срещу турците

Офицери3139152Цифрите са проверени

Войници29 711525503193Цифрите са проверени

Войната срещу турците

Офицери26681669Цифрите са проверени

Войници14 60250 3034 560Цифрите са проверени

Общо:

Офицери5791 73171

Войници44 313 102 8537753

Разходи за войната 1912-1913 (във франкове)
(25 юни 1913)

1. Издръжка на армията

(а) Прехрана на армията, т.е. 563 076 действащи чинове, по 1.40
франка на ден, и 211 431 животни (впрегатни и товарни, коне
и мулета) по 2.20 франка на ден, от 17 септември 1912 г. до
1 юни 1913 г..................................................... 322 137 832.20

(б) Заплата на запасни офицери, заедно с обезщетение при
започване на войната и допълнително военновременно
заплащане........................................................... 89 793 490

(Тук са приспаднати сумите, които при всякакви обстоятелства
се дължат на офицерите в мирно време.)

2. Екипировка на армията

(а) Облекло на действащата армия, т.е. 563 076 души, по 100 франка

на човек (униформа, шапка, бельо и ботуши) .. 56 307 600

(б) Екипировка на бойните части, т.е. 450 000 души, по 60 франка

на човек (раница, канче, сухарна торба).......... 27 000 000


360  
3. Оръжия и боеприпаси

(а) Артилерия

Батареи от планински оръдия. Батареи от полски оръдия.

Батареи от обсадни оръдия, включително снаряди, шрапнел

и и прочие, които според отчета, даден от министъра на войната,

възлизат на 126 612 926 франка. Като се предвидят 50 % за

унищожение или загуби от първоначалната стойност, остават63 306 463

(б) Пехота

330 пушки (Манлихер) по 80 франка всяка26 400 000

100 хиляди пушки (Манлихер), доставени в началото

на войната по 100 франка броя.............. 10 000 000

С 1000 патрона всяка пушка, по 140 франка за 1000,

общо за 430 000 пушки............................ 60 200 000

51 328 пушки - Бердани, по 60 франка броя3 079 680

50 000 пушки (трилинейни) по 80 франка броя4 000 000

С 500 патрона за пушка, при цена 90 франка за 10002 250 000

232 картечници (Максим) при цена 13 850 франка
за брой........................................................ 3 213 200

С 40 хиляди патрона за картечница, или общо

9 280 000 патрона, по цена 140 франка за 10001 299 200

Доставени през време на Войната: 24 000 000 патрона

8 мм, Манлихер, по 95 франка за 1000 доставени от

фирматаSociete Francais............................ 2 302 800

Снаряжения Манлихер, доставени от фирмите

Hirtenberg, Erhardt, Gutt и Societe Francais4 926 780

Разни предмети................................................. 813091

118484751

Тъй като войната продължи повече от 6 месеца, най-малко

половината от този материал и боеприпаси са били изгубени

или употребени, като са останали само половината,

т.е. 59 242 375.50 франка.

(в)Кавалерия.................................................. 1 500 000

(г)Инженерни войски.................................. 18 000 000

Приблизителна стойност на загубените носими съоръжения и

артилерийски паркове.

Загуба на материал за строеж на мостове и закупуване на

материали за временни мостове и прочие.

Експлозиви.

Постройка на пътища и мостове през време на войната.

Сбруя за животни.

Износване на самолети, на телеграфни линии, на свързочна

апаратура и на велосипеди.

Временни войнишки жилища, превръщане на казарми в болни-
ци в окупираните територии и поправка на съществуващи
казарми.
Извънредно наемане на обори, складове, общежития, къщи и
прочие както и обезщетение при тяхното унищожаване.
Износване на моторни превозни средства и обезщетения за
тях.
Санитарна служба................................ 22 000 000


361  

4. Разходи за транспорт. Реквизиции. Военни коне

(а) През периода на враждебните действия не се извършваха никакви
други транспорти по българските железопътни линии освен тези,
които са необходими за войници, боеприпаси, хранителни припа
сии за превоз на болни и ранени.

Загубата за българското съкровище представлява сборът на
постъпленията от железниците, които са се получили през този
период в мирно време.

Постъпленията за 1911 година възлизаха на 25 645 973 франка.
Предвиждайки в кръгли цифри една минимална загуба от
2 000 000 франка месечно, общата сума за шест и половина
месеца ще бъде........................................... 13 891 566.

(б) Българската армия е ползвала 116 731 коне и 100 000 волове,
някои от тях собственост на армията, а други допълнително
реквизирани, представляващи общо 216 731 животни по 500
франка на глава или общо 108 365 500 франка.
Половината от тези животни са били убити или загубени. Към
сметките следователно трябва да се отнесе 50 % от тяхната
стойност, което представлява................. 54 182 750.

Придадени към армията са били 50 000 каруци, всяка по 300

франка, с обща стойност 15 000 000 франка. Най-малко 30 % от

тези каруци са напълно неизползваеми. Това представлява

загуба от........................................................ 4 500 000.

Преди или при започването на войната военното министерство е
закупило 7350 коне за армията на стойност 6 972 681.80 франка.
Изчислено е, че 7893 коне са били убити или са станали негодни.
При 1000 франка на кон, това представлява загуба от7 893 000.

5. Разходи за издържането на болните

Предоставяне на допълнителни болнични помещения за болните
и ранените. Предвиждане на 2 франка дневно за хоспитализиран
войник, както и предвиждане за всеки войник от 563 076 души
армия за среден период през време на войната от 30 дни болест
или болничен престой поради нараняване, общият разход между
17 септември 1912 година и 1 януари 1913 година възлиза на33 784 560.

6. Разни загуби

Загуба и повреждане на оръжеен материал и други загуби2 000 000

Общо:................................................. 824 782 012.20

Разходи за облекло и екипировка на един български войник

(а)Облекло

Шинел .......................................................................... 24

Куртка ........................................................................... 13,85

Панталони (бричове) .................................................... 8

Шапка ............................................................................. 2,25

Риза във вид на лятна куртка ....................................... 3,60

Ботуши .......................................................................... 23

Летни панталони (бричове) ......................................... З

Лятна шапка ................................................................... 2,15

Чохъл за шапката ........................................................... 0,70

Риза ................................................................................. 1,50


362  

Панталони тип „голф" ................................................... 1,50

Цървули.......................................................................... 3,70

Навуща............................................................................ 4,50

Връзки за навуща ........................................................... 0,45

Гугла за студено време.................................................. З

Ръкавици........................................................................ 0,50

Фланела.......................................................................... 4,50

Платнени навуща .......................................................... 0,70

Шалче............................................................................. 0,35

..................................................................................... 101,25

б) Екипировка

Раница................................................................................................................................................. 20

Платнище............................................................................................................................................ 7.85

Двойка паласки .............................................................................................................................. 12

Раменни паласки.............................................................................................................................. 6

Каишка................................................................................................................................................. 1.80

Флагце .................................................................................................................................................. 1.30

Каишка за шапка ............................................................................................................................. 0.40

Каишка за ножа (щика)................................................................................................................ 0.50

Лопатка за ринене .................................:......................................................................................... 1.275

Права лопатка................................................................................................................................... 2

Калъф за лопатката за ринене................................................................................................... 0.825

Калъф за правата лопатка........................................................................................................... 0.90

Вилица ..................................................................................................................................................3.50

Котелка................................................................................................................................................ 0.75

59.10

(в) Завивки и постелки

Вълнено одеало .............................................................................................................................. 15.50

Постелка.............................................................................................................................................. З

Възглавница....................................................................................................................................... 0.40

Калъфка за възглавница............................................................................................................... 0.50

Чаршафи .............................................................................................................................................. 2

21.40

Предмети, принадлежащи към ротата, които се носят от някои
войници, съдове, инструменти, барабани, военни тръби, знамена,
торби, колан и кобури за револвери, бръсначи, ножици за рязане
на коса, средно за човек.................................................... 20

Пенсии

Пенсиите на семействата на войници, убити във войната, в размер
на 500 франка за семейството в продължение на 20 години, за
29 711 семейства на войници, убити или умрели от получените
рани, възлизат на 14 855 500 франка годишно. Тяхната стойност,
в размер на 5 % годишно от общата сума, или 2,5 % за половин
година, възлиза на.................................... 372 919 199.

Пенсии на семейства на офицери в размер на 3000 франка за
семейство в продължение на 20 години, за 303 семейства на
офицери, убити или умрели от получените рани, възлизат на
939 000 франка годишно, действителната стойност на които
пенсии при размер 5 % годишно, или 2,5 % за половин година
възлиза на.................................................... 23 571 501.


363  

Пенсии за инвалиди, офицери или войници по 300 франка годишно
върху 10 % от общия брой на наранените, т.е. 8668 души, в
продължение на 30 години - равно на 2 600 000 франка годишно,
действителната стойност на които при 5 % за една година или
2,5 % за половин година възлиза на........ 75 379 953.

Това са цифри, които са дадени на нашата финансова комисия през месец юни
1913 година. Те действително трябва да бъдат завишени, тъй като на Комисията са
дадени сведения за броя на убитите и ранените в средата на септември 1913 година,
които цифри възлизаха на 44 313 убити войници , 313 убити офицери и 10 458 инвалиди.

Разходи за издръжка на военнопленници

Храна и лечение

77 333 подофицери и войници в продължение на 907 393 дни по 140 франка          12704150.30

8 генерали в продължение на 750 дни по 20 франка на ден... 15000

149 генерал-щабни офицера за 16 625 дни по 11 франка ....... 182985

1796 старши и други офицери в продължение на 187 533 дни по 5 франка..............1 312 731

Общо на 1 юни 1913 г................................... 14 214 866.30

Други разходи

Разходи за квартира, отопление и осветление ................................................... 1 093 879

Разходи за облекло ............................................................................................................ 141 298.54

Разходи за постройка на казарми ............................................................................... 136 102.44

Разни (лекарства, болнично облекло, разходи за погребение и пр.) .......... 406 637

Общо на 25 март/8 април 1913 г................................................................. 15 992 783.28

Държавен дълг на България (във франкове)

На 1 януариКонсолидиран дългТекущ дългОбщ сбор

на съответнатав обращение

година

1905 349 645 00010 150 880359 795 880

1906363 086 00017 232 599380 318 599

1907359 678 20946 969 996406 648 205

1908446 583 20938 402187484 985 396

1909440 976 00044 171 581485 147 581

1910516 281 70052 118 675568 400 375

1911610 199 41027 776 620637 976 030

1912603 799 61829 493 524633 293 142

1913 625 005 286107615521732620807

Българска пощенска спестовна банка (във франкове)
1912

МесецНовиБройВлоговеТегленияСтойност

сметкиСтойностБрой

Януари4 67227 1123 624 77315 4252 600 961

Февруари3 37329 3613 609 59315 9213 131 083

Март3 22830 7024 058 35215 8402 962 828

Април2 95019 2273 136 51417 1853 156 850

Май3 000213503275377166042931487

Юни 2 830233431155665154702746104

Юли2 841228343167645157912655623

Август2 25719 9142 889 40016 8293123 244


364  

Септември1376105662020723272034210244

Октомври731363711936567798752615

Ноември1398594719011406631688863

Декември714543311162757797834725

1913

Януари2 2941281123917429110956660

Февруари1 87313359256244489451035684

Март1 72512 8622 667 25510 4371 281 017

Април2 150136432992408114441494575

Май2 26013 9113 190 41011 0341 443 849

Юни.....................................................2 831 5321 218 740

Юли.....................................................1 209 5221 573 196

Българска промишленост

Едно изследване на промишлеността през 1909 г. показа, че 261 частни промиш-
лени предприятия и 5 държавни промишлени предприятия се ползват от Закона за
насърчаване на местната промишленост.

Частните предприятия се разпределят както следва:

Брой наБрой наИнвестиран
предприятиятаработещитекапитал
(във франкове)

1. Минни каменоломни46752433366

2. Металообработка168162 331 074

3. Керамика105935 446 099

4. Химическа промишленост254972 583 688

5. Хранително-вкусова промишленост1002 64726490397

6. Текстил613 97112 608 388

7. Мебели и дървообработка189393 296 756

8. Кожарство224341 836 344

9. Хартиена промишленост31851 182 224
10. Производство на енергия2506 257 450

Общо:26110 80764 465 786

Петте държавни промишлени предприятия се разпределят както следва:

1. Мини и каменоломни21 3601 646 654

2. Металообработка (ремонт на вагони

и локомотиви)3786

Общо52 1461 646 654

Промишлените предприятия могат да бъдат групирани по следния начин според
датата на тяхното основаване:

Брой на предприятията, основаниот 1830 до 1879 година ............................................20

от 1880 до 1884 година ............................................23

от 1885 до 1889 година ............................................33

от 1890 до 1894 година ............................................54

от 1895 до 1899 година ............................................Зб

от 1900 до 1904 година ............................................30

от 1905 до 1909'година ............................................70

Общо:.............................................................................................................................266


365  

През периода от 1909 до 1912 година са били регистрирани следните индустри-
ални фирми, принадлежащи към отраслите, насърчавани от държавата:

Текстилни фабрики.............................................................................................................................. 15

Производство на филцови и сламени шапки.............................................................................. 1

Металообработка..................................................................................................................................18

Производство на каменинови изделия, тухли и прочие ...................................................... 14

Химически предприятия (сапун, свещи, масла и пр.).......................................................... 11

Производство на захарни изделия (бонбони, шоколади и пр.) .......................................... 6

Пасти и бисквити.................................................................................................................................. 12

Стъкло......................................................................................................................................................... 1

Дървообработване и мебелна промишленост............................................................................ 6

Дъбилни предприятия .......................................................................................................................... 8

Хартия и картон ...................................................................................................................................... З

Цимент ........................................................................................................................................................ 2

Каменни и мраморни кариери.......................................................................................................... 2

Корабостроене (Варна)......................................................................................................................... 1

Медицински стоки (София) ............................................................................................................... 1

Електричество.......................................................................................................................................... 1

Общо:........................................................................................................................................... 102

Бежанци

Дадената по-долу таблица показва приблизителното разпределение на бежан-
ците в България на 15.IX.1913 година:

1. Гр. София.................................................................................................................................. 9 000

Околии:

2. Гр. Самоков............................................................................................................................. 6 200

3. Дупница ................................................................................................................................... 10 000

4. Кюстендил................................................................................................................................ 4 900

5. Пещера..................................................................................................................................... 12 000

6. Станимъка.................................................................................................................................... 500

7. Борисовград............................................................................................................................. 1 900

8. Чирпан.......................................................................................................................................1 200

9. Хасково...................................................................................................................................... 8 200

10. Нова Загора ............................................................................................................................. 1 100

11. Стара Загора .......................................................................................................................... 7 800

12. Казанлък.......................................................................................................................................500

13. Ямбол ......................................................................................................................................... 2 900

14. Сливен........................................................................................................................................ 2 900

15. Айтос..............................................................................................................................................400

16. Анхеало (Поморие)..................................................................................................................200

17. Бургас......................................................................................................................................... 6 500

18. Карнобат...................................................................................................................................1 400

19. Харманли...............................................................................................................................1 600

20. Ески Джумая (Търговище) ...................................................................................................200

21. Варна и Провадия .....................................................................................................................900

22. Радомир.........................................................................................................................................350

23. Ихтиман ........................................................................................................................................450

24. Град и околия Пловдив...................................................................................................... 6 230

25. Пазарджик................................................................................................................................ 4 500

26. Котел ............................................................................................................................................... 30

27. Пашмакли (Смолян)............................................................................................................ 2 500

28. Горна Джумая ...................................................................................................................... 10 000

Общо:.................................................................................................................................. 104 360

[Previous] [Next]
[Back to Index]