Проучвания върху личните имена у траките

Веселин Бешевлиев

 

VIII. ТРАКИТЕ В КРАЯ НА ДРЕВНОСТТА (ОТ IV ДО VI В. ВКЛЮЧИТЕЛНО)

 

 

Тракийската религия е играла извънредно важна роля в живота на траките до приемането на християнството. Тя е поддържала винаги будно и живо съзнанието за тракийска народност. Навсякъде, както в родината си, така и в чужбина, траките са държали здраво и упорито за боговете си и за свързаните с тях религиозни обичаи. Ето няколко примера за това. В следния надпис, навярно от II в.: Κυρίω θεῶ προγονικῶ Ζβελσουρδω Φλ(άβιος) Αματοκος Φλ(αβίου) Αματοκου υἱὸς εὐξάμενος ἀνέθηκεν (Голямо село, Станкедимитровско, RA 1913 I 341 № 1) тракийският бог Збелсурд е наречен προγονικός, т. е. той е бил бог на прадедите или на рода. Този бог не е бил забравен от траките и когато са се намирали далеч от родината си, както показва един надпис, намерен в Рим на хълма Есквилин: Θεῶ Ζβερθουρδω καὶ Ιαμβαδουλη ἐπιφανηστάτοις. Αὐρ. Διονύσιος στρατιώτης χῶρτις τοῦ πραιτωριανοῦ ἑκατοντάρχου Φλωρεντίου θέλον ἀνέθηκα (REA I 1899, 23 и сл.). Посветителят Авр. Дионисий е бил навярно тракиец. Той, ако и да носи римско гентилно име и гръцко теофорно, е държал здраво за вярата на прадедите си. На Есквилинския хълм в Рим са намерени и следните надписи, посветени от войници траки на други тракийски божества:

 

- In honorem domus divinae Asclepio Zimidreno cives Philippopolitanorum, quorum nomina infra scripta sunt (следва дълъг списък от имена на тракийски войници заедно с посочване на селата им, 227 г., CIL 6, 32 543),

 

53

 

 

- Imp. D. n. Gordiano Aug. et Aviola cos ( = 239) Apolloni Cicano(s) regionis Tracia vico Statuis, Aur. Marcus, mil. coh. I pret. P(ias) V(indicis) Gordianae, c(enturiae) Vitalis v. s. 1. m. (CIL 6, 32 546),

- Numinis sancti dei Aesculapi Sindrinae reg. Philippopolitanae, Aur. Mucianus sacerdos, mil. coh. X pr. P(iae) V(indicis) Gordianae r Severus votum quod susceperat libens solvit cum civibus et commilitonibus suis, V idus Mai, imp. Gordiano Aug. II et Pompeiano cos. (= 241, CIL 6, 30 685) и

- Deo Sancto Eroni Brigantio Flabius Proclianus, mil. coh. III pr., Claudius Mucianus, mil. coh. V pr., Aurelius Valerianus, mil. coh. V pr., Valerius Maximus, mil. coh. X pr. cives Usdicensis vico Acatapara (III в., CIL 6, 2807).

 

Ha Есквилинския хълм траките, които са служели в императорската гвардия, са имали в III в., както изглежда, особено светилище за своите богове. [274]

 

Колко здраво са били заседнали тракийските божества в самата Тракия, говорят следните два факта. В Филипопол през 218 г. били учредени ежегодни игри по образеца на Питийските, които били наречени Κενδρισια според тракийския епитет на бога покровител на града Ἀπόλλων Κενδρισος. [275] Малко по-късно около 242 г. подобни игри били учредени и в Одесос, наречени Δαρζαλεια по името на тамошния тракийски велик бог Δαρζαλας. [276] Споменатите две названия биха били неоправдани, ако местните тракийски божества са били загубили значението си, а тракийското население в горните градове и близките им околности е било вече напълно елинизирано. Впрочем за съществуването на запазен тракийски елемент във Филипопол може да се заключи и от наличието на т. нар. κοινὸν Θρᾳκῶν и на длъжността θροκάρχης без оглед на тяхното значение от средата на II в. до края на III или началото на IV в. [277]

 

Още по-деен е бил и по-дълго време се е запазил култът на тракийските божества в многобройните тракийски светилища, пръснати по цяла Тракия и Мизия. Само на Тракийския конник досега са известни повече от 40 светилища. Към тях се прибавят множество светилища на разни други тракийски божества в Баткун, Варвара, Диникли, Копиловци, Златна Панега, Огняново, Пазарджишко, и мн. др. Ако се съди по броя на тракийските имена на по светителите, който в повечето случаи надвишава както този на гръцките, така и на римските, то трябва да се приеме с Добруски, [278] че това е „едно доказателство, че тракийците не престанали да пазят своя народностен характер и да противостоят на влиянието на гръко-римската култура в оная епоха, от която произхожда находката". Тези многобройни светилища след приемането на християнството от траките

 

54

 

 

не са били просто изоставени и така постепенно запустели и превърнати в развалини, но, както личи от археологическите находки, са били унищожени с огън и меч. Това показва колко здраво траките са държали за вярата на прадедите си и каква жестока борба е имало между нейните привърженици и проповедниците на новата християнска религия. Най-късните монети, намерени в светилищата, показват, че те са били унищожени в края на IV в. във времето на императорите Валент, Теодосий и Аркадий. Така най-късната монета в светилището при Копиловци [279] е от времето на император Аркадий, в светилището при Варвара [280] от времето на император Валент, в светилищата при Баткун [281] и Джюлево [282] от това на Теодосий I, а в светилището при Златна Панега [283] от времето на Константин II и т. н. В последното светилище е намерена оброчна плочка, посветена от един circitor, [284] която служба е била създадена в IV в. От един фрагмент на писателя Олимпиодор Тивански [285] може да се заключи, че тракийските светилища в Родопите не са съществували вече в 421 г. Траките са държали следователно здраво за старата си вяра чак до края на IV в.

 

Племето на бесите е било покръстено, както е известно, в 396 г. от Никетас, епископа на Ремесиана. [286] Това е станало, както се посочи по-горе, не без насилие. Йоан Златоуст [287] съобщава в една проповед, държана в 399 г., че траките били превели свещените писания на своя език. Това известие, в чиято достоверност нямаме причини да се съмняваме, понеже се съгласува, както ще видим малко по-долу, с други сведения за съществуването на тракийския език в IV в., показва, че голяма част от траките, навярно селската маса, малко или никак не е разбирала гръцки и латински, на които езици обикновено е било проповядвано християнското учение. [288] Че тракийският език е бил още говорен и разбиран в IV в., личи от следните две места на Acta Sanctorum. В приведеното вече по-горе написано на латински passio на Филип, епископ на Хераклея в Тракия, загинал мъченически в Одрин в 304 г., се споменава една римска вила, която се намирала близо до Одрин и „quae sermone patrio Gestistyrum, interpretatione vero latinae linguae „locus possessorum" vocatur. [289] Авторът на текста съобщава изрично, че Gestistyrum било на sermo patrius, т. е. на „бащиния" тракийски език, което ще рече, че този език още е бил говорен по това време. В написаното на гръцки език страдание на мъчениците от Марцианопол Максим, Теодот и Асклепиад се казва за едно село в Пловдивско следното : Πρὸ δὲ τριάκοντα μηλίων τῆς πόλεως ( = Пловдив) ἐν κώμῃ τινὶ (Σάλτυς δὲ τῇ κώμῃ τὸ ὄνομα, ἕλλην

 

55

 

 

δε γλῶσσα βρύον ἄν αὐτὴν μετεφράσετο·) καὶ γὰρ ὑδάτων βρύχουσι ἄφθονες πηγαὶ καὶ δένδρων πανταδοπῶν καὶ ἀμπέλων εὐθηνία τερπνὸν Παράδεισον ἀπεργάζονται τὸ χωρίον. [290] Името на селото е тракийско и принадлежи очевидно към образувания от тракийското название на Панега епитет Σαλδοβυσηνος. [291] И този автор е знаел тракийски език и дава съответния гръцки превод. И двете жития са съставени навярно в края на IV в. по сведения на местните жители, очевидци на мъченията. Че около споменатите два града е имало тракийско население, което говорело и държало за майчиния си език, личи и от следното. Според историци, писали през същия век — Евтропий, [292] Руфий фест [293] и Амиан Марцелин [294] — градът Адрианопол, т. е. Одрин, се наричал още Uscudama, а според Йордан (551 г.) [295] Филипопол — Pulpudeva. И двете названия са очевидно тракийски, създадени от широката тракийска маса, живеещ в околностите на двата града, която ги е предпочитала пред официалните имена, понеже са били на техния роден език. По-късно, когато славяните дошли на Балканския полуостров, те влезли в допир тъкмо с тези траки, от които научили името на града Филипопол в неговата тракийска форма, от която произлиза българското название на града Пловдив. [296] Всичко това показва, че тракийският език е бил все още говорен и разбиран в IV в. Свидетелство за това имаме и от едно малко по-ранно време. В един латински надпис след 266 г. е употребена тракийската дума midne за vicus : [297] cives prov. Tracie reg. Serdicens. midne Potolense (CIL 6, 32 567 = 2819, 5—7).

 

След приемането на християнството старите туземни лични имена биват обикновено изтикани от нови, особени християнски имена, които стоят във връзка с християнската религия, църква или мъчениците, светото писание и пр., или са взети от еврейски, гръцки или латински. У траките това е станало само отчасти. У тях покрай новите християнски имена продължавали да се употребяват старите туземни лични имена чак до края на древността. Това е едно безспорно доказателство колко здраво и упорито и дълго време траките са запазили народността си.

 

Във времето на Константин Велики dux на Египет, Тебаида и на двете Либии бил Valerius Rometalca. [298] На Вселенския събор в Сердика в 343 [299] е бил свален епископът на Хераклея Теодор, който според Созомен [300] бил тракиец. В 365 г. трибунът Rumitalca, който бил, както се вижда от името, също тракиец, взел страната на узурпатора Прокопий и бил назначен от последния за cura palatii. [301] От 392 г. произхожда един надгробен

 

56

 

 

надпис от Италия, издигнат за тракиеца Brizinus, който бил приживе maior procurator. [302] Според един строителен надпис от времето на императорите Теодосий I и Аркадий един трибун се наричал Φλ. Βιτος. [303] Един надгробен надпис [304] от Меония, Мала Азия, споменава тракиеца Λιζας, наречен още Σύνοδος. В един папирус от IV в. [305] се споменава Ὀλι. υρίω Ζίπερ[ι] τῶι διασημοτάτῳ ἡγεμώινι Ἡρκυλίας Αἰγύπτου. Най-сетне в един друг папирус [306] от края на III или началото на IV в. се чете: ωκααναι ( = Ωκεανέ) Σεύθη, πρωτοπολῖτα, ἰσάρχων, ἰσ[ο]πολῖτ[α].

 

Според едно известие от IV в. във Филипопол е имало по това време още потомци на някогашните тракийски царе: софистът Химерий (300—380) в речта, която произнесъл по случай женитбата на ученика си Север, съобщава, че булката била тракийка, и то от царски род (γένος τῇ μὲν νύμφη Θρᾳκῶν τὰ πρῶτα, αὐτόχθονες οἶμαι τίνες καὶ εἰς βασιλείους τύχας τὰς ἄνω ῥίζας ἀναβιβάζοντες), и че нейните роднини заемали видни места в Тракия. [307]

 

От всички тракийски племена най-дълго време се е запазило името на бесите, което станало общо за всички траки, и се среща чак до VI в. [308] Галският ретор Latinus Pacatus [309] съобщава в посветения на императора Теодосий I панегирик от 389 г., че бесите получавали злато от планините и реките. Бесите като златотърсачи се споменават и от писателя Claudianus в една поема от 398 г., посветена на консулството на Manlius Theodorus, [310] в поемата на Paulinus от Нола [311] за мисионерската дейност на епископа Никетас от Ремесиана (около 400 г.) и от Vegetius (между 383 и 460 г.). [312] Траките рудари били обложени с много тежки данъци, поради което били принудени да напускат местожителствата си [313] и да дирят убежище в съседните области. За да се пресече това бягство, в 370 г. император Валентиниан I издал заповед, с която заповядвал всички траки, които са избягали в Илирия и Македония, да бъдат върнати в родните им места. [314]

 

Приведените по-горе сведения показват, че траките и техният език се запазили през целия IV век. Известията за същото за V в. са сравнително оскъдни. Според Приск [315] византийският пълководец Дионисий, който изказал готовност около 433 г. да отиде като пратеник при хуните, бил по род тракиец (Διονύσιος δὲ τοῦ Θρακίου γένους). Църковният историк Евагрий [316] предава, че според Приск и други историци императорът Маркиан (450—457) бил от тракийски произход (Μαρκιανὸς ... ἦν μὲν Θρᾶξ τὸ γένος). Α за неговия наследник Лъв I (457—474) Малала, [317] Йордан [318] и Теофан [319] съобщават, че бил от бески, т. е. пак тракийски произход. Епископът на Одесос, чийто подпис

 

57

 

 

стои под отговора на едно послание, изпратено от император Лъв I в 458 г. до Марцианополския епископ, [320] носи тракийското име Dizas или Dittas. [321] Около същото време се споменава един Bessula diaconus ecclesiae Carthaginis, [322] името на когото е също тракийско. [323] Във Верчела, Северна Италия, е намерен надгробният надпис на презвитера Marcellinus, който бил родом от земята на бесите (Bessorum in partibus ortus). [324] От Стара Загора произхожда надгробна плоча на тракиеца Flavius Moco, който бил родом от Artacia de vico Calso. [325] И двата надписа принадлежат на V в. В 479 г. Теодерих, предводителят на готите, опустошил земята на траките в Родопската област (τὰ πρὸς Ῥοδόπην παραγίνεται μέρη, καὶ + κατατεινάμενος τὰ κάλιστα τῆς χώρας τῶν Θρᾳκῶν ἅπανια). [326] Около 492 г. срещу въстаналите исаврийци император Анастасий изпратил войска, съставена от беси, готи и скити (μετὰ πλήθους Σκυθῶν καὶ Γοτθικῆς καὶ Βεσσικῆς χειρός). [327] Горните съобщения, ако и малко на брой, свидетелствуват за съществуването на траките в V в.

 

Много по-многобройни са сведенията за съществуването им през VI в. Според Теофан в 505 г. император Анастасий изпратил срещу персите войска, съставена от готи, беси и други тракийски племена (στρατιὰ Γότθων τε καὶ Βέσσων καὶ ἑτέρων Θρᾳκίων ἐθνῶν). [328] Един пълководец на същия император носи тракийското име Ζήμαρχος. [329] Виталиан, син на Patriciolus, военачалник на Тракия във времето на Анастасий и водач на въстанието в Долна Мизия и Малка Скития в 514—518 г. бил според Малала [330] и Евагрий тракиец. [331] Неговият син носи чисто тракийското име Κουτζὶς ὁ Βιταλιανοῦ. [332]

 

Прокопий съобщава, както е известно, че във времето на император Лъв I в Константинопол дошли от Дардания γεωργοὶ νεανίαι τρεῖς, Ἰλλυριοὶ γένος, Ζίμαρχός τε καὶ Διτύβιστος καὶ Ἰουστῖνος ὁ ἐκ Βεδεριάνης. [333] Последният станал по-късно византийски император — Юстин I. Според Прокопий той бил илириец. За илириец го представя и Теофан : Ἰουστῖνος... Ἰλλυριός τῷ γένει. [334] Обаче в Пасхалната хроника и у Малала той е тракиец: Ἰουστῖνος ὁ Βενδαρίτης ὁ θρᾴξ [335] и Ἰουστῖνος ἀπὸ Βεδεριάνης ὢν θρᾴξ. [336] Последният автор съобщава, че и неговият племенник, император Юстиниан I, бил Тракиец (καὶ αὐτὸς (= Ἰουστ νιανός) δὲ ὢν Θρᾴξ ἀπὸ Βεδεριάνας). [337] Обстоятелството, че другарите на Юстин I имат тракийски имена — Ζίμαρχος и Διτύβιστος, [338] че един от братовчедите на Юстиниан I носи тракийското име Βοραΐδης, [339] и най-сетне, че неговият племенник Юстин II бил според Теофан [340] тракиец, говорят очевидно в полза на тракийския произход

 

58

 

 

на двамата византийски императори. В случая с Ἰλλύριοι се означава не племенната принадлежност, но областта, гдето са родени. [341]

 

Тракийското име Βοραΐδης се среща често в тази епоха. Това име носи един от телохранителите на Велизарий. [342] Така се нарича в надгробен надпис от София един презвитер, [343] който, въпреки че е църковен служител и християнин, има тракийско име. В Одрин е бил намерен надгробен надпис, [344] поставен пак на един Бораид, чийто баща бил трибун. В друг надгробен надпис, от Палестина, [345] се чете името на един caligarius Бораид, син на Зуразис от Адрианопол в Тракия. Същото име под формата Buraido се среща в един латински надпис (CIL 8, 5229). В един папирус от 561 г. [346] се споменават букелариите (βουκελλαρίοις) Ζίπερι... Βοραΐδι Βέσσῳ... Ζημάρχῳ Βέσσῳ. Β друг един папирус [347] се явяват двама контуберналии (κοντουβερναλίοις) пак с имената Ζημάρχου и Βοραΐδου. Може би се касае за същите лица.

 

Тракийското лично име Зимарх се среща също много често в тази епоха. Това име носят редица висши сановници: един comes Orientis, [348] един епарх на град Константинопол, [349] един византийски дипломат, [350] един трибун, [351] един primicerius в надгробен надпис от Аквилея [352] и още много други.

 

Един пълководец на Юстиниан I се нарича с тракийското име Βούζης. [353] Неговите братя имат тракийските имена Κούτζης [354] и Βενῖλος. [355] Един друг пълководец на същия император се нарича с тракийското име Τζίττας, [356] Ζίττας [357] или Σίττας. [358] Под последната форма то е име на един дезертьор във времето на Маврикий (582—602). [359] Един надгробен надпис от Варна, [360] навярно от времето на Юстиниан I, споменава един κόμης Δουδης, чието име е пак тракийско. Според Корип [361] във войните срещу маврите в 546—548 г. особено се отличил един тракиец на име Ziper. [362] Същото име носи у Агатий един δορυφόρος. [363] В един надпис от Алжир [364] така се нарича един трибун. Под формата Zibir това име се чете в един латински надпис (CIL 8, 17 979). Корип [365] споменава също един трибун с тракийското име Zudius. Най-известният тракиец обаче от времето на Юстиниан I е прочутият пълководец Велизарий, родом от Германия, дн. Сепарева баня. [366] В съзаклятие срещу Юстиниан I бил обвинен освен споменатият по-горе пълководец Бузес още и някой си Βίτος ὁ ἀργυροπράτης. [367] Във времето на Юстиниан I като praefectus praetorio се споменава Βάσσος, [368] чието име може да бъде тракийско.

 

Освен изредените дотук траки, чиито туземни имена ясно издават тяхната народностна принадлежност, през тази епоха се срещат още много други предимно висши военни лица с

 

59

 

 

латински и гръцки имена. Обаче поради нетракийските им имена те не винаги могат да се обявят със сигурност за траки. В повечето случаи са необходими особени доказателства или трябва да се изтъкват разни несигурни съображения. Затова ние умишлено ги пропускаме, а ще споменем само онези от тях, народностната принадлежност на които е посочена изрично с думите Θρᾷξ или Θρᾷξ γένος. Такива случаи у Прокопий са следните:

Φλωρέντιος Θρᾷξ, καταλόγου ἱππικοῦ ἄρχων (I, 15, 15 = Η. I 76, 13),

Ἱμέριος Θρᾷξ τῶν ἐν Βυζακίῳ καταλόγων ἄρχων (IV 23, 3 = Η. I 525, 18),

Πέτρος Θρᾷξ μὲν γένος, δορυφόρος δὲ Σολόμωνος γενόμενος πρότερον (IV 28, 3 = Η. I 545, 17), и

ἀλλὰ καὶ τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ δύο Βελισάριος ἐς Ῥώμην στείλας, Ἀρτασίρην τε, ἄνδρα Πέρσην, καὶ Βαρβατίωνα Θρᾷκα (VII 12, 37 = Η. II 346, 4—6).

 

Β последния случай съпоставянето на персиеца Артасир, чието име е очевидно персийско с тракиеца Барбатион показва, че думата Θρᾷξ не означава географско понятие в смисъл на родно място или местожителство, както би могло лесно да се приеме на пръв поглед, а се отнася до народностната принадлежност на лицето, и Прокопий напълно съзнателно я употребил в това значение. Това се вижда и от следните случаи, в които личните имена също се съгласуват напълно с посочената от Прокопий народностна принадлежност. Така в следното място из описанието на Готските войни се казва: οἷς δὴ τρεῖς τῶν αὑτοῦ δορυφόρων ἐπέστησεν, Ἀρτασίρην τε ἄνδρα Πέρσην καὶ Βώχαν Μαασαγέτην γένος καὶ Κουτίλαν Θρᾷκα (IV 2, 10 = Η. II 155, 19—21). Името Артасир е, както се каза по-горе, персийско, Бохас хунско или тюркско, [369] а Кутилас тракийско. [370] В описанието на Персийските войни се намира следното място: ἄλλην τε στρατιὰν ἐπήγγελλεν αὐτόσε ἰέναι καὶ Κούτζην τε καὶ Βούζην, οἳ τῶν ἐν Λιβάνῳ στρατιωτῶν ἦρχον τότε. τούτω δὲ ἀδελφὼ μὲν ἐκ Θρᾴκης ἤστην. (I 13, 5 = Η. I 60, 4—6). И тук двете имена, които са тракийски, [371] не стоят в противоречие с посочването, че двамата братя са произхождали от Тракия. Следователно личните имена показват недвусмислено, че народностните посочвания у Прокопий не са голословни твърдения, а почиват на истината. Това важи и за следните случаи. На едно място в Персийските войни Прокопий разказва следното: τῆς μὲν καλύβης εφ᾽ἑκάτερα Θρᾷκες τε καὶ Ἰλλυριοὶ ἦσαν, Γότθοι δὲ μετ᾽ αὐτοὺς, καὶ τούτων ἐχόμενοι Ἔρουλοι μεθ᾽ οὓς Βανδίλοι τε καὶ Μαυρούσιοι ἦσαν. (II 21, 4 = Η. I 243, 23—244, 3). На друго место в описанието на готските войни се разказва следното: Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἄλλο στράτευμα ἐκ Βυζαντίου κατέπλευσεν, Ἰσαύρων μὲν ἐς τὸν Νεαπόλεως λιμένα τρισχίλιοι, ὧν Παῦλος καὶ Κόνων ἡγοῦντο, ἐς Δρυοῦντα δε Θρᾴκες ἱππεῖς

 

60

 

 

ὀκτακόσιοι, ὧν Ἰωάννης ἦρχεν ὁ Βιταλιανοῦ τοῦ πρώην τετυραννηκότος ἀδελφιδοῦς καὶ ξὺν αὐτοῖς ἕτεροι στρατιῶται ἐκ καταλόγου ἱππικοῦ χίλιοι· ὧν ἄλλοι τε καὶ Ἀλέξανδρος τε καὶ Μαρκέντιος ἦρχον. (VI 5, I = Η. II 170, 1—8). Забележително е тук, че тракийската конница се командува от траки. Виталиан е бил, както се спомена по-горе, тракиец. Неговият братов син Йоан е бил следователно пак тракиец. Тракиец е бил навярно и военачалникът Маркентий, понеже това име е според Томашек, [372] Матееску [373] и Дечев [374] тракийско. Такива места, в които се споменават различни народности една до друга, са и следните:

Κόνωνα ξύν τε Ἰσαύρων καὶ Θρᾳκῶν στρατεύματι οὐκ ὀλίγῳ πέμψας. (VI 11, 5 = Η. II 197, 4—5),

Βελισάριος δὲ τοῖς ἐκ Μεδιολάνου ἥκουσι χιλίους ἔπεμψεν Ἰσαύρους τε καὶ Θρᾷκας, ἡγεῖτο δὲ τῶν Ἰσαύρων Ἔννης, τῶν δὲ Θρᾳκῶν Παῦλος. (VI 12, 26—27 = Η. II 203, 15—17)

καὶ οἱ νεῶν ξυνέπεμψε στόλον, Θρᾳκῶν τε καὶ Ἀρμενίων στρατιωτῶν ἐμπλησάμενος. ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Θρᾳκῶν Ἡρωδιανὸς, τῶν δὲ Ἀρμενίων Φάζας Ἴβηρ, Περανίου ἀδελητιδοῦς· ξυνέπλεον δὲ αὐτοῖς καὶ Οὖννοι ὀλίγοι (VII 6, 10 = Η. 322, 17—21).

 

Поради това, че в приведените места се споменават арменци покрай перси, траки наред с исаврийци и пр., тези означения мъчно могат да се тълкуват като географски, а не народностни и племенни. В достоверността на горните известия едва ли би могло да съществува някакво съмнение: Прокопий, който е заемал, както е известно, важни постове при Велизарий и го е придружавал в Персийската, Вандалската и Готската война, не е могъл да не бъде добре осведомен за народностната принадлежност на разните войскови единици, които са участвували в тези походи. Към това се прибавя и отличното му образование и знанията му на гръцки, латински, сирийски, а може би и на други езици, които са му давали възможност да прави ясна разлика между отделните народи. Защото Прокопий ги е различавал очевидно по някакъв външен белег, а това е било на първо място езикът. Прокопий означава като Ῥωμαῖοι не само тези, които са говорели латински, но и онези, които са били източноримски, т. е. византийски поданици. Един показателен пример в това отношение е следният: μετὰ δὲ τῶν τινα Ῥωμαίων, Βέσον γένος Βουρκέντιον ὄνομα, ὑπὸ Ναροῇ τεταγμένον τῷ Ἀρμενίῳ (VI 26, 3 = Η. II 265, 17— 18), т. е. тракиецът Буркентий е бил по поданство римлянин, по племенна принадлежност бес, а като военнослужещ войник на арменеца Нарсес. И тук тракийското име Буркентий [375] и съпоставянето на бес с арменец гарантират за достоверността на Прокопиевото сведение. От приведеното място се вижда още, че е съществувала някаква разлика между тези, които са говорели

 

61

 

 

само латински, т. е. римляните и романизираните, от една страна, и траките, съответно бесите, от друга страна, чийто език е бил различен от латинския и по него те са били различавани едни от други.

 

Прокопий е различавал също така ясно траки от гърци. За последните, които той нарича Γραικοί, съобщава, че били страхливи и негодни за военна служба. Ето какво пише той за тях:

[376]

Приведените по-горе места из съчиненията на Прокопий за участието на траки в походите срещу перси, готи и др., както и тези за негодността на гърците като войници потвърждават изказаното в древността мнение за Тракия като неизчерпаем извор на способни войници за римските легиони. В съставеното между 350 и 353 г. Totius orbis descriptio стои: Thracia prouincia ... maximos habens uiros et fortes in bello. [377] Под влияние на такива места в една новела на император Юстиниан I от 535 г. се казва:

 

Най-сетне в гл. VII на третата книга на съчинението си „За строежите" Прокопий съобщава, че в Анхиало живеели траки. [379] Това съобщение би било съвършено необяснимо и дори безсмислено, ако се касаеше за едно чисто географско означение и ако траките вече са били загубили езика си и народния си бит и не са се отделяли достатъчно ясно от околното говорещо гръцки население.

 

Не по-малко важни свидетелства за запазването на тракийската народност и език в VI в. са следните няколко известия за съществуването на беси монаси и бески манастир в Палестина през същия век. В съставеното от Теодор от Петра (около 536 г.) житие на монаха Теодосий (+ 529 г.) се съобщава, че този монах в манастира τοῦ Κουτιλᾶ, [380] който се намирал на р. Йордан, близо до Мъртво море,

 

62

 

 

[381]

Йоан Мосхос [382] съобщава също за един манастир Σούβιβα τῶν Βέσων покрай Σούβιβα τῶν Σύρων на ρ. Йордан. Α в житието на св. Сава се разказва следната случка по време на Оригенските борби, в които взели живо участие монасите беси и дори един от тях геройски загинал.

[383] Според Itinerarium Antonini Piacentini в манастира на Синая имало (in quo sunt) tres abbates, scientes linguas, hoc est, latinas ei graecas, syriacas et aegyptiacas bessus, vel multi interpretes singularum linguarum. [384] Най-сетне в актовете на Цариградския вселенски събор в 536 г. между подписалите молбата на сирийските духовници е и Ἀνδρέασ ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῆς ἁγίας ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς τῶν Βεοσῶν. [385] Споменатият в подписа манастир в Цариград се е намирал според R. Janin близо до църквата Св. Лука в западната част на града западно от Св. Мокий. [386] Според W. Тоmaschek [387] с Βεσσοί се означавало тук романизираното тракийско население, т. е. Βεσσοί било равно на Romani, и те вече били говорели „limba Rumanêsca". Че това тълкуване не е вярно, се вижда от подписа на друг един Ἀνδρέας, който бил ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Ῥωμαῖων [388]. Тези Ῥωμαῖοι, за чийто манастир става тук дума, са били очевидно лица, които са говорели латински език и които не са били идентични с траките. Косвено свидетелство за съществуването на бески, т. е. тракийски език, различен от латински, намираме и у един съвременник, Йордан, който е писал на простонароден латински език, [389] т. е. на езика, на който приблизително би трябвало да говорят и бесите, ако са били наистина романизирани, и е живеел в Добруджа или Мизия, [390] следователно добре е познавал положението в източната част на Балканския полуостров. Той

 

63

 

 

съобщава, че Дунав се наричал на езика на бесите Хистер (qui lingua Bessorum Hister vocatur). [391] Ако езикът на бесите е бил също простонародният латински език, на който Йордан пише, а не особен бески език, той едва ли би употребил думите lingua Bessorum. Κ. Хол в едно забележително изследване върху запазването на народните езици в Мала Азия в следхристиянската епоха [392] задава въпроса, какво означават посочванията τῶν Βεσςῶν, τῶν Λυκαόνων и пр. в приведените по-горе църковни извори: „... ob die bloße Landsmannschaft oder auch die sprachliche Besonderheit." След като обръща внимание на обстоятелството, че в Палестина са съществували една до друга Σούβιβα τῶν Βεσςῶν и Σούβιβα τῶν Σύρων, той продължава: „ ... so ist hier mit Händen zu greifen, daß die sprachliche Differenz die Scheidung der beiden Gemeinschaften begründete". [393] По-нататък той вади от това заключението, че такива названия са доказателства за запазване на езиците на беси, ликаони и пр. в къснохристиянска епоха. Правилността на заключението на Хол стои извън всякакво съмнение, понеже то се потвърждава от редица други факти, изнесени по-горе.

 

В VI в. в изворите се срещат траки не само като пълководци, висши сановнщи, офицери, войници и монаси, но и като притежатели на латифундии. Два надписа, намерени в турска Тракия — в Силиврия и Шаркьой [394] — свидетелствуват за съществуването в V или VI в. на богати траки земевладелци пред вратите на Цариград. Двата надписа определят границите на земите на тракиеца Ζημοκαρτης. [395] В един папирус от 557 г. [396] се споменават κτῆμα Ταρουθίνου и κτῆμα καλούμενον ἔδαφος Σεύθου, които обаче се намирали в Египет.

 

Траки, съответно тракийски лични имена, се срещат и в писмените извори от епохата след Юстиниан I. Император Тиберий II бил според църковния историк Евагрий [397] и хрониста Теофан [398] от тракийски произход. Историкът Теофилакт Симоката съобщава, че военачалник на град Апиария в Мизия в 587 г. бил някой си Βουσᾶς [399] чието име е тракийско. [400] Според гореспоменатия църковен историк Евагрий траки са били и пълководците Коменциол [401] и Йоан, наречен още Мистикон, [402] във времето на император Маврикий (582—602). Тракиец е бил, ако се съди по името, и споменатият у Теофилакт Симоката пълководец Κάστος. [403] Най-сетне тракиец е бил според Йоан Антиохийски и император Фока. [404]

 

Изброените дотук траки, към които могат да се прибавят още имена, показват достатъчно ясно, че тракийският елемент

 

64

 

 

е играл немаловажна роля почти в целия обществен живот на Византийската империя в VI в.

 

След 600 година лица с тракийски имена се срещат много рядко, и то само в египетските папируси. Според един папирус [405] в 615 г. Φλ. Τζ[ι]ττα бил κόμης в Египет. В друг папирус, от VII в., [406] се споменава някой си Τζιττα Πραύ. В трети папирус, от византийско-арабската епоха, [407] се среща един κύριος Ζίττα. Най-сетне в един папирус от VII в. [408] се споменават тракийските имена Νεστος и Ζιττα. Вторият от тях бил комес. За последен път в 710 г. у Теофан се среща един бес Мавр, който бил патриций. [409] Ако се оставят настрана тези случайни и редки известия за траки в VII в., може да се каже, че траките след VI в. изчезват завинаги от нашия поглед. Това се дължи не толкова на оскъдните извори за тази епоха, колкото на обстоятелството, че по това време славянските племена заливат Балканския полуостров и отчасти поглъщат, отчасти прогонват или унищожават неговото старо население. [410]

 

Днешната топонимия на България показва, че славяните са заварили тракийско население в Мизия и Тракия и са влезли в досег с него. Известният готски историк Йордан съобщава, както вече по-горе се спомена, [411] че основаният от македонския цар Филип II град в Тракия и наречен на негово име Филипопол се наричал още Pulpudeva. Това име не се среща у друг автор. Първата част Pulpu- представя, както е известно, тракийската [412] фонетична форма на гръцкото Φιλιππο-, а втората част -deva означава град. [413] Следователно в случая се касае за един полупревод на гръцкото Φιλιππόπολις. Отдавна вече е доказано, че днешното българско име на Φιλιππόπολις, Пловдив, идва не от гръцката форма, а от Pulpudeva. [414] А това показва, че славяните са научили името на този град не от неговото гръцко население, но от околното тракийско население, с което те са влезли най-напред в допир при заселването си. Подобен е случаят с Боруй, старобългарското име на дн. град Стара Загора. Това е пак славянска форма на старото тракийско име на града Βέροια, Βερόη, което местното население е предпочитало пред официалното римско Augusta Traiana.

 

За запазване на тракийското население в планинските области до и след VI в. трябва да се заключи от обстоятелството, че реките Янтра, Марица, Места и Тунджа са запазили още старите си имена в горните течения: Етер, Ѥтар [415] от Ieterus, Ибър от Ἕβρος, [416] Нестеница от Νέστος, [417] Тъжа от Τόνζος. [418] Този факт е забелязан и в Швейцария от Ф. Щеелин, който го тълкува в същия смисъл. [419]

 

65

 

 

Най-сетне множество днешни местни названия в България не са от славянски произход. Те са наследени без съмнение от старото тракийско население. [420] Така напр. долното течение на тракийския Хеброс се нарича Марица. Това име въпреки завършъка -ица не е славянско, [421] а принадлежи навярно на траките. То е било заварено от славяните и възприето от тях. Такива имена дължат съществуването си в днешната българска топонимия не на писмено предаване, а на живия допир на преселилите се славяни със завареното туземно тракийско население. [422]

 

 


 

274. L. Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine, 10 Aufl., Leipzig 1921 III 144; G. Wissοwa, Religion und Kultus der Römer, 2 Aufl., München 1912, 370, 13; G. Kazarοw, RE 6 A, 475 c литература. Вж. също и G. Mateescu 149 и сл., 233—244. На стр. 150 същият автор пише за посветителите траки следното: „ Molto interessante, per renderi conto di quanto superficiale fosse la romanizzazione di alcuni di essi, è l'uso del nome greco della divinità Asklepius, in luogo della forma romanizzata Aesculapius."

 

275. T. Герасимов, сб. Дечев 292 и 298 и сл.

 

276. G. Kazarοw, RE 15, 226—230 № 7; Τ. Герасимов, ИВАД 8, 1955, 68 и сл.

 

277. Вж. Б. Геров, ГНМПл. I 1948, 27—33.

 

278. ИзвНМ I 24.

 

279. ИАД 4, 1914, 80 и сл.

 

106

 

 

280. ГПлБ 1940—1942, 61 и сл.

 

281. D. Tsοntchеv, Le sanctuaire près du village Batkoun, Sofia 1941, 73.

 

282. Л. Бοтyшaровa, Тракийското светилище при Джулево, ГНМПл. I 1948, 72 и сл.

 

283. ИзвНМ I 29 и сл.

 

284. ИзвНМ I 57.

 

285. C. Müllеr, FHG IV fr. 27.

 

286. Hieronym. ep. LX ad Heliodorum.

 

287. J. P. Mignе, PG 63, 500—501 : καὶ Σκύθαι καὶ Θρᾷκες καὶ Σαυρομάται.. πρὸς τὴν οἰκείαν ἕκαστος μεταβαλόντες γλῶτταν τὰ εἰρημένα φιλοσοφοῦσι ταῦτα.

 

288. Κ. Holl, Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in Nachchristlichen Zeit, Hermes 43, 1908, 249: „Die offizielle christliche Kirche hat sich in der alten Zeit überall nur auf die Cultursprachen gestützt und die Volkssprachen beiseite geschoben oder verkümmern lassen. Es ist im Osten nicht anders gewesen als im Westen." Вж. за Египет W. Schubart, Einführung 314 и Griechen 49.

 

289. Acta SS. Oct. 9, 555. Към това В. Велков, сб. Дечев 731—736.

 

290. Acta SS. Sept. 5, 35d—36a. Към това В. Велков, Агиографски данни за историята на Тракия от IV в., ИзвНИ 14—16 (1964) 381—389. Други подобни места, в които се има пред вид тракийският език или се прави алюзия за него, са още следните : J. P. Migne, Ρ G 46, 884, A 14-B 2 : Ὤ χωρίον, ἐν ᾧ τὸ πάθος ἐγένετο, διὰ τὸ πάθος τῇ σκοτομήνῃ ἐπώννμον. Ἀκούω γὰρ κατὰ τὴν πάτριον αὐτῶν γλῶσσαν Σκότουμιν τὸν τὸπον ἐπονομάζεσθαι. Касае се за място в Тракия, гдето е загинала мъченицата Плакила (385—386) : J. P. Mignе, PG 90, 96 C : Πέρβερις οὕτω πως γλώοσςῃ βαρβάρῳ ὁ τόπος ὠνόμασται. Селище в Одринско, гдето е бил заточен Максимин изповедник (580—662).

 

291. Вж. и Ив. Гълъбов, ИзвИБЕ X 1964, 8 и сл.

 

292. Eutrop. 6, 10: oppidum Uscudamam, quod Bessi habitant, eodem die, quo adgressus est (Lucullus) vicit.

 

293. Ruf. Fest. 9 : Marcus Lucullus... Uscudamam, quae modo Hadrianopolis nominatur, in dicionem nostram redegit.

 

294. Amm. Marcel. 14, 11, 15: Hadrianopolim, urbem Haemimontanam, Uscudamam antehac appelatam; 27, 4, 12 : Haemimontanus Hadrianopolim habet, quae dicebatur Uscudama; Jordan. Rom. 221: Uscudama quae Adrianopolis vocitantur.

 

295. Jordan. Roman. 221 : Pulpudeva, quae nunc Philippopolis; 283: urbemque nominis sui in Thracia, que dicebatur Pulpudeva, Philippopolim reconstruens nominavit.

 

296. Срв. тук стр. 65. Забележително е, че всички споменати по-горе селища, за които се казва, че имената им били според езика на местното население, т. е. тракийския, се намират или в Одринско, или в Пловдивско. Това показва, че тук най-дълго време ще да се е запазил тракийският език.

 

297. G. Mateescu 133; D. Dеtschеw, Spr. 304.

 

298. CIL 3, 12 073. Вж. също G. Matееscu 115.

 

299. За датата вж. J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces Danubiennes de l'empire romain, Paris 1918, 228 и сл.

 

300. J. P. Mignе, PG 67, 1065 : καθεῖλον δὲ τῆς ἐπισκοπῆς Θεόδωρον τὸν Θρᾴκα.

 

301. Amm. Marcel. 26, 8, 1—3. Срв. G. Mateescu 113.

 

302. Fr. Diеhl, ILChr. I № 582.

 

303. B. Latyschеv, Inscriptiones antiquae orae septentrionis Ponti Euxini, vol. I, Petropoli 1916, 410 № 450. Срв. G. Mateescu 113.

 

304. H. Grégoire, Recueil des Inscriptions grecques Chrétiennes d'Asie Mineure, Paris 1922, № 345 ter.

 

305. Papyrus de Théadelphie édités par Pierre Jouguet, Paris 1911, 120 № 19.

 

107

 

 

306. Oxyr. Papyri I 85 № XLI 28.

 

307. Himerii Declamationes et Orationes cum deperditarum fragmentis rec. A. Colonna, Romae 1951, Or. IX 13, 83, 150—157. Към това В. Велков, Към въпроса за езика и бита на траките през IV в. от н. е., сб. Дечев 737—741.

 

308. Сведенията за бесите са събрани y W. Τοmaschеk, Thraker I, 72—79, D. Detschew, Spr. 57—59 и Γ. Кацаров, Тракийските беси, ИИД VI 1924, 31—47. Горното изложение почива главно върху изворния материал в тези съчинения.

 

309. Pan. Theodos. 28.

 

310. Claudian. de consul. Manlii Theodori 38.

 

311. J. P. Migne, Pl. 61,488, 213 и сл.; | =Acta SS, 1.1, VII Januar. 367 §111, 12: Et sua Bessi nive duriores | Nunc oves facti duci te gregantur | Pacis in aulam | Quosque cervices dare servituti, | Semper a bello indomiti, negarunt| Nunc jugo veri Domini subactos | Sternere gaudent, | Nunc magis dives pretio labores | Bessus exultat : quod humi manuque | Ante quaerebat, modomente caelo | Colligit aurum.

 

312. Vegeti Epit. IV 24. ,4

 

313. Amm. Marcel. 31, 6, 6.

 

314. Cod. Theodos. X 19, 7.

 

315. Excerpta de leg. ed. de Boor I, 121, 12. Този тракиец е бил консул през 429 г. и magister militum per Orientem, вж. Ο. Sеeck, RE 5, 915, № 89.

 

316. J. P. Migne, PG 86, 2485 D.

 

317. Malalas, ed. Bonn. XIV 369, 2 : ὁ θειότατος Λέων ὁ μέγας ὁ Βέσσος.

 

318. Jordan. Rom. 43, 16. Leo bessica ortus progeniae.

 

319. Theophan., ed. de Boor 110, 19: Λέων... Θρᾷξ τῷ γένει.

 

320. Acta conc. II vol. 5, 32, 2 и 18 = D. Mansi VII 546 D-E; 790.

 

321. За името вж. G. Matееscu 121 заб. 3 и 195 заб. 4; D. Detschew, Spr. 133 и сл.

 

322. Acta Conc. I vol. 3 pars prior 120, 30 ; 140 (N) 192.

 

323. D. Detschew, Spr. 55.

 

324. Fr. Diеhl, ILChr. II № 3441.

 

325. V. Beševliev, Spät. № 192. За името G. Mateescu 123 заб. 2; D. Detschew, Spr. 316.

 

326. Malchos, Excerpta de leg., ed. de Boor I 169 fr. 9.

 

327. Malalas, ed. Bonn. XVI 393, 12 и сл.

 

328. Theophan., ed. de Boor 145, 17—20.

 

329. Theophan., ed. de Boor 146, 5: 235, 13; вж. също 237, 1.

 

330. Malalas ed. Bonn. 402, 3 и сл. : Βιταλιανὸς ὁ Θρᾷξ. Името му е образувано от Vitalis, вж. стр. 35.

 

331. J. Р. Migne, PG 86, 2696 : Βιταλιανὸς Θρᾷξ γένος.

 

332. Malalas, ed. Bonn. XVIII 441, 20. За името G. Mateescu 210 заб. 3; D. Detschew, Spr. 265. Jokl в Eberts Reallexikon der Vorgeschichte XIII 290, сравнява това име с Cuties (CIL 6, 2353).

 

333. Procop. Anecdota 6, 7 = H. III 38.

 

334. Theophan., ed. de Boor 164, 16 и сл.

 

335. Chron. Paschale, ed. Bonn. 611, 11 и сл.

 

336. Malalas, ed. Bonn. XVII 410, 2.

 

337. Malalas, ed. Bonn. 425, 1 и сл.

 

338. За името вж. G. Mateescu 114 и заб. 2,152, 219 заб. 4; D. Detschew, Spr. 144 и 188.

 

339. Procop. I 24, 53 = H. I 133, 7—8 : Βοραΐδης τε καὶ Ἰουστος, Ἰουοτίνου (Η. Ἰουστινιανοῦ) βασιλέως ἀνεψιοί, VII 31, 17 = Η II 433, 11—13: ἐτύγχανε δὲ βασιλεῖ τὸν Γερμανὸν ἀνεψιὸν ὄντα Βοραΐδην ἀδελφὸν ἔχειν, οὗτος οὖν Βοραΐδης ὁ Γερμανοῦ ἀδελφὸς κτλ. За първото място вж. Η. Kallenberg, Germanus Iustinians Vetter, nicht Neffe, Berliner Phil. Wochenschrift 1915, 991—992 и Е. Gerland, Philol. Wochenschrift 1930, 566—567.

 

108

 

 

340. Theophan., ed. de Boor 241, 26 и сл. Ἰουστῖνος ὁ ἀνεψιὸς Ἰουστινιανοῦ... ἦν δὲ τῷ γένει Θρᾷξ.

 

341. Така се тълкува y D. Detschew, Spr. 144 и 188. Вж. за произхода на Юстиниан още J. J. Russu, Granica и пр. (вж. тук заб. 254) 119 и там приведената работа на същия в Omagiu Lupaş 1941, 775—784.

 

342. Procop. III 16, 9 = H. I 383, 14 : τῶν δορυφόρων ἕνα Βοριάδην.

 

343. V. Βеšеvliеv, Spät. № 12.

 

344. J. Εbеrsοld, Mission archéologique de Constantinople, Paris 1921, 52 № 9 : [Ἔ]νθα κατάκητε ὡ τῆς [μ]ακαρίας μνήμης Βοραΐδης υεἱὸς Παύλου τριβούνου.

 

345. SEG 8, 45 : Βουραειδεις. . . υεἱὸς Ζουραζιο, καλιγάριο(ι)ς πατρίδος Θράκης πόλεως Ἀδρ[ι]ανουπόλει, Βουράδις ἔθαν[ε]ν и Θάρσι Ῥεβοκᾶτα, κίτε ἐγγύς σου Βοραειδης ὁ ἀδελφός σου.

 

346. Oxyr. Papyri XVI, 1024, 128, 9. Вж. още Chron. paschale I 581 : πλησίον τοῦ Βοραιδίου и ИАД 3, 1912—1913, 33 № 28 : Herculi Aug(usto) Maximus Baradi v. s.

 

347. Цит. съч. 267, 47.

 

348. Theophan., ed. de Boor. 235, 13 и 237, 1.

 

349. G. Schlumberger, Mélanges d'archéologie byzantine, Paris 1895, 24 № 5 u 320 № 3.

 

350. Excerpta de leg., ed. de Boor I 192, 16 и сл.

 

351. Gregorii I papae registrum epistolarum I 13 = MGH Epist. I ed. L. M. Hartmann, Berolini 1891 : clarissimus tribunus Zemarcus, 590 г. Други примери y V. Beševliev, Die Thraker im ausgehenden Altertum, Studii Clasici III 1961, 257 заб. 4.

 

352. Fr. Diеhl, ILChr. I № 488 Α.

 

353. Procop. I 13, 5 = Η. I 60, 5 и сл. : Anecdota 4, 4—13 = H. III 25, 6—26, 7, срв. и 105, 3; Agathias, HGM, ed. Dindorf II 210, 29—211, 2; 240, 27; 242, 13; 245, 21 и 29, 248, 14; Theophan., ed de Boor 219, 29.

 

354. Procop. I 13, 5 = H. I 60, 6.

 

355. Procop. VIII 9, 5 = H. II 526, 4.

 

356. Nov. 2, 2, 48 (536 г.) : Τζίττα τῷ ἐνδοξοτάτῳ στρατηγῷ τοῦ θείου πραισέντου, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρίκιῶ ; Procop., De aedif. III 6, 6 = Η. III 96, 20 ; Malalas, ed. Bonn. XVIII 465, 9 (429, 17 Ζτίττας). За името G. Mateescu 101 заб. 18; 112 заб. 1 и 114; D. Detschew, Spr. 497.

 

357. Malalas, ed. Bonn. XVIII 470, 13: Ζίττα στρατηλάτου Ῥωμαίων.

 

358. Procop. I 12, 22 = Η. I 59, 3; II 3, 26 = Η. I 157, 10 и др.

 

359. Theophyl. Simm., ed. de Boor. 119, 5 и 183, 7.

 

360. V. Beševliev, Spät. № 89.

 

361. MGH auct. ant. III 2 (4,935; 6, 535—670). Срв. G. Mateescu 114.

 

362. За името G. Mateescu 101, 111 заб. 1 и 201; D. Detschew, Spr. 190.

 

363. HGM, II 321, 3—4. Срв. G. Matееscu 114.

 

364. Fr. Diеhl, ILChr. I № 442. Вж. също № 473 = D. Hoffmann, Die spätrömischen Soldatengrabschriften von Concordia, Museum Helveticum 23 (1963), 1, 34 и сл. № 12.

 

365. MGH auct. ant. III 2 (4, 904). Според J. J. Russu, Dacia 2, 1958, 523, това име изглеждало ориенталско.

 

366. Procop. III 11, 21 = H. I 363, 16—17. D. Detschew, Spr. 48. Към тези примери могат да се прибавят още и следните : ИРАИ 9, 1904, 245 : + Ἐνθάδε κατάκιτε ὁ τῖς μακαρίας μνήμης Βελισάρις πιστός υεἱὸς Θεοδόρου; Fr. Diеhl, ILChr. I № 1818: Βελισάρις cлед 662 г.

 

109

 

 

367. Malalas, ed. Bonn. XVIII 494, 4—5 и Theophan., ed. de Boor 238, 8.

 

368. Procop. Anecdota 21, 6 = H. III 129, 17 и Malalas, ed. Bonn. 445,24: τοῦ ἄρχοντος Βάσσου.

 

369. G. Moravcsik, Byzantinoturcica II, Berlin 1958, 108.

 

370. G. Mateescu 114 ; D. Detschew, Spr. 265.

 

371. Вж. тук и заб. 353 и 354 ; G. Mateescu 87 и заб. 2 и сл., 102 заб. 8, 114 и 210; D. Detschew, Spr. 79 и 265.

 

372. Thraker II 22.

 

373. G. Matееscu 114.

 

374. D. Detschew, Spr. 288.

 

375. G. Mateescu 114; D. Detschew, Spr. 82.

 

376. Към това Zilliacus 131 : „... was ja nicht gerade für eine besonder hohe Wertschätzung des griechischen Elementes im Heere Zeugnis ablegt."

 

377. C. Müller, GGM II 523.

 

378. Nov. 26.

 

379. De aedif. III 7, 18 = H. III 101. 27 и сл. :

 

380. J. p. Migne, PG 114, 493 B § 26 : Τὴν πολλὴν δὲ διαβὰς τῆς ἐρήμου γὴν ἄχρι τοῦ λεγομένου Κουτιλᾶ, καὶ τῶν τῆς Ἀσφαλτίδος λίμνης ὀχθῶν. Acta SS, t. I, XI Jan., 689 cap. VI § 26: „ad locum, qui dicitur Gutilla". За името, което е тракийско G. Mateescu 102 заб. 2; 210 заб. 3; 216 заб. 5 и Granica и пр. (вж. заб. 181) 397; D. Detschew, Spr. 265.

 

381. Der heilige Theodosius. Schriften des Theodoros und Kyrilos, herausgegeben von H. Usener, Leipzig 1890, 45, 4—12. Вж. и стр. 31, 18 и сл : ... κατὰ πᾶσαν τὴν ἔρημον περιῄει τόπους ἄχρι τοῦ λεγομένου Κοτυλὰ καὶ τῶν τῆς Ἀσφαλτίτιδος λίμνης ὀχθῶν. Към това в коментара стр. 140 и сл. се привежда Kyrillos, l. d. Euth. p. 14. ἐπὶ τὴν ἔρημον τοῦ Κουτιλᾶ, също 69.

 

382. J. p. Migne, PG 87, 3, 3025 Β: ἐλθὼν εἰς Σούβιβα τῶν Βέσων. . . Δεῦρο ἕως τοῦ μοναστηρίου Βεσσῶν.

 

383. Ecclesiae graecae monumenta, t. III Sabae vita per Cyrill. Scythopol., ed. Joch. Bapt. Cotelerius, Luteciae, Paris 1686, 367 C-368 А. Срв. Acta SS, t. 48, 29 Sept. 8, 146, 17 A : „Bessi Jordanis divino zelo ducti ascenderunt in sanctam urbem, ut bello appetitis orthodoxis suppetias ferrent. Tum publico praelio contra Bessos alioque recte sentientes commisso, postquam ipsi ad Maximae laurae xenodochium contugissent, adorti sunt subito cum furore inimici etc.

 

384. Antonini Piacentini Itinerarium, herausgegeben von J. Gildemeister, Berlin 1889 § 37, 21; P. Geyer, Corpus script, eccles. latin., t. 39, 1898, 183. Според Керамопулос (37 заб. 1) гореприведените сведения не се отнасяли за жив тракийски език, а за мъртъв църковен език, както са старогръцкият и латинският днес в църквите. Това мнение е толкова пресилено, че не се нуждае от особено оборване.

 

385. Acta Conc., t. III, Coll. Sabaitica 34, 29 = D. Mansi VIII 987 Ε ; 1010 C = 1009 E: Andreas Dei misericordia presbyter et prior monasteri sanctae Dei genetricis Bessorum.

 

386. Les monastères nationaux et provinciaux à Byzance, Échos d'Orient XXXII 1933, 431 и La géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin I, t. III, Paris 1953 s. v. Βεσσῶν.

 

387. Zur Kunde 56 ; Thraker I 77.

 

388. Acta Conc., t. III 36, 58 = D. Mansi VIII 939 и 954 Α.

 

389. Вж. W. S. Tеuffеls Geschichte der römischen Literatur, 6 Aufl. von W. Kroll und Fr. Skutsch, Bd, III, Leipzig 1913, 505, 5.

 

390. Jordanis Romana et Getica rec. Th. Mommsen, Berolini 1882, X и сл.

 

391. Jordan. Getica 75, 16, Johan. Lydus, De magistratibus, ed. R. Wünsch, 121, 3—9, твърди погрешно, че Δανούβιος ... οὕιω δὲ αὐτὸν οἱ d. Θρᾷκες ἐκάλεσαν...

 

110

 

 

Δανούβιον δέ τὸν νεφελοφόρον ἐκεῖνοι (= Θρᾷκες) καλοῦσι. И този писател следователно знае за особен тракийски език, различен от латинския, ако и да приписва погрешно името Дунав на траките.

 

392. Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in nachchristlichen Zeit, Hermes 43, 1908, 240-254.

 

393. Цит. съч. 245—246.

 

394. BCH 36, 1912, 574 и сл. № 29 (a) : +Ὅροι διαφέρο(ν)τες τῶν Ζημωκάρτου.

 

395. За името G. Matееscu 152 ; D. Detschew, Spr. 183.

 

396. Oxyr. Papyri XVI 147, 93 и 149, 121. За името Ταρουθινος вж. D. Detschеw, Spr. 491 и Fr. Zucker, Studien zur Namenkunde vorhellenischer und hellenistischer Zeit, Berlin 1952, 20—21.

 

397. J. P. Migne, PG 86, 2813: Τιβέριος Θρᾷξ μὲν γένος.

 

398. Theophan., ed. de Boor 249, 24 : Τιβέριος... ὑπῆρχε δὲ τῷ γένει καὶ αὐτὸς Θρᾷξ.

 

399. Theophyl. Sim., ed. de Boor 102, 13 и сл. (II 16, 1).

 

400. G. Mateescu 87 ; D. Detschew, Spr. 79.

 

401. J. P. Migne, PG 86, 2848 : Ἰωάνην Θρᾷκα γένος.

 

402. J. P. Migne, PG 86, 2868 : Κομεντίολος Θρᾷξ γένος.

 

403. Theophyl. Sim., ed. de Boor. 90, 6 (II, 10, 9). За името G. Mateescu 90 заб. 1, 109 заб. 3 и D. Detschew, Spr. 255. Според J. J. Russu, Dacia 2, 1958, 514, името е римско.

 

404. FHG V 37 : ἦν δὲ τῷ γένει Θρᾷξ.

 

405. BGU 27 № 362.

 

406. Oxyr. Papyri XVI 256 № 2033, 1.

 

407. BGU 348 № 693.

 

408. Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, herausgegeben von C. Wessely, Leipzig 1910, 81 № 138.

 

409. Theophan., ed. de Boor 379, 8 : Μαῦρον τὸν πατρίκιον τὸν Βέσσον.

 

410. Вж. V. Beševliev, Die Thraker im ausgehenden Altertum, Studii clasice III 1961, 251—263, която статия е преработена основно в горната глава, А. Philippide, Originea Romînilor I, Jaşi 1923, 406 и сл. § 88; 447 и сл. § 98, 450 и сл. § 99, G. Matееcsu 113 и сл. и J. J. Russu, Disparijia limtii şi a populaţiilor traco-dace, SCIV VIII, 1957, 253-265.

 

411. Вж. тук стр. 56.

 

412. Ние приемаме, че се касае за тракийска фонетична форма, понеже в македонски, както е известно, гръцката tenuis aspirata се явява като чиста media, напр. Φίλιππος гласи Βίλιππος, Φερενίκη — Βερενίκη и т. н.

 

413. D. Detschew, Spr. 121.

 

414. Ε. Κałužniacki, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel. Archiv für slav. Philologie XVI 594—596; K. Jireček, Zum Namen Plovdiv oder Plovdiv, пак там, 596—600; P. Skok, Zeitschrift für Ortsnamenforschung VII, 37, 3 ; 43 и сл.; XIV, 79; Zeitschrift für Romanische Philologie LIV, 181 и 441; 1,487, 6; M. Friеdwagnеr, пак там LIV, 652, 2; G. Kazarow, Philologische Wochenschrift 1901, № 50; G. Mateescu 150; G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie, Sofia, 1943, 2; В. Бешевлиев, Античната топонимия като исторически извор, ИзвИБЕ 3, 1954, 346 и сл. и заб. 7 и 354.

 

415. К. Иречек, Пътувания 216 и заб. 23; Княжество България, Пловдив 1899, 10 заб. 4.

 

416. К. Иречек, Пътувания 115 и заб. 24.

 

417. В. Симеонов, Български език X 1960, 452 и сл.; Вл. Георгиев, Българска етимология и ономастика, София 1950, 31 и сл. Според P. Ρеrdrizet, Corolla numismatica (вж. тук бел. 172) 220 и Hiller von Gaertringen

 

111

 

 

IG XII 5 № 243, формата c M- за Νέστος е тракийска, с което Д. Дечев (ИАИ 4, 1926—1927, 340 и Spr. 290 сл. И 331) се съгласява. Вж. още Ρ. Κrеtschmеr, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen 1895, 236, и G. Mateescu 152 заб. 3.

 

418. Κ. Иречек, Пътувания 209, 373 ; Вл. Георгиев, Българска етимология и ономастика 27 и сл.

 

419. F. Stähelin, Die Schweiz in römischer Zeit 2 Aufl., Basel 1931, 311 :

„...Westschweiz... daß dagegen auf den Höhen die alten Namen über das 7. Jahrhundert hinaus in unverschobener Lautform erhalten geblieben sind... woraus auf einen Fortbestand der romanischen Bevölkerung über das 6/7. Jahrhundert hinaus geschlossen werden muß. Auch in der Ostschweiz sind die romanischen Namen hauptsächlich in den Höhen haften geblieben";

 

465 :

„Aber die Fülle von Namen rein barbarischen Klanges, die wir daneben in allen Teilen des Landes angetroffen haben, lässt doch vermuten, daß sich in manchen Gegenden die gallische Sprache behauptet hat, und zwar ohne Zweifel um so zäher, je mehr ein Gebiet ländlich und abgelegen war."

 

420. J. Ζaimοv, Quelques particularités des noms thraces en Bulgarie, Балканско езикознание, 1963, 81 и сл.; В. Simeonov, Noms des lieux thraces récemment découverts, пак там 87 и сл.

 

421. Ст. Младенов, Имената на десет български реки, СпБАН X, 1915, 53 и сл.; В. Бешевлиев, Античната топонимия.., 343; Д. Дечев, Тракийски названия на наши реки, ИзвИБЕ 273 и сл.; I. Duridanov, Illyrische Flußnamen in Serbien, Балканско езикознание 6, 1963, 113 и сл.

 

422. Вж. също L. Niederle, Manuel de l'Antiquité Slave, Paris I 1926, 70 и заб. 5. Изказаните там предположения за шопите и Пиянечко са съмнителни. Срв. К. Иречек, Пътувания 89 заб. 49.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]