Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

СТИХОВЕ ДОБРИ КОНСТАНТИНОВИ

Творбата е открита от българския учен Г. Попов. Тя е най-яркото свидетелство за изключителното поетическо умение на Константин Преславски. При превода на Постния триод българският книжовник заменя част от византийските тропари със свои оригинални и от първите букви на над 400 тропара създава декларационна поезия. Такъв сложен акростих е нещо изключително дори за византийската литература. За съжаление в по-късните преписи на Триода оригиналните тропари постепенно са заменени с преводни. Връзката между тях много рано е била изгубена. Все още не е възстановен пълният текст на стиховете. Те са били разпределени по три и четири тропара за делничните дни от всяка седмица на Великия пост. По своя патос, прославящ богослужението на роден език, „Стихове добри Константинови” се свързват с останалите поетични творби на Константин Преславски.

ИЗДАНИЯ:  П о п о в, Г. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии, 2, С., 1985.

ЛИТЕРАТУРА:  П о п о в, Г. Цит. съч.;  М и н ч е в а, А. Бележки към четенето на акростиховата похвала на Константин Преславски Гранеса добра Константинова. Старобългарска литература, 23-24, 1990, 3-7.

ПРЕВОДИ:  П о п о в, Г. Цит. съч.;  С т а н ч е в, К р. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. С., 1985, с. 70.

Тук поместеният превод е от Кл. Иванова по изданието на Г. Попов.


СТИХОВЕ ДОБРИ КОНСТАНТИНОВИ

Прослава кръстна и апостолска
това слово добро.......
........към този труд
похвалата добра и пеенето — много
и кръстното най-вече. Добре е Богу да пеем!
Каноните тез свети на [нашето] покаяние,
добре е да се пеят и Бог да се прославя
по цялата земя! Сберете се, славяни,
Христа възпявайте и ето днес славете
дървото кръстно [вие, що сте] верни —
спасение [е то], сковано на земята.
Приеми, мой Боже, тази малка песен
и сила ми дари врага да победя
със този пост! Страдалческата песен [1],
тя песен е добра, защото е красива,
защото божий дар е, затова да славим
Христа, да викаме...
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. В този стих се придържам към варианта, предложен от А. Минчева. Другият вариант, предложен от Г. Попов, е „премахни чрез поста моето страдание”.