СБОРНИК ТРАКИЯ
том IV

 

2. СТЪПКИ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТРАКИЯ

Мария Бакърджиева

 

 

Изследването, разработено в рамките на комуникационната стратегия на Република България към Европейския съюз, има задълбочен и градивен характер. Използваните материали на Европейската комисия за трансгранично сътрудничество между България и Гърция и България и Турция подчертават неговата актуалност. Три са изведените основни цели: 1/Да се очертаят положителните процеси в досегашното развитие на района; 2/ Да се постигне общо разбиране за средносрочната визия за развитието на Тракия; 3/ Да се предостави механизъм, по който да се определят необходимите действия за разработване на проекти в рамките на програмите.

 

Съобразно целите са дефинирани основните функции на изследването, които включват идентифициране на главните приоритети и мерки, търсене на общи отговори за съвместно сътрудничество, прилагане на интегрирани трансгранични интервенции, очертаване на начина на финансиране и размера на финансовите средства.

 

От така дефинираните цели, задълбоченият анализ е налице, констатациите са направени точно, изразява се единомислие по отношение развитието на региона. Що се отнася, обаче, до очертаването на начина на финансиране и размера на финансовите средства се наблюдава дефицит. Без осигуряване на средства стратегията не може да действа. Затова най-важното предстои. Всички следващи стъпки трябва да ни приближават към усвояване на работещи финансови фондове, което е най-трудното. Ентусиазмът и родолюбието са прекрасни неща, но освен тях са необходими и други лостове като власт, пълномощия, лобита за привличане на държавни фондове, осведоменост, умения за изработване на европроекти и воля за тяхната реализация.

 

8

 

 

Целесъобразен е задълбочен рационален паралелен прочит на нормативната уредба на Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Тракийския женски съюз, Тракийския младежки съюз и стратегията за развитие на региона, за да се открои общата ниша, в която може да се вмести дейността им.

 

Разширяването на контактите със съюзи, организации, дружества, общини на територията на Тракия в Турция и Гърция е от особено значение, за да се предприемат съвместни действия за усвояване на държавни фондове, а най-вече, за да се сътрудничи по проекти и подпроекти на Европейския съюз.

 

Насочването на високотехнологическия потенциал на съюза към проучване на програмите на ЕС, техните представителства, порталите на предпресъединителните фондове, алгоритъма за кандидатстване, know how-то по изработване на проектите и тяхната защита ще спомогне участието в двустранни и тристранни проекти между България, Гърция и Турция.

 

Налага се индивидуален подход към тези членове на съюза, които оглавяват или притежават предприятия, фирми, организации, които биха могли да станат страна по европроект.

 

Организиране на ефективно работещо ядро, което да жалонира пътя към европроекти в еврорайон Тракия, би задействало механизма за преки инвестиции в тази най-благодатна страна на Балканите, така че тя да преодолее своята изостаналост и пълноценно да разгърне своя потенциал, а той е мащабен: земеделски, горски, туристически, индустриално-суровинен, комуникационен, търговски и геополитически.

 

Засега най-голям опит, най-осезателни действия отстрана на съюзните дружества са реализирани в сферата на туризма, културата, опазването на историческото наследство - в много случаи чрез пряко участие в европейски проекти.

 

СТДБ има сериозен принос в преоткриването на позабравени светини, насочването на общественото мнение към тях, в изграждането на нови паметници с историческо

 

9

 

 

значение. Този периметър на изява е отвоюван и трябва да се запази като се дефинират нови полета за действие и се привличат преки инвестиции.

 

При решаването на всички въпроси СТДБ неизменно засвидетелства добрата си воля и добронамереността на своите членове да се сътрудничи като се отстояват перспективни решения. Взаимното сътрудничество ни води към разбиране и зачитане на човешките права, което е и една крачка по посока постигане въжделенията на нашите предци - да се признае правото над българските тракийски имоти.

 

Една от мисиите на международната конференция, посветена на стратегията за развитие на Тракия, е тракийският рог да прозвучи достатъчно високо, за да отекне в изпълнителната власт, в местната власт, в дипломатическите служби, в представителните органи на ЕС, които са опълномощени да направляват човешките и икономическите ресурси, така че тази готовност на СТДБ, тази огромна човешка енергия да се преведе на ползу роду тракийското.

 

Църквата в с. Малък Дервент

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]