Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ
Петко Пѣевъ

 

СПИСЪКЪ на убититѣ, умрѣли отъ рани и умрѣли отъ болести офицери, подофицери и войници отъ 57 полкъ презъ периода на войната.

 

 

 

[[ Подпор. Добревъ Ив. Янакиевъ

„ Манушевъ Н. Конст.

пор. Стояновъ Г. Тодоровъ

пoдпор. Евстатиевъ Вл. Григ.

фелдф. Петровъ Ив. Петровъ

ст.-под. Мончевъ Деко Вѫтевъ

мл. под. Рашковъ Р. Спасовъ

фелдф. Коцевъ Коста Гешовъ

ред. Илиевъ Здр. Гетовъ

„ Вълчевъ Петко Ивановъ

„ Xристовъ Xр. Стефановъ

Стефановъ Ст. Тодоровъ

„ Илиевъ Вълко Рашковъ

„ Маджаровъ Деко Тодор.

„ Павловъ Велю Куневъ

мл. под. Кунчовски Янко Дим.

ред. Марковъ Г. Ангеловъ

„ Лаловъ Лало Дейковъ

„ Пановъ Маринъ Горановъ

„ Несторовъ Стойко Геор.

„ Ангеловъ Георги Геновъ

„ Попъ Николовъ Н. Тачевъ

Вановъ К. Мариновъ

„ Дечо Ангеловъ

„ Костовъ Антонъ Пѫшовъ

фелдф. Михайловъ Стам. Иван.

ред. Атанасовъ Цв. Ивановъ

„ Сребърновъ С. Петровъ

„ Ватевъ Кръстю Геновъ

Мачковъ Кяни Стойновъ

ст. под. Пановъ Дим. Василевъ

ред. Стойновъ Стойно Георг.

„ Лукановъ Луканъ Петк.

„ Ивановъ Тодоръ Гечевъ

ефр. Испърски Цано Мирчевъ

ред. Тинчевъ Кръстю Петковъ

„ Тодоръ Петровъ

ефр. Георгиевъ Дамянъ Геновъ

ред. Ганю Савовъ

„ х. Ивановъ Xр. Василевъ

„ Иванъ Ганевъ

Иото Цвѣтковъ ]]

 

 

204

 

 

 

[[ мл. под. Дековъ Цв. Крачуновъ

ред. Найденъ Мариновъ

„ Чавдаровъ М. Тонковъ

„ Коневъ Коню Нечевъ

„ Миколакчиевъ Андрея Г.

мл. под. Илиевъ Ник. Минковъ

ред. Маноилски Бочо Вълчевъ

„ Цвѣтковъ Н. Атанасовъ

„ Ибишъ Кара Мехмедовъ

ефр. Нешковъ Вас. Василевъ

ред. Запряновъ Н. Иордановъ

„ Николовъ Вас. Пройновъ

„ Андровски Върбанъ Ник.

Цоцовъ Найденъ Дим.

„ Димитровъ Петко Xрист.

„ Цанчевъ П. Стояновъ

„ Кабашки Бочо Коновъ

мл. п. Трифоновъ А. Георгиевъ

ред. Гачевъ Павелъ Ивановъ

„ Николовъ Бенчо Диновъ

мл. под. Пановъ Илия Стеф.

ред. Димитровъ Д. Николовъ

„ Димитъръ Кировъ

„ Дичевъ Дим. Стоевъ

„ Георги Ивановъ

„ Миневъ Велю Блажевъ

мл. под. Xристовъ Xр. Илиевъ

ред. Червенковъ Петко Кировъ

„ Пановъ Xр. Ионковъ

Дончовъ Ив. Паневъ

„ Сѫбовъ Въло Ячовъ

„ Коцовски Дим. Неновъ

„ Тодоровъ М. Атанасовъ

„ Налбантски Стою Петковъ

„ Данювски Бако Динковъ

„ Петровъ Дико Цачевъ

„ Драгановъ Ив. Петровъ

„ Димитровъ К. Мирчевъ

„ Георгиевъ Спасъ Мих.

„ Колевъ Петко Илиевъ

„ Георговъ Якимъ Стойковъ

„ Радевъ Станю Костовъ

„ Аврамовъ П. Мирковъ

„ Кекевето К. Найденовъ

„ Бамбарски К. Ивановъ

„ Кардашевъ Г. Трифоновъ

„ Дръндарски Иор. Ивановъ

„ Нанчовъ Нанчо Мичковъ

„ Герговъ Панчо Велковъ

мл. под. Симеоновъ В. Иотовъ

ред. Атанасовъ Баню Вълчевъ

„ Кънчевъ Петъръ Дановъ

„ Неновъ Нено Иванчовъ ]]

 

 

205

 

 

[[ „ Царски Лако Петровъ

„ Геновски Ив. Георгиевъ

„ Славчевъ Златю Ангеловъ

„  Нейчевъ Стаменъ Вълковъ

„  Войновски Бър. Герговъ

 Бѣлевъ Стоянъ Калчовъ

„ Тотевъ Боянъ Георгиевъ

„ Въловъ Тома Въловъ

„ Цановъ Цанко Георевъ

„ Милаковски П. Миловъ

ст. под. Петковъ Л. Вълковъ

ред. Джамболски И. Николовъ

ст. под. Диковъ Ф. Диковъ

ред. Владовъ Нано Иотовъ

„ Бурдашки Дим. Гергевъ

„ Цвѣтковъ Xр. Ганчевъ

„ Манчовски Киро Вълковъ

„ Геговъ Мицо Симеоновъ

„ Гардовъ Xр. Ивановъ

„ Въловъ Въло Цоновъ

„ Танасински Марко Герговъ

„ Цековски Илия Вълчовъ

„ Стойчо Кочо Василевъ

„ Кръстевъ К. Xристовъ

„ Руджански Лук. Димовъ

„ Xрисювъ Нино Герговъ

„ Кюрчиевъ П. Рафаиловъ

фелдф. Сълковъ С. Трифон.

ред. Исмаиловъ П. Куртевъ

„ Бенчовски Ив. Въловъ

„ Връбовски С. Първановъ

„ Ганджинъ Д. Xристовъ

„ Стайковъ Велю Николовъ

мл. под. Мановски Д. Иван.

ред. Митински Ник. Петковъ

„ Шишковъ Никола Илиевъ

„ Кирковъ Никола Въловъ

„ Дочковски Иото Цанковъ

„ Райновски Ив. Гешовъ

„ Касапски Ив. Милевъ

„ Вълевъ Панчо Симеоновъ

„ Нанковски Ненчо Цоневъ

„ Савчевъ Пет. Крачуновъ

„ Тихоловъ Ив. Милевъ

мл. под. Ионковъ П. Славовъ

ред. Томовъ Вуто Герговъ

„ Фильовъ Точо Милчевъ

„ Писинъ Пешо Дачевъ

„ Гановски Ангелъ Петровъ

„ Лачковски Г. Андреевъ

„ Иончовъ Иончо Митковъ

„ Диновски Мих. Xристовъ

„ Тотовъ Петко Тотовъ ]]

 

 

206

 

 

[[ ст. под. Тошовъ Тошо Коцевъ

ред. Умарски П. Ивановъ

„ Коновски Вътко Симеоновъ

„ Баковъ Тодоръ Тасовъ

„ Цековъ Маринъ Ценовъ

„ Юсуфовъ М. Ибраимовъ

„ Ангеловъ Ив. Петровъ

„ Иотовски Вас. Краевъ

Пенковъ Ал. Кръстевъ

„ Янковъ Ив. Младеновъ

„ Xристовъ Нино Георгиевъ

„ Караджовски М. Ивановъ

„ Вълковъ Вълко Бешовъ

„ Вълчановъ М. Вълковъ

мл. под. Илиевъ Г. X. Симеон.

ред. Ганчовски Ганчо Васковъ

„ Дорщински В. Иванчовъ

„ Наумовъ Юрд. Xристовъ

„ Ивановъ Ив. Лазаровъ

„ Боевъ Георги Янчевъ

„ Краевъ Никола Краевъ

ст. под. Тодоръ Макавѣевъ

ред. Къневъ Ангелъ Ивановъ

„ Поповъ Тодоръ Мариновъ

„ Мачевъ Дим. Цвѣтковъ

„ Минчо Минковъ

„ Рогачевъ Петко Геновъ

„ Андрѣевъ Кръстю Янковъ

„ Коновъ Цв. Ивановъ

„ Гечевъ Цв. Ивановъ

„ Тодорь Иотовъ Бановъ

„ Маринъ Славковъ

„ Алиевъ Али Юсеиновъ

„ Алиевъ Рамаданъ Алиевъ

„ Дамяновъ Дав. Ангеловъ

„ Бечковски Пело Ивановъ

мл. под. Миновъ Ив. Петровъ

ред. Тодоръ Генчевъ

„ Мако Петковъ

„ Ценовъ Петко Крачуновъ

„ Стояновъ Мико Боевъ

„ Вацавски Иото Пенковъ

ред. Кръстевъ Д. Антоновъ

„ Иовчевъ Цвѣтанъ Илиевъ

„ Златановъ Вас Митовъ

„ Акмановъ Р. Маджаровъ

„ Райковъ Бано Ниновъ

„ Банчовъ Тодоръ Кръстевъ

„ Бешковъ Петъръ Петковъ

фелдф. Герговъ Йв. Иотовъ

ред. Махмудовъ Ахм. Елезовъ

„ Кръстевъ Герго Герговъ

„ Иванъ Лазаровъ ]]

 

 

207

 

 

 

[[ ст. под. Чакърски С. Петковъ

ред. Шишковъ Петко Радуловъ

фелдф. Николовъ Ив. Миневъ

ред. Белински Косто Герговъ

„ Калински Петъръ Дилчевъ

„ Павелъ Витановъ

„ Xристовски Из. Трифоновъ

„ Сюлемановъ К. Миковъ

ст. под. Дилковски С. Атанас.

„ Голѣмански Тончо Цаконъ

мл. под. Торловски Г. Пенковъ

„ Павловъ А. Парашкевовъ

ред. Станчевъ Ив. Ивановъ

ст. под. Стояновъ Вас. Велевъ

ред. Досевъ Вас. Георгиевъ

„ Маринчо И. Селановски

„ Тимчовъ Петъръ Неновъ

„ Първанъ Димитровъ Юрд.

„ Гановъ Атанасъ Томовъ

„ Мичовъ Юрд. Петковъ

„ Мариновъ М. Димитровъ

„ Величковъ Величко Кост.

„ Пачевъ Спасъ Кръстевъ

„ Беленски Нино Коцевъ

„ Четлювъ Цвѣт. Петковъ

„ Деоларовъ Цанко Стояновъ

„ Николовъ Гено Стояновъ

„ Каровъ Ив. Дачовъ

„ Велевъ Ангелъ Петровъ

„ Мановски Тоно Даковъ

„ Георгиевъ Г. Xристовъ

„ Терзиски Кост. Георгиевъ

„ Гайдаревъ Янко Пенковъ

„ Геновъ Гено Михайловъ

„ Цановъ Пано Герговъ

„ Гуневъ Xар. Николовъ

„ Xиновъ Тоно Вътовъ

„ Карлабашки Вълчо Начевъ

мл. под. Видрарски Ц. Вълчевъ

ред. Митовски Вълчо Костовъ

„ Ионовъ Илия Начовъ

„ Вътковъ Нешко Пейковъ

„ Дочовъ Цвѣтко Бановъ

„ Бурчевъ Петъръ Колевъ

ст. под. Георгиевъ Петко Зах.

ред. Махмудовъ Ахм. Алиевъ

„ Стойчевски Ив. Стойчевъ

мл. под. Изворски Xр. Гочевъ

ред. Велковски Тод. Сѫбковъ

„ Горбета Риза Амишовъ

„ Петровъ Петъръ Григоровъ

„ Неновски Пенко Пеновъ

„ Кировски Петъръ Иотовъ ]]

 

 

208

 

 

 

[[ „ Xузовъ Павелъ Стефановъ

„ Дановъ Недѣлко Минчевъ

„ Митковъ Петръ Николовъ

„ Петковъ Цеко Мацевъ

„ Боевъ Вас. Николовъ

„ Славовъ Мито Цоневъ

„ Гюровъ Матея Рачевъ

„ Тодоръ Марковъ

„ Обретеновъ Анг. Обретен.

„ Стойковъ Стойко Николовъ ]] 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]