Васил Н. Златарски

История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187—1280)

 

ПРИТУРКИ

 

4. 27-то чудо отъ чудесата на св. Димитрия Солунски за обсадата на Солунъ и смъртьта на царь Калояна

 

Къмъ стр. 254 сл.

 

 

 

582

 

 

 

583

 

 

 

584

 

 

 

585

 

 

 

586

 

 

 

 

587

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]