Стара българска литература. Апокрифи
Донка Петканова
 

НОВОЗАВЕТНИ АПОКРИФИ
Бъдещето на света

СКАЗАНИЕ НА ЙОАН БОГОСЛОВ ЗА ПРИШЕСТВИЕТО ГОСПОДНЕ НА ЗЕМЯТА
 

Предполага се, че апокрифът е съчинен през V в. Гр. текст е издаден от  Т и ш е н д о р ф, Апокалипсисы, с. 70—94. В науката е известен повече като “Апокрифен апокалипсис на Йоан Богослов”. В славянската книжнина прониква още през Х—XI в. Отбелязан е в Погодинов индекс: “Того же [на Йоан Теолог] въпроси към бога, слушай праведни Йоане”. Думите “слушай праведни Йоане”, както може да се види от текста, се повтарят многократно; всеки отговор на бога започва с тях. Авторът на индекса ги е отбелязал, защото са характерни за стила на творбата и за да подчертае, че се касае именно за апокрифната творба, а не за канонизирания Апокалипсис на Йоан.

И з д а н и я:  Я г и ч, Novi prilozi za literaturu... Starine 5, 1873, с. 74—78 (по пр. от XIII в., б. ред. днес притежание на Националната библ. на Западен Берлин);  И. И. С р е з н е в с к и й, Древние славянские памятники юсового письма с описанием их и с замечаниями об особеностях их правописание и языка. СбОРЯС, т. 3, 1868, с. 185—188, 406—416 (по Берл. сб.);  Ф р а н к о, Апокрифи 4, с. 258—264 (по пр. от XVIII в.);  П о п о в, Описание рукописей и каталог, с. 339—344 (па ркп. от XIV в.);  Т и х о н р а в о в, Памятники II, с. 174—181 (по р. пр. от XV в.), с. 182—192 (по р. пр. от XVI в.);  В. Ч о р о в и ћ. О другом долазку Христовом апокрифна апокалипса. Споменик 49, 1910, с. 41—51 (по сб. от XVI в.).

Преписи в бълг. библиотеки: сб. № 79, БАН, XIV в. (Кодов, Опис БАН, с. 173); Сб. № 309, XVI в., НБКМ (Цонев, Опис 1, с. 254); Сб. № 681, XV в., НБКМ (Цонев, Опис 2, с. 220). Всички са непубликувани. Множество преписи в различни редакции се намират в съветските библиотеки (вж. Отеро, Ръкописни апокрифи, с. 197—209, тук авторът дава преписите на апокрифа заедно с пр. на един друг сходен по форма апокриф — Въпроси на Йоан към Аврам, — тъй че от пръв поглед не може да се получи представа за броя на преписите на Апокалипсиса).

Новобългарски  п р е в о д  у  А н г е л о в — Г е н о в, с. 239—249 (по Берл. сб., препечатан от изд. на Ягич). Използувам превода на Ангелов, като на места внасям промени според текста.


1. След възнесението на нашия господ Исус Христос, аз, Йоан, се изкачих на планината Тавор, гдето господ ми откри пречистото си божество, което не можахме да гледаме, но паднахме ничком на земята — издигнах се на едно място, погледнах небето и като подигнах ръце, помолих се на бога и рекох: “Господи, чуй моя глас и ми разкажи за твоето пришествие; когато дойдеш на земята, какво ще стане тогава на нея? В тези времена какво ще стане с небето и земята, със слънцето, луната и звездите? Зная, че ще послушаш своя раб.”

2. След като се молих седем дни, издигна ме светъл облак и ме постави пред божественото лице. И чух глас, който ми казваше: “Погледни, рабе боже Йоане!” И ката разбрах, видях отворено небе и усетих миризма на много благоуханни аромати и светлината на лицето му, по-светла от слънцето. И пак чух глас, който ми говореше: “Погледни, праведни Йоане!” Погледнах и видях с очите си положени книги, които ми се сториха като седем планини; толкова голяма бе тяхната дебелина и дължина, че човешкият ум не може да изкаже. И имаха седем печата. Рекох: “Господи, чуй гласа на твоя раб и открий ми какво е писано в тия книги!” И чух глас, който ми казваше: “Слушай, праведни Йоане, в книгите, които виждаш, е написано всичко, което е на земята, в преизподнята и присъдата на праведните.”

Попитах: “Господи, кога ще настъпи времето?” И чух глас, който ми казваше: “Слушай, праведни Йоане, в онова време ще има обилие на пшеница и вино, каквото не е бивало на земята, тогава един клас ще даде крина жито, лозата ще роди сто грозда, а гроздът ще пусне мяра вино. А в последната година по лицето на цялата земя не ще се намери ни една крина жито, ни една мяра вино.”

3. И пак рекох: “Господи, а след това какво ще стане?” — “Слушай, чедо Йоане, тогава ще се яви падналият в тъмнината изменник, наречен Антихрист.” И попитах пак: “Как изглежда той?” — “Слушай, праведни Йоане, видът на лицето му е мрачен и вместо коса има 7 опашки, веждите му имат свиреп вид, дясното му око е като звезда, а лявото като лъвско. Устата му са един лакът, зъбите му една педя, пръстите му са като сърпове, стъпалата — един лакът, а на лицето му пише: “Антихрист”. Със своите лъжи до небесата ще се възнесе и до ада ще се сгромоляса. Тогава ще направя небето медно, та да не пада роса на земята, и ще скрия облаците вдън земи, за да не оросява земята.” И рекох: “Господи, колко години ще трае това и за цялата земя ли ще направиш така?” — “Слушай, праведни Йоане, това време ще продължи три години, но ще направя трите години да бъдат като три месеца, трите месеца като три недели, трите недели като три дена, трите дни като три часа, трите часа като три секунди, както рече пророк Давид; “Съборил си престола му на земята, умалил си времената му и си го облял със срам.” Тогава ще изпратя Еноха и Илия да го изобличат, да покажат неговата лъжа като прелъстител. След това ще го убият на жертвеника, както рече пророк Давид: “Тогава ще се сложи телето на твоя олтар.”

4. И пак запитах: “А какво ще стане после? Слушай, праведни Йоане, тогава ще изпратя моите ангели да вземат рог от овен, стоящ на небесните облаци, ще изляза вън, а Михаил и Гавраил ще затръбят с рога на овена, както каза пророк Давид: “Глас от рогова тръба ще се чуе по всички краища на вселената.” От този глас ще се разтрепере цялата земя според думите на апостол Павел: “Последно тръбене ще затръби тръбата, и мъртвите ще възкръснат неизтлели — всички, които са умрели от векове досега, ще додат и ония, които са още живи.” И чух глас, който ми разказваше за онова, което човеците ще чуят по време на възкресението.

5. И пак попитах: “Умрелите до възкресението от мъжки и женски пол — едни млади, други стари, а трети деца — как ще изглеждат, господи?” — “Слушай, праведни Йоане, както виждаш, пчелите не се различават една от друга, а всички имат еднакъв образ. Така ще бъде и при възкресението господне. Тогава няма да има белина, ни чернота, нито различни лица, но всички ще имат еднаква възраст, еднаква човешка плът по причина на възкресението, както каза и по-преди. При възкресението няма да има тление, нито съприкосновение, но всички ще бъдат като ангели божи.” И рекох: “Господи, ще възкръснат ли също и грешниците?” И повторно запитах: “Господи, ще се познаят ли умрелите един друг, брат брата си, баща или майка ще познаят ли чедото си и ще помислят ли за своите къщи и за лозята си? — “Слушай, праведни Йоане, какво рече пророк Давид: “Спомних си, че съм пръст; човешките дни са като трева, като полски цвят прецъфтяват. Когато вятърът премине зтрез него, не ще се познае мястото му, ще се възвърне пак в своята земя.” В този ден ще погинат всички човешки помисли.”

6. “А след това какво ще направиш?” — “Слушай, праведни Йоане, тогава ще изпратя моите ангели по лицето на земята, те ще вземат всички свещени и честни книги, честния кръст и църковните светини и ще издигнат телата на праведниците във въздуха. Ще заповядам да издигнат честния кръст, на който прострях своите ръце, и всички ангелски чинове ще му се поклонят. Тогава праведниците ще се възнесат на облаците, както рече апостол Павел: “Заедно с тях ще се издигнем в облаците да срещнем господа във въздуха.” Тогава ще излезе всичкият лукав дух, който е в бездните и на земята, от изток до запад, и ще се прилепят до своя княз Антихриста, и ще бъдат осъдени на вечен огън.”

7. И попитах пак: “А после, господи, какво ще направиш?” — “Слушай, праведни Йоане, тогава ще пратя ангелите си по лицето на цялата земя и ще изгорят земята на едно протежение от 7040 лакти, ще изгорят и високите планини, та ще станат като прах. Ще изгорят и всички дървета, и добитъка, и влечугите, и всички зверове, и всяка земна гад, и птиците, летящи във въздуха, и нищо движещо се няма да има по цялата земя, цялата земя ще бъде недвижима.”

8. И рекох пак: “Господи, а след това какво ще направите?” — “Слушай, праведни Йоане, тогава ще заповядам на четирите ветри да излязат и да развеят всичкия прах по лицето на земята, и ще се избели земята като сняг, и ще стане като хартия, без петна, без хълмове, без планини, без камъни. От изток до запад цялата земя ще бъде равна като трапеза и бяла като сняг. И ще пламне сърцето на цялата земя и ще извика земята към господа: “Господи, като девица съм пред тебе и нямам грях!”, какво рече пророкът: “Всички планини и хълмове ще се изравнят, кривините ще се изправят, грапавините ще се изгладят и тогава всяка плът ще види спасението божие.”

9. И запитах пак: “Господи, а след това какво ще направиш?” — “Слушай, праведни йоане, тогава цялата земя ше се очисти от греха и ще се изпълни с благоухание, защото ще дойда на нея. Тогава ще се появи на небето честният кръст, косен от хиляди, хиляди ангели, които ще вървят пред него, както казах и по-преди. След това ще се покаже знамението на човешкия син с голяма слава. Тогава неправедните заедно със своите слуги ще изпищят силно, мислейки да избягат, но от невидима сила ще бъдат задържани и не ще могат да бягат. Тогава ще викнат, казвайки: “Где е силата и славата ти, с която ни прелъсти, та се отдалечихме и отпаднахме от славата и от светлостта на Отца, която имахме? Ето, той иде да съди нас и всяко човешко създание и горко ще ни бъде, защото ще ни прати във вечна тъмнина.”

10. И рекох: “Господи, а след това какво ще направиш?” — “Слушай, праведни Йоане, тогава ще изпратя невидими ангели да извикат с голям глас, казвайки: “Слушай, земьо, и дръж се — казва господ — ето, ида при тебе!” И ще се чуе гласът на ангела от изток до запад и по всички земни краища. Тогава ще се подигнат всички небесни сили от единия до другия край на небето и многооките ангели, и ще се чуе силен звън в небесата, и ще се вдигнат седемте небесни завеси, и ще настъпи страх в небесата и сред ангелите. След това ще се разцепят небесата от изток до запад и на земята ще слязат множество ангели, и ще се напълни лицето на земята с ангелски войнства. Тогава ще се развържат небесните съкровища и небесният Йерусалим, подобно на украсена невеста, обиколен с всечестна благоуханна миризма, ще бъде свален на земята. И ще пойдат при мен хиляди ангели и архангели, носейки престола и пеейки: “Свят, свят, свят е господ Саваот, изпълнил небето и земята със славата си!” Тогава ще изляза с голяма сила и слава и ще ме види всяко коляно като ида на облаците. Тогава ще ми се поклони всичко небесно, земно и адово, както и във въздуха. Тогава ще се съберат всички човешки създания и всеки лукав дух с Антихриста, ще станат всички голи, но обременени [с грехове].”

11. И пак рекох: “Господи, а какво ще стане с небесата, ако слънцето, луната и звездите останат празни?” И чух глас, който ми казваше: “Погледни, праведни Йоане.” И погледнах и видях агне, което имаше четири рога. “Тогава ще заповядам да свалят книгите, които ти видя преди агнето и ще ги сложа пред него и то ще разтвори книгите и ще ми говори сред множеството мои ангели. И ще се дадат книгите на това агне и то ще ги разгъне. Ще се отвърже първият печат и ще паднат звездите. Ще се отвърже вторият печат и ще падне луната и не ще я има вече. Ще се развърже третият печат и ще се разкъса слънчевият венец и няма да има вече слънце. Ще се развърже четвъртият печат и ще се разрушат небесата, ще остане въздухът без украса, както рече апостол Павел: “Небесата са дело на твоята ръка, те ще загинат, а ти ще пребъдеш до веки.” Когато се отвърже петият печат, по цялото лице на земята ще се отворят всички места за осъдените на мъки. Ще се отвърже шестият печат и ще се разтвори морската бездна. Ще се отвърже седмият печат и ще се отнеме адът.”

12. И рекох: “Господи, кои най-напред ще разпиташ, за да произнесеш присъда?” — “Слушай, праведни Йоане, първо ще бъдат осъдени нечистите духове с Антихрист, след това ще им заповядам да отидат в страшната тъмница, гдето има скърцане на зъби, както рекох по-преди: “Синовете на царството ще бъдат изгонени в страшната тъмница.” И рекох: “Господи, где е страшната тъма?” — “Слушай, праведни Йоане, ако може тридесетгодишен момък да вдигне камък и да го хвърли в бездната, ще лети три години и едва ще стигне дъното, там е страшната тъма, както рече пророк Давид: “Поставил си тъмнината за негов покрив.”

13. И казах: “Господи, а после кой народ ще бъде разпитан?” — “Слушай, праведни Йоане, ще бъдат разпитани елинските народи, които вярваха в слънцето, месеца и в звездите, които оскверниха светата еврейска вяра и не вярваха в отца, сина и светия дух. След това ще ги изпратя в ада, както някога рече пророк Давид: “Ще се възвърнат грешниците в ада, както и всички народи, които забравят бога.” И пак рече Давид: “Като овце са поставени в ада и смъртта ще ги пасе.”

14. И рекох: “Господи, а след това кой народ ще бъде разпитан?” — “Слушай, праведни Йоане, ще бъде разпитан еверейският народ, който от злоба ме прикова на кръста.” Запитах: “Господи, за това, което ти направиха, в тъмата ли ще идат, или на друго място?” — “Слушай, праведни Йоане, те ше бъдат в подземието на ада според думите на пророк Давид: “Повикаха, но нямаше кой да ги спаси.” А апостол Павел рече: “За всичко, което извършиха беззаконно, беззаконно ще бъдат осъдени.”

15. И попитах пак: “Господи, какво ше стане с тези, които приеха кръщение?” Отговор: “Слушай, праведни Йоане, тогава ще заповядам на моите ангели да отделят праведните от грешните и ще ги поставя от дясната си страна, та ще засветят като слънце, а грешниците ще бъдат тъмни.” И рекох пак: “Господи, всички ли кръстени ще идат в една и съща мъка — царе, патриарси, князе, богати и бедни?” — “Слушай, праведни Йоане, по думите на пророк Давид търпението на бедните не ще трае вечно, а патриарсите, князете, бедните и богатите ще загинат като добитък, ще заплачат като деца и ще бъдат разпределели в кладенец със седем отвора. А други ще бъдат гризани непрестанно от червеи, но и в тия мъки ще има подразделения.” И рекох: “Господи, а праведниците где ще настаниш?” — “Слушай, праведни Йоане, ще се отвори раят и праведните ще влязат в рая заедно с всички ангели на земята, както по-рано Светет дух чрез пророк Давида: “Праведниците ще наследят земята и ще се веселят на нея до веки.”

16. И рекох пак: “Колко са ангелите и колко са човешките родове?” — “Слушай, праведни Йоане, колкото е човешкият род, толкова са и ангелите, както каза и пророк Давид: “Постави предел на народите според броя на божиите ангели.”

17. И рекох пак: “Господи, след това какво ще направиш?” — “Слушай, праведни Йоане, след това няма да има болести, ни житейски печал, ни родителски мъки, нито братска ненавист, ни зли помисли, ни лукав дух, нито смърт, ни бедни, ни богати, но всички ще бъдат едно стадо, както рекох и по-преди: “И други овце имам, които не са от този двор, но и тях трябва да събера, и ще чуят гласа ми, и ще има само едно стадо и един пастир.” И пак чух глас, който ми казваше: “Слушай, праведни Йоане, предай това на верните човеци, но не на неверните, за да не се разпилява моят бисер пред свинете.”

18. И след като чух този глас, взе ме облак и ме постави на Таворската планина. Да бъде благословен този дом, в който стоят тези книги, както каза някога господ: “Който обича хората, спазва моите думи.” На господа Исус Христос слава и поклонение, на отца, сина и светия дух. Амин.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]