Карнегиева фондация за международен мир
ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н

СЪРБИЯ

На 13.11.1914 г. сръбското министерство на войната съобщи пред Скупщината

следните цифри за загубата на сръбската армия през време на двете войни:

Сръбско-турската война: 5000 убити, 18 000 ранени.

Сръбско-българската война: 7000 до 8000 убити, 30 000 ранени.

2500 войници умрели в резултат на получените рани. Между 11 000 и 12 000

умрели от различни болести, допълнително 4300 от холера, като от тях 4000 са умрели

през време на Сръбско-българската война.

Разходи през войната 1912-1913 година (във франкове)
(1 юни 1913 година)

Следният отчет бе представен на Балканската финансова комисия на 25 юни
1913 година:

1. Издръжка на армията

(а)Храна за армията ..................................................................................................... 226 324 000

(б) Заплата за запасни офицери, обезщетени при започването на

военните действия и допълнително военновременно плащане............. 26 595 500

2. Екипировка на армията

(а) Дрехи за действащата армия ................................................................................ 40 254 000

(б) Екипировка за действащата армия....................................................................... 24 152 000

3. Оръжие и боеприпаси

Артилерия. Боеприпаси за скорострелна планинска артилерия и за
тежка артилерия; износване на планинската артилерия и на
тежката артилерия; износване на сбруя, на спомагателни сред-
ства, грижи за конете и др.

Пехота. Изразходване на патрони, загуба и износване на пушки и др.

Кавалерия. Износване на сбруята, загуба и износване на спомагател-
ните средства, грижи за конете и др.

Инженерни войски. Износване и загуба на преносими съоръжения и
на артилерийски паркове; експлозиви, средства за грижа за
конете, самолети, автомобили, велосипеди, мостове, свързоч-
ни съоръжения, безжичен телеграф и др.

Санитарна служба. Лекарства и инструменти, палатки и бараки,
болнични съоръжения, санитарни влакове и прочие.

Общо за точка 3:.......................................................................................... 118 030 000


377  

4.Разходи за железопътен транспорт.................................................................. 32 029 000

5.Реквизиране на животни, каруци и различни попълнения ........................ 87 969 000

6Разходи за издръжката на болни и ранени ........................................................ 9 462 000

7Разни................................................................................................................................ 10 000 000

Общо:................................................................................................................ 574 815 500

Забележки

Изброените по-горе разходи не включват:

(а) Пенсии за семействата на офицери и войници, убити през време на войната
или умрели от раните си след нея;

(б) Разходи за издръжка на пленници;

(в) Разходи, свързани със завладяването на Албания;

(г) Искове за обезщетения, предявени от Компанията на източната железница;

(д) Обезщетения, които се дължат във връзка със събития, предшестващи
започването на враждебните действия, отговорността за които е била поета от турс-
кото правителство (например конфискация на оръдия и вагони);

(е) Разходи по репатрирането на войските.

Друг разчет за военните разходи ни бе даден на 30 септември от г-н Стефанович,
секретар на сръбския министър на външните работи, както следва:

Загуби, понесени от Сърбия в Сръбско-турската война
(1912-1913 г.)

I. Материални загуби

1Разходи за боеприпаси...................................................................................... 28 849 060.80

2Стойност на материали, които са станали неизползваеми

(а)Дрехи, екипировка и сбруи................................................................. 49 502 698.17

(б)Гарнизонни разходи................................................................................ 14 841 530

(в)Санитарни разходи ........................................................................................ 728 150

(г)Инженерно-технически съоръжения.................................................. 1 255 050

(д)Артилерия ................................................................................................... 11 242 220

Общо:........................................................................................................... 77 569 648.17

3Известна част от неизползваемия материал може да бъде
считана за загубена:

(а)Санитарен материал .................................................................................. 1 678 370

(б) Инженерно-технически материали и съоръжения.......................... 194 368

(в)Артилерия ................................................................................................... 43 468 732

Общо:........................................................................................................... 45 341 470

4Загуба на животни, разходи по реквизиция и закупуване на

животни, транспортни разходи..................................................................... 71 528 867.66

5Храна за хората ................................................................................................. 133 932 420.66

6Храна за животните........................................................................................... 67 168 530

7Заплати за офицери, за подофицери и пр.................................................... 9 516 988

8Мобилизационни разходи...................................................................................1 191 609

9Разходи за окупацията на Албания и за обсадата на Скутари ..........9 177 625

II Военнопленници

Издръжка на 393 офицери и служебни лица и на 16 155
подофицери и войници.........................................................................................1 604 638.75

Общият сбор възлиза на 445 880 85. 04 или 128 934 641.96 по-малко отколкото
сборът, даден от Сърбия на Балканската финансова конференция на 25. VI. 1913 г


378  

Трябва освен това да се отбележи, че тук се включват само разходите до тази дата и
че предстои да бъде представен окончателен разчет, който трябва допълнително да
включи разходите за издръжката на военнопленниците, както и разходите, които са
били необходими за завладяването на Албания

Сръбският държавен дълг

Заеми

188120 дяла (акции).. ............................................................................................... 21 920 000

1888Тютюневи акции ......................................................................................................8 930 000

18954% наем ................................................................................................................. 333 520 000

1902  5% заем..................................................................................................................... 55 651 000

19064,5% заем ................................................................................................................. 91 325 000

19094,5% заем ............................................................................................................... 147 709 500

Общо:................................................................................................................ 659 055 500


РЕКАПИТУЛАЦИОННА ТАБЛИЦА НА ИСКОВЕТЕ ЗА ПАРИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ,
ПОВДИГНАТИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ В РЕЗУЛТАТ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ
(ВЪВ ФРАНКОВЕ)

 
Вид на исковете

България

Гърция

Черна гора

Сърбия

Общо

I. Искове, отнасящи се до

военни разходи
1.Разходи за армията
2-Разходи за флотата
3.Пенсии
4.Щети, причинени от
крайцера „Хамидие"

Общо:

II. Други искове, представени
като държавни искове
1.Репатриране на бежанци и
отомански поданици
2.Издръжка на пленници
3.Обезщетение за иззети вагони
4-Обезщетение за иззети оръжия
и материали

Общо:

III. Искове за парична компенсация
за щети, нанесени на
отделни лица
1.Щети, нанесени на жителите
на Епир
2.Щети, нанесени на балкански
граждани
З.Възстановяване на средства на
отделите на Земеделската
банка
4.Щети, произтичащи от
задържането на кораби

Общо:
Пълен сбор:

824 782 012.20
471 870 653.00

317816 101
75 341 913
54 000 000

504 600

100 631 100

574 815 500

1 818 044 713.20
75 341 913
525 870 653

504 600

1 296 652 665.20

447 662 614

100 631 100

574 815 500

2 419 761 879.20

15 992 783.28

2 000 000
20 000 000

2 500 000

2 000 000
16 000 000
879 668.33

5 287 759.80

4 000 000
54 492 783.28
879 668.33

5 287 759.80

15 992 783.28

22 000 000

2 500 000

24 167 428.13

64 660 211.41

10 996 370

41 000 000

26 555 912

2 000 000

10 996 370

43 000 000

26 555 912

78 552 282

2 000 000

80 552 282

1 312 645 448.48

548 214 896

103 131 100

600 982 928.13

2 564 974 372.61[Previous] [Next]
[Back to Index]