Васил Н. Златарски

История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187—1280)

 

ПРИТУРКИ

 

8. Родословието на Асѣневци

 

 

[[ Въ родословната таблица на Асѣневци е указано, че Яковъ Светославъ е билъ жененъ за Иванъ Асѣневата внучка Теодора (дъщеря на Теодора II Ласкариса), докато въ текста (вж. стр. 502) е казано, че Яковъ Светославъ билъ жененъ за сестра ѝ Евдокия. Ив. Дуйчев. ]]

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]