Васил Н. Златарски

История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187—1280)

 

Показалецъ на собственитѣ имена

 __А_  —  __Б_  —  __В_  —  __Г_  —  __Д_  —  __Е_  —  __Ж_  —  __З_  —  __И_  —  __К_  —  __Л_  —  __М_  —  __Н_  —  __О_  —  __П_  —  __Р_  —  __С_  —  __Т_  —  __У_  —  __Ф_  —  __Х_  —  __Ц_  —  __Ч_  —  __Ш_  —  __Щ_  —  __Я_

 

А.

Абдера, гр., 132.

Абенбергъ, графъ на —, 57.

Абидосъ, гр., 36.

Авлинъ, гр., 251.

Авлона, гр., 487; вж. Валона.

Авраамъ, прищински спископъ, 155, 183.

Агатополь (сег. Ахтоболъ), гр., 212, 495, 504, 505, 527, 606.

Агмунденски абатъ, 55.

Агнеса, дъщеря на Петра Куртене, 324.

Адрианъ, римски папа, 163.

Аетосъ (Aquile, при сег. Айтосъ), 249, 562.

Айреболъ, гр., 52, 242; вж. Хариуполь.

Айтосъ, 249, 563.

Айтошки бани, 248.

Акарнания, обл., 212, 405.

Аксий, вж. Вардаръ.

Аламани, нѣмци, 26—28, 34, 37, 62; Alamannia, 38.

Алани, 30, 252, 582.

Албания, 318, 324, 340, 480—81, 485, 487, 524, 528, 603—04.

Албанонъ, обл., 318, 321, 340, 446, 461, 481.

Албертъ, монахъ, 579.

Албигойци, еретици, 403.

Александрия, гр., 166, 381, 536, 597—98.

Александъръ, синъ на Асѣня I и братъ на Иванъ Асѣня II, 94, 105, 106, 261, 286, 308, 339, 369, 420, 469.

Алексий, вж. Иванко.

Алексий, севастъ, братовчедъ на Исаака II, 6, 11, 14.

Алексий I Комнинъ, виз. имп., 295, 300, 417.

Алексий III Ангелъ, виз. имп., 68, 81, 82, 86—88, 91, 94, 95, 102—04, 108—20, 124—29, 131—34, 137—49, 155, 168—73, 186, 238, 302, 321.

Алексий IV, синъ на Исаака II Ангелъ, 82, 148, 167—68, 170—71, 186.

Алексий V, вж. Алексий Дука Мурзуфлъ.

Алексий Аспиетъ, виз. пълков., 83, 236—38, 579.

Алексий Врана, виз. пълк., 29, 236.

Алексий Гидъ, виз. пълк., 21, 80.

Алексий Дука Мурзуфлъ, императоръ Алексий V, 186—87.

Алексий Ласкарисъ, братъ на Теодора I Ласкариса, 329.

Алексий Дука Филантропинъ, виз. пълк., 454.

Алексий Палеологъ, зеть на Алексий III Ангелъ, 115, 117, 133—34, 141.

Алексий, севастъ на крепостьта при Станимака, 359.

Алексий Славъ, деспотъ, 272—73, 275, 277—80, 282—85, 291, 307, 321, 322, 334, 351, 357.

Алексий Стратигопулъ, виз. пълк., 451, 485, 487, 495—96.

Алексий Филъ, великъ доместикъ, 523.

Алиакмонъ (сега Бистрица), р., 465.

Амадей Буфи, 252, 284.

Амфиполисъ, гр., 88.

Анастасий, велбуждски митрополитъ, 155, 183, 195—97, 203.

Ангели, виз. царска фамилия, 79, 186, 319, 487.

Андрей I, мадж.краль, 150, 205, 210.

Андрея II, маджарски краль, 305—06, 319—20, 324—26, 336, 369, 376, 419, 420.

 

 

618

 

Андроникъ Кантакузенъ, зеть на Исаака II, 5, 6.

Андроникъ Комнинъ Палеологъ, великъ доместикъ, 377, 428, 430—31, 436.

Андроникъ I Комнинъ, виз. имп., 88, 544.

Андроникъ II Палеологъ, виз. имп., 348, 529, 605.

Андроникъ Контостефанъ, 115.

Анкира (сег. Анкара), гр., 119, 361—63, 366, 384.

Анкона, гр., 40, 378.

Анна, дъщеря на Фридриха II Хохенщауфенъ, 422.

Анна, незаконна Ив. Асѣнева жена, 419.

Анна, дъщеря на Бела IV, жена на Ростислава, 456.

Анна, дъщеря на Михаила VIII Палеологъ, 522.

Анна-Мария, дъщеря на Андрея II и жена на Ив. Асѣня II, 325—27, 336, 345—46, 382—83, 387,397, 401—02, 406, 419—20, 430, 468.

Анна, дъщеря на Теодора Комнинъ, 343.

Анна, жена на севастократоръ Исаака Комнинъ, 109, 115.

Антигоновъ м-ръ, 126.

Антиохия, 291, 325, 381, 385, 536, 554, 597—98.

Антоний Новгородски, руски пѫтешественикъ, 136.

Анхиалъ, кр., 65, 66, 71—2, 74, 505, 523, 527, 536, 606.

Апри, гр. 236, 240.

Апринъ, виз. пълководецъ, 570.

Апулия, обл., 178, 524, 528.

Арбанашка, арванитска земя = Албания, 341—42, 352, 589, 592—4.

Арда, р., 30, 53, 132, 245, 448.

Аркадиополь (сег. Люле-Бургасъ), гр. 56, 80, 212, 222—23, 233, 241 265.

Арменци, 26—8, 33, 37, 237, 291, 325.

Арсений, сръб. архиепископъ, 409—10.

Арсений, цар. патр., 483, 534.

Арта, кр.. 487, 534.

Аспиетъ, вж. Алексий, Константинъ.

Асѣнева крепость, 31, 359; вж. Скрибенционъ.

Асѣневци, бълг. династия, 94—5, 270, 281, 293, 332, 373, 425—27,429, 471—72, 475—77, 480, 542.

Асѣнь I, бълг. царь, 1—3, 10, 44, 45, 48, 50, 51, 59, 61, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 108, 122—23, 136, 146, 148—49, 158, 208, 227, 237, 260—64, 270, 272—73, 280, 292—93, 296, 323, 341—42, 381, 414, 571, 575, 589, 592—4.

Атанасий, иерусалимски патриархъ, 381—82.

Атира, кр., 148, 241, 244.

Атонъ (Света Гора), 342, 347—48, 352, 362—63, 365, 367, 602.

Ахайя, обл., 335, 407, 524.

Ахридосъ. обл., 30, 273, 428, 430, 448, 451, 454, 467.

 

 

Б.

Бабуна, пл., 16.

Балдуинъ I, графъ фландърски, лат. цар. имп., 211—215, 220, 223—30, 232, 239, 245—47, 257, 274, 309, 324, 578—81.

Балдуинъ II, лат. цар. имп., 335—38, 344, 353—56, 361, 367, 396—400, 404, 424, 427, 488, 496, 520—21.

Балчикъ, гр., 352.

Басарабъ (Bazarambam, Bezerembam) вж. Литовой Басарабъ.

Баткунъ, кр., 20, 118, 455.

Батрахокастронъ (Жабя крепость), 118.

Батъй, татар. ханъ, 423, 425, 525—26.

Бачковски м-ръ, 31—2.

Бейбарсъ, егип. султанъ, 512.

Бела III, маджар. краль, 2, 4, 8, 41, 75, 80, 199.

Бела IV, мадж. краль, 304, 369, 371, 373, 375, 390, 393—94, 396, 398, 403—05, 419—20, 436, 444, 456—57, 459, 489—92, 498, 500, 503, 509, 512—13, 518, 538.

Белота, князъ, 160—61.

Бератъ, гр., вж. Бѣлградъ (Албания).

Берке, кипчакски велики ханъ, 511—12, 514, 517, 526—27.

Бертолдъ IV, херцогъ на Далмация и маркграфъ на Истрия, 9, 10, 12, 14—5, 17, 19, 30, 32, 45—6, 56.

 

 

619

 

Бертолдъ Каценсленбогенъ, 304, 307.

Бертолдъ отъ Кунигсбергъ, 55.

Битоля, гр., вж. Пелагония.

Бича (при устието на р. Гол. Камчия), кр., 560.

Бичина, вж. Бича.

Близимосъ, кр., 42—3, 248.

Блисмъ, кр., 248; вж. Близимосъ.

Богомили, бог. движ., 26—7, 237, 265, 292—303, 403, 416.

Богомиръ, водачъ на сикулитѣ, 339.

БоемундъТарентски, 152.

Бонифаций Монфератски, 167—68, 212, 214—15, 231—32, 251—52, 258, 320.

Борилъ, бълг. царь, 94. 260—61, 270—86, 290—92, 296—323, 326—27, 333, 336, 339, 351, 359.

Борилова гора, мѣстность, 486.

Борисъ I, бълг. князъ, 107, 200.

Боруй, вж. Верроя.

Босна, 156, 166, 169—70, 293, 399, 403, 440, 445.

Босфора, 170, 212, 335, 378, 388, 422, 488, 495, 521, 571.

Боядосъ, с., 344; вж. Епиватъ.

Бояна, кр., 369, 421, 438, 479; църква, 478—80, 594; боян. надписъ, 478—80, 5 4.

Брандовей, гр., 32.

Браничево, 3—5, 12, 14, 148—50, 182, 272, 306, 326, 352, 369, 437, 456, 500, 540—41; вж. Власий Браничевски.

Брахолъ, гр., 58.

Бриндизи, гр., 153, 324; вж. Доминикъ, епископъ Бриндизски.

Бродници, племе, 445.

Брусинъ, вж. Прусинъ.

Брѣзово (пловдивско), с., 277.

Буджекъ, татарски ханъ, 370—71.

Булари ( = българи), 370.

Бургасъ, 248; заливъ, 505.

Бури, татарски ханъ, 370.

Буюкъ-Чекмедже (Голѣмо Чекмедже), 148, 344.

Бъдинъ, вж. Видинъ.

Българофигонъ, 212.

Бърдоква, вж. Ивайло.

Бѣласица, пл., 452.

Бѣлградъ, 4, 75, 148—50, 155, 182, 272, 306, 326, 347, 352, 369, 412, 437, 456, 541.

Бѣлградъ, кр. при Преславъ, 561—62.

Бѣлградъ (Бератъ) (Албания), гр., 318, 528.

 

 

В.

Валовища, (Демиръ-Хисаръ), мѣстность, 434.

Валона, гр., 485, 528; вж. Авлона.

Вардаръ, р., 20, 127, 139, 142, 287, 289, 307, 453, 483, 506.

Варина, славянинъ, 249.

Варна, гр. 71—2, 74, 136—37, 256, 560—61, 604.

Василий, синъ на пресвитеръ Константина, 205, 211.

Василий, търновски архиепископъ, примасъ на България, 83—4, 158—61, 165, 169, 172, 174—80, 182—84, 189, 191—97, 203—10, 230, 293—94, 303, 346, 362—65, 367.

Василий II, виз. имп., 144, 182, 242, 269, 532.

Василий Ватаци, доместикъ на западнитѣ войски, 80.

Василий Педиадитъ, керкирски митроп., 171.

Ватопедъ, атон. м-ръ, 348—49.

Велбуждъ (сег.Кюстендилъ), гр. и область, 15, 56, 106, 183, 435, 461, 577; вж. Анастасий Велбужски.

Велесъ, гр.—кр., 16, 435, 446, 453—54, 478, 481.

Венеция, венецианци, 166—68, 186— 67, 210, 212, 222, 233, 239, 318, 324, 327, 329, 335, 338, 357—58, 376—78, 382, 392—93, 417, 439, 443—44, 488—89, 495—96, 520—21, 529.

Венеаминъ Туделски, испански пѫтешественикъ, 16.

Верегавски (Чалѫкавакси) проходъ, 563.

Верея (сег. Караферия или Беръ), гр.—кр., 20, 172, 232, 242, 436, 481—482, 487.

Верроя (Боруй), дн. Стара-Загора, 30, 31, 41, 45, 55, 68—9, 72, 78, 245, 248, 275, 277, 352, 450—51, 563.

Via Egnatia, 446.

Вигилий, папа, 532—33.

Видъ, графъ на —, 56.

Видинъ, кр. и гр., 80, 304—7, 346—347, 352, 369, 498, 500, 508, 513, 519, 541, 568; вж. Климентъ Видински.

Виза, гр., 126, 212, 223, 233, 242, 244, 335, 400, 458, 462, 504, 607.

Вилардуенъ, Вилхелмъ, ахейски князъ, 324, 485—88.

 

 

620

 

Вилардуенъ, Жуфроа, 167, 215— 18, 223—26, 236, 23—39, 245, 249, 258, 272, 276—80, 294, 324, 393.

Вилхелмъ Монфератски, 320.

Вира (Виросъ) (с. Фере), м-ръ, 82, 428, 430.

Виргино бърдо, въ Черногорията, 475, 478, 503.

Висарионъ, преславски митроп., 535.

Витиния, обл., 325, 332, 465.

Витлеемъ, момче, пратено на учение въ Римъ. 205, 211.

Вичина, вж. Бичина.

Владайски проходъ, 15.

Владиславъ IV, мадж. краль, 539, 541.

Владиславъ, братъ на Уроша I, 439—41.

Владиславъ, мадж. баронъ, 507.

Власи, българи отъ северна България, 4, 45, 48, 57, 97, 105, 120, 145, 152, 165, 184, 188, 191, 195—96, 220—21, 228, 230—32, 304—05, 373—74, 391, 427, 491—92, 578.

Власи, румъни, 96—7, 371—75.

Власий, браничевски пресвитеръ, по-сетне епископъ, 158, 161—62, 181, 186, 188—90, 193—95, 198—99, 203.

Влахерни, 28, 595.

Влахия Голѣма (Flahia), обл. въ Тесалия, 16—7, 19, 20, 278—9, 340, 374, 407, 486—87.

Влахия, сев. България, 180—89, 191, 193—94, 216, 226, 250, 278—79, 373— 74, 391, 399, 425—26, 577.

Влашко (днеш.), 97, 369, 371, 374, 376, 396, 491.

Воденъ, гр. въ Мак., 436, 445—46, 453, 482, 485.

Воденъ, с. въ Пловдивско, 32.

Войсилъ, граматикъ, 545.

Волеронъ, обл., 242, 340.

Врана, вж. Алексий, Теодоръ.

Вранянска обл., 46I, 463, 468

Вризисъ (сег. Бунаръ-хисаръ), гр., 504.

Вълканъ, сръб. великъ жупанъ, 149, 179.

Върбица, кр., 561.

Върбица, днешно с., 561—62.

Вюрцбургъ, епископъ на —, 11, 56.

Вѫча, р., 117.

 

 

Г.

Галата (при Варна), 560.

Галикъ, р., 253, 582.

Галиполи, вж. Калиополь.

Галичско княжество, вж. Русия.

Галички князъ, вж. Романъ.

Ганъ (сег. Шаркьой), гр., 388.

Ганъ (тур. Текиръ дагъ), пл., 114, 515.

Гаязединъ, селдж. султанъ, 510.

Гебедже, ст., 560

Генуа, генуезци, 40, 488, 495—96, 520—21.

Георги Акрополитъ, 433, 464, 466, 481—82, 494, 529.

Георги Ксифилинъ, царигр. патриархъ, 112.

Георги, мадж. пълков., 541.

Георги Музалонъ, великъ доместикъ, 449—50, 454, 483—84.

Георги Палеологъ, виз. пълков., 118.

Георги Пахимеръ, 554.

Георги, пресвитеръ, 545.

Георги Тертерий, 567, 570, 572, 575, 604.

Герлово, 561.

Германъ II, цариградски патриархъ, 30—51, 354—55, 360—61, 363, 365—68, 376, 381—83, 385, 598—601.

Гираций Никотера, рицарь, 524—25.

Glismon, вж. Близимосъ.

Гологледъ, мѣстность, 562.

Голое (при днеш. с. Комарево), кр., 562.

Голѣмо село, 563.

Голѣмъ, виз. пълков., 446.

Голѣмъ Голешъ, 562.

Горно Александрово (тур. Бургуджии), с., 562.

Готи = българи, 270, 312, 315—16.

Градецъ, кр., 15.

Грамена, кр., 561.

Грациана, гр., 334.

Григорий, иерусал. патриархъ, 536.

Григорий, управ. на Браничево, 540.

Григорий, банъ, 519.

Григорий IX, папа, 328, 345, 350, 355—56, 358, 368—69, 375—77, 390, 393—95, 398—400, 403—405.

Григорий X. папа, 529, 531, 533.

Гръдъ, бълг. боляринъ, 121.

Гьозекенъ, сег. Обзоръ, вж. Козякъ.

 

 

621

 

Гьопса (Стрѣма), р., 72.

Гюмюрджина, 126, 132, 242; вж. Мосивополь.

 

 

Д.

Давидъ Комнинъ, 249.

Дакивица, витинска кр., 497.

Дакия, обл., 532.

Далмация, обл., 2, 9, 10, 262, 295, 342.

Дамокрания, импер. имение, 148, 167.

Дамянъ, воевода, 561.

Даонионъ (Dain), гр., 241.

Дардания, 532.

Дебъръ, гр., 481, 482.

Девелтъ, гр. 170, 505.

Демиръ-капия, 127.

Дервенто, търновско дефиле, 349; вж. Устие.

Дервентски (сег. Змеевски) проходъ, 72.

Десислава, съпруга на севаст. Калояна, 479—80.

Джустиниани, цар. лат. патриархъ, 496.

Джучи, татарско племе, 525, 526.

Диамполь, гр., 604.

Димитъръ, синъ на Бонифация Монфератски, 252, 284, 320.

Димитриада, 407.

Димитъръ, солунски деспотъ, 424, 435—37.

Димитъръ Хоматианъ, охрид. архиеп., 171, 328, 475.

Димотика (Dimothicon). гр.-кр., 43, 222, 233—35, 238—39, 243—45, 247—48, 279, 321, 334, 340, 352, 357, 400, 448, 454—55, 457.

Диррахий, дн. Драчъ, 121, 168, 175—78, 183, 210, 227, 262, 318, 321, 324, 339—43, 352, 465, 481, 485, 528, 589, 592—3.

Дитполдъ, пасавски епископъ, 12—15, 17, 21—25, 32, 35, 39, 42, 45.

Добричъ, р., 339.

Добромиръ Хризъ, 108, 112, 114, 120—32, 134, 136—39, 141, 143—45, 147, 154.

Добруджа, обл., 106, 374, 510, 517, 569.

Доминикъ, бриндизски архипресвитеръ, папски нунций въ България, 153—62, 165, 171, 173—74.

Дорково (Чепинско), с., 273, 448.

Драганъ (?), 594.

Драгота, началникъ на Сѣрската крепость, 432, 452—53.

Драгутинъ, синъ на Уроша I, 522, 525, 528.

Драчъ, вж. Диррахий.

Дромати, племе, 252, 582.

Дръстъръ, гр., 568; епископъ на —, 155; преславско-дръстърски архиепископъ, 532.

Дрѣново, гр., 72.

Дубровникъ, дубровничани, 2, 326, 352, 417, 430, 437—44, 467, 527.

Дуклянско приморие, 318.

Дунавъ (Истъръ), р., 4, 63, 66, 98, 198, 242, 297, 369, 371, 373—74, 376, 399, 425—26, 490, 492, 498, 514, 518—19, 582.

Дупница, гр., 58.

Дърманъ, воевода, 540—41.

Дѣвина, кр., 561, 570.

Дѣволъ, 352, 445, 485.

 

 

Е.

Еберхардъ, имп. пратеникъ, 55.

Евбея, о-въ, 284, 407, 496.

Евдокия, дъщеря на Теодора I Ласкариса, 327.

Евдокия, жена на Якова Светослава, 477, 502—03, 542.

Евлогия, сестра на Михаила VIII Палеолога, тъща на Константинъ Асѣня, 534—36.

Евматий Филокалъ, виз. първенецъ, 47, 55.

Евстатий, солунски архиепископъ, 74, 76—7, 97.

Евстахий, братъ на латинския императоръ Балдуина I, 248, 279, 285, 304, 307.

Евфросиния, дъщеря на Михаила VIII Палеологъ, 527, 573.

Егидий, маджарски пълководецъ, 498.

Египетъ, 6, 7, 166, 168, 409, 512, 536—37.

Егри-капу (въ Цариградъ), 135.

Ейюбиди, егип. династия, 7.

Елбасанъ, гр., 461.

Елена, гр., 563.

Елена, майка на Иванъ Асѣня II, 346.

Елена, дъщеря на Иванъ Асѣня II, 336, 344—45, 353, 361, 367, 379, 382—83, 387, 394, 397—98, 402—03, 420, 433, 446.

 

 

622

 

Елисавета, жена на Стефана V, 539.

Емерихъ, маджарски краль, 149—50, 168—70, 177, 181—82, 198—205, 209.

Емине, носъ, 560.

Еносъ, 52, 242,388, 515—17; вж. Менасъ.

Енрико Дандоло, венец, дожъ, 166—68, 187, 210, 212, 224.

Епиватъ, с., 344 — 46.

Епиръ, обл., 212, 319, 324, 340, 405, 446, 485, 487, 495.

Етолия, обл., 212, 262.

Ефраимъ, кр., 245, 448.

Евремкьой, с., 448.

Ециисменъ, Ецигменъ, вж. Цузъменъ, Чъсменъ, 173, 231—32.

 

 

Ж.

Ждрѣло, тѣснина, 540.

Желѣзна врата, проходъ, 561.

Жеравна, с., 562.

Жираръ де Стремъ, управ. на Пловдивъ, 277, 336.

Житомискъ, кр., 56.

 

 

З.

Загора, Загорье (Exagora), обл., 45, 48, 66, 106, 113, 118, 171, 257, 270, 281—82, 337, 339, 352, 354, 364, 380, 408, 504, 531, 561.

Задъръ, Зара, гр., 43, 168, 202, 212, 525.

Захълмие, обл., 9, 440, 444.

Земенъ, с, 15, 56.

Землянъ, сег. Земенъ, кр., 56.

Зонара, книга, 501—02.

Зубиславъ, 369.

Zygos, 607.

 

 

И.

Ивайло, бълг. царь, 469, 508, 544—75, 603—04, 607.

Иванко, боляринъ, 89—120, 123—25, 127, 131—34, 137, 140, 143, 260.

Иваново, с., 562.

Иванъ, трансилв. воевода, 372.

Иванъ, албански епископъ, 193.

Иванъ, протовестиаръ, 130.

Иванъ, братъ на Асѣня и Петра, вж. Калоянъ.

Иванъ, навпактски митрополитъ, 354.

Иванъ Ангелъ Комнинъ, синъ на Теодора Комнинъ, 406, 421—24.

Иванъ, синъ на Мицо, вж. Иванъ Асѣнь III.

Иванъ, незаконенъ синъ на Михаила II Епирски, 486—87.

Иванъ Асѣнь II, бълг. царь, 91, 94, 104—06, 260—61, 264, 286, 298, 308, 322—27, 332—369, 376, 378—81, 383—84, 386—422, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 446, 465, 468, 471—73, 476—77, 491, 499, 542, 553—54, 556, 565, 574, 587—89, 592—95, 599, 600. Иванъ Асѣнь III, бълг. царь, 493, 545, 553—75, 607.

Иванъ Веккъ, цар. патриархъ, 539.

Иванъ де-Бриень, лат. царигр. имп., 336, 345, 351, 354—58, 376—77, 389—93, 396—99.

Иванъ Дука, 3—6, 14, 23, 68—9.

Иванъ Дука Ватаци, никейски императоръ, 329—34, 349—51, 376—83, 386—403, 407, 414, 421—24, 428—38, 444—47, 449, 452, 460, 462, 464—65, 467, 472, 475, 478, 484—85, 599.

Иванъ Инуполитъ, виз. пълков., 141, 144.

Иванъ Испанецъ, 524—25.

Иванъ Каземарински, папски легатъ, 156, 161, 163—64, 166, 169—70, 177—85, 188, 196, 204.

Иванъ Каматиръ, виз. патриархъ, 112, 147, 169—72, 174, 235.

Иванъ Камица, виз. пълков., 330.

Иванъ Капеланъ, вж. Иванъ Каземарински.

Иванъ Комнинъ, нареченъ Дебели, 140—41.

Иванъ IV Ласкарисъ, 483—84, 497, 502—04, 528, 534, 542.

Иванъ Митиленски, архиеп., 579.

Иванъ Палеологъ, братъ на Михаила VIII Палеологъ, 486—87, 505—06, 508.

Иванъ Петралифъ, 321.

Иванъ Спиридонаки, управ. на Смолен, обл., 140—41.

Иванъ Тихомиръ, 475—76.

Иванъ Хрисилий, тъстъ на царь Самуила, 121.

Ивашинъ, мадж. графъ, 305—06.

 

 

623

 

Игнатий, търновски патриархъ, 535, 600.

Иерусалимъ, гр., 7, 46, 50—52, 354, 381; земя — 9; църква — 387; патриархъ — 536, 597—98; кралство — 7; краль — 351, 354—56; вж. Иванъ де-Бриень.

Изеддинъ, селдж. ханъ, 509—12, 515—17.

Илирия, 332, 340, 484, 506.

Инокентий III, папа, 105, 148—214, 217, 219—20, 227—30, 246, 263, 274, 276, 279, 293—94, 297, 299, 301, 303, 308—09, 362, 577—78.

Инокентий IV, папа, 371, 420, 426—27, 440, 444, 491.

Инокъ, кр., 561.

Иоакимъ, търновски архиеп., 368, 383, 385—86, 402, 408—11, 420, 594.

Иоаннъ Драгославъ, граматикъ, 502.

Иоанитски орденъ, 371, 491.

Иоланта, жена на графъ Петра Куртене, императрица, 324, 326—27.

Ираклий, стената на —, 28.

Ираклия, гр., 242,521; вж. Хераклея.

Ирина, дъщеря на Михаила VIII Палеологъ, жена на Иванъ Асѣня III, 493, 545, 553, 556, 566, 571.

Ирина, дъщеря на Алексия III Комнинъ, жена на Андроника Контостефана, 115.

Ирина, жена на Иванъ Асѣня II, 395, 406, 419—21, 427—31, 435, 437— 38, 447, 467, 469—71, 473—74, 476, 478.

Ирина, жена на Ивана Ватаци, 383, 387, 397—98, 403, 413, 422.

Ирина, дъщеря на Теодора II Ласкариса, бълг. царица, 467, 474, 477, 479—80, 483, 497, 502—03, 511, 522.

Ирина, дъщеря на Исаака II Ангелъ, 167.

Исаакъ II Ангелъ, виз. имп., 1—9, 11, 21, 23—8, 33—41, 46—7, 50, 55, 57—62, 65—82, 87—8, 148, 170, 186, 199, 236, 571.

Исаакъ Комнинъ, зеть на Алексия III, севастократоръ, 68, 86, 88, 91—2, 94—6, 101, 109, 115, 131.

Исаакъ Ласкарись, братъ на Теодора I Ласкариса, 329.

Исисъ, виз. пълководецъ, 330.

Истрия, обл., 9, 10.

Искъръ, р., 498.

Истъръ, вж. Дунавъ.

Ихтиманъ, вж. Щипонье.

Ихтимански проходъ, вж. Траянова врата.

Ичера, кр., 562.

Йосифъ Катаръ, бълг. пратеникъ, 536.

 

 

К.

Каватохори, селище, 175.

Каданъ, татарски ханъ, 370.

Казанлъкъ, гр., 352, 563.

Кайляри, гр., 16.

Каки Петра (Лоша скала), пл., 481.

Калденъ, Хенрихъ фонъ, маршалъ въ кръстоносната войска, 31—2.

Калиманъ, вж. Калоянъ, севастокр.

Калиополь (сег. Галиполи), гр., 58, 62, 212, 382, 386—88, 390, 400, 598—99, 601.

Калистъ, цар. патр., 387, 596—602.

Калопетъръ, вж. Петъръ II.

Калояновъ върхъ, село, 38.

Калоянъ, бълг. царь, 60, 91, 94, 104—08, 113—15, 118, 123—25, 134, 136—39, 149—66, 169—274, 280, 282, 286, 294, 297—98, 302—03, 308—09, 342, 359, 362, 432, 451, 468, 579—86, 594.

Калоянъ, севастократоръ, 420, 429—30, 438, 467—70, 472—75, 478—80, 499.

Камена, кр., 562.

Камица, вж. Иванъ, Мануилъ.

Камчия, Голѣма, р., 560—61.

Камчия, Луда, р., 561.

Канстриционъ, кр., 505, 527, 606.

Кантакузинъ, вж. Андроникъ.

Карагачъ, с., 30.

Кара-Улакъ (= трансилвански власи), 370—71.

Карачъ, куман. воевода, 305.

Карвунска обл., 352.

Кариа, равнина, 561.

Карлъ Анжу, неапол. краль, 520—21, 524—25, 528—29, 575, 604.

Карнобатъ, 562.

Карпати, пл., 370—74.

Катари, еретици, 295.

Касимъ-бегъ, татаринъ, 569, 573.

Катуница, с., 321.

Качово, кр., 604.

Кеве (сег. Кубинъ), кр., 198.

Керамария, сестра на Ив. Асѣня III и жена на Г. Тертерия, 567—68.

 

 

624

 

Кешанъ, гр., 52, 388.

Киевъ, гр., 501 ; митрополитъ на — , 136, 499, 501.

Кинопотамосъ, р., 16.

Кипиловска долина, 604.

Кипсела (сег. Ипсала), 81, 114—15, 117, 125, 127, 132, 251, 304.

Кипчакски татари, 425, 438, 511—12, 517, 525—27; 438, 425, 456, 526.

Кипъръ, о-въ, 140.

Кирикъ, нишски епископъ, 155, 183.

Кирилъ, киевски архиеп, 499, 501.

Кисъ (дн. Кешанъ), кр., 388.

Кичево, гр., 481—82.

Клавдиополь, гр., 242.

Климентъ, видин. епископъ, 155, 183.

Климентъ IV, папа, 520—21.

Клокотнишки бой, 323, 339, 341, 344, 346—53, 358, 360, 364, 389, 408, 413, 417, 594—95.

Книшава, пл., 460.

Княжевецъ, гр., 8.

Кожани, гр., 16.

Козякъ (между Котелъ и Върбица), кр., 561.

Козякъ (при сег. Обзоръ), кр., 560.

Козъль (сег. Кожелъ), гр., 8.

Колина, кр., 563.

Коломанъ Асѣнь, бълг. царь, 420—30, 432, 434, 469, 472—73, 499.

Коломанъ, синъ на Андрея II, 420.

Комнини, виз. династия, 98, 166, 405, 497; трапезунтски Комнини, 249, 423.

Кононъ Бетюнъ, рицарь, 245, 251, 324, 335.

Конрадъ, регенсбургски еп., 43.

Константинъ, царски чиновникъ, 475.

Константинъ, братъ на епир. деспотъ Т. Комнинъ, 319, 407.

Константинъ Ангелъ, синъ на Михаила I Епирски, 319, 405.

Константинъ Ангелъ, братовчедъ на Исаака II Ангелъ, управитель на Пловдивъ, 78—80.

Константинъ Аспиетъ, виз. пълков, 61—2.

Константинъ Асѣнь (Тиховъ), бълг. царь, 430—31, 438, 467—68, 472—80, 483, 489—528, 535—43, 549—52, 557, 566, 594, 603, 605—06.

Константинъ пресвитеръ, бълг. пратеникъ, 175—79, 205.

Константинъ Маргаритъ, виз. пълководецъ, 455.

Константинъ Палеологъ, братъ на Михаила VIII, 488, 506.

Константинъ Радинъ, 131.

Константинъ Торникъ, логотетъ на дрома, 247, 451.

Константинъ Хаваронъ, виз. пълководецъ, 481.

Константинъ, чтецъ, 545.

Констанция, кр. при дн. Костенецъ, 136.

Констанция, кр. между Пловдивъ и Одринъ, 42—3, 56, 136.

Корфу, о-въ, 168, 318, 405.

Костенецъ, с., 136.

Костуръ, гр., 445—16, 485, 487.

Котелъ, 561—62.

Котленски проходъ, 563, 570.

Коча, кумая. пълководецъ, 225.

Crаzziа, вж. Хърватско.

Крива-паланка, гр., 15.

Кривусъ (Криво), кр., 448.

Кримна, кр., 505.

Критъ, о-въ, 376.

Кричимъ, кр., 117—18, 277, 448, 451.

Кроя, гр., 75, 340, 446, 528.

Крънъ, кр., 69, 72, 243, 352, 563.

Кръстецъ, в., 72.

Кръстецъ, мѣсто, 84.

Ксанти (тур. Скеча), гр., 132, 334, 514.

Ксения, монашеско име на Ирина, жената на Иванъ Асѣня II, 470.

Ксилей, виз. пълков., 481.

Ктения, кр., 562.

Кудѣлинъ, воевода, 540—41.

Кукленъ, с., 30.

Кулосъ, гр., 52.

Кумани, 37, 48—9, 59—62, 66—7, 74, 76—8, 88, 97, 98—101, 105—110, 113—14, 125—27, 134—36, 150, 185, 199, 219—25, 228, 230, 232, 234, 240—41, 243—47, 250, 259—61, 265—68, 271, 274—76, 298, 304—06, 309, 339, 354, 369, 375, 379, 391, 399—402, 414, 422 ,428, 444, 457—58, 462—63, 486, 425, 439—41, 567—8, 579.

Кумания (днеш. Влашко), 97, 370, 372, 396.

Куманъ, воевода, 561.

Куперий, селище, 126.

Куртене, фамилия, 336, 355.

Кънчо, воевода, 561.

Кърджалийско, обл., 30, 245, 448.

Кюстендилъ, 106; вж. Велбуждъ.

 

 

625

 

 

Л.

Лаврентий, мадж. пълководецъ, 492.

Лагадинъ, мѣстность, 253, 582.

Ламия (сег. Зейтунъ), гр., 290.

Лампсакъ, гр., 377, 382—83, 387.

Лардеа, кр., 604.

Лариса, гр., 16, 19, 407, 446.

Ласкарисъ, вж. Теодоръ, Алексий, Исаакъ.

Латинци (цариградски), 171—72, 176, 186—87, 205, 210—51, 258, 261—68, 273—85, 291, 302—11, 316—38, 342—46, 351—69, 376—82, 388—404, 421—24, 427, 483, 487—88, 494—97, 502—03, 506, 520—21, 529, 531—32, 579.

Лахана, вж. Ивайло; Мануилъ.

Лектофоръ, мадж. графъ, 22—3.

Лентианъ, кр., 436.

Леополдъ, австрийски херцогъ, 13.

Лешъ, гр., 75.

Лигницъ, бой при —, 423.

Лионски църковенъ съборъ, 529—31, 533—34, 536, 539, 600.

Лиртиой, вж. Литовой Басарабъ.

Литовой, Лиртиой, Басарабъ, влаш. воевода, 370—73.

Ловечъ, епископия, 155; кр., 568, 595.

Лозенградъ, гр., 504.

Ломъ, кр., 498.

Лопушненски проходъ, 65.

Лука, банъ, 370.

Лъвъ, кардиналъ, папски легатъ, 188, 190, 194—205, 209—11, 217.

Лъвъ Гавала, кесарь, 376—78.

Лъвъ Дримисъ, намѣстникъ-управитель на България, 18.

Лъвъ Мосхопулъ, 289.

Лъвъ Сгуръ, владѣтель на Коринтъ, 231.

Людовикъ IX, френ. краль, 520.

Людовикъ Блуаски, 215, 224—25, 228, 232.

Людовикъ. Дебели, френски краль, 324.

 

 

М.

Маджари, Маджарско, 2, 4, 8, 22—3, 41—43, 55, 75, 80, 84, 148—50, 161, 166, 168—70, 177, 179, 181—82,197—205, 209—11, 226, 229, 231, 262, 272, 281, 298, 304—06, 319, 324—27, 336, 345, 369—76, 382, 390, 393—406, 419—20, 425, 430, 436—38, 440, 444—45, 456—59, 463—69, 470, 489—92, 498—509, 512—13, 518—22, 538—42.

Мадитъ, гр. 388

Мадренско ез., 505.

Майна, кр., 488.

Македония, срѣдновѣковна и днешна, обл., 16—7, 19, 30, 52, 73, 82, 101, 107, 110, 114, 123, 139—40, 141, 148—49, 171, 213, 221, 232, 236, 238, 242, 257, 262, 268, 270, 282, 285, 295—97, 307, 318, 324, 332, 342, 374, 383, 390, 399—400, 422, 432, 435, 455, 447, 449, 453, 480—81, 485, 489, 499, 503—04, 507—08, 518, 522, 582, 603—04.

Макри (Стагира), гр., 82, 242, 334.

Макроливада (сег. Узунджова), 454, 455

Мала Азия, 5—7, 23, 26, 40, 58, 60, 82, 120, 212, 217—19, 221, 226—27, 234, 249, 291, 304, 307, 309, 329, 332, 406, 423, 457, 469, 477—78, 503—04, 509, 554.

Мангу Тимуръ, татарски ханъ, 527.

Манихейска ересь, 27, 296. 299; манихеи-павликяни — 237; месалианска ересь, 296.

Мануилъ I, трапезунтски владѣтель, 423.

Мануилъ Ангелъ Комнинъ, солунски деспотъ, братъ на Теодора Комнинъ, солун. имп., 319, 327, 333, 341, 349—51, 361, 365. 380, 391, 393, 405—07, 419.

Мануилъ Камица, виз. пълк., 21, 25, 27—8, 30, 68, 103, 117—19, 120, 131, 134, 137—39, 141—42, 144—45, 147—48, 154, 167.

Мануилъ I Комнинъ, виз. имп., 2, 39, 112, 296, 321.

Мануилъ Ласкарисъ, 455.

Мануилъ Лахана, 544.

Манфредъ, сицил. краль, 484, 486—87, 520.

Маргарита, жена на Бон. Монфератски, 232, 252, 320.

Маринъ, скопски епископъ, 155, 183.

Марица, р., 19, 20, 22, 42, 52, 76, 234, 242, 244, 279, 334, 338—40, 388, 399, 428, 430, 435, 447, 450, 454, 515.

Мария, дъщеря на Ростислава, жена на Михаила II Асѣнь, 457, 467, 469—70, 490.

 

 

626

 

Мария, втора жена на Константина Асѣня, 523—24, 534—38, 542—44, 548—52, 554—59, 564—66, 574, 606.

Мария, дъщеря на Петра Куртене, 324.

Мария, дъщеря на Ив. Асѣня II, 406, 420, 430, 471.

Мария Бѣлослава, дъщеря на Ив. Асѣня II, 333, 406, 419.

Мария, жена на Ив. Асѣня II; вж. Анна (Мария).

Мария, дъщеря на Калояна, 308—10, 322.

Мария, дъщеря на Михаила I Епирски, 319.

Мария, дъщеря на Теодора II Ласкарисъ и Елена българска, 445—46, 464—65, 502—03.

Мария де-Бриень, 356.

Марквардъ Анвайлерски и Марквардъ Нойенбургски, 55.

Марко Градениго, царигр. подеста, 496.

Марко, преславски митрополитъ, 346.

Матео Занте, зеть на Теодора Комнинъ Епирски, 338.

Марсили Георги, князъ на гр. Дубровникъ, 439—40, 444.

Матисъ, гр., 481.

Мачва, обл., 456, 467, 469, 500, 508, 522.

Мезекъ, с., 79.

Мелникъ. гр.—кр., 50, 83, 106, 282, 284, 307, 321—22, 334, 432—36, 452—53.

Менасъ (сег. Еносъ), кр., 52; вж. Еносъ.

Месемврия, 65, 66, 408, 471, 473, 488, 493—95, 505, 508, 523, 527, 536, 571, 603, 606.

Месина (Мосинополь), гр., 125, 241, 265.

Месиния, гр., 265.

Месопотамия, обл., 7.

Места, р., 20, 136, 242, 340.

Мидия, гр., 212.

Мизия, обл., 82, 90, 94—5, 100, 102, 137, 146, 213, 499, 532.

Милешево, м-ръ, 410, 412.

Милинги, племе, 485.

Милутинъ, синъ на Уроша I, 522.

Минорити, францискански монашески орденъ, 427.

Мирославъ, братъ на Ст. Неманя, 8—10.

Миситра (сег. Мистра), кр., 485, 488.

Митю, братъ на болярина Иванко, 134.

Михаилъ, синъ на Константинъ Асѣня, 524, 535, 537—38, 542—43, 550, 553—57, 566.

Михаилъ I, епир. деспотъ, 285, 290, 307, 311, 315—19, 339, 405.

Михаилъ II, епирски деспотъ, 436—37, 445—46, 453, 464—65, 478, 481—87, 492, 502—06, 511, 514, 528.

Михаилъ = Борисъ I, бълг. князъ, 163.

Михаилъ Авторианъ, цар. патриархъ, 235.

Михаилъ Акоминатъ, атински митрополитъ, 144.

Михаилъ II Асѣнь, бълг. князъ, 374, 406, 419—21, 426—31, 435, 437—52, 456—73, 478—79, 499.

Михаилъ Всеволодовичъ, черниговски князъ, 456.

Михаилъ Глава Тарханиотъ, виз. пълк, 445, 493, 504—10, 560—68, 602—07; Тарханиоти и другъ Михаилъ Тарханиотъ, 506, 602—03.

Михаилъ Кантакузинъ, виз. пълков., 506.

Михаилъ Комнинъ Палеологъ — Михаилъ VIII Палеологъ, виз. имп., 430, 436, 465, 477, 482—88, 493—97, 503—17, 520—38, 540, 545, 551, 565—75, 600, 603—607.

Михаилъ Ласкарисъ, 481.

Михаилъ IX Палеологъ, виз. имп., 605, 607.

Михаилъ Пратанъ, 601.

Михаилъ III Шишманъ, бълг. царь, 121.

Мицо, бълг. първенецъ, 430, 470—77, 489, 492—95, 499, 517, 545, 553—54, 573, 603, 606.

Мишеславъ, воевода, 370—71; вж. Сенеславъ.

Млава, р., 541.

Мокренски проходъ, 562.

Мокренъ. с., 562.

Мокренъ-Пачово (при с. Мокренъ), кр., 562.

Молискъ, гр., 485—87.

Момина клисура, проходъ, 22.

Момчилъ, воевода (XIII в.), 561.

Монголи, 396, 423—24, 441, 510, 525.

 

 

627

 

Монемвасия, кр., 485, 488.

Монофизитска ересь, 27.

Монферати, фамилия, 357; вж. Бонифаций; Вилхелмъ; Димитъръ.

Морава, р., 75, 150, 193.

Моравско, обл., 16.

Мосинополь (Месина, сег. Гюмурджина), гр., 125, 132, 173, 241—42, 251, 265, 334.

Муринъ, виз. пълков., 570.

Мьолкъ, м-ръ, 14.

Мъгленъ, кр., 232, 342; вж. св. Иларионъ Мъгленски.

Мъглишъ, кр., 563.

Мънастъръ, пълков. при Калояна, 176, 253—55, 259—61, 582, 585—86.

Мъниякъ, кр., 245—46, 448.

Мѫстанлийско, обл., 30, 448.

 

 

Н.

Навплия, гр., 216, 231.

Неврокопъ. гр., 20.

Невстаполь (Овче поле), гр., 435, 454.

Несебъръ, вж. Месемврия.

Неуцикъ. Неучикъ, кр., 78.

Никея, никейци, 217—18, 235, 238, 240, 249, 274, 291, 303—04, 306, 309, 319, 324—25, 327—35, 349—51, 355—56, 360—61, 368, 376—82, 386—90, 394, 396—403, 405, 407, 421—24, 430—31, 435—37, 444—47, 450, 455—58, 460, 462—69, 476—78, 480—89, 492—97, 503, 568, 599.

Никея или Малка Никея, Никица, (сег. Хафса). кр., 44.

Никифоръ, синъ на Михаила II Епирски, 445—46, 464—65, 502—03.

Никифоръ Вдеммидъ, виз. ученъ, 539.

Никифоръ Тарханиотъ, 401, 603.

Никица, вж. Никея Малка.

Никодимъ, епископъ, 545.

Никола, мадж. баронъ, 507.

Никола де Сентъ Омеръ, 528.

Николай, александрийски патриархъ, 381—82.

Николай I, папа, 162, 200.

Николай Хрисилий, 121.

Никола Литовой, мелнишки управ., 432.

Никола Манклавитъ, 432, 434.

Никомедия, гр., 356.

Нимфея, гр., 422, 446, 456, 494—95.

Нишъ, гр., 3, 8, 10—12, 14, 18, 34, 44, 46, 73, 75, 149—50, 179, 182, 272, 311, 318—20; вж. Кирикъ Нишки.

Новопатра (Ипаги), 486—88, 534.

Ногай, татар. ханъ, 525—28, 572—73, 575, 604, 606.

Нюренбергъ. гр., 3, 34.

 

 

О.

Оберто III Биандрате, виденъ кръстоносецъ, 252, 284, 320.

Оваджикъ, с., 42.

Овечъ, кр. при днеш. Провадия, 66—7, 155, 560, 562, 604.

Овчата, кр., 561.

Огоста, р., 305—06.

Одринъ, кр., 41—19, 52—58, 61, 78, 80, 133, 136, 212, 220—28, 233—35, 238—40, 243—51, 262, 274—75, 277, 330, 333—34, 337—38, 340—41, 352, 357, 389, 397, 399, 400, 448, 450—51, 454—55, 457, 495, 504, 551—52, 554—55, 566, 579—81, 589, 592—3, 604.

Олта, р., 370—73, 375.

Олтения, обл., 371—72.

Орда, татар. ханъ, 370—71.

Орѣховица (при Стара-Загора), с., 605.

Орѣхово, Старо и Ново, дн. села,

Орѣховъ (днеш. Рахово или Орѣхово), кр., 519.

Остра, вж. Устра.

Островъ (Македония), кр.,436, 445.

Отокаръ II, чешки краль, 492, 498, 538.

Охридъ, гр., 171—72, 242, 282, 289, 321, 328, 332—33, 343, 360, 366, 383—85, 436, 482, 485, 530—33, 600.

 

 

П.

Павликяни, еретици, 27, 236—37, 294.

Паенъ Орлеански, лат. първенецъ, 335.

Паланешко, обл., 15.

Палестиня, обл., 28, 166, 408—09, 536.

Памфилонъ, гр., 226, 234, 277, 279.

Пангей, пл., 132.

Панионъ, гр., 241—42.

 

 

628

 

Панония, обл., 532.

Пантократоръ, м-ръ, 496.

Панчо, бъдг. боляринъ, 121.

Паньитъ, мадж. банъ, 519.

Паристрионъ (= Подунавие), обл., 17.

 

 Пасавски епископъ, вж. Дитполдъ.

Пастуха, с., 56.

Патарени, еретици, 169, 295, 403.

Патъмъ, кр., 454.

Пацимискъ, Пачемискъ, кр., 561.

Пелагий, албан. епископъ, 308.

Пелагония (сег. Битоля), гр., 16, 140, 144, 307, 340, 435—36, 481, 485—87.

Пелопонесъ, обл., 140, 212, 215, 231—32, 483, 485, 488, 506.

Пеней (Саламврия въ Тесалия), р., 139, 506.

Пернтеорионъ (при сег. Буру-гйолъ), кр., 242.

Перникъ, 15, 56.

Пернисъ, кр., 32.

Перперакий, кр., 448.

Перуджия, гр., 336, 356—58, 399.

Перущица, кр., 32, 448, 451.

Петахий, пѫтешественикъ, 98.

Петра, гр., 504.

Петралифъ, вж. Иванъ, Теодоръ.

Петричъ (при сег. Гебедже), кр., 560.

Петричъ, вж. Первисъ.

Петровунъ, кр., 561.

Петъръ севастократоръ, 430, 437—38, 441—42, 469—70, 499.

Петъръ I, бълг. царь, 158, 162, 184, 200, 299.

Петъръ II, Калопетъръ, бълг. царь, братъ на Асѣня I, 1—3, 10, 44—5, 47—51, 57, 59—62, 66, 72—3, 75—6, 78—9, 82, 85, 91, 93—5, 98—9, 102—06, 122—23, 200, 208, 260—61,

263, 292—93, 296.

Петъръ Куртене Оксерски, импер., 324, 328.

Печенѣзи, племе, 98, 305, 525.

Пиги, кр., 249, 377, 423.

Пиза, република, 40, 378.

Пизаро, венец. фамилия, 496.

Пиманинъ, гр., 329.

Пиргиционъ, кр., 562, 564.

Плано Карпини, мисионеръ, 441.

Платамонъ, 407, 436, 487.

Пловдивъ, Пловдивско, 14, 15, 19—32, 35, 41—3, 45—6, 54—5, 61, 74—8, 80, 103, 109, 113, 119—20, 132—33, 136, 173, 222—23, 226, 236—39, 275—77, 279, 289, 291, 294, 307, 333, 336—37, 357, 389, 433, 461, 505—06, 587.

Плѣвенъ, кр., 519—20.

Поливотъ, гр., 265; вж. св. Ив. Поливотски.

Пологъ (Тетовеко), обл., 73, 503.

Поморавие, обл., 148—49, 272.

Порѣчие, обл., 503.

Преславъ, гр., 66, 67, 102, 183, 346, 352, 532, 561—62, 568, 604; вж. Сава Преславски; Марко Преславски; Висарионъ Преславски.

Преславска планина, 562.

Претаксатъ, 156, 162.

Претекстатъ, 156—57.

Призренъ, гр., 56, 73, 75, 172.

Прилепъ, гр., 16, 140, 144, 321, 333, 340, 352, 435, 446, 453, 478, 481—82, 485—86, 503.

Пристрия, кр., вж. Дръстъръ.

Прищина, вж. Авраамъ Прищински.

Провадия, вж. Овечъ.

Проватонъ, кр. при с. Провадия (Одринско), 43.

Проватъ, 560, 562, 604; вж. Овечъ.

Пропонтида (Мраморно море), 63.

Просѣкъ, гр.-кр., 16, 106, 108, 121, 127—31, 134, 138, 140—42, 173, 232, 282—83, 285, 287, 289, 307, 318, 321, 435.

Пруса, гр. 249, 544.

Прусинъ, кр., 29, 30.

Прѣспа, гр., 482, 485.

Първа Юстиниана, вж. Охридъ.

 

 

Р.

Rаbinеl, Rabne; вж. Равно.

Равеника, долина, 290, 320.

Равни (сег. Равно при Княжевецъ), гр, 8.

Равно (Равна) (сег. Кюприя), гр., 5, 75, 272, 306, 319—20.

Радославъ, свещеникъ, 545.

Радославъ, захълмски князъ, 444.

Разлогъ, обл., 20, 136.

Рашка, епископия на —, 182.

Рашка земя (= Сърбия), 439.

Раса (Рашка), обл., 9.

Регенсбургъ, гр., 4.

 

 

629

 

Регина (сег. Еркене), р., 241, 457—59, 464—65, 467.

Редесто (сег. Родосто), кр., 81, 126, 212, 226, 230, 240—42, 279.

Рейнолдъ, мадж. баронъ, 507, 519.

Ренье де Три, управ. на Пловдивъ, 222—23, 236, 245, 277, 336, 580.

Рила. р., 56, 72.

Рила, пл., 84.

Рилски м-ръ, 73, 85.

Римъ, 38, 51—52, 155, 156, 159, 161, 166, 175—83, 186, 188, 193, 198, 205, 210—12, 217—18, 299, 335, 350—51, 355, 359, 363, 368, 378, 395, 422, 441, 534, 597, 599.

Робертъ Куртене, царигр. лат. импер., 327—29, 335, 354.

Robinica (въ Тесалия), 16.

Rodestuic, кр., 245.

Родопи, пл., 16, 29—33, 53, 108, 111, 117—18, 132, 134, 140, 242, 245, 251, 273, 277, 279—80, 389, 428, 438, 445, 447—51, 454, 460, 467.

Родосъ, о-въ, 329, 376—78.

Роки-еддинъ, тур. султанъ, 141.

Рокнадинъ, селдж. султанъ, 510, 512.

Романия, обл., 239, 243, 274, 341, 582, 589, 592—93.

Романъ, галичски князъ, 135—36, 305.

Романъ III Аргиръ, виз. имп., 121.

Ромеоубиецъ, вж. Калоянъ.

Ростиславъ Михайловичъ, руски князъ, банъ на Мачва, 456—71, 489—90, 499, 500, 508.

Рупелски проходъ, 434, 452.

Русе, гр. 568.

Руси, 135—36, 252, 305, 308, 322, 445, 456, 459—60, 470, 499, 582; Русия, 261, 322, 402, 405, 499, 501—02, 526, 588.

Русионъ (Rossam, при дн. Рускьой), кр., 58, 228, 240, 304.

Русокастро. кр., 505, 562.

Рѣхово (при днеш. с. Орѣховица, при Ст.-Загора), кр., 604—05.

 

 

С.

Сава, р., 58, 75, 456, 522.

Сава, преславски митрополитъ, 155, 183, 195—96, 203.

Сазлийка, р., 42.

Сакси, 370.

Саладинъ, тур. султанъ, 6, 7, 23, 35.

Салмъ, графъ на — , 56.

Самоводене, с., 349.

Самуилъ, бълг. царь, 121, 158, 162, 184, 200, 416.

Saruigla, вж. Сърбия.

Сарѫ-Салтѫкъ, турски главатарь, 510—11, 517.

Св. Архангелъ, м-ръ, 571.

Св. Атанасий, атон. м-ръ, 348.

Св. Богородица Спилеотиса, м-ръ, 321.

Св. Богородица Темнишка, търновска църква, 265.

Св. Владимиръ, руски велики князъ, 121.

Св. Възнесение, църква въ Търново, 265, 381, 599.

Св. Георги, скопски м-ръ на Виргино бърдо, 475, 478, 503.

Св. Георги, мѫченикъ, 318.

Св. Георги, проливъ, 24, 37, 39, 40.

Св. Гора Търновска, 348—49.

Св. Петка, търновска църква, 346.

Св. Петка, мощи на — , 344—47, 358, 362.

Св. Димитъръ Солунски, 105, 176, 242, 252—59, 296, 315, 581—87.

Св. Иванъ Поливотски, 265.

Св. Иванъ Рилски, 83—95.

Св. Иларионъ Мъгленски, 232—33, 264, 295, 342, 594—95.

Св. Мамантъ, м-ръ, 28.

Св. Михаилъ воинъ отъ Потука, 265.

Св. Петъръ, м-ръ на р. Лимъ при Бѣло поле, 444.

Св. Романъ, врата на — , 243.

Св. Сава Сръбски, 257, 270, 312—17, 332, 339, 343, 349, 387, 408—13.

Св. Симеонъ, 260, 271, 288—89, 311—18, 475; вж. Стефанъ Немань.

Св. София, царигр. църква, 187, 212—13, 330—31, 496.

Св. Теодосий Търновски, 349, 596.

Св. Троица, търновски м-ръ, 349.

Св. Филотея, 264—65.

Св. 40 мѫченици, търнов. църква, 264, 341, 410, 543, 587, 589, 592—95.

Св. Юстина, кр., 32.

 

 

630

 

Светославъ Тертерий, синъ на Г. Тертерия, 567—68.

Свиленградско, 79.

Свърлигъ, гр., 8, 545.

Северински Банатъ, обл., 369—72, 376, 490, 492, 498, 512—13, 518.

Селфидже, вж. Сервия.

Сепалто, с., 318.

Семизче, с., 339.

Сенеславъ, влашка воевода, 370—73.

Сервия, сег. Селфидже, 16, 19, 465.

Сергий, боляринъ-воевода, пратеникъ на архиеп. Василия въ Римъ, 175—79, 286.

Сересъ, гр., 16.

Сибилия, жена на Претекстата, 156.

Сидерокастронъ, кр., 482.

Сикидитъ, еретикъ, 112.

Сикули, 369.

Силиврия, гр., вж. Силимврия.

Силимврия, 148, 230, 242, 244, 274, 280, 344, 523.

Силистра, 568.

Симеонъ, бълг. царь, 159, 184, 261, 353, 368, 416.

Симеонъ, антиохийски патр., 381—82, 385.

Симеоновградъ (дн.), 42.

Сирия, обл., 7, 409.

Систосъ, гр., 36.

Скафида (сег. Факийска), р., 505; кр., 505.

Скефъ, с., 505.

Скопелосъ, кр., 504.

Скопие, гр. и обл., 16, 73—5, 172, 232, 318, 352, 435, 438, 461, 468, 475, 478, 503; вж. Маринъ, еп. скопски.

Скопо (сег. с. Скопие), кр., 504.

Скрибенционъ (днеш. Асѣнева кр.), кр., 31, 303.

Скутари (Халкидонъ), гр., 168.

Славъ, вж. Алексий Славъ.

Сливенъ, гр., 72, 562—63.

Смилецъ, бълг. царь, 604.

Смоленска обл., 132, 140.

Созополь, гр., 504—05, 527, 606.

Солунъ, гр., 16, 20, 127, 173, 212, 218, 231—32, 251—59, 282, 284—85, 296, 304, 307, 320, 328, 332—35, 340—43, 349—57, 362, 374, 380, 405—07, 422—24, 431, 435—37, 445, 453, 464—65, 469, 481, 485—86, 514, 581—85, 601.

Сосандра, м-ръ, 484.

Соскъ, гр., 485—87.

Сотиръ-градъ (при сег. с. Сотиръ), кр., 562.

София, вж. Срѣдецъ.

Спанхаимъ, графъ на — , 56.

Срацимиръ, братъ на Ст. Неманя, 8.

Срѣдецъ, гр. и обл., 2, 5, 8, 11—2, 14—5, 29, 56, 72—3, 80—5, 106, 136, 148, 149, 155, 172, 438, 461, 479, 369, 421, 438, 461, 478—79.

Срѣдна Гора, 277, 506.

Срѣмска обл., 182.

Станъ, воевода, 561.

Станъ (сег. Калабака), гр., 144, 486—87.

Станимака, гр., 30, 359; вж. Стенимахосъ.

Стара-Загора, вж. Верроя.

Стара-планина (Хемъ), 65—6, 70, 72, 77, 118, 139, 145, 215, 251, 354, 374, 396, 447, 451, 454, 493, 499, 501, 506, 514, 418, 522, 561, 563, 607.

Старидолъ, кр., 436.

Стенимахосъ, кр., 133, 237, 245—46, 279, 435, 448, 451, 455, 493, 505—07, 580; вж. Станимака.

Стеносъ, 561.

Стефанъ V, мадж. краль, 489, 490, 492, 498, 500—01, 503, 507—09, 512—13, 518—20, 538—39, 542.

Стефанъ Гавра, севастъ, 289.

Стефанъ де Пертико, виденъ кръстоносецъ, 228.

Стефанъ Владиславъ, сръбски велнкъ жупанъ, 343, 408—12, 419.

Стефанъ Лазаревичъ, сръбски князъ, 347.

Стефанъ Немань, сръбски велкъ жупанъ, 2, 3, 8, 10, 18, 24, 44—6, 56, 60, 73—5, 260, 271, 318, 475, 480.

Стефанъ Първовѣнчани, сръбски великъ жупанъ, 149—50, 179, 260, 270, 280—90, 310—20, 327, 343, 369, 419, 475, 480.

Стефанъ Радославъ, сръбски велика жупанъ, 343.

Стефанъ Урошъ I, сръбски краль, 439—41, 444, 459, 482, 522.

Стобъ, кр., 56, 72—3, 435.

 

 

631

 

Straliz вж Срѣдецъ.

Stratius, Straces, вж. Стрѣзъ.

Стринавосъ, вж. Търново.

Струна, р., 20, 73, 80, 82, 88, 106, 114, 123, 125, 136, 148, 282, 390.

Струмица, кр. и гр., 16, 83, 106, 121, 123—24, 127, 131, 144, 454.

Стрѣзъ, български първевецъ, 120—21, 176, 270—73, 280—91, 299, 307, 310—21, 351, 357.

Студена, кр., 562.

Студински балканъ, 562.

Стѣнискъ, кр., 604.

Сѣръ, гр. и обл.. 82—91, 95—6, 101, 106, 114, 125, 145, 231—2, 237—8, 251, 284, 304, 329, 334, 340, 342, 348, 430—34, 436, 451—54.

Сърби, Сърбия, 1—4, 8—12, 18, 34, 44—7, 59, 73—6, 148—50, 170—97, 211, 262, 272, 280—81, 283, 285—6, 289—295, 310—11, 316, 318—21, 327, 333, 342—43, 408—13, 419, 426—27, 437—41, 443—44, 461, 475—76, 480—82, 491, 522, 524—25, 528, 530—32, 589, 592—4, 604.

Сърнена гора (Караджа дагь), пл., 72, 277, 506.

 

 

Т.

Тайгетъ, пл., 485.

Тамара, дъщеря на Ив. Асѣня II, 420, 430.

Татари, 252, 370—71, 373—74, 399, 402, 405, 423—26, 438, 444, 454, 457, 465, 469, 491, 499, 509, 525—26, 528, 536, 544—45, 548—49, 551, 559, 565, 569, 573, 582, 604.

Татаръ-Пазарджикъ, гр., 22.

Твърдица, кр., 563.

Темпейска долина въ Тесалия, 140.

Теодора, дъщеря на Ив. Асѣня II, 406, 420, 430.

Теодора, виз. императрица, 300.

Теодора, дъщеря на севастократоръ Исаака Комнинъ, 91—2, 109, 112, 131, 133, 143.

Теодора, дъщеря на Теодора II Ласкарисъ, 477, 502.

Теодора, жена на Михаила II Епирски, 464—65.

Теодоруполь. гр., 212.

Теокдоръ Ангелъ Дука Комнинъ, епирски деспотъ, солунски им-ръ, 144, 289, 319—45, 349, 351, 353—57, 360, 364, 405—07, 419, 422—23, 429, 431, 436, 445—46, 475, 485,

589, 592—6.

Теодоръ Врана, синъ на Алексия Врана, 29, 30, 236, 238—41, 246—47.

Теодоръ Граматикъ, 425.

Теодоръ Калабакъ, виз. пълководецъ, 481.

Теодоръ I Ласкарисъ, никейски императоръ, 115, 117, 217, 234—35, 238, 249—51, 274, 281, 303—07, 319, 324, 327—29.

Теодоръ II Ласкарисъ, никейски императоръ, 379, 382—43, 387, 394, 397—98, 402—03, 420, 423, 433, 445—68, 472—84, 489, 494, 503, 539—40.

Теодоръ Манкафа, виз. пълководецъ, 1, 60.

Теодоръ Петралифъ, 321, 445.

Теодоръ Филъ, солун. упр., 435.

Теофилактъ, мѣстность, 562.

Терми, гр., 248—49.

Тесалия, обл., 16, 19, 139-40, 144, 152, 212, 279, 318, 321, 332, 340, 342, 374, 407, 487.

Тибо Шампански, графъ, 167.

Тивериадско езеро, 7.

Тиви, гр., 284.

Тиери де Tenremonde, виденъ латинецъ, 240.

Тимокъ, р., 8.

Тича, кр., 562, 604.

Тича, р., 562.

Тольенъ, синъ на Мирослава, князъ на Захълмие и Раса, 9, 10.

Тома Морозини, царигр. катол. патриархъ, 212—13.

Тополница, 5, р., 22.

Тополово, гр., 30, 245.

Торки, племе, 525.

Тохарци, татар. племе, 511.

Тракия, тракийци, 21, 22, 41, 45, 48, 52, 56, 110, 125, 135—36, 149, 186, 212—23, 226, 233—40, 243, 246—4, 250—51, 257, 262, 264—68, 274, 295—97, 305, 330, 334, 351, 389—90, 399, 400, 422, 447, 449, 457, 485, 488. 495, 514, 516—17, 520, 522.

Трансилвания, трансилв. власи, 370—76, 490—91.

Трапезица, 84, 349.

Трапезунтъ, империя, 217, 249, 423, 534.

 

 

632

 

Траянова врата (Ихтимански проходъ), 20, 22, 46, 136.

Траянополь (при сег. Еносъ), гр., 242, 304.

Требиние, обл., 440.

Тривалия, тривали, 262, 342—43, 506.

Трикала, гр. 144.

Трикорифъ, 487.

„Три Светители”, яшска църква, 347.

Trium Fontium, м-ръ въ Шампань, 226, 578.

Троя, гр., 493, 554.

Трояновъ градъ (Пазарджишко), 22.

Трояновъ мостъ, 22.

Троянски проходъ, 277.

Трѣвна, 72.

Трѣвненски пр-дъ, 72, 563.

Туловско (Казанлъшко) поле, 72.

Тунджа, р., 72, 506, 562, 604.

Турци, 37, 112, 120, 127, 129, 141, 220—21, 250, 291, 347 ,392, 406—07, 412, 423—24, 445, 454, 465, 509—10, 512.

Тюркмени, 510, 517.

Търново, гр. и обл., архиепископъ, 45, 66—7, 71—2, 83—5, 89, 91—6, 102—08, 154, 161, 169, 172, 175—80, 184, 186, 198, 203, 205, 210, 217, 225—27, 232, 239—40, 246, 259, 261—64, 293, 296, 299, 300, 303, 307—09, 323, 341—49, 352, 362, 383, —34, 387, 394, 398, 401—02, 405, 408—11, 427—28, 437, 441, 465—77, 493—94, 498, 502, 508—09, 513, 518—19, 522—23, 528, 530, 542—43, 545, 550, 555—58, 563—70, 574, 577—81, 587—9, 594—602.

 

 

У.

Устие, на р. Тича, 562.

Устие, проломъ на р. Янтра, 349.

Устра (Остра), кр., 448.

 

 

Ф.

Фаркашъ, трансилв. воевода, 372.

Фарсалъ, гр., 407.

Фатимиди, турска династия, 6.

Филаделфия, гр., 1, 5.

Филипи, гр., 429—30.

Филипъ II Августъ, френски кралъ, 24, 220, 236, 239.

Филипъ Куртене, маркграфъ намюрски, 327.

Филипъ Швабски, 167.

Филопатийски укрепления, 28.

Филотей, царигр. патр., 602.

Flachia, вж. Влахия.

Франки, 216, 222, 226, 236, 239, 243, 245, 257, 262, 284, 290, 295, 316, 321, 324, 326, 329, 332. 339, 341—46, 355, 358, 377, 390, 407, 417, 483, 488, 495—96, 521, 589, 592—4.

Фридрихъ I Барбароса, германски императоръ, 3—15, 20—29, 31, 33—62, 103, 158. 294.

Фридрихъ II Хохенщауфенъ, германски императоръ, 338, 355— 56, 422, 596.

Фридрихъ, херцогъ на Швабия, синъ на Фридриха Барбароса, 12, 13, 24—5, 29, 30, 35, 41, 43, 52—3, 56, 58.

Фридрихъ отъ Бергъ, адвокатъ, виденъ кръстоносецъ, 14, 15—7, 19, 45, 57.

Фруги, вж. франки.

 

 

X.

Хазари, 252, 582.

Халаку, татарски ханъ, 510.

Хариуполь (сег. Айреболъ), 242. 304; вж. Айреболъ.

Харсийски, Херсийски врата им-ръ, 135.

Хасково, гр., 339.

Хебъръ, вж. Марица.

Хелеспонтъ, 36, 55, 249, 329—30, 334, 377—8, 382—83, 422, 424, 445, 450, 456, 458, 488, 521.

Хемъ, вж. Стара-планина.

Хенрихъ VI, синъ на Фридриха Барбароса, 13, 20, 37, 40, 43, 103, 105, 114.

Хенрихъ, латински цариградски императоръ, 215, 220—21, 226—36, 239—40, 244—52, 260, 271—85, 290—91, 302, 304—11, 315—16, 319—24, 580.

Хераклея (Arecloie; стар. гр. Перинтъ), 212, 241; вж. Ираклия.

Xонорий II, папа, 324—25, 327—28.

Хотовъ, гр.,— кр., 435.

Хризъ, нѣкой-си, 144—45.

Христополь, сег. Кавала, 430.

Христофоръ, анкирски митрополить, 361—67, 384.

 

 

633

 

Хуго отъ Вормсъ, рицарь-кръстоносецъ, 43.

Хугонъ де Колеми, кръстоносецъ, 231.

Хуго Сен-Полъ, владѣтель на Димотика, 222.

Хулагу, главатарь на монголитѣ, 423.

Хърватско, 3, 9.

 

 

Ц.

Царевецъ при Търново, 265, 346, 349.

Цариградъ, 1, 4—6, 23, 24, 28, 33, 31, 40—9, 55—7, 60, 65, 70, 80, 82, 85, 93, 101, 114, 124, 129, 131, 134—36, 143—49, 159, 168—72, 180, 186—8, 205, 211—23, 226—30, 233—34, 239, 241—52, 256—57, 263—66, 274, 279—80, 284, 291, 293, 295, 304, 309—10, 316, 322, 324—37, 341—49, 353 —55, 358—61, 374, 377—78, 380, 383, 389—409, 413—14, 418, 422, 425—26, 446—47, 486—88, 494—97, 505, 509—10, 520, 524, 531, 533, 536, 551, 554—55, 558, 560, 568—71, 573, 578—80, 589—90, 592—602.

Целестинъ II, папа, 151.

Цепина, кр., 273, 321, 435, 448, 451—55, 460, 464—66.

Цузъменъ (Чъсменъ, Ециисменъ), управитель на Просѣкъ, 173, 231.

Цурулъ (сег.Чорлу), кр., 126, 212, 222—23, 233, 241, 265, 304, 388, 401—02.

Църквица (?) (Circuiz), кр., 21—3.

 

 

Ч.

Чака, маджарски пълководецъ, 489.

Чамъ дере, р., 245.

Чая, р., 32.

Ченге, с., 561.

Чепинска крепость, вж. Цепина.

Чепинско корито, 20.

Червезище, мѣсто, 563.

Червенъ (при Русе), кр., 568.

Черна (Еригонъ), р., 486.

Черномѣнъ (сег. Черменъ), 448.

Чингисханъ, татарски ханъ, 510, 525—26.

 

 

Ш.

Шкодра, гр., 316, 318.

 

 

Щ.

Щипонье (дн. Ихтиманъ), кр., 46.

 

 

Я.

Якезлий, с., 505.

Яковъ Български, 539—40.

Яковъ, пизанецъ, 23—4, 47, 55.

Яковъ Светославъ, деспотъ, 430, 471, 498—513, 518—20, 538—43, 550, 603.

Яковъ Тиеполо, венециански подеста въ Цариградъ, 327.

Ямболъ, гр., 562, 604; вж. Диамполь.

Янина, гр., 487.

Яница (Енидже-Вардаръ), 20.

Янтра, р., 349, 410.

Яшъ, гр., 347.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]