Проф. Васил Златарски
История на българската държава през средните векове. Том II. България под византийско владичество (1018—1187)
 
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКТОРА

Том втори на “История на българската държава през средните векове” от В. Н Златарски, излязъл от печат през 1934 г . има за предмет историята на българските земи и на българския народ по време на византийското владичество (1018—1185 г.). Касае се за един важен и съдбоносен период от нашето далечно минало, изпълнен с драматични събития. Продължителното чуждо господство създава огромни пречки за нормалното развитие на българския народ, спира започналия през време на Първата българска държава блестящ и всестранен подем в областта на икономиката, на образованието и просветата, на материалната и духовната култура. Българският народ не стои обаче безучастен. той се бори упорито за възстановяване на своята държава, за постигане на политическа свобода. Този негов стремеж намира израз в редици бунтове и въстания срещу визинтийскати власт, завършили с освободителното дело на Асеновци през 1185—1187 г.

Преди да пристъпи към написване на обобщителния си труд върху епохата но византийското владичество, В. Н. Златарски е проучил отделни въпроси и събития, свързини с историята ни българските земи и на българския народ през разглеждания период. В това отношение той следва едни вече установена от него практика, която е характерна впрочем и за други изгледвачи и която е съвсем правилна и целесъобразна. Като плод на неговите предварителни занимания за периода на византийското


8

владичество могат да бъдат посочени следните работи (в хронологичен ред):
Моливдовул на Самуил Алусиан (1922 г.); Политическото положение на Северна България през XI и XII в. (1929 г.); Моливдовул на веста Симеон, катепан на Подунавието (1929 г.); Една датирана приписка на гръцки от средата на XI в. (1929 г.); Въстанието на Петър Делян в 1040—1041 г. (1931 г.); Моливдовулът на Алусиан (1931 г.); Устройство Болгарии и положение болгарского народа в первое время после покорения их Василием II Болгаробойцею (1931 г.); Наместници управители на България през царуването на Алексий I Комнин (1932 г.); Какъв народ се разбира у Ана Комнина под израза  (1932 г.); Wer war Peter Deljan? (1932 г.); Георги Скилица и написаното от него житие на св. Иван Рилски (1933 г.).

Първото впечатление, което изложението в том II от “История на българската държава през средните векове” предизвиква и у специалиста, и у обикновения читател, е голямото богатство на фактически материал и подробното описание на разглежданите събития. В. Н. Златарски си е поставил за цел и е успял да обрисува една действително детайлна картина на положението на българския народ през време на византийското владичество и на борбата му за отхвърляне на чуждата власт. В това отношение предлаганият труд надхвърля далеч писаното върху този период от предишни изследвачи и по-специално от Константин Иречек в неговата “История на българите”. Както знаем, в “История на българите”, която е първото обобщаващо съчинение върху нашата средновековна история, излязло в навечерието на Освобождението на България от турска власт (1876 г.), на епохата на византийското иго са отделени общо 25 страници, а изложението на В. Н. Златарски обхваща 483 страници. Разликата е очебийна и показва в какви широки рамки и в какъв голям обхват е замислил и изпълнил своята задача бележитият български учен.

За да може да даде на изложението си необходимата пълнота, В. Н. Златарски е привлякъл огромен изворов материал, който само отчасти е бил познат и използуван от предишните изследвачи. На първо място той е използувал данни от съчиненията на редица византийски писатели, които са били най-


9

добре запознати със събитията през XI—ХII век (Скилица—Кедрин, Йоан Зонара, Михаил Аталиат, Никифор Вриений, Ана Комнина, Йоан Кинам, Никита Хониат и др.). Особено внимание е отделил В. Н. Златарски на писмата на византийския архиепископ Теофилакт Охридски (края на XI и началото на XII век), които съдържат ценен материал за живота, борбите и страданията на населението в югозападните български краища (Македония) през време на византийското владичество. Внимателно и подробно е използувал В. Н. Златарски и един друг важен извор за историята на българските земи и на българския народ непосредствено след падането му под византийска власт, а именно трите известни грамоти на византийския император Василий II от 1019—1020 г.

Наред с византийските извори в книгита на В. Н. Златарски са използувани редица извори от западен произход (френски, немски, италиански и пр.). които се отнасят главно до събитията във връзка е преминаването ни кръстоносците през Балканския полуостров в 1096 и 1147 г. Използувани си и някои източни извори (главно арабски). Значително внимание е отделено и на писмените домашни паметници, които за съжаление са сравнително малко.

Пристъпвайки конкретно към отделните глави от книгата на В. Н. Златарски, трябва да подчертаем пълното и в главни линии много добре написано изложение за устройството на България и за положението на българския народ през първите години след падането ? под византийски власт. Внимателният анализ на един от главните извори за този период — трите грамоти на Василий II — води автора до правилното заключение, че византийският император дал чрез тези грамоти редица привилегии на българската църква. Правилна е констатацията на В. Н. Златарски, че известно привилегировано положение запазил и покореният български народ (специално във връзка с данъчното облагане). В скоро време обаче, както добре е посочено това в изложението, животът на българите се влошил много и това предизвикало въстанието на Петър Делян през 1040 г.

Въстанието на Петър Делян е разгледино твърде подробно и засега изложението на В. Н. Златарски в това отношение


10

остава най-доброто. Използувани са за целта всички възможни изворови данни и е обрисувана пълна картина на причините, хода и края на този пръв и голям бунт на българския народ срещу чуждата власт. Със същата пълнота са разгледани събитията по време на нахлуването на печенеги, маджари и узи (средата на XI век). Много подробно и точно е разгледано и второто голямо въстание на българския народ през 1072 г. под водачеството на Георги Войтех. Отделено е нужното внимание и на последвалите след това местни антивизантийски движения в различни краища на българските земи (в крайдунавските градове, в София, в Несебър и др.). Отразен е изобщо пълно и правдиво силният кипеж, обхванал българския народ през втората половина на XI в. непосредствено преди установяването на Комниновата династия.

Със завидна пълнота и добро познаване на изворите са обрисувани драматичните събития, които се развиват в Балканския полуостров при царуването на Алексий I Комнин (1081—1118 г.) и неговите приемници Йоан I Комнин (1118—1143 г.) и Мануил Комнин (1143—1180 г.). Заслужено внимание е отделил авторът на кръстоносните походи от 1096 и 1147 г. и на, общо взето, неблагоприятните последици, които са имали те за живота и положението на българския народ. Специален интерес предизвиква изложението на В. Н. Златарски за силното разпространение на богомилството в балканските предели на Византийската империя в края на XI и началото на XII в. и за процеса срещу главния водач на богомилите — Василий, изгорен на клада в Константинопол.

Особено внимание заслужава разделът, който има за предмет вътрешното състояние на България в края на XI и началото на XII век. Тук В. Н. Златарски е използувал, както вече се отбеляза, един от най-богатите и сравнително слабо привлечени дотогава византийски извори — а именно обширната преписка на охридския архиепископ Теофилакт. Въз основа на съдържащите се в нея данни той е обрисувал една правдива картина за живота на населението в югозападните български земи (Македония), за непосилния административен и данъчен гнет, на който е било подложено, за ромеизаторските тенденции, прокарвани главно посредством византийското висше


11

духовенство, и т. н. Богатият материал, извлечен от В. Н. Златарски, независимо от някои непълноти, отделни грешки в хронологията на писмата на Теофиликт и пр. остава и досега солидна основа за всеки изследвач, който си поставя за цел да изучава положението на българските земи и на българския народ през разглеждания период.

В най-положителна светлина трябва да се прецени изложението на В. Н. Златарски върху въстанието на братята Петър и Асен от 1185 г. Събитията са проследени с необходимата пълнота при подробен анилиз на изворовите данни. Проличава стремежът на автора да даде една детайлна картини на обстановката, при която българският народ се е вдигнал на последна и решителна борба, и да обрисува всестранно причините и хода на въстанието. И тук, както и при описанието ни други събития из българската история В. Н. Златарски е проявил своята голяма любов към българския народ, която движи перото му на вещ и неуморен изследовател на нашето далечно минало. Въстанието на Асеновци е преценено правилно като връхна точка в усилията на поробените българи да извоюват политическата си свобода. Добре е отбелязано при това, че целта на Асен и Петър е била да изтръгнат от византийски власт не само земите между Дунав и Стара планина, но също така Тракия и Македония, т. е да възстановят в цялост някогашната българска държава. Направените в такъв смисъл констатации са безусловно верни. Те отговарят на хода на събитията след 1186 г. и са в пълно съответствие с данните на изворите.

Наред с редицата положителни страни в обширния труд на В. Н. Златарски могат да се открият и някои недостатъци. Проличава преди всичко едно по-ограничено схващане за съдържанието на историческия процес. Авторът обръща внимание главно на събитията от политически и военен характер, докато на въпроси от социално-икономическо и културно естество е отделено значително по-малко място. Останал е изобщо незасегнат въпросът, че след падането си под чуждо иго българският народ е бил въвлечен в системата на византийския феодализъм и че съобразно с това са настъпили съществени изменения и неговото икономическо, социално и правно положение. По някои


12

констатации и изводи, формулирани в изложението на В. Н. Златарски, могат да се направят допълнения или да се изрази несъгласие. Това ще бъде предмет на редакционните бележки и добавки в края на книгата.

В заключение трябва да се подчертае, че том II от “История на българската държава през средните векове” представлява крупно научно дело независимо от някои спорни положения и от неизбежното остаряване, което спохожда всяка научна публикация, колкото и обширна и задълбочена да е тя. Трудът на В. Н. Златарски, посветен ни историята на българския народ през епохата на византийското владичество, си остава едно от неговите най-значителни постижения, което и досега не е загубило голямата си стойност.

          Д. АНГЕЛОВ


[Previous] [Next]
[Back to Index]