Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
Васил Кънчов
 

А. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница
 

XXIX. Обща статистика на населението в Серския санджак по народност и вяра
 

Таблица за числото на населението, разделено по народности


341


342

Според официалната турска статистика от 1881 г. Серският санджак има 320 337 души жители. [1] А според едно по-послешно пресметване от 1885 г. в санджака има 340 477 души. [2] Оттук излиза, че населението в 4 години се е увеличило повече от 20 000 души. Следователно нарастването е близо 1,56% годишно. Ние повторно напомняме на читателите, че тия числа не са точни, защото те са вземени от нуфузните тефтери, които на повечето места не се водят коректно; ала те ще бъдат по-верни от всеки други, които ни се дават от някои лица съвсем намерки поставяни. Понеже от 1885 г. до 1891 г., когато нашите статистики са правени, не е имало нито епидемия някаква, нито война, а само една гладна година (1890) се е случила, то ние можем да поставим едно нарастване на населението 1,5% годишно. Тогава ще получим нарастване на населението близо с 31 000 жители и според официалните книги през 1891 г. Серският санджак ще е имал 371 477 жители — 11 423 по-малко от числото, което ние даваме. Подобно сравнение не можем да направим за отделните народности, понеже при второто пресметване от 1885 г. властите са намерили за добре да не посочват числата на народностите по кази, а само за целия вилает са дали такова разделение, в което явно се вижда стремението им да представят мохамеданския елемент най-многочислен.

Българският елемент съставя голямо болшинство в санджака. Християни и мохамедани българи наброяват 235 895 души и правят 61,6% от цялото население.

Българите християни без помаците, когато са загубили народното си самосъзнание, съставяли 48,9% от цялото население — близо половината от санджака.

Турците държат второ място по число; те, на брой 80 450 души, съставят 21% от цялото население; населяват главно градовете Сяр, Неврокоп, Петрич, Валовища и Г. Джумая, селата но северозападните ребра на Карадагската планина и някои села около Беласица и югозападните поли на Пирин.

Гърците захващат трето място между другите народности. Без своите братя мохамедани те достигат 37 560 души, което
 

1. Пер. Сп., кн. XXXVII и XXXVIII, стр. 326.

2. Книжици за прочит, кн. VIII.


343

прави 9,8% от цялото население. С ляловските потурнаци те достигат 10% от населението. Гърците се намират главно в градовете Сяр, Нигрита и Мелник, в дарнашките села на юг от Сяр, в зъхненските села на юг от р. Драматица и в нигритските села на юг от Нигрита.
Това са главните народности в Серския окръг. Осталите всички вкуп правят едва 7,4% от населението. Най-много между тях са циганите.
Тук прилагаме още една таблица, гдето населението е разделено по вяра.

Християните вкуп имат 238 360 жители и съставят 62,4% от цялото население. Те са в грамадното си болшинство православни. Протестанти има, както вече на друго място споменахме, 600 души българи в Разлог и около 30 души гърци в Сяр.

Християнското население принадлежи на 4 епархии: 1. Серската, която обема почти цялата Серска каза; 2. Драмската, в която спада Зъхна; 3. Мелнишката, в която се числят казите: Мелнишка, Валовишка, Петричка и Г. Джумайска, 4. Неврокопската, в която спадат Неврокопската каза и Разлог.

До 1891 г. православните християни от Мелнишката, Сер-


344

ската и Драмската епархия признаваха изцяло ведомството на Патриаршията. През 1891 и 92 г. работите много се измениха, особено за голямата Мелнишка епархия, от която след смъртта на митрополит Прокопий 3/4 преминаха под ведомството на екзархията. Неврокопската епархия почти цяла е вече екзархийска. Само власите от Неврокоп и още 6—7 села са остали верни на владиката. Серската епархия е патриаршеска, само 8 села от нея са минали под екзархийско ведомство. Също тъй и Зъхна с изключение на с. Скрижово е патриаршеска. Точни цифри за привържениците на едната или на другата църква не могат още да се дадат, понеже има много села, които още формално не са се отказали от Патриаршията, а на дело са екзархийски. Освен това всичките български села в Серската каза и Зъхна се отказаха да плащат владичнината на гръцките архиереи и се стремят постоянно да въвеждат в църквите славянско богослужение.

Числото на мохамеданите в Серския санджак е голямо; те наброяват 140 745 души, което прави 36,75% от цялото население. Понеже мохамеданското население е съединено по чувства и убеждения, то съставя внушителен фактор в санджака.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]