Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви
Елена Грозданова, Стефан Андреев
 
Именен показалец  [*]
__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_


А.
Абди — еничар 18
Абди Чавуш — мубашир 193
Абдулах — сподвижник на разбойници 188
Абдулах — в с. Адри 108
Абдулах — в с. Давулджак 104
Абдулах — в с. Касапли 104
Абдулах — в с. Оборица 108
Абдулах — в с. Оборица 108
Абдулах — в Одрин 30
Абдулах — в Одринско 18
Абдулах — в каза Сидерокапса 97
Абдулах — в с. Таусли 105
Абдулах — в Търновско 154
Абдулах — в с. Чорапли 105
Абдулах — вж Балабан Абдулах
Абдюлджебар — командуващ Кавалския флот 92
Абдюлкадир мевляна — инспектор на рудници 136
Абедин — 30
Абрахим паша — предприел строеж на водопровод и кервансарай в Кавала 94
Авни — субашия на Русе 147
Аврам — вж Доньов, Аврам
Аврам — вж Стройов, Аврам
Аврам — вж Цветков, Аврам
Айдън 77
Айдън — в с. Мъглиш 26
Аксинов, Стоян — от с. Айо Расто 107
Алба, Фернандо Алварес де Толедо — херцог 7
Александър (Александър II) — влашки войвода 164, 186
Алексиев, Братан — от с. Дряново 21
 

*. Показалецът отразява имената на лицата, упоменати в текста, без имената от библиографските бележки. Подреждането е азбучно по фамилни имена, с изключение на мюсюлманските, които не са инверсирани. При българските имена, там където липсват, са добавени фамилните окончания.

228

Али 57
Али 209
Али — заим от Битолско 219
Али — преводач 27
Али — разбойник в каза Одрин 18
Али — сераскер в Пловдив 66
Али — тимариот от Разград 155
Али — в каза Враца 154
Али — от с. Дервнш, предводител на разбойници 209
Али — вж Кълъч Али
Али — вж Пир Али
Али, син на Искендер — кандидат за откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Али, син на Исраил — юрук от с. Ине Вели 105
Али, син на Кара Мурьад — чиновник, фалшифицирал данъчен списък 124
Али, син на Хасан — писар 124
Али, син на Хасан — тимариот 138
Аликов, Герги — джелеп от с. Тъмраш 64, 65
Андрея — гребец на кадърга 93
Андрея — търговец на копринени платове 25
Андреев, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Андреев, Димо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Андреев, Коста — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Апостол — свещар и джелеп от София 25
Араб — 18
Аргири, Лефтер — от Варна 172
Асен (Хюсеин) — управител на Провадийската крепост 162
Атанас Вургар (Българинът) 108
Атанасов, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Ахмед — във Видинско 138
Ахмед — предводител на отряд за преследване на хайдути 224
Ахмед — санджакбей на Никопол 27
Ахмед — сподвижник на разбойници 188
Ахмед — султански служител 144
Ахмед — фалшификатор на монети в каза Червен 150
Ахмед — вж Пир Ахмед

229

Ахмед Абдулах — помохамеданчен българин от Дряново 21
Ахмед паша — притежател на роби 222
Ахмед, син на Бали — поръчител на кандидат за откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Ахмед Чавуш — доставчик на сукно в Солунско 98

Б.
Базелио, Стефан — дубровнишки търговец в Провадия 163
Байко — вж Димов, Байко
Байков, Киро — от с. Власе 107
Байчев, Бранко — от с. Дряново 21
Байчинов, Тодор — от с. Чекре 107
Баки — чавуш 206
Балабан Абдулах — джелеп с българско потекло 26
Балабанов, Стоян — джелеп от с. Мламолово 81
Балев, Стойно — от каза Търново 21
Бали — в нахия Ада 30
Бали — държавен чиновник 74
Бали — еничар от Битолско 219
Бали — султански служител 123
Балинов, Горан — от с. Плугар 107
Балинов, Димо — от Варна 172
Банов, Продан — джелеп 26
Бате — вж Драганов, Бате
Батов, Йовчо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Батов, Русе — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Баязид II — турски султан (1481—1512) 12, 20, 21, 34, 196
Бедредин Симави (Еретика) — предводител на въстание 174
Бежо — вж Дайков, Бежо
Бекир — сподвижник на разбойници 188
Белев, Неделко — от с. Дряново 21
Белон, Пиер — френски пътешественик и пътеписец 93, 94, 96, 97, 126
Бельов, Йован — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Бельов, Мирчо — от махала Граматик на с. Граматиково 20
Беро — в с. Брестово 219
Беров, Пенко — войнук от Брестово 219
Бил — вж Тодоров, Бил
Бичинов, Бою — джелеп от с. Горкина 82
Богдан — вж Калев, Богдан
Богдан — вж Койов, Богдан
Богданов, Витомир — джелеп от каза Варна 26
Богданов, Драю — джелеп от с. Голема Фуча 82
Богданов, Иван — джелеп от с. Рила 82

230

Богданов, Йове — джелеп от с. Искър 81
Богданов, Мате — джелеп от с. Карнофол 26
Богданов, Моско — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Богданов, Русе — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Богданов, Степан — джелеп от с. Цървище 81
Богданов, Стоян — джелеп от с. Пороминово 81
Бопгегпч, Видак — дубровнишки търговец в Провадия 163
Богой — вж Добрев, Богой
Боголинов, Йове — джелеп от с. Горкина 82
Боголинов, Миле — джелеп от с. Горкина 82
Боев, Вою — джелеп от с. Блато 81
Божин — в с. Манол 58
Божинов, Красило — арабаджия от с. Манол 58
Бойко, зет на Милко — ямак от с. Хахлан 67
Бойков, Пею — джелеп 26
Бойланов, Богдан — джелеп 26
Бойо — в с. Бойково 63
Бойов, Моско — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Бойов, Радо — джелеп от с. Бойково 63
Бойчо Граматик — от Елешнишкня манастир 225
Бойчов, Цено — джелеп от с. Долна Козница 82
Бонгарс, Жак — френски пътешественик и пътеписец 200
Бонкев, Тодор — джелеп от с. Рила 82
Борилев, Ройо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Борчо — чехлар и джелеп 25
Босичов, Продан — джелепкешан от Джумая 83
Бочков, Васил — от с. Адри 108
Бочков, Никола — от с. Адри 108
Бою — вж Раев, Бою
Боюв, Даю — джелеп от с. Дяково 81
Боюв, Куман — джелеп от каза Варна 26
Боюв, Михаил — джелепкешан от Джумая 83
Боюв, Райко — джелеп от с. Блато 81
Боюв, Рале — джелепкешан от Джумая 83
Боюв, Тоше — джелеп от с. Бадино 82
Боюв, Цено — джелеп от с. Блато 81
Браилов, Рад — джелеп от каза Шумен 26
Брайко — шербетчия и джелеп 25
Брайков, Драги — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Брайков, Люцкан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Брайов, Кирко — от с. Плугар 107
Бранов, Бельо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Бранов, Драган — от махала Люцкан на с. Граматиково 201

231

Бранов, Манко — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Братушев, Стою — джелеп от с. Вълково 82
Бусбек, Ожиен Гизлен дьо — австрийски дипломат и пътеписец 58

В.
Варлаам — охридски архиепископ 89
Васил — в с. Манол 68
Василев, Йован — войнук от с. Манол 68
Василев, Ненко — от с. Власе 107
Василев, Продан — от Варна 172
Василка — от странджанските села 197
Васко да Гама — 7
Васю — в с. Манол 58
Васюв, Кою — арабаджия от с. Манол 58
Вели, син на ходжа Джафер — разбойник 57
Велко — от с. Куклене 68
Велков, Васил — джелеп от с. Пороминово 81
Велков, Стоян — джелеп от с. Пороминово 81
Велчо — в с. Пасарелица 69
Велчо — джелеп от с. Искър 81
Велчо — кръчмар и джелеп от София 25
Велчо — в с. Хахлан 66
Велчов, Богдан — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Велчов, Георги — ямак от с. Хахлан 66
Велчов, Иван — джелеп от с. Вълково 82
Велчов, Йове — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Велчов, Миро — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Велчов, Петре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Велчов, Рале — джелеп от с. Пороминово 81
Велчов, Стоян — войнук от с. Пасарелица 69
Велчов, Таньо — войнук от с. Цалапица 65
Велчов, Христо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Винчи, Леонардо да 7
Витанов, Влад — от с. Дряново 21
Владев, Яни — от с. Бургас 107
Владко дяк — от Копривщица 225
Владков, Раденко — джелеп от с. Сапарево 82
Владков, Стоян — джелеп от Джумая 83
Владков, Стоян — джелеп от с. Сапарево 82
Влайо — в с. Пасарелица 69
Влайов, Добре — ямак от с. Пасарелица 69
Влас — вж Таков, Влас
Влаю — джелепкешан от Дупница 80

232

Влаюв, Дойчин — джелеп от с. Голема Фуча 82
Войсков, Боне — дърводелец във Видинската крепост 141
Врабе — в с. Гаганица 70
Врабев, Димо — починал войнук от с. Гаганица 70
Вранков, Трифон — джелеп от каза Шумен 26
Вранчич, Антон — далматинец по произход, член на австрийско пратеничество до Високата порта 53, 54, 58, 120, 132, 135
Въли — гребец на кадърга 93
Вълканов, Пешо — джелеп 26
Вълков, Ваньо — от с. Дряново 21
Върбанов, Димо — от с. Дряново 21

Г.
Гасо, Жак — френски пътешественик и пътеписец 19, 46, 125
Гачов, Мано — от с. Плугар 107
Гачов, Стайко — от с. Корони 107
Гергев, Михал — джелеп 26
Георги — златар, изгорен на клада заради отказа му да приеме исляма 225
Георги — вж Велчов, Георги
Георги — вж Момчилов, Георги
Гериче — джелепкешан от Дупница 80
Герлах, Стефан — немски професор и пътеписец 8, 9, 10, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 41, 46, 47, 53, 89, 129, 134
Гини — железар от Варна 172
Главчов, Велю — джелеп от с. Рила 82
Гогов, Петко — от с. Чекре 107
Горянов, Йорго — от с. Адри 108
Гроз — войнук от Брестово 219
Грую — вж Коджа Грую
Груюв, Бою — джелеп от с. Блато 81
Грюневег, Мартин — немски пътешественик и пътеписец 31, 38, 161, 162, 163, 179, 187, 204, 207
Гъбаков, Рад — джелеп 26
Гюргов, Димо— от с. Оборица 108
Гюре — шивач и джелеп от с. Карлъоглу 25
Гюрко — в с. Хахлан 68
Гюрков, Страти — от с. Хахлан 68

Д.
Дабиживов, Дор — джелеп от с. Тополница 82
Дабиживов, Илия — джелеп от с. Вълково 82
Давуд паша — предводител на отряд за преследване на разбойници 17
Даго — в с. Дука 69

233

Дагов, Стойо — ямак от с. Дука 69
Дайко — в Русенско 151
Дайков, Бежо — от Русенско 151
Данчо — джелеп от с. Крайници 81
Дайчов, Венчо — джелеп от с. Голема Фуча 82
Дайчов, Черню — джелеп от каза Шумен 26
Дамшо — мутафчия и джелеп от София 25
Дамян — книжовник 225
Дамянов, Койчо — от с. Дряново 21
Дамянов, Стоян — джелеп от с. Карлъоглу 25
Данов, Добро — от с. Дряново 21
Даюв, Богдан — джелепкешан от Джумая 83
Даюв, Бошко — джелеп от с. Блато 81
Даюв, Вою — джелеп от с. Блато 81
Даюв, Доброслав — джелеп 26
Даюв, Миле — джелеп от с. Вълково 82
Даюв, Цено — джелеп от с. Блато 81
Дели Яни — в с. Козихова 105
Дервиш Челеби — притежател на роби 117
Дерншвам, Ханс — немски пътешественик и пътеписец 41, 48, 50, 51, 53, 54, 61, 70, 126, 128, 130, 158, 159
Десимир — от странджанските села 197
Деян — от странджанските села 197
Джарко хаймане — в махала Люцкан на с. Граматиково 202
Джафер — разбойник в Одринско 18
Джафер — ходжа 57
Джафер паша — бейлербей на Румелия 116
Джафер паша — везир 123
Джафер, син на Абдулах — кандидат за откупчик на мукатаа от Одрин 29, 30
Джовани, Лука — дубровнишки търговец в Провадия 163
Джовани, Пиеро — дубровнишки търговец в Провадия 163
Джорджич, Доменико — дубровнишки търговец в Провадия 163
Джорджич, Леонардо — дубровнишки търговец в Провадия 163
Диване Махмуд — разбойник 131
Диване Хасан — разбойник 131
Диманов, Райчо — войнук от с. Цалапица 65
Диманов, Стойко — войнук от с. Цалапица 65
Димитре Карагьоз — вж Карагьозов, Димитре
Димитрев, Бою — джелеп от с. Вълково 82
Димитрев, Джуро — джелеп от с. Долна Козница 82
Димитрев, Драгой — джелеп от с. Вълково 82
Димитри — налбант от Мелник 222

234

Димитри — вж Койов, Димитри
Димитри — вж Станимиров, Димитри
Димитри — вж Стоянов, Димитри
Димитриев, Кръстьо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Димитриев, Петре — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димитриев, Севасто — Варна 172
Димитриев, Стайко — от Ениджевардарско 107
Димитър — капитан на кораб 95
Димитър — от с. Коюн кяфири 31
Димко — вж Черньов, Димко
Димков, Стойчо — джелеп от с. Пороминово 81
Димков, поп Стоян — джелеп от с. Блато 81, 84
Димо — гребец на кадърга 93
Димо — соколар 142
Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димо — в с. Манол 58
Димо — в с. Манол 68
Димо — в с. Ченгене 105
Димо — вж Врабев, Димо
Димо — вж Кара Димо
Димо Йован — вж Иванов, Димо
Димов, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Байко — от с. Манол 58
Димов, Богдан — от с. Плугар 107
Димов, Велко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Димов, Добре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Димов, Йорги — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Йорги — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Мильо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Димов, Ненко — от Варна 172
Димов, Пенчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Димов, Петре — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Продан — от с. Карайотица 107
Димов, Тодор — ямак от с. Манол 68
Димов, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202

235

Димов, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Димов, Яни — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Диханов, Пенчин — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Добра — от Русенско 151
Добре — в с. Манол 68
Добре — от русенските села 151
Добре — вж Влайов, Добре
Добре — вж Черньов, Добре
Добре Граматик — от Копривщица 225
Добрев, Богдан — джелеп от каза Варна 26
Добрев, Богой — от русенските села 151
Добрев, Гочо — от с. Власе 107
Добрев, Злат — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Добрев, Параскеве — от с. Бургас 107
Добрев, Пейо — от с. Чекре 107
Добрев, Петко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Добрев, Петко — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Добрев, Пею — джелеп от с. Смолчево 82
Добрев, Русе — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Добрев, Станко — от с. Манол 68
Добрешко, брат на Юсуф ага — джелеп от Белослав 26
Добри — в с. Атанас 105
Добрилиев, Димо — от с. Корони 107
Добринич, Джовани — дубровнншки търговец в Провадия 163
Добринкев, Цветко — джелепкешан от Дупница 80
Добров, Нико — от с. Айо Расто 107
Добромир — от странджанските села 197
Добромир — вж Станчов, Добромир
Добромиров, Петко — джелеп от с. Рила 82
Дойдев, Спас — джелеп от с. Голема Фуча 82
Дойков, Велко — джелеп от с. Карнофол 26
Дойков, Стоян — джелеп от с. Крайници 81
Дойчов, Вою — джелеп от с. Блато 81
Донкоров, Стоян — джелепкешан от Джумая 83
Донрул, син на Йован — юрук от с. Касапли, помохамеданчен 104
Доньо — в с. Манол 68
Доньов, Аврам — ямак от с. Манол 68
Дорков, Стоян — джелеп от с. Мламолово 81
Дормуш Абдулах — джелеп от с. Копузджи, с българско потекло 26
Доянов, Станиша — от с. Чекре 107
Драган — чобан, войнук от с. Цалапица 65

236

Драган — юрук от с. Йегит 105
Драган — в с. Манол 58
Драганов, Бате — арабаджия от с. Манол 58
Драганов, Бельо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драганов, Бойо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драганов, Велю — джелеп от с. Сапарево 82
Драганов, Димо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драганов, Драгомир — от с. Дряново 21
Драганов, Миро — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Драганов, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Драганов, Тодор — джелепкешан от Джумая 83
Драгиев, Добре — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Драгиев, Злат — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгиев, Кале — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгиев, Курд — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгиев, Милко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгиев, Милчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгиев, Стойо — от махала Граматик на с. Граматиково 201,
Драгиев, Трифон — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгинев, Герги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Драгнев, Стойо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Драгославов, Димитре — джелеп от с. Драгодан 82
Драгославов, Трифон — чалджи, джелеп от с. Карнофол 26
Драгоя — рибар и джелеп от София 25
Дралев, Живко — джелеп от с. Смолчево 82
Дралев, Пенчо — джелеп от с. Сапарево 82
Дралев, Тодор — джелеп от с. Блато 81
Дресимиров, Герги — от русенските села 151
Дружа — от русенските села 151
Дубанов, Манол — от Враца 172
Дука — вж Новаков, Духа
Дуков, Слав — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Дур Али — разбойник 209
Дурак, син на Искендер — от с. Софилер, фалшифицирал данъчен списък 124
Дурсан — в с. Сагърлъ 124
Душков, Влас — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Душков, Драги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Душков, Павльо — от махала Граматик на с Граматиково 201
Душков, Петко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Душков, Стойо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Дгоменджиоглу — в Одринско 223

237

 

Е.
Ево — вж Станкюв, Ево
Ейнехан — в Одринско 18
Енекчиоглу — вж Йован Енекчиоглу
Еретика — вж Бедредин Симави
Еринов, Богдан — джелеп от с. Сапарево 82

З.
Загорчето — вж Йовчев, Вою (Загорчето)
Зайдлиц, Мелхиор фон — рицар от Силезия, автор на пътепис 53, 56
Захарин — в с. Пасарелица 69
Захаринов, Петре — ямак в с. Пасарелица 69
Зен, Катарино — венециански пратеник при Високата порта 117
Зиман — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Злат — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Злат — вж Драгиев, Злат
Злат — вж Пейов, Злат
Златев, Добре — джелеп от каза Варна 26
Злато — чобан от с. Дряново 21

И.
Ибрахим — в с. Касапли 104
Ибрахим — фалшификатор на монети в каза Червен 150
Ибрахим, син на Кастернос (Касринос?) — юрук от Ямбол 105
Ибрахим паша — учредител на вакъф в Разград 156
Ибрахим паша — учредител на вакъф в Солун 99
Ибрахим Чавуш — бирник 137
Ибрахим Челеби, син на Халил Челеби — от Русе, арендатор на хасове 146
Иван — свинар и джелеп от с. Тополница 81
Иван — хлебар и джелеп от София 25
Иван — вж Костов, Иван Иван IV Василиевич (Грозни) — руски цар 7
Иван Шишман — български цар (1371—1393) 83
Иванов, Балю — джелеп от с. Сапарево 82
Иванов, Влад — джелеп от каза Варна 26
Иванов, поп Георги — свещеник и джелеп от София 25
Иванов, Димо (Димо Йован) — от с. Тъмраш 64, 65
Иванов, Крайчи — джелеп от с. Карлъоглу 25
Иванов, Рале — джелеп от с. Вълково 82
Иванов, Трайчо — джелеп от с. Бадино 82
Идрис — във Видинската крепост 138
Илиев, Димо — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Илиев, Нино — джелепкешан от Дупница 80
Илийов, Йовчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201

238

Илияс, син на Абдулах — от с. Оборица, помохамеданчен 108
Илияс — юрук от с. Касапли, освободен роб 104
Илияс — юрук от с. Касапли, освободен роб 104
Илчо — свещеник от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Ильо войзода — водач на хайдушка дружина в Рила планина 218
Ильов, Кале — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Иса, син на Михал — юрук от с. Юруклер, помохамеданчен 104
Исак — евреин, откупчик на мукатаа в Солун 30
Искендер — в Одрин 30
Искендер — в с. Софилер 124
Исмаил — в с. Челеби алагъ 124
Исмаил, син на Добри — юрук от с. Атанас, помохамеданчен 105
Исраил — в с. Ине Вели 105
Истериев, Стою — джелеп от с. Рила 82
Исхак, сия на Михаил — юрук от с. Касапли, помохамеданчен 104

Й.
Йеремия I — цариградски патриарх 36
Йеремия II — цариградски патриарх 35
Йероним — католически свещеник в Провадия 163
Йоаникий I (Иоаник I) — цариградски патриарх 35, 36, 196
Йован — гребец на кадърга 93
Йован — хаймана в махала Граматик на с. Граматиково 201
Йован — чирак-дърводелец във Видинската крепост 141
Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Йован — в с. Касапли 104
Йован — в с. Манол 58
Йован — в с. Манол 68
Йован — вж Василев, Йован
Йован — вж М а н ч е в, Йован
Йован — вж Петков, Йован
Йован — вж Станьо в, Йован
Йован — вж Степано в, Йован
Йован Граматик 225
Йован Енекчиоглу — народен обирник в Скопско 113
Йован, син на Ставрос — ямак от с. Хахлан 67
Йованов, Купен — арабаджия от с. Манол 58
Йованов, Манчо — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Йованов, Мучо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Йованов, Пенчил — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Йованов, Сивин — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Йованов, Слав — от махала Граматик на с. Граматиково 201

239

Йованов, Стано — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Йованов, Стоян — дърводелец във Видинската крелост 141
Йованов, Страт — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Йовев, Бою — джелен от с. Блато 81
Йовев, Вою — джелеп от с. Блато 81
Йовев, Илия — джелеп от с. Цървище 81
Йовев, йове — джелеп от с. Цървище 81
Йовев, Никола — джелепкешан от Джумая 83
Йовев, Стамен — джелеп от с. Драгодан 82
Йовев, Стойко — джелеп от с. Блато 81
Йовев, Стойко — джелеп от с. Сапарево 82
Йовев, Стою — джелеп от с. Блато 81
Йовичев, Спас Левунчев — джелеп от с. Крайници 81
Йовков, Миле — джелеп 81
Йово — джелеп от с. Бадино 82
Йовчев, Вою (Загорчето) — джелепкешан от Дупница 80
Йовчо — свещеник от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Йовчо, син на Айдън — джелеп от с. Мъглиш 26
Йорга Раше — вж Рашев, Йорги
Йорги — златар от Охрид 112
Йорги — капитан на кораб 95
Йорги — касапин от Варна 172
Йорги, Андрея — от махала Бунище (Попшце) на с. Граматиково 202
Йорги, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Йорги, Коста — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Йорги, Стоян — от Варна 172
Йорги, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Йосиф — евреин, откупчик на мукатаа в Солун 30

К.
Кале — в с. Пасарелица 69
Кале — в с. Пасарелица 69
Калев, Богдан — ямак в с. Пасарелица 69
Кампанела, Томазо — италиански мислител, възглавил Калабрийското въстание срещу испанското владичество 7
Кантакузин, Михаил (Шейтаноглу) — крупен търговец и откупчик 35, 195
Кара Димо 18
Кара Мурад — в с. Камарлу 124
Кара Ферхад — разбойник от каза Пазарджик 77, 78

240

Каравелов, Любен 225
Карагьоз, син на Абдулах — юрук от с. Таусли 105
Карагьозов, Димитре (Димитре Карагьоз) — от с. Тъмраш 64, 65
Караджов, Кале — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Караджов, Рад — джелея от каза Шумен 26
Караджов, Стою — джелеп от с. Крайници 81
Касъм — в нахия Ада 30
Касъм, син на Абедин — поръчител на кандидат за откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Касъм Абдулах — джелеп от с. Юч орман, с българско потекло 26
Касъм Чавуш — държавен чиновник 150
Кастернос (Касринос?) — в Ямбол 105
Кая, син на Дурсан — от с. Сагърлъ, фалшифицирал данъчен списък 124
Кирков, Стойко — от с. Власе 107
Киро Сърбин 108
Кирях — вж Тодоров, Киряк
Киряко, Куман — от Варна 172
Коджа Грую — джелеп от с. Крайници 81
Койо — войнук от с. Брестово 219
Койо — в с. Хахлан 66
Койо — в с. Хахлан 67
Койо — в с. Хахлан 67
Койо — в с. Хахлан 67
Койов, Богдан — починал ямак от с. Хахлан 66
Койов, Димитри — войнук от с. Хахлан 67
Койов, Петри — ямак от с. Хахлан 67
Койов, Стойчо — ямак от с. Хахлан 67
Койов, Тодор — от с. Адри 108
Койчов, Бою — джелеп от с. Блато 81
Колумб, Христофор 7
Кольо — гребец на кадърга 93
Кондо — в Одринско 223
Коне — войнук от с. Брестово 219
Константин — от с. Коюн кафяри 31
Корнопул — в Караферия 110
Корнопул, Димо Тома — мюселем от Караферия 110
Корнопул, йорго Пулъотин — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Комнено Йорго — мюселем от Караферия 110
Корнопул, Комнено Пульотин — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Манол Димо — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Манол Пульотин — мюселем от Караферия 111

241

Корнопул, Михо Тодор — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Михо Тома Климе — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Райно Тома — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Тома Михал — мюселем от Караферия 110
Корнопул, Тома Пульотин — мюселем от Караферия 111
Корнопул, Фрино Димо — мюселем от Караферия 111
Косара — от странджанските села 197
Коста — гребец на кадърга 93
Коста — в с. Хахлан 67
Костадинов, Кръстьо — от с. Дряново 21
Костадинов, Петко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Костадинов, Стойко — джелеп 26
Костандин — вж Михов, Костандин
Косто — от русенските села 151
Костов, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Костов, Димо — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Костов, Иван — от русенските села 151
Костов, Мати — ямак от с. Хахлан 67
Костов, Мило — от с. Власе 107
Костов, Павльо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Костов, Парашкева — от махала Бунище (Попишце) на с. Граматиково 202
Костов, Петко — от с. Оборица 108
Костов, Райко — от с. Чекре 107
Костов, Симо — от Варна 172
Костов, Храно — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Кочи, син на Али — разбойник 209
Кочов, Тодоре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Кою — вж Васюв, Кою
Крайо — в с. Пасарелица 70
Крайов, Тодор — ямак от с. Пасарелица 70
Красило — вж Божинов, Красило
Крийона — вж Тодоров, Крийона
Крум — български хан (803—814) 8
Кръстъов, Добре — джелеп от каза Шумен 26
Кръстьов, Стани — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Куманов, Милко — джелеп 26
Купен — вж Йованов, Купен
Курд — сподвижник на разбойници в браилските села 188
Курд — вж Стройов, Курд
Курд Али — разбойник 209

242

Курд Али — от с. Тъмраш 64
Курд паша — приближен на султана 27
Курд, син на Ейнехен — разбойник в Одринско 18
Курд Факъф — от с. Курд Факъф 104
Курипешич, Бенедикт — автор на пътепис, вероятно от словенски произход 58, 78, 129
Куцаров, Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Куцаров, Косто — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Куцаров, Тодоре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Калъч Али — командуващ флота 121

Л.
Лала Шахин паша — османски пълководец от времето на султан Мурад I 96
Лескалопие, Пиер — френски пътешественик и пътеписец 34, 46, 53, 120, 129, 134
Лол (Лул) — в с. Касапли 104
Лубенау, Райнхолд — немски пътешественик и пътеписец 96
Лудка — от странджанските села 197
Лукарич, Джовани — дубровнишки търговец в Провадия 163
Льофевр — френски пътешественик и пътеписец 132
Люцканов, Балин — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Люцканов, Драги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Люцканов, Тоде — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Люцканов, Храно — от махала Люцкан на с. Граматиково 202

M.
Мавруди, Тодори — от Варна
Магелан, Фернандо де 7
Максуд Михал Мехмед — джелеп от с. Китен, с българско потекло 26
Малкоде — вж Станьо в, Малкоде
Малчов, Стою — джелеп от с. Голема Фуча 82
Малък Тодор — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Малчо — джелеп от с. Тополница 82
Манков, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Маноил — железар от Варна 172
Манолов, Богослав — джелеп от с. Голема Фуча 82
Манолов, Младен — от Варна 172
Манолов, Сусал — войнук от с. Цалапица 64
Манолос, Коста — от Варна 172
Манолос, Никола — от Варна 172
Манчев, Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Манчев, Манко — джелеп от каза Шумен 26
Манчов, Рад — от махала Граматик на с. Граматиково 201

243

Манчов, Сиве — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Маньов Никола — войнук от с. Цалапица 65
Марин — гребец на кадърга 93
Марин — от махала Граматик на с Граматиково 201
Марин — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Марин — в Пловдив 66
Марин — вж Трифонов, Марин
Марин — вж Цветков, Марин
Маринов, Белчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Маринов, Бельо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Маринов, Драган — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Маринов, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Маринов, Стоян — войнук от Пловдив 66
Маринов, Тодоре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Маринов, Трифон — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Марко — кожухар и джелеп от София 25
Марко — в Одринско 223
Марко — в Пасарелица 69
Марко, Себастино — дубровнишки търговец в Провадия 163
Марков, Продан — джелеп от с. Голема Фуча 82
Марков, Стоян — от с. Чекре 107
Марков, Цено — джелеп от с. Мламолово 81
Мартин — войнук от с. Пасарелица 69
Мартинов, Деян — джелеп от с. Карнофол 26
Мартинов, Иван — джелеп от с. Карнофол 26
Мати — вж Костов, Мати
Матев, Новак — от с. Адри 108
Матей Граматик — софийски книжовник 225
Махмуд — вж Диване Махмуд
Махмуд Абдулах — от с. Кеманлар, с българско потекло 26
Махмуд, син на Айдън — разбойник в каза Пазарджик 77, 78
Махмуд, син на Дели Яни — юрук от с. Козихова 105
Мачов, Добре — джелеп от с. Карлъоглу 25 Меми — майстор от скопските села 116
Меми — спахия в прилепските села 219
Методий — проповедник в патриаршеската черква в Мелник 89
Мехмед — бей на Кюстендил 218
Мехмед — военачалник 22
Мехмед — държавен чиновник 113
Мехмед — емин по овцете 24
Мехмед — еничар от с. Ълъджа 204
Мехмед — заместник на санджакбея в Скопие 112
Мехмед — зурнаджия, владетел на тимар във видинските села 138

244

Мехмед — кетхуда на силяхдари 40
Мехмед — разбойник в каза Одрин 18
Мехмед — спахия в битолските села 219
Мехмед — управител на вакъф в Разград 156
Мехмед — в нахия Ада 30
Мехмед — в нахия Ада 30
Мехмед — в Одрин 39
Мехмед, син на Абдулах — от с. Адри 108
Мехмед, син на Абдулах — от с. Оборица 108
Мехмед, син на Идрис — владелец на тимар в каза Видин 139
Мехмед, син на Касъм — поръчител на кандидат за откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Мехмед Нешри — турски летописец 162
Мехмед паша — бейлербей на Румелия 120
Мехмед паша — везир 97
Мехмед паша — велик везир 118
Мехмед паша Соколович — велик везир 8. 20, 28, 29, 35
Мехмед Терджуман — владелец на зиамет в с. Чупрене 138
Мехмед III — турски султан (1595—1603) 12, 172
Мехмед халифе — имам в Провадия 163
Мехмед Чавуш — държавен служител 84
Мехмед Чавуш — държавен служител 170
Мехмед Чавуш — назър на Самоков 218
Мехмед Чавуш — отговорник за снабдяването на Солун с месо 99
Мехмед Чавуш — събирач на овце за столицата 150
Мехмед Чавуш — султански чиновник 161
Миланов, Балин — от Варна 172
Милев, Иван — от варненските села 26
Милев, Продан — джелеп от с. Блато 81
Милев, поп Цено — джелеп от с. Блато 81, 84
Милко — от с. Хахлан 67
Милушев, Лазар — джелеп от с. Рила 82
Милчев, Бачо — от с. Бургас 107
Милчо — вж Таков, Милчо
Минчо — сандалджия и джелеп от София 25
Минчо — вж Степанов, Минчо
Мирков, Димо — от с. Власе 107
Миров, Богдан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Миров, Драган — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Мирчев, Мирко — от с. Власе 107
Мирчо — баща на влашкия войвода Петър 188
Митро — вж Сиков, Митро
Михаил — в с. Касапли 104

245

Михаил — кожухар и джелеп от София 25
Михаил Храбри, влашки войвода 183, 189, 212
Михаилоглу Мехмед бей — подпомогнал строеж на джамия във Видин 86, 142
Михал — варненски железар 172
Михал — освободен роб в с. Юч орман 104
Михал — юрук от с. Бешевли 104
Михал — юрук от с. Джелядже 104
Михал — в с. Юруклер 104
Михалев, Цоне — от каза Варна 26
Михо — гребец на кадърга 93
Михо — в с. Гаганица 69
Михо — в с. Пасарелица 69
Михов, Койо — от с. Чемерохо 108
Михов, Костандин — ямак от с. Гаганица 69
Михов, Станимир — от с. Корони 107
Михов, Стойко — от с. Тъмраш 64, 65
Михов, Фильо — ямак от с. Пасарелица 69
Младев, Димитри — от Варна 172
Младен — от странджанските села 197
Младенов, Койо — от с. Чемерохо 108
Младенов, Саро — от с. Чемерохо 108
Момчил — в с. Бойково 63
Момчилов, Боне — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Момчилов, Герги — от с. Бойково 63
Момчилов, Гърдан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Момчилов, Димо — от с. Корони 107
Момчилов, Драги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Момчилов, Слав — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Момчилов, Цено — джелеп от с. Смолчево 82
Москов, Богдан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Москов, поп Петко — свещеник и джелеп от София 25
Мурад — бьолюкбашия на сеймени 22
Мурад — спахия от с. Бали ходжа 22
Мурад — вж Кара Мурад
Мурад III — турски султан (1574—1595) 9, 11, 12, 34, 161
Муртев, Манче — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Мурчинов, Стойо — от с. Плугар 107
Муса — в Ново бърдо 117
Муса, син на Абдулах — юрук от с. Чорапли 105
Муса Гьочери, син на Сефер — разбойник в района на Димотика и Люлебургаз 18
Мустафа — бивш доставчик на сукно за еничарите 98

246

Мустафа — доставчик на сукно за еничарите 98
Мустафа — държавен бирник в с. Брестово 219
Мустафа — държавен служител 124
Мустафа — каймакам в Никопол 146
Мустафа — спахия и разбойник в браилските села 188
Мустафа — тимариот от Разград 155
Мустафа — фалшификатор на монети в Ново бърдо 117
Мустафа — в с. Керек 157
Мустафа — в Одрин 33
Мустафа — в Одринско 18
Мустафа Абдулах — джелеп от с. Копузджи 26
Мустафа паша — финансирал строеж на обществени сгради 46
Мустафа, син на Мехмед — откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Мустафа, син на Мехмед — фалшификатор на монети 39
Мустафа, син на Хюсеин — разбойник 18
Мустафа Чавуш — военачалник 130
Мустафа Чавуш — специален султански пратеник 208
Мухарем — разбойник в Одринска каза 18
Мучов, Милош — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Мюми — тимариот от Разград 155
Мюрювет, син на Йован — юрук от с. Касапли, с българско потекло 104

Н.
Насух — заим в Битолско 219
Насух Абдулах — джелеп от с. Юч орман, с българско потекло 26
Насух, син на Али — от каза Враца 154
Неделко — ковач от с. Дряново 21
Неделков, Войо — войнук от с. Цалапица 65
Неделков, Драги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Неделков, Мано — джелеп от каза Шумен 26
Неделков, Рад — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Неделчов, Владо — войнук от с. Цалапица 65
Недов, Славко — джелеп от с. Голема Фуча 65
Недялков, Тоде — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Ненчо войвода — в Стара планина 218
Нестор — вж Райов, Нестор
Нешо — търговец на копринени платове и джелеп в София 25
Нешри — вж Мехмед Нешри
Никифори, Димитри — от Варна 172
Никодим — монах 225
Никола — в с. Хахлан 67
Никола — в с. Христе 58
Никола — гребец на кадърга 93

247

Никола — железар и фалшификатор на монети в с. Помаго 117
Никола — обущар, убит заради отказа му от исляма 225
Николинов, Богдан — джелеп от с. Блато 81
Николов, Байо — от с. Айо Расто 107
Николов, Йован — от с. Тъмраш 64, 65
Николов, Кордан — джелепкешан от Дупница 80
Николов, Мильо — войнук от с. Цалапица 65
Николов, Пейо — от с. Айо Расто 107
Николов, Петри — войнук от с. Хахлан 67
Николов, Радо — от с. Христе 58
Николов, Русе — от каза Варна 26
Николов, Слав — от с. Дряново 21
Николов, Степан — джелеп от с. Блато 81
Николов, Стою — джелеп от с. Цървище 81
Николов, Цветко — джелеп от Джумая 83
Никулинов, Йове — джелеп от с. Рила 82
Нинов, Нешо — джелеп от с. Сапарево 82
Нинов, Стою — джелеп от с. Сапарево 82
Новак — в с. Хахлан 67
Новак — вж Стойков, Новак
Новаков, Дука — починал войнук от с. Хахлан 67
Нове — фалшификатор на монети от Ново бърдо 117
Нурулах — сподвнжник на разбойници в Браилско 188

О.
Обретен — златар и джелеп от София 25
Оруч — в Сливен 29

П.
Пави, Франсоа дьо — френски пътешественик и пътеписец 168, 173, 179, 191, 195
Павле — преселник във Варна 172
Павльов, Киро — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Павльов, Стане — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Павльов, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматнково 202
Пазарлъ, син на Абдулах — разбойник в Одринско 18
Паисий — от манастира „Ястреб”, Ловешко 225
Панов, Никола — джелеп от с. Долна Козница 82
Папасоглу — разбойник 57
Параскеве — вж Тодоров, Параскеве
Парашкевов, Брайко — от Айтос 202
Парашкевов, Йован — от Айтос 201
Парашкевов, Яни — от с. Бунище (Попище) на с. Граматиково 202

248

Парло — преселец във Варна 172
Пармаксъз Пейо — в Одринско 223
Пейо — бояджия от с. Карайотица 107
Пейо — войнук от с. Хахлан 67
Пейо — рибар от с. Бургас 107
Пейо — в с. Радин 66
Пейо — в с. Хахлан 66
Пейо — вж Пармаксъз Пейо
Пейов, Злат — ямак от с. Радин 66
Пейов, Стоян — ямак от с. Хахлан 66
Пенко — вж Беров, Пенко
Пенчо — от с. Пасарелица 69
Пенчов, Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Пеячов, Йован — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Пенчов, Мино — джелепкешан от Джумая 83
Пенчов, Мирчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Пенчов, Пешо — джелеп от с. Бобов дол 82
Пенчов, Русе — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Пенчов, Стойко — умрял войнук от с. Пасарелица 69
Пенчов, Стою — джелеп от с. Рила 82
Петкинов, Кръстан — джелеп от с. Карнофол 26
Петко — мутафчия и джелеп от София 25
Петко — седлар и джелеп от София 25
Петко — починал ямак в с. Пасарелица 69
Петко — от с. Карайотица 107
Петко — от с. Хахлан 66
Петко — вж Стоянов, Петко
Петков, Бельо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Петков, Бою — джелеп от с. Смолчево 82
Петков, Велко — джелеп от с. Голема Фуча 82
Петков, Вою — джелеп от с. Крайници 81
Петков, Гого — от с. Айо Расто 107
Петков, Гърбан — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Петков, Диман — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петков, Димитри — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Петков, Димо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петков, Йован — войнук от с. Хахлан 66
Петков, Йорги — от Варна 172
Петков, Миле — джелеп 26
Петков, Пенчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петков, Петре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петков, Пею — джелеп от с. Смолчево 82
Петков, Стоян — джелеп в каза Шумен 26

249

Петков, Шабин — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Петре — вж Захаринов, Петре
Петрев, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Петрев, Андрея — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Петрев, Атанас — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Петрев, Богослав — джелеп от с. Рила 82
Петрев, Бою — джелеп от с. Блато 81
Петрев, Джоро — джелеп от с. Бобов дол 82
Петрев, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Петрев, Иван — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петрев, Илия — джелеп от с. Искър 81
Петрев, Йове — джелеп от с. Драгодан 82
Петрев, Яне — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Петрев, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Петрев, Яни — от махала Бунище (Попище) на с. Граман тиково 202
Петрн — чобан, войнук от с. Цалапица 65
Петри — вж Койов, Петри
Петри — вж Николов, Петри
Петри — вж Петър (Петри)
Петро — гребец на кадърга 93
Петър — даскал 225
Петър (Петри), син на Мирчо — влашки войвода 166, 188
Петър Граматик — български книжовник 157, 225
Пеюв, Лик — обущар и джелеп от София 25
Пеюв, Милю — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Пеюв, Никола — джелеп от с. Цървище 81
Пеюв, Петко — джелеп от с. Крайници 81
Пеюв, Стою — джелеп от с. Дяково 81
Пир Али, син на Осман — разбойник 57
Пир Ахмед — от Русе 150
Пири — в Одринско 18
Пирн Чавуш — султански чавуш 164
Плиний Стари, Гай — римски естественик 126
Поп Бою — джелеп от с. Мламолово 81, 85
Поп Вето — джелеп от с. Добърско 85
Поп Вое — джелеп от София 25
Поп Гьорго — джелеп от София 25
Поп Димо — от каза Варна 26

250

Поп Дойчин — джелеп от с. Пороминово 81, 84
Поп Драйчо — джелеп 26, 85
Поп Иван — джелеп от с. Бачево 85
Поп Иван — джелеп от каза Варна 26
Поп Коста — джелеп от с. Брежанн 85
Поп Лазар — от Кратово 225
Поп Маре — джелеп от с. Дреново 85
Поп Марко — джелеп от с. Татарово 85
Поп Марко — от с. Дряново 21
Поп Миле — джелеп от с. Падеш 85
Поп Нешо — от с. Дяково 225
Поп Нешо — от с. Клисура 225
Поп Никле — джелеп от с. Камекик 85
Поп Никола — във Видин 143
Поп Никола — от с. Коюн кяфири 31
Поп Николин — джелеп от с. Покорвник 85
Поп Пейо — от София 224
Поп Пегре — джелеп от с. Белица 85
Поп Петре — джелеп от с. Брежани 85
Поп Петър — от с. Пролеша 225
Поп Раю — джелеп от с. Лешко 85
Поп Рус и и — джелеп от с. Градево 85
Поп Саво — джелеп от с. Якоруда 85
Поп Стойо — от с. Дряново 21
Поп Стоян 225
Поп Цветко — джелеп от с. Сапарево 82, 85
Поп Цвятко — от манастира „Козия” 225
Попиванов, поп Аврам — джелеп от с. Карнофол 26
Продан — от с. Айо Расто 107
Продан — от с. Мламолово 81
Проданов, Дайчо — джелеп от с. Блато 81
Проданов, Дойчин — джелеп 81
Проданов, Йове — джелеп от с. Искър 81
Проданов, Марко — джелеп от с. Смолчево 82
Проданов, Михаил — джелеп от с. Тополница 82
Проданов, Петре — джелеп от с. Смолчево 82
Проданов, Петро — от с. Айо Расто 107
Проданов, Радуша — джелеп 26
Пройо — железар от с. Власе 107
Пройо — в Одринско 223
Пройчов, Стоян — джелеп от с. Пороминозо 81
Проюв, Бойчо — джелеп от с. Рила 82
Проюв, Тодор — джелеп от с. Дяково 81
Първулев. Иван — от с. Дряново 21

251

 

Р.
Рагузиум, Георг. Март. — унгарски пътешественик и пътеписец 182
Рагуле — златар, фалшификатор на монети от с. Помаго 117
Рад — джелеп от София 25
Рад — овчар от русенските села 151
Рад — от странджанските села 197
Раданов, Никола — джелеп от София 25
Радев, Никола — от с. Дряново 21
Раджонати, Бартоломео — дубровнишки търговец в Провадия 163
Радивой — кожухар и джелеп от София 25
Радино 67
Радо — вж Бойов, Радо
Радо — вж Николов, Радо
Радо, Руско — дубровнишки търговец в Провадия 163
Радов, Алекси — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Брайко — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Дако — джелеп в каза Шумен 26
Радов, Душко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Радов, Йовчо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Йорго — Гърка 108
Радов, Коста — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Марин — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Петко — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Сивин — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Радов, Стамо — от с. Корони 107
Радоев, Иван — джелеп от с. Блато 81
Радомир — дюлгер и джелеп от София 25
Радомиров, Дан — от с. Тръстеник 225
Радослав — от с. Бойково 63
Радослав — в с. Куклене 58
Радослав — от странджанските села 197
Радослав — вж Стойков, Радослав
Радослав — вж Стоянов, Радослав
Радославов, Баязид — джелеп 26
Радославов, Бою — джелеп от с. Сапарево 82
Радославов, Йовица — от с. Дряново 21
Радославов, Михо — джелеп от с. Блато 81
Радославов, Неделко — дърводелец във Видинската крепост 141
Радославов, Сивин — дърводелец във Видинската крепост 141
Радославов, Стоян — арабаджия от с. Куклене 58
Радославов, Христодул — от Ениджевардарско 107
Радул — книжовник от Рилския манастир 225
Радулов, Миле — джелеп от с. Долно Хърсово 81
Раев, Бою — арабаджия от с. Кондофре 58

252

Райков, Димо — от Ениджевардарско 107
Райков, Койо — от с. Корони 107 Райков, Марко — джелеп 26
Райков, Милуш — джелеп 26
Райков, Мирко — от с. Дряново 21
Райков, Михо — от с. Корони 107
Райков, Петко — от с. Дряново 21
Райков, Яни — от с. Плугар 107
Райо — в с. Гаганица 70
Райов, Йовчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Райов, Нестор — починал ямак от с. Гаганица 70
Райов, Сивин — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Райчинов, Никола — джелеп от с. Карнофол 26
Райчинов, Тройчо — джелеп от с. Драгодан 82
Ракас Сннан бей — санджакбей на Силистра, основател на вакъф в Карнобатско 203
Ралев, Пенчо — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Ралев, Петре — джелеп от с. Мламолово 81
Ралин, Димо — от с. Карайотица 107
Рамадан, син на Лол (Лул) — юрук от с. Касапли 104
Рамазан — в Солунско 99
Рамазан Абдулах — джелеп от с. Черковна, с българско потекло 26
Рашев, Йорги — от с. Тъмраш 64, 65
Рашов, Райчо — джелеп от с. Сапарево 82
Раю — в с. Кондофре 58
Раюв, Михаил — джелеп от с. Дяково 81
Раюв, Никола — джелеп от с. Бобов дол 82
Раюв, Пройчо — джелеп от с. Бадино 82
Реджеб — владелец на тимар във Видинско 138
Реджеб — от с. Муса хаджи 223
Ридван — разбойнически предводител от с. Дервиш 209
Рико, Пол — френски пътешественик и пътеписец 103
Ройо — в махала Граматик на с. Граматиково 201
Ройов, Куман — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Роксолана — вж Xурем султан
Росана — вж Xурем султан
Роса — вж Xурем султан
Рус — ямак от с. Хахлан 67
Русе — в махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Бою — джелепкешан от Джумая 83
Русев, Видан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Добре — от махала Граматик на с. Граматиково 201

253

Русев, Добре — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Драги — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Люцкан — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Михо — джелеп от каза Шумен 26
Русев, Павльо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Пенчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Петко — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русев, Сено — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Русинчев, Кале — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русинчев, Кудар — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русинчев, Марин — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Русо — гребец на кадърга 93
Рустем паша — велик везир 46

С.
Салих, син на ходжа Джафер — разбойник 57
Салтук — зурнаджия, владелец на тимар в каза Видин 138
Салтък Абдулах — от с. Дряново, с българско потекло 21
Саръ Яни — в Одринско 223
Саръджа, син на Димо — юрук от с. Ченгене 105
Сенди 19
Сейфедин — разбойник 209
Сейфи, син на Мехмед — поръчител на кандидат за откупчик на мукатаа в нахия Ада 30
Сейфи ходжа — фалшификатор на монети от с. Гьоренлю 117
Селим I (Селим хан, Явуз, Страшния) — турски султан (1512—1520) 12, 85, 110, 167, 192, 200, 212
Селим II — турски султан (1566—1574) 12, 34, 46, 161, 192
Селим хан — вж Селим I
Сенов, Димитри — от Варна 172
Сенов, Русе — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Сеньов, Петко — войнук от с. Цалапица 64
Сефер, син на Пири — разбойник в Одринско 18
Сивия, Неделко — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Сико — в Одринско 223
Сиков, Митро — в Одринско 223
Симеон — български цар (893—927) 8
Симо — войнук от с. Брестово 219
Симчо — златар и джелеп от София 25
Синан — в с. Касапли 104
Синан — войнушки военачалник в Пловдив 66
Синай — заим от Силистра 165
Синан — от Одрин 39
Синан бей — санджакбей на Къркклисе 138

254

Синан бей — вж Ракас, Синан бей
Сирмаи, Георг — пратеник на австрийския император във Влашко 212
Сиявуш паша — везир 219
Славов, Недьо — войнук от с. Цалапица 65
Славов, Томчо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Снагов, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Снагов, Тодор — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Спиридон — монах от Рилския манастир 225
Ставрос — в с. Хахлан 67
Стайков, Брайко — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Стайков, Димитри — джелеп от с. Мламолово 81
Стайков, Тодор — от с. Дряново 21
Стайов, Пульо — от с. Чемерохо 108
Сталев, Данче — от с. Тъмраш 64, 65
Сталев, Петро — от с. Чекре 107
Стамат — шивач и джелеп от с. Пороминово 81
Стамен — хаймане, в махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Стаменов, Коста — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Стаменов, Петко — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Стамов, Йорго — Гърка 108
Стамов, Стойко — войнук от с. Цалапица 65
Станев, Йован — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Станев, Сивин — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Станимир — от русенските села 151
Станимиров, Димитри — от русенските села 151
Станиславов, Киро — от с. Бургас 107
Станиславов, Тодор — от с. Бургас 107
Станишев, Стамо — от Ениджевардарско 107
Станишев, Янко — от Ениджевардарско 107
Станко — вж Добрев, Станко
Станкю — в с. Кондофре 58
Станкюв, Ево — арабаджия от с. Кондофре 58
Стано — капанджия и джелеп от София 25
Станов, Йован — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Станчо — в Русенско 151
Станчов, Добромир — от русенските села 151
Станьо — в с. Манол 68
Станьо — в с. Манол 69
Станьов, Йован — ямак от с. Манол 69

255

Станьов, Малкоде — ямак от с. Манол 68
Старе — в с. Манол 68
Степан — златар и джелеп от София 25
Степан — в с. Манол 68
Степан — в с. Манол 69
Степай — в с. Манол 69
Степанов, Йован — починал ямак от с. Манол 69
Степанов, Малко — джелеп от с. Долна Козница 82
Степанов, Минчо — починал ямак от с. Манол 68
Степанов, Стою — джелепкешан от Джумая 83
Стефан — трансилвански княз 139
Стефан — юрук от с. Кондофре 58, 105
Стнлгогн — от странджанските села 197
Стойко — грънчар от Русенско 151
Стойко — овчар от Русенско 151
Стойко — в с. Манол 68
Стойко — в с. Пасарелица 69
Стойко — вж Пенчов, Стойко
Стойков, Братой — от с. Дряново 21
Стойков, Велчо — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Стойков, Димитре — джелеп от с. Бобов дол 82
Стойков, Насте — от с. Оборица 108 Стойков, Новак — ямак от с. Пасарелица 69
Стойков, Радослав — ямак от с. Манол 68
Стойкю — в с. Кондофре 58
Стойно — в с. Пасарелица 69
Стойнов, Тодор — войнук от с. Пасарелица 69
Стойо — бояджия от с. Карайотица 107
Стойо — чобан от с. Дряново 21
Стойо — от с. Челопечене 225
Стойо — вж Дагов, Стойо
Стойов, Добре — от с. Бойково 63
Стойов, Йовчо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Стойов, Пеньо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Стойов, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Стойов, Стасан — войнук от с. Цалапица 65
Стойчо — вж Койов Стойчо
Стойчов, Стоян — джелеп 81
Стою — вж Караджов, Стою
Стоюв, Малко — джелеп от с. Горнина 82
Стоюв, Милю — джелеп от с. Бобов дол 82
Стоян — войнук от с. Брестово 219

256

Стоян — чехлар и джелеп от София 25
Стоян — чобан от с. Тъмраш 64
Стоян — шивач и джелеп от София 25
Стоян — ямак, пришълец в с. Манол 68
Стоян — в с. Пасарелица 70
Стоян — в с. Хахлан 66
Стоян — в с. Хахлан 66
Стоян — вж Велчов, Стоян
Стоян — вж Маринов, Стоян
Стоян — вж Пейов, Стоян
Стоян — вж Радославов, Стоян
Стоян — вж Съботинов, Стоян
Стоянов, Бошко — джелеп от с. Блато 81
Стоянов, Велко — джелеп от с. Горно Хърсово 81
Стоянов, Вельо — джелеп от с. Рила 82
Стоянов, Владислав — джелеп от с. Сапарево 82
Стоянов, Вою — джелеп от с. Бобов дол 82
Стоянов, Вою — джелеп от с. Горкина 82
Стоянов, Вою — джелеп от с. Дяково 81
Стоянов, Димитри — войнук от с. Хахлан 66
Стоянов, Добре — джелеп от с. Смолчево 82
Стоянов, Иове — джелеп от с. Смолчево 82
Стоянов, Куман — войнук от с. Цалапица 65
Стоянов, Нино — джелеп от с. Бобов дол 82
Стоянов, Нино — джелеп от с. Мламолово 81
Стоянов, Петко — войнук от с. Цалапица 65, 66
Стоянов, Петке — джелеп от с. Дяково 81
Стоянов, Петко — хаймане, ямак от с. Хахлан 66
Стоянов, Пею — джелеп от с. Пороминово 81
Стоянов, Радослав — ямак от с. Пасарелица 70
Стоянов, Рале — джелеп от с. Голема Фуча 82
Стоянов, Рахни — джелеп от каза Шумен 26
Стоянов, Стоян — войнук от с. Цалапица 65
Стоянов, Тоше — джелеп от с. Цървище 81
Стоянов, Цено — джелеп от с. Блато 81
Стояноглу — бозаджия и джелеп от с. Карнофол 26
Стратев, Беро — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Стратев, Рад — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Стратев, Раче — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Страти — вж Гюрков, Страти
Стройо — в с. Манол 68
Стройо — в с. Манол 68
Стройов, Аврам — ямак от с. Манол 68

257

Стройов, Курд — починал ямак от с. Манол 68
Суле — в каза Враца 154
Сусчов, Стойчо — джелеп от с. Блато 81
Съботин — в с. Хахлан 66
Съботинов, Стоян — ямак от с. Хахлан 66
Сюлейман 219
Сюлейман — заим в с. Църно буки 219
Сюлейман — разбойник 57
Сюлейман — разбойник в Браила 188
Сюлейман I Законодател (Сюлейман хан) — турски султан (1520—1566) 12, 28, 34, 46, 104, 132, 182, 191, 192

Т.
Табтък, син на Стойкю — арабаджия от с. Кондофре 58, 105
Тако — в с. Куклен 67
Тако — в с. Пасарелица 70
Таков, Влас — ямак от с. Куклене 67
Таков, Милчо — войнук от с. Пасарелица 70
Тахир — шейх 112
Тимур — разбойник в каза Димотика 18
Тодор — бакалин и джелеп от София 25
Тодор — овчар и джелеп от с. Карлъоглу 25
Тодор — в с. Куклен 58
Тодор — в с. Куклене 67
Тодор — в с. Манол 68
Тодор — в с. Манол 68
Тодор — вж Димо в, Тодор
Тодор — вж Крайов, Тодор
Тодор — вж Малък Тодор
Тодор — вж Стойнов, Тодор
Тодор Влахът 108
Тодоров, Бил — арабаджия от с. Куклен 58
Тодоров, Богдан — от с. Бургас 107
Тодоров, Бойко — от с. Айо Расто 107
Тодоров, Бою — джелеп от с. Мламолово 81
Тодоров, Велчо — джелеп в каза Шумен 26
Тодоров, Иван — джелеп от с. Тополница 82
Тодоров, Киряк — войнук от с. Манол 68
Тодоров, Крийона — от с. Куклен 58
Тодоров, поп Михал — джелеп от с. Карнофол 26
Тодоров, Никола — джелеп от с. Мламолово 81
Тодоров, Параскеве — войнук от с. Манол 68
Тодоров, Петко — джелеп от с. Сапарево 82
Тодоров, Пройо — от Ениджевардарско 107

258

Тодоров, Стою — джелеп от с. Сапарево 82
Толе войвода — в битолските села 219
Томас — освободен роб в с. Курд Факъх 104
Томчов, Люцкан — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Томчов, Слав — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Тонев, Бойчо — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Тоше — рибар и джелеп от София 25
Трифонов, Марин — от махала Граматик на с. Граматиково 202
Турбеги, син на Исманл — от с. Челебн алагъ, фалшифицнрал данъчен списък 124

У.
Унгнад, Давид — немски посланик в Истанбул 8, 41

Ф.
Фатма — в с. Касапли 104
Фатма хатун — във Видин 144
Ферхад — субашия на султански юруци 102
Ферхад — вж Кара Ферхад
Ферхад, син на Абдулах — джелепкешан от каза Търново 154
Фильо — вж Михов, Фильо
Филюв, Продан — джелеп от с. Голема Фуча 82
Форезиен, Жан Палерн — френски пътешественик и пътеписец 46, 53, 56, 80, 81, 115, 125
Фотьов, Марин — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Франциск I (Франсоа I) — френски крал 7
Френ-Кане, Филип дю — френски пътешественик и пътеписец 11, 46, 58, 71, 74

Х.
Хаджи Перване — разбойник 90
Хаджи Чавуш — от Варна 172
Хазър, син на Михал — юрук от с. Джелялдже, с българско потекло 104
Хайрулах — главен архитект 116
Халил — от с. Йегит 105
Халил Челеби — в Русе 146
Хамза — субашия от Браила 188
Хамза Абдулах — от Дряново, с българско потекло 21
Хамза Абдулах — от Дряново, с българско потекло 21
Харф, Арнолд фон — немски пътешественик и пътеписец 18
Хасан — заим в Бнтолско 219
Хасан — златар и фалшификатор на монети от с. Ново бърдо 117
Хасан — разбойник в каза Пазарджик 77, 78
Хасан — спахия във Видинско 142
Хасан — спахия в Търговищко 156

259

Хасан — във Видинско 138
Хасан — в София 124
Хасан — вж Диване Хасан
Хасан Абдулах — от с. Дряново, с българско потекло 21
Хасан, син на Али — разбойник 57
Хасан, син на Мехмед — от Одрин 30
Хасан, син на Михал — юрук от с. Бешевли, с българско потекло 104
Хасан, син на Суле — джелепкешан от каза Враца 154
Хасан Чавуш — надзирател на рудниците в Чипровци и Железник 136
Хасан Янош, син на Абдулах — юрук от с. Давулджак, помохамеданчен 104
Хасеки султан — вж Хурем султан
Хранков, Кръстьо — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Хранов, Гаго — от махала Люцкан на с. Граматиково 202
Хранов, Драган — джелеп от с. Карлъоглу 25
Хранов, Русика — от махала Люцкан на с. Граматиково 20
Христо — мутафчия и джелеп от с. Карлъоглу 25
Христо — хлебар от Ихтиман 225
Христов, Бельо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Христов, Бойо — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Христов, Койо — от с. Карайотица 107
Христов, Коста — от махала Люцкан на с. Граматиково 201
Христов, Мичо — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Христов, Стефано — от махала Граматик на с. Граматиково 201
Христодулов, Богдан — джелеп 26
Худаверди — каймакам на Никопол 222
Хурем — фалшификатор на монети от с. Ново бърдо 117
Хурем — фалшификатор на монети от с. Ново бърдо 117
Хурем войвода — 146
Хурем султан (Роксолана, Росана, Роса, Хасеки султан) — съпруга на султан Сюлейман I 46, 192
Хъзър — войвода в Разград 155
Хъзър Чавуш — помощник назър в София 121
Хърсю — терзия и джелеп от каза Варна 26
Хюсеин — 18
Хюсеин — вж Асен
Хюсеин — еничар и разбойник в Браилско 188
Хюсеин — за им в Битолско 219
Хюсеин — заим в Битолско 219
Хюсеин — тимаирот от Разград 155
Хюсеин Абдулах — от с. Дряново, с българско потекло 21

260

Хюсеин Абдулах — от с. Кеманлар, с българско потекло 26
Хюсеин, син на Абдулах — търговец на платове 97
Хюсеин, син на Мустафа — разбойник в Одринско 18
Хюсеин, син на Мустафа — управител на джамия в Одрин 33
Хюсрев — търговец-еничарин от Ксанти 222
Хюсрев бей — капуджия от с. Лилково 64

Ц.
Цветко — в с. Хахлан 67
Цветко — в с. Хахлан 67
Цветков, Аврам — войнук от с. Хахлан 67
Цветков, Марин — ямак от с. Хахлан 67
Цветков, Петре — джелеп от с. Сапарево 82
Цветков, поп Рале — джелепкешан от Джумая 83, 85
Цветков, Филип — джелепкешан от Джумая 83
Ценов, Бою — джелеп от с. Блато 81
Ценов, Миле — джелепкешан от Дупница 80
Ценов, Пенчо — джелеп от с. Дяково 81
Ценов, Стоян — джелеп от с. Тополница 82
Церко — джелеп и грънчар от София 25
Церов, Петко — джелеп от с. Карнофол 26
Церов, Стоян — джелеп от с. Карнофол 26

Ч.
Чалджи Драгославов, Трифон — вж Драгославов, Трифон
Чанов, Вою — джелей от с. Блато 81
Черньо — в с. Пасарелица 69
Черньо — в с. Пасарелица 69
Черньов, Димко — войнук от с. Пасарелица 69
Черньов, Добре — ямак от с. Пасарелица 69

Ш.
Шахин — разбойнически главатар 49
Шейтаноглу — вж Кантакузин, Михаил (Шейтаноглу)
Шено, Жан — френски пътешественик и пътеписец 130
Шепер, Корнелнй Дуплиций — извънреден пратеник на виенския двор до Високата порта 44, 46, 120
Шико — войнук от с. Брестово 219
Ширмерд, син на Абдулах — юрук от с. Касапли 104

Щ.
Щайнах, Волф Андреас фон — австрийски пътешественик и пътеписец 31, 120, 125

Ю.
Ювеис — в с. Юч орман 104
Юсуф — майстор от скопските села 116
Юсуф — разбойник в каза Одрин 18
Юсуф — в с. Касапли 104

261

Юсуф ага — в Белослав 26
Юсуф мевляна — бивш кадия 114
Юсуф, син на Оруч — кандидат за откупчик на мукатаа в Одрин 29

Я.
Якуб, син на Ахмед — владелец на тимар 138
Янев, Богой — от с. Дряново 21
Янев, Пройко — от с. Оборица 108
Яни — фалшификатор на монети от с. Помаго 117
Яни — шивач и джелеп от с. Карлъоглу 25
Яни — вер. от с. Ълъджа 204
Яни — вж Дели Яни
Яни — Саръ Яни
Яни, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Андрея — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни Вургар (Българинът) 108
Яни, Димитри — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Димо — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Петре — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни, Стамен — от махала Бунище (Попище) на с. Граматиково 202
Яни хаймане — в махала Люцкан на с. Граматиково 202
Яников, Бою — джелепкешан от Джумая 83
Янчов, Койчо — джелеп от с. Пороминово 81


[Previous] [Next]
[Back to Index]