Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860–1912
Славе Гоцев
 
Литература
 

1. Благоев, Димитър. Принос към историята на социализма в България. С., 1949.

2. Благоев, Димитър. България до Освобождението. С., 1945 г.

3. Белев, Георги. Революционни движения на българите в Ма кедония в далечното минало. — „Илюстрация — Илинден”, г. XII, 1940, кн. 118.

4. Белдедов, Ефрем. Разловското въстание. — „Отец Паисий”, 1942, кн. 2—3.

5. Бобчев, Илия. По кървавите дири на славния подвиг — 1868 г., С., 1928.

6. Български патриарх Кирил. Принос към историята на българския църковен въпрос. С., 1961.

7. Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание. С., 1955.

8. Божинов, Воин. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия 1878—1913 г. С., 1972.

9. Бурмов, Александър. Христо Ботев и неговата чета. С., 1974.

10. Влахов, Туше. Кукуш и неговото минало. С., 1969.

11. Гоцев, Димитър. Националноосвободителната борба в Македония 1912—1915. С., 1981.

12. Гоцев, Яне. Спомени. Личен архив.

13. Генчев, Николай. Поглед върху просветното движение в Македония през XIX в. до 1878 г. Пламъкът на Солунския светилник. С., 1970.

14. Георгиев, Георги и Шопов, Йордан. Илинденското въстание. С., 1969.

15. Груев, Дамян. Спомени. Материали..., 1927, кн: 5.

16. Даскалов, Александър. Положението на Македония след Берлинския договор. Пловдив, 1877.

17. Динев, Ангел. Хуриетът и следхуриетските борби в Гевгелийско. С., 1934.

18. Друмев, Васил. Из спомените на две учителки в Македония. — „Македонски преглед”, I, 1924, № 2.

19. Хаджидимов, Димо. Македонското освободително дело. Лом, 1900.

20. Дойнов, Дойно. Националнореволюционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX век. С., 1976.

21. Дойнов, Дойно. Знаме на въстаниците от с. Разловци, Пиянечко. — Музеи и паметници на културата, 1964, № 2.

22. Дойнов, Дойно. Кресненско-Разложкото въстание през 1878 г., С., 1970.

263

23. Иванов, Йордан. Положението на българите в Македония. С., 1895.

24. Иванов, Йордан. Българските старини из Македония. С., 1908.

25. Иванов, Йордан. Северна Македония. С., 1906.

26. Иванов, Йордан. Българите в Македония. С., 1917.

27. Катарджиев, Иван. Серската област — 1780—1879. Ск., 1961.

28. Снегаров, Иван. Солун и българската духовна култура. С., 1937.

29. Кьосев, Дино. История на Македонското националпо-революционно движение, С., 1961.

30. Кьосев, Дино. Илинденското въстание. С., 1953.

31. Кьосев, Дино. Гоце Делчев — биографичен очерк. С., 1967.

32. Попстоянов, Константин. Исторически записки по първото Македонско въстание в 1876 г. Кюстендил, 1903.

33. Кьосев, Дино. Гоце Делчев — писма и други материали. С., 1969.

34. Кепов, Иван. Ильо Войвода. — „Илюстрация-Илинден”, г. VI, 1940, кн. 54.

35. Караманов, Васил. Димитър Попгеоргиев Беровски — „Кюстендил”, 18 юли 1936 г.

36. Караманов, Васил, А. Няколко доброволчески чети с войводи и първоначален кадър от доброволци от Македония през Освободителната война на 1877/78 г. — „Илюстрация-Илинден”, г. XII, кн. 115.

37. Караманов, Васил, А. „Кратковременната свобода на Пиянец (Царевоселско)”. — „Илюстрация-Илинден”, г. XII, 1940, № 117 и 118.

38. Киселички, Христо. „Спомени”. — „Кюстендил”, бр. 27 и 28, 1935.

39. Кънчов, Васил. Македония. Етнография и статистика. С., 1900.

40. Кънчов, Васил. Избрани произведения. Т. I и II, С., 1970.

41. Кънчов, Васил. Пътуването по долината на Струма, Места и Брегалница. — СбНУНК, XIII (1893—1897), с. 323 н. т.

42. Коларов, Васил. Избрани произведения, т. III, С., 1955.

43. Кецкаров, Антон. Спомени. — „Илюстрация-Илинден”, г. III, 1936, № 10/30.

44. Кецкаров, Антон. Предтечи на революционната организация в Охридско. — „Илюстрация-Илинден”, г. VII, 1936, № 1 (71).

45. Македонски, Никола. Македонски сълзи или злощастна Македония. Търново, 1877.

46. Лапе, Любен. Разловечкото востание и личността на неговиот организатор Димитар поп Георгиев Беровски. Скопие, 1976.

264

47. Матов, Христо. За управлението на вътрешната революционна организация. С., 1926.

48. Митев, Йоно. Въстаници и доброволци. С., 1969.

49. Пандев, Константин. Националиоосвободителното движение в Македония и Одринско 1878—1903. С., 1979.

50. Панайотов, Любомир. Гоце Делчев. — В: „Бележити българи”. Т. IV, 1971.

51. Пандевски, Манол. Учеството на македонците во вооружените борби на бугарскиот народ во 60-те и 70-те години на XIX в., ГИНИ, Ск, 15, 1971, № 1.

52. Пасков, Васил. Вътрешната македонска организация. Начало и развой. — Македонски преглед”, г. I, 1924, кн. 1.

53. Пендев, Борис. Спомени. — Личен архив.

54. Петров, Гьорче. Спомени. — Материали..., 1927, кн. 8.

55. Петров, Гьорче. Материали по изучаването на Македония. С., 1896.

56. Райкова, Анна. Документи за националноосвободителното движение в Македония през 70-те години на XIX в. — Истор. преглед, 1968, № 1.

57. Силянов, Христо. Освободителните борби на Македония. Т. I, т. II, С., 1933 и 1943.

58. Радев, Симеон. Македония и Българското възраждане през XIX в., т. III, С., 1937.

59. Христов, Христо. Аграрните отношения в Македония през XIX век и началото на XX. С., 1964.

60. Христов, Христо. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876—1878 г., С., 1968.

61. Тошев, Андрей. Балканските войни. Т. I, 1929.

62. Шатев, Павел. В Македония под робство. С., II издание, 1968.

63. Църнушанов, Коста. „Чакревци”. — „Илюстрация-Илинден”, г. III, 1930, № 22.

64. Църнушанов, Коста. Охридското съзаклятие. С., 1966.

65. Янков, Иван А. Европейската дипломация и македонският въпрос. С., 1933.

66. Шарков, Васил. Горна Джумая — минало и днес. С., 1930.

67. Зелников, Димитър. Спомени. Личен архив.

68. Караманов, Васил. Ильо войвода — биографичен очерк, Кюстендил, 1968.

69. Беровски, Димитър. Димитър Попгеоргиев Беровски — живот и дело. С., 1986.


[Previous] [Next]
[Back to Index]