СБОРНИК ТРАКИЯ
том IV

 

1. ИНТЕГРАЦИЯ НА ТРАКИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Димитър Шалапатов

Член на ЦС на СТДБ и регионален председател на Тракийските дружества - Хасково

 

 

Проектът "Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз" е практическа реализация на стратегическата цел на Съюза на тракийските дружества в България "Тракия без граници", залегнала в устава на организацията от 2001 година. Замисълът и реализацията на научната разработка са израз на далновидната политика на СТДБ, която е в унисон с целеустремената държавна линия за приобщаване на България към Европейския съюз.

 

"Тракия без граници" означава мир, доверие, толерантност . Девизът е израз на една нова философия, задгърбваща етническите и религиозните конфликти на Балканите, ненавистта, враждебността. Натрупаното страдание в резултат на стотиците хиляди избити, милионите насилствено прогонени от родните места, разпокъсването на Тракия между България, Гърция и Турция, породи ново верую, което проповядва добронамереност, толерантност и гостоприемство.

 

Стратегията представя подробно основните характеристики на район Тракия, на фона на който извежда откроилите се слабости, които се изразяват в ниска степен на трансгранично сътрудничество и интеграция, преобладаваща концентрация на икономическа дейност в големите градски центрове и маргинализация на определени части от територията, депопулация на селските и планинските райони, екологични проблеми от инфраструктурни проекти, нерационално развитие на туризма, риск от замърсяване на транснационалните екосистеми, небрежно използване на природните ресурси, незащитени горски ресурси, висока безработица.

 

5

 

 

Програмата цели промоциране на район Тракия като възлова точка на мир, развитие и разширяване на европейското икономическо пространство на Балканите, Черно море, Егейско море и източното Средиземноморие, преустановяване на географската и комуникационна изолация на региона, икономическо развитие и стимулиране на заетостта, оперативен подем на региона във връзка със социалните, културните и екологичните ефекти.

 

Приоритетно е развитието на транспортната мрежа като интегрална, неделима част от общоевропейската транспортна мрежа, изграждане на нови гранично контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Турция, интегрирано развитие на железопътната инфраструктура България - Гърция, България - Турция.

 

Водният сектор предвижда комплексно използване на водите на южните български реки чрез трансграничен пренос.

 

Съвместното използване на природно-културното наследство чрез включване в оборот на културните ресурси на региона е също приоритет, защото би възпроизвело мултипликационен ефект и в други сектори на местната икономика.

 

Подкрепата и насърчаването на развитието на промишлеността, селското стопанство и сферата на услугите, с ударение върху експортната ориентация и развитие на местен, регионален и международен туризъм чрез съвместни туристически продукти, експониращи богатството на Тракия, са основата на бъдещото развитие на района и неговото интегриране, както вътрешно, така и в рамките на Европейския съюз.

 

Бъдещото успешно развитие ще се търси и чрез повишаване капацитета на трудовите ресурси и равнището на заетост, където могат да се приложат различни интеграционни политики.

 

Изведени са принципи за равнопоставеност и комуникативна стратегия между трите държави, притежаващи територии от Тракия.

 

Потенциалът на тази земя е голям, а изходът за подобряване на стандарта на живот е в регионалното взаимодействие

 

6

 

 

на всички равнища. Стратегията открива перспективи всяка от трите страни чрез своите местни организации и институции да изготви проекти с общинско, регионално, национално и европейско значение, засягащи водния сектор, транспортната мрежа, промишленото коопериране, селското стопанство, културата, туризма, образованието. На отделните организационни единици и личности съобразно професионалната им насоченост и наклонности се предоставя възможност да разгърнат потенциала си, така че Тракия да се превърне в средищна територия на икономически възход, на културни инициативи, на взаимно и социално подпомагане.

 

На организираната от СТДБ международна научно- практическа конференция, въз основа на анализ и оценка на протичащите процеси в различните сфери на живот в отделните части на целия регион, бяха направени предложения, които да жалонират практическата реализация на стратегията. Своят принос в разискванията даде и Тракийско дружество "Георги Сапунаров" — гр. Хасково.

 

Пред родната къща на бащата на Васил Михайлов в с. Мараша, Беломорска Тракия, ноември 2004 г.

 

[Next]

[Back to Index]