Стара българска литература. Апокрифи
Донка Петканова
 

Гадателни книги

  1. Трепетник
  2. Мълнияк
  3. Месецослов
  4. За затъмнението на слънцето


ТРЕПЕТНИК

Издания:  М. С п е р а н с к и й, Из истории отреченных книг. II. Трепетники. Памятники древней письмености и исскуства, т. 131, СПб 1899 (тук основно изследване и няколко текста по б. и срб. ръкописи);  А р х а н г е л ь с к и й, К истории, с. 131 (по сб. 308 от НБКМ, XVI в.). Превод по този сб. в: Христоматия, с. 184; тук помествам същия пр.
Ако потрепере дясната буза, предсказва за богатите печалба, за бедните — добро. Ако е лявата страна — успех. Ако потрепере темето на главата — показва печал от приятел. Ако е тилът — за богатите плач, за бедните — добро. Ако играе дясното око, показва за бедните полза. Ако е лявото око — показва сълзи. Ако потрепере лявата вежда, предсказва някое добро. Ако е дясната, показва недъг, а после добро. Ако потреперят ноздрите, показва и за бедни и за богати добро. Ако потрепере устната, значи радост. Ако затрепере дясната страна на езика, показва печал. Ако е лявата страна — добро пътуване. Ако тракат зъбите, показва разрушение. Ако потреперят членовете на дясната страна, означава печал и велика скръб. Ако бучи лявото ухо — предсказва някое добро. Ако зашуми от дясната страна, показва добро и чест. Ако потрепере дясната страна на брадата, означава добро за всички. Ако е лявата брада — печал и смърт. Ако потрепере лявата плешка, показва печал. Ако е лявата мишница — за богатите слава, за бедните утешение и радост. Ако потрепере левият лакът — за богатите работа, за бедните радост. Ако потрепере десният лакът, значи радост. Ако потрепере дясната ръка — за богатите недъг, за бедните работа. Ако е лявата ръка, значи ще станеш господар или владика и враговете ти ще загинат. Ако потрепере пръстът до него, показва печал. Ако потреперят ребрата от дясната страна, означава радост. Ако са ребрата от лявата страна — зла болест. Ако потрепере лявото коляно, предсказва пътешествие. Ако е дясното бедро — беда, а лявото — показва добро и радост. Ако на някого потрепере дясната нога, за това мнозина ще работят. Ако е лявата нога, ще избегнеш голяма болест. Ако потрепере десният прасец, показва печалба, ако е левият, за човека ще дойде нещо добро и ще се зарадва. Ако потрепере пръстът на дясната нога, предсказва радост. Ако е пръстът на лявата нога — печалба. Край на трепетника.


МЪЛНИЯК

Публикуван от  Т и х о н р а в о в, Памятники, II, с. 375—376 (по пр. от XV в., срб. ред.). Превода правя оттук.
Месец януари, ден 1, 8, 15, 16, ако в тези дни удари мълния, ще стане страшно за царските войни. Ако удари мълния през месец февруари, ден 10, 28, показва смърт за мнозина, а за царя печал. Месец март, ден 12, 25, 31 — ако удари мълния, предсказва за царя смърт. Ако удари мълния или гръм през месец април, ден 16 — във Вавилон — смърт; ако има студен вятър, то царят ще погуби болярите на своя дом. Месец май, ден 30, ако удари мълния, ще донесе глад. Месец юни, ден 20, ако тогава удари мълния — за мъжете бърза пагуба. Месец юли, ден 15, 22, ако удари мълния, царят ще се смени. Месец август, ден 19, 24, 29, ако удари мълния, върху нас ще се струпат битки и сурова зима. Месец септември, ден 20, 30, ако удари мълния — недостиг за света. Месец октомври, ден 10, 20, 31, ако удари мълния — много злини и недостиг на жито. Месец ноември, ден 15, 30, ако удари мълния, зимата ще бъде добра и ще има изобилие на жито. Ако удари мълния през месец декември, ден 1, 25, 31, няма да донеде на никого нищо добро.


МЕСЕЦОСЛОВ

Издания:  А р х а н г е л ь с к и й, К истории, с. 145 (по пр. от XVI в., сб. № 308 (80), НБКМ); част от същия прелис (до осмия ден) у А н г е л о в — Г е н о в, с. 359 (с паралелен превод);  Я г и ч, Starine, 10, с. 99—100 (по срб. пр. от XVII в.). Превеждам от сб. № 308.

Съществува и друга, по-кратка редакция на месецослова според дните на седмицата — какво ще се случи с човека, ако се разболее в понеделник, вторник и т. н. Такъв текст у  Я г и ч, Starine, 10, с. 100. Един препис се открива в сб. № 438, XVIII в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 457).

Ако човек се разболее през първия ден на месеца, опасността е до 18 дни. Когато тези дни преминат, ще бъде слаб 30 дни и ще оздравее. Ако човек се разболее на втория ден, има опасност до два дни. Ще боледува тежко, но няма да умре. Ако се разболее през третия ден, ще боледува леко и ще оздравее. Ако се разболее през четвъртия ден, опасност има 124 дни. Ако ги прекара, ще оздравее. Ако се разболее в петия ден, няма да оздравее; ще лежи 5 дни и ще умре. Ако се разболее в шестия ден, ще отслабне като смъртник, но няма да умре. Ако се разболее през седмия ден, ще боледува много тежко, до смърт, но няма да умре. Ако се разболее през осмия ден, ще слабее 15 дни и ще умре. През деветия ден ако се разболее, ще страда тежко и няма да умре. В десетия ден ако се разболее, на втория ден ще умре. През единадесетия ден ако се разболее, лесно ще оздравее. Ако се разболее през дванадесетия ден, надежда има до 15 дни, като преминат тези дни, ще умре. Ако се разболее човек на тринадесетия ден, страх има за него до 19 дни, ако прекара тези дни, ще оздравее. В четиринадесетия ден ако се разболее, няма да умре. В петнадесетия ден ако се разболее — воля божия. В шестнадесетия ден ако се разболее, ще боледува леко и ще оздравее. В седемнадесетия ако се разболее, опасност за него има до 19 дни, ако преминат тези дни, ще оздравее. В осемнадесетия ден ако се разболее — воля божия. Ако се разболее в деветнадесетия ден — воля божия. В двадесетия ден ако се разболее, ще боледува 19 дни и ще оздравее. В двадесет и първия ако се разболее, ще почине. В двадесет и втория ден ако се разболее, ще боледува 12 дни и ще оздравее. В двадесет и третия ако се разболее, ще боледува тежко, но няма да умре. В двадесет и четвъртия ден ако се разболее, ще бъде слаб 21 ден и ще оздравее. В двадесет и петия ден ако се разболее, ще боледува 10 дни и ще умре. Ако се разболее в двадесет и шестия ден, ще боледува леко и ще оздравее. В двадесет и седмия ден ако се разболее, няма да умре. В двадесет и осмия ден ако се разболее, ще боледува тежко до 19 дни, като минат тези дни, ще умре. В ден двадесет и девети ако се разболее, страх има до 18 дни но ако минат тези дни, няма да умре. В тридесетия ден ако се разболее, страхът е до 11 дни, ако премине тези дни, няма да умре.


ЗА ЗАТЪМНЕНИЕТО НА СЛЪНЦЕТО

Публикувано от  Д у й ч е в, Естествознанието, с. 435 по ркп. от XVIII в. с паралелен превод. Помествам този превод без промени.
Месец март — ако помръкне слънцето, става голям земетръс и властители ще погинат.

Месец април — [ще настане] голям страх по цялата вселена, та и чедата да се отвърнат от своите родители.

Месец май — не показва никакво добро за човеците.

Месец юни — царят на Севера ще плени скитите.

Месец юли — гръцкият цар ще отиде против персите, но и ако победи, ще умре.

Месец август — звездите няма да изпускат светлина, и жените, които имат плод в утробата си, ще пометнат чедата си.

Месец септември — гръцкият цар ще води война с Египет и [ще го постигне] смърт.

Месец октомври — няма да има въздух (?) и много скакалци ще нападнат тази страна.

Месец ноември — през тази година много блага ще има [за тази страна] и болести по човеците.

Месец декември — означава глад и градушка и сухо лято в Армения, а на Запад голям бой.

Месец януари — означава добро време и добро лято по цялата земя и много гръцки чеда (?)

Месец февруари — означава голям глад по цялата вселена.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]