ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ
"АВТОБИОГРАФИЯ"
 
8.

Как за утешение на миналите ни несчастия, Митре Миладинов дойде да учителствува в Охрид. Он се въдвори во дедова ми къща заедно с младата си невеста. Между десеттех учители, които се променяваха през моето в Охрид ученичество, ни един не се оказа толко полезен на учениците, колкото Миладинов. Он във всека постъпка имаше нечто си привлекателно. Словото течеше из устата му като мед. Священ огън гореше в очите му. Он знаеше, че треба да ни учи на гърцкий: инако не можеше и да се мисли. Но ето той как ни учеше: "Донеси, вода – " и т. н. До негово време не знаехме почти ничто от аритметика. До негов съвет старшите ученици зимахме огромните три тома на лексикона на А. Гази, се събирахме дома и превеждахме Плутарха на новогърцкий. Боже мой! Колко широка беше тога паметта ни! Миладинов ни запозна и с италиянский език. Вътре в шест месеца преведохме целий първий том на Телемаха. Изпитанията станаха, каквито не беха ставали. Навсекъде се раздаде слух за цъвтението на охридското училище. От много градове и паланки на Македония и от най-западната част на Албания се стекоха ученици в Охрид да се учат при Миладинова, но всички му се сърдеха дето мърсеше (не постеше). Една година, помня, стисна глад: майка необикновено натъжена ми предложи да постъпя в занаят. Тогава аз се разплаках: никак не ми се щеше да оставя училището, едва тога почнах да се наслаждавам с непостижимите Омирови хубости.

– Майко! не ли е по-добро да ида у Зарчевци?
– Иди, синко! – и отидох.

Зарче заповеда да ставят трапеза, ме постави при себе и ме препоръча на домашните си. Като ядох до сита:

– Сакаш ли – каза ученолюбивий гъркоманин – да седиш у нас, да те гледам како син?
– Сакам.
– С Андроника мой ке ходиш на училище, с него ке се вращаш, с него ке ручаш, с него ке спиш, и понекога ке го учиш.
– Всеедно ке го учам.
– Да ми си жив.

Тъй речено, тъй сторено.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


"... л е к с и к о н а  н а  А. Г а з и". – Става дума за речника на гръцките диалекти, издаден във Венеция, 1809 – 1812.

"...п р е в е ж д а х м е  П л у т а р х а" – Авторът има пред вид съчиненията му "Паралели и животописи" и "Морални дела".

"... п р е в е д о х м е  ц е л и й  п ъ р в и й  т о м  н а  Т е л е м а х а". – Съчинението се нарича "Приключенията на Телемаха" и е произведение на френския писател Фенелон.