От другата страна на медала, Д-р Аспарух поп Исаков

XVI. Садистът Тошо Давидовски.
 

Често бивах изпращан и без горно палто в карцер, защото съм бил непоправим, но това не бе нищо в сравнение със следното:

Повикаха ме на разпит, в стаята бе Тошо Давидовски и ключара. Последният при даден знак излезе, а крупният и силен Тошо изглежда бе решил да прояви всичките си физически и морални качества. По лицето ми се заредиха тежки и силни шамари чак докато изгубих съзнание и паднах на земята. Когато се осъзнах и станах, видях Тошо да стои пред мен с полицейска палка. С нея той почна да ме удря по ръцете, докато можах да понасям, а щом почнах да се пазя, той почна да ме бие с нея по главата. Ударите по главата бяха средно силни, но чести и редом един до друг от едното до другото ухо. Отначало се усещаха не само болки но и постоянно увеличаващ се звън, подобен на звъна от наковалня, до изпадането отново в безсъзнание и падане на земята.

След известно време се свестих и пак станах, но сега "храбрият" Тошо започна да ме удря с юмрук по корема, а когато се навеждах, получавах удари по тила. Когато закривах тила си, удряше ме изпод брадата и на края блъскаше главата ми в зида. От тези удари човек повръща и усеща, че сърцето му не работи правилно. Така продължи и тази част от "следствието" до изпадането ми отново в безсъзнание. Не знам след колко време дойдох на себе си и се опитах да стана, но разяреният садист не ми позволи, защото продължаваше да ме удря с палката и рита с нозете.

След всичко това аз се намерих отново в килията си, от която не можах да изляза няколко дни.

Гореспоменатия случай ми даде по-голяма представа и можех да си обясня що значеха многобройните викове за помощ, плачовете, които караха кожата ми да настръхва и връщащите се от разпит неудържимо да повръщат. От този случай можах да науча, че съществува още един виртуоз, но сега се касаеше за "виртуоз садист", какъвто бе помощник-шефа на СВР (Служба за вътрешни работи) за Щипска околия Тошо Давидовски.

* * *

На 25 март с. г. бях повикан от моя изследовател, който ми каза, че мога да си отида, защото нямало доказателства за моята вина. Мълчах и си мислех: "значи виновен все до тогава, докато не докажеш, че си невинен". Движейки се бавно, едва успях да стигна до един магазин, откъдето купих нещо за преобличане. И когато за пръв път след 60 дни се преоблякох в хотела, видях как цялата ми кожа във вид на люспи отпадаше от най-измръзналите части на тялото ми.

Върнах се в Царево село, където заварих на моето место лекарят д-р Никифор Тимчев от Пехчево, който бе получил моята квартира и стана шеф на амбулаторията.

Често посещавах околните села, където гледах и слушах неизброимите тешкотии на народа ни: скъпотията, непоносимите данъци, постепенното губене правото на собственост, липсата на каквато и да била свобода, непрестанните насилия от страна на "червените дерибеи" и пр., особено по време на насилственото провеждане на задругарството (югославският аналог на насилственото колективизиране в България, бел. на изд.), от което време и до днес има още полуразрушени и неизползвани сгради - останки от задругарските обори и пр.

Есента на 1956 г., когато привърши моето едногодишно договорно лекарско задължение в Царево село, аз напуснах последното и се преселих да живея и работя като лекар в Рентгеноложкия институт при държавната болница в Скопие.

Напуснах Царево село с двойното чувство: чувството на облекчителна радост, защото не ще виждам повече сградата на УДБА и хората от нея, които ми причиниха толкова неоправдани страдания, а от друга страна - чувството на мъка, защото се разделях с хората от този край, които чувстваха също така както и аз гнета на една натрапена власт, чийто край чакаха всеки ден да дойде.

Когато пристигнах обаче в рентгеноложкия институт при държавната болница в Скопйе, неприятностите започнаха още от първите дни. Това е разбира се обикновено явление в една страна като Югославия, защото където и да отидеш да живееш или работиш - на север или на юг, на изток или на запад - ти ще имаш все същия работодател за господар: многопознатата на всички и навсякъде УДБА.

И така: цели 5 месеца аз бях ту "назначаван" на работа, ту съветван да напусна Скопйе, но все пак в края на краищата бях назначен на работа, но за първите пет месеца не получих заплата, защото не плащали "у назад".

В Скопие останах около година и половина. В рентгеноложкия институт при държавната болница (там няма други болници) работих заедно с д-р Тевчев, д-р Иван Анастасов. Опознах се също така и с фамилията на д-р Константин Иванов Робев. Последният бе издържал осемгодишен затвор в Идризово.

На 16 февруари 1957 г. бях "посъветван" да подам молба "за прием во държавлянство на ФНРЮ и НРМ", защото не съм бил регулирал своето държавно поданство.

Събрах потребните документи и ги поднесох. Дълго чаках за отговор, докато един ден получих покана да се явя в "секретариятот за внатрешни работи" и занеса потребните марки. На път за "Внатрешните работи" си мислех: ето най-после ще дойде край на дълготрайните и разнообразни неприятности. Но когато приближих познатия вече чиновник, той взе марките, залепи ги някъде, а на мен даде срещу подпис едно решение. В последното аз между другото можах да прочета следното:

"Се одбива молбата за прием во държавлянство на ФНРЮ и НРМ на поп Исаков Аспарух.

Образложение:

Поп Исаков барал (диал. - искал, бел. на изд.) прием во държавлянство на ФНРЮ и НРМ. Уз (сърбизъм - към, бел. на изд.) молбата ги приложил потребните документи, от кои е видно дека са изполнети условите.

Решението за одбиване на молбата е донесено по слободна оценка во рамките на овластвуваньето от ст. 1 и на чл. 8 от Законот за държавлянство на ФНРЮ".


И по-долу: "Против ова решение жалба не е допущена,... а може да се води управен спор".

- Да, завърши чиновника, Вие можете да водите управен спор, без да имате право да се жалите за това решение.

Аз мълчах, слушах и си мислех: "Управен спор"? С кого? С УДБА? И все пак в края на краищата се съгласих с ония, които казваха: "Видиш ли бясно куче, не се прави на юнак".

Така и направих. Заявих пред чиновника, че предпочитам да не водя "управен спор с УДБА" и че се покорявам на нейните решения. Бях изпратен след това в бюрото за чужденци, регистриран като чужденец.

След това в продължение на цели 8 месеци аз трябваше да се явявам много често в УДБА докато получа подпис на моя картон като чужденец... Чужденец в собствения си дом.

В продължение на същите тия 8 месеца аз често бях заставян от УДБА да избера една от следните възможности:

1. Да остана в Югославия, където съм могъл да получа поданство, заплатата си за неплатенте ми 5 месеца в началото на моята служба, заплатата си за тези 8 месеца, да довърша специализацията си, а ако искам да отида и на специализация в странство но... при условие "да бъдеш на наше разположение". Или в противен случай, завършваше УДБА по удбашки: с теб ще се случи...

2. Една нощ ще те натоварим на джипа и ще те прехвърлим на българска територия.
 

Право да си кажа, аз не знаех какво да отговоря и какво да правя, защото и двете условия бяха доста тежки.

Първото бе неприемливо, защото така би постъпил всеки обикновен човек, който поне малко притежаваше от онова, което се нарича чест - елементарно човешко достойнство.

А второто? Второто бе също така тежко, защото не се знае какво би се случило по пътя до границата, когато УДБА ме съпровожда. Но дори да предположим, че минех здрав и читав границата - какво би се случило оттатък, където и тамошните червени господари не са по-добри от тези и където бе убит един от братята ми, а другият бе починал без работа и хляб, а братовия син Христо в концентрационен лагер. (В България насилственото македонизиране на българите бе прекратено едва след 1956г., а окончателно политиката на македонизиране бе отречена през 1963 г., бел. на изд.)

Наистина, дълго мислих. И ден, и нощ - минути и секунди. Такъв е живота в "неутрална - социалистическа Югославия" за ония, които не знаят или не искат да научат и повтарят постоянно думата: "Амин, амин".

Но... хрумна ми нещо на ум и то тъкмо тогава, когато УДБА настояваше да се регистрирам в българското посолство в Белград, та по този начин те да разполагат по-лесно с мен.

Отидох в Белград и вместо в българското, успях да се регистрирам чрез английското посолство за Австралия, където имах братова дъщеря. Върнах се в Скопйе и докладвах на удбашкия шеф. Той прие съобщението много нервиран. Викайки, той повиши тона на своя говор до такава степен, че минаващите по улицата се обръщаха да видят какво се е случило. Той ходеше нервно из стаята, удряше телефонната слушалка и постоянно питаше: "Кой ти позволи тебе да отиваш в английската амбасада?" Накрай той ми каза: "Ето ти още 4 дни да отидеш до Белград и ми донесеш български паспорт, в противен случай знаеш какво те чака".

[Previous] [Next]
[Back to Index]