Васил Н. Златарски
История на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско владичество (1018—1187)

 

 

Показалецъ на собственитѣ имена

 

__А___Б___В___Г___Д___Е___Ж___З___И___К___Л___М___Н___О___П___Р___С___Т___У___Ф___Х___Ц___Ч___Ш___Щ___Ю___Я_

 

 

А.

А а р о н ъ, сина на Ив.-Владислава, 4446, 60, 71, 81, 129—132, 134—135, 485—486.

А а р о н ъ, внукъ на Ив.-Владислава, и  А а р о н о в ц и, съзаклетници, 133—134, 244.

А б и д о с ъ, гр., 99, 381, 395.

А в л и, , крп. 98.

А в л и е н и, село, 98.

А в л о н а, гр.-крп. 171, 177—178, 243—245, 247, 388.

А в р о л е в о, върхъ, 218.

А г а т о н и к и, крп. 218.

А г а т о п о л ь, гр., 458—459, 524—525.

А д р и а н ъ  К о м н и н ъ, велики доместикъ, 190, 257, 259, 269, 275, 280, 292294, 297, 304, 307—308, 351.

А д р и а н ъ, свѣт. име на Ивана Комнинъ, охрид. архиеп., 351.

А д р и а т и к а  (Адриат. море), 12, 14, 56, 167, 169—170, 236—237, 244, 372.

А д р о в а л а н ъ, вж. Константинъ.

А й т ос ъ, гр., айтошки бани, 213, 525.

А к а р н а н и я, обл., 34.

А q u i l е, гр., 524—525.

А к о л у т ъ  вж. Михаилъ.

А ко н и т а, трак. гр., 200.

А л а к а с е в с ъ, еллад. стратегъ, 56.

А л а к а с е в с ъ, унищожитель на лъже-Диогена, 215—217.

А л б а н и я, обл. 12, 16, 37. 175, 245, 332, 506, 515.

А л е к с а н д р о в о  (Бургуджии), село, 98.

А л е к с а н д р и я, гр. 498.

А л е к с а н д ъ р ъ, макед. царь, 498.

А л е к с а н д ъ р ъ, равенски графъ, виз. пълк. 376—377.

А л е к с а н д ъ р ъ  К а в а с и л а, виз. пълк. 245.

А л е к с а н д ъ р ъ  К а в а с и л а, нам.-упр. бълг., 165, 253.

А л е к с и й  А к с у х а, виз. пълк., 396—397, 519521.

А л е к с и й  (Бела III), зеть на Мануила I, 396, 423.

А л е к с и й  В р а н à, виз. пълк., 423— 424, 433—434, 442, 444—448, 458.

А л е к с и й  К о м н и н ъ, синъ на севастократоръ Исаака, 243—244,310, 351, 359.

А л е к с и й  I  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 109, 123, 127, 134—136, 163167, 169—170, 172—177, 179—180, 182, 185, 187. 190—209, 211—215, 217—224, 226, 232—240, 242—245, 247—250, 253—257, 259—265, 273, 276—277, 286, 299, 309—310, 314, 317, 324, 326, 332, 335, 351—353, 355—359, 361—362, 365—366, 368, 370, 372, 382, 400, 405, 497—504, 507, 509, 512, 515—521.

А л е к с и й  II  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 423—425.

А л е к с и й  III  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 123, 478.

А л е к с и й  V  Д у к а  (Мурзуфлъ), виз. им-ръ, 124.

А л е к с и о п о л ь  (Neukastron), гр. 365.

А л и я т ъ, виз. пълк., 245—246.

А л м у ш ъ, маджар, принцъ, 373.

А л п – А р с л а н ъ, тур. султанъ, 128.

А л у с и а н ъ, синъ на Ив. Владислава, 44—45, 49, 60—70, 76, 114, 127—129, 210, 485—489.

А м а с и я, гр., 128.

А м о р и о н ъ, гр. 128.

А м ф и п о л ь, гр. 431, 523.

А м ь е н ъ, гр. 226.

А н а п ъ л ъ, при Ц/градъ, 272,291,453.

А н а т о л и я, обл., 165.

А н а х а р з и с ъ, гръц. фил., 275.

 

 

550

 

А н г л и я, дър., 73, 177, 481.

А н д р е й  I. маджр. краль, 110, 188.

А н д р о н и к ъ  Д у к а, братъ наКонстан. X Дука, 134.

А н д р о н и к ъ  К а н т а к у з и н ъ, зеть на Исаака II, 460.

А н д р о н и к ъ  I  К о м н и н ъ, визан. им-ръ, 390—392,423—425, 432, 439—440, 443, 523.

А н д р о н и к ъ  Л а м п а р д ъ, виз. пъл. хартуларий. 379, 398, 423—424.

А н д р о н и к ъ  Ф и л о к а л е с ъ, бълг. нам.-упр., 11, 123, 494.

А н е ма, приятель на Теоф-кта, 271.

А н н а, жена на Георги Палеологъ, 134.

А н и, арм. гр., 100, 129—130.

А н т и м ъ, българ. воевода, 56, 58—59.

А н т и о х и я, гр., 11, 126, 147, 210, 214, 239, 250—252. 335.

А н х и а л ъ, гр.-крп., 133, 190, 213—214, 217, 244, 385, 411, 455, 460, 463, 524—525.

А п е н и н с к и  полуо-въ, 31.

А п р и, гр., 199, 215.

А п у л и я, обл., 168, 174, 177—178, 235.

А р б а н ъ, обл., 245, 514.

А р ж е ш ъ, рѣка, 386.

А р и а н и т ъ вж. Давидъ, Констан-тинъ.

А р и ц и й с к и  мънастирь (?), 121.

А р к а д и о п о л ь, гр., 105.

А р м е н и а к ъ, обл., 62, 128.

А р м е н и я, обл., 62, 76, 102, 130, 486.

А р т а, заливъ, 174—175.

А р т е м и д а, богиня, 297.

А с а н ъ, тур. емир., 130.

А с ѣ н ь Бѣлгунь, българ. царь, 412—413, 416, 426—427, 429—435, 438—440, 442, 444—445, 447—448, 451—453, 455—457, 463, 467—473, 475—483, 526, 529—532.

А с м у н д ъ, норв. рицарь, 76.

А с х е й р ъ, норв. рицарь, 76.

А т т ик а, обл., 59, 77.

А т и н а, гр., 263.

А т и р а, рѣка, 117, 381.

А ф р о д и т а, богиня, 269.

А х е л о е, рѣка, 411.

А х и л и й, св., 148, 284, 505—507.

А х т о б о л ъ, гр., 524.

А ш о т а, зеть на ц. Самуила, 42.

 

 

Б.

Б а б а г о р а  пл-на, 173, 246, 250, 505, 514.

Б а б а д а г с к и  издигнатини, 499.

Б а г о р а, вж. Бабагора.

Б а г р а т ъ  вж. Георги.

Б а к а д ж и к ъ, върхъ, 193.

Б а к х и н ъ, маджар, великанъ, 390.

Б а л д у и н ъ, едески владѣт., 240.

Б а л к а н с к и  полуо-въ, 30—31, 38, 75, 84, 88, 93, 111—112, 117, 126, 167, 172, 178, 182, 196, 224, 251, 256, 273, 354, 366, 369, 372, 375, 379, 391, 394, 399, 400, 473, 499.

Б а л ш и, село, 251.

Б а р и, гр., 83, 240.

Б а с т е р н и, селище, 460.

Б е г л а в у н и, арм. родъ, 131.

Б е л а  II, маджар, краль, 373, 375, 387—388.

Б е л а  III, маджар, краль, 393, 410, 416, 423, 433, 465, 469, 522.

Б е л а,  Б ѣ л у ш ъ, сръб. властель, 388.

Б е л а  У р о ш ъ вж, Урошъ I.

Б е л а г р а в а, вж. Бѣлградъ.

Б ѣ л г р а д ъ, гр.-крп., 15, 113, 139, 140, 224—225, 227—229. 234, 256, 373—374, 378, 382, 391—393. 423; Бѣлградска область, 6, 433, 470.

Б ѣ л и  ц ъ р к в и, село, 175—176, 276.

Б ѣ л я т о в о, крп., 181, 184—186, 385.

Б е н е д и к т ъ  VIII, папа рим., 31.

Б е р н а р д ъ  К л е в р о с к и, кръстон. проповѣдникъ, 376.

Б е т е р н и, мѣст., 193.

Б и ч и н а (сег. Голѣма Камчия), рѣка, 192, 496.

Б л и с н а  (Влисна), гр.-крп., 185—186, 524.

Б л у а, графство, 238.

Б л у ш ь, кумански воевода, 115.

Б о г д а н ъ, бълг. боляринъ, 34.

Б о г о м и л ъ, попъ, ересиархъ, 352, 354; богомилска ересь, богомилство, богомили, 179, 352—354, 356, 358— 366, 407.

Б о д и н ъ вж. Константинъ.

Б о е м у н д ъ, князъ тарентски, 136. 170—171, 174—178, 236—237, 239— 252, 256, 260, 262, 309, 324, 329, 335, 346, 355, 358, 494, 504—506, 514—515.

Б о л л е  Б о л е с о н ъ, исландецъ, виз. наем., 72.

Б о н я к ъ, куман. воевода, 205, 207.

 

 

551

 

Б о р и л ъ, виз. държ., прадѣдь на Петра и Асѣня, 166.

Б о р и с ъ  Д а в и д ъ, виз. воевода, българинъ, 144.

Б о р и с ъ  (Каламанъ), синъ на Коломана I, 387, 393—395.

Б о р и с ъ  I  М и х а и л ъ, българ. князъ. 31, 92—93, 251, 266, 268, 319, 476, 526.

Б о р у й  вж. Вероя тракийска.

Б о с н а, обл., 219.

Б о с н а – г р а д ъ, крп., 186.

Б о с ф о р ъ, проливъ, 85. 94—95, 99, 361, 381—382, 384, 453, 482.

Б о т к о, българ. воевода, 78.

Б о т р о т ъ (Ботрунто), гр., 170, 178.

Б о я н а, село, 78—79, 93.

Б о я н ъ  В е н и а м и н ъ, синъ на царь Петра, 357.

Б р а н и ч е в о, гр.-крп., 218, 373—374, 382, 391—392, 423; Бран-ска обл. 433, 470.

Б р и е н ъ, норм. конетабль. 177, 179

Б р и н д и з и, гр., 171, 238. 243.

Б р у н о, епископъ, 241.

Б у в а л и ц а, рѣка, 332.

Б у з и а с ъ, мѣст., 139.

Б у к е л л а р и й, обл., 33, 35, 62.

Б у к о в и н а, обл., 398.

Б у р г а с ъ, гр., 524—525.

Б у ю к ъ – д е р е  при Ц/градъ, 95.

Б ъ л г а р о ф и г о н ъ  (сег. Баба-Ески), гр., 87, 198, 201.

 

 

В.

В а в и л о н ъ, гр., 210.

В а л о в и щ е  (Демиръ-Хисаръ), гр.-крп., 243, 310.

В а л т е р ъ  Г о л а к ъ, кръстон. водачъ, 224—226, 228—229, 233—234.

В а л ц а р ъ, баща и синъ на Кегена, 89, 97.

В а н ъ, езеро, 132.

В а р д а р и я  (тур. Вардаръ-ова) обл., 175, 276—277, 282, 311.

В а р д а р ъ, рѣка. 21,175, 237, 276, 508.

В а р н а, гр. 85, 193.

В а с и л а к и  вж. Никифоръ.

В а с и л и д а, кр., 55.

В а с и л и й  II  Б ъ л г а р о у б и е ц ъ, виз. им-ръ. 1—12, 17—20, 22—23, 25 —29, 31—33, 36—38, 43, 46—47, 49—50, 55, 60—62, 81, 119, 142—143, 166, 252, 262, 327, 416, 420—421, 429, 453.

В а с и л и й  А п о к а п ъ  (Абукабъ), виз. пълк., 116, 118, 154, 493—494.

В а с и л и й  В у г и а н ъ, виз. пълк., 83.

В а с и л и й  М о н а х ъ, виз. пълк., нам.-упр. бълг. 13, 91—92, 103, 106—107, 122, 494.

В а с и л и й  С и н а д и н ъ, драчки упр. 52.

В а с и л и й  С к л и р ъ, патриций, 33—34.

В а с и л и й  Т а р х а н и о т ъ, визан. пълк., 100.

В а с и л и й  Т е о д о р о к а н ъ, виз. пълк., 64, 83.

В а с и л и й  Ц и н ц и л у к ъ, виз. пълк., 392.

В а с и л и й, търнов. архиеп., 473—175, 478, 530.

В а с и л и й, богомил, ересиархъ, 302—303, 356—360, 362—365.

В а с и л и й, синъ Алусиановъ, 71,127, 129.

В а с и л и й, Богомиловъ ученикъ, 352.

В а с п у р а к а н ъ, обл., 71, 129—130.

В а с и л ь к о  Р о с т и с л а в о в и ч ъ, рус. кн., 500, 502—503.

В а т а ц и  вж. Иванъ, Лъвъ.

В е д р а, рѣка, 386.

В е л б у ж д ъ, гр., 113—114, 149.

В е л е м а р н и д ъ, печенѣж. племе, 89.

В е л ф ъ  VI  Ш в а б с к и, герм. кн., 387.

В е л ю с а  и  В е л ю ш а, село, 243, 310, 508.

В е м б е ц и о т ъ, виз. пълк., 189.

В е н е ц и я, републ., 170.

В е р е г а в а  (Чалѫкавакъ), проходъ, 192, 441, 448, 455, 496.

В е р е я (Беръ, Караферия), гр.-крп., 15, 175, 261, 315.

В е р о я  (Стара Загора), гр., 186—187, 194—195, 212, 368—369, 460, 463—464, 524.

В е н и а м и н ъ  вж. Боянъ.

В е р о и т ъ, виз. пълк., 247.

В е с а  М и х а и л ъ  Л а м б и н ъ, земедѣлецъ-българинъ, 321—322.

В е т р и н ъ, село, 193—194.

В ѣ т р е н ъ, село, 193—194.

В и а р и и, чудовища, 295.

В и д и н ъ, гр., 144—145, 219, 332—333, 470.

В и л х е л м ъ, англ. краль, 241.

В и л х е л м ъ  II, сицил. краль, 430, 522.

 

 

552

 

В и т и н и я, обл., 33, 94.

В и ч и н а (Мачинъ), гр., 183.

В и ш а т а, руски воевода, 85.

В л а д и м и р ъ  с в., руски вел. князъ, 84.

В л а д и м и р ъ  М о н о м а х ъ, рус. вел. кн., 182, 367, 387.

В л а д и м и р ъ, новогородски руски князъ, 85.

В л а д и с л а в ъ  Г р а м а т и к ъ, бълг. пис. 152.

В л а с и, нар. и население на север. България, 21, 38, 204, 397, 411—413, 417—418, 421, 427—429, 432—433, 451, 457, 519, 529, 532.

В л а х е р н и, квар. въ Ц/градъ, 112, 244; църква 447.

В л а х и я  В е л и к а, обл., 175, 419, 429.

В л а ш к о, обл., 370. 397—398, 427, 521—522, 526, 529, 532.

В о д е н ъ, гр., 175.

В о й в о д а, село, 192, 497.

В о й н и к ъ, село, 196.

В о й с л а в ъ  вж. Стефанъ.

В о й т ѣ х ъ  вж. Георги.

В о л г а, рѣка, 114.

В р а н à, вж. Алексий, Иванъ, Михаилъ, Никола.

В р а н я, гр., 221; Вранянска пустиня, 121.

В р а ц а, гр., 470 (Врачанско).

В р и е н и й  вж. Иванъ, Никифоръ (баща, синъ и внукъ).

В с е в о л о д ъ  Я р о с л а в и ч ъ, рус. киев. кн., 182.

В с е в о л о д ъ  П е р е я с л а в с к и, рус. кн., 115.

В с е с л а в ъ  П о л о ц к и, рус. кн., 115.

В у к о в а р ъ, гр., 139.

В у р ц а  вж. Самуилъ, Теогностъ.

В ъ л к а н ъ, сръб. жупанъ, 219—221.

В ъ р б и ц а, село, 100.

 

 

Г.

Г а в р и и л ъ  Л ѣ с н о в с к и св., 93; мънастирь 121.

Г а в р и и л ъ – Р а д о м и р ъ  (-Романъ), българ. царь, 45—49, 60, 63, 137, 485—486, 526, 531.

Г а в р и и л ъ, армен. кн., 239.

Г а в р и л о в о, село, 98.

Г а г а н ъ, българ. апокриф. царь, 48, 77.

Г а л а т и я, обл., 33.

Г а л и н ъ, печенѣгъ, 101, 490.

Г а л и ч к о е, рус. княжество, 386, 398.

Г а л и ч ъ, кр. сръб., 388.

Г в и д о, синъ на Роб. Гюискара, 178, 246—247, 251.

Г е й з а, маджар, херц. и краль, 47, 139, 188.

Г е й з а II, мадж. краль, 387—388, 390—393, 395.

Г е н и с а р е т с к о  ез. 272.

Г е о р г и  с в., църква въ Срѣдецъ, 152.

Г е о р г и  Б а г р а т ъ  IV, ивер. царь. 132.

Г е о р г и  В о й т ѣ х ъ, българ. воевода, 138, 140, 142, 146—147, 150, 154.

Г е о р г и  Е в ф о р в и н ъ, виз. пълк., 190.

Г е о р г и  К у ц о м и т ъ, слуга на Алексия I, 193.

Г е о р г и  М а н и а к ъ, виз. пълк., 57, 64, 82—84.

Г е о р г и  М о н о м а х а т ъ, драч. дука, 169.

Г е о р г и  (Морогеорги), навпакт. упр., 41.

Г е о р г и  П а л е о л о г ъ, виз. пълк., 134, 169, 171—172, 191, 193, 212, 277, 314—315.

Г е о р г и  С к и л и ц а, срѣдеш. упр., 149—150, 152—153, 406.

Г е р а н и о н ъ, сел., 244.

Г е р м а н ъ, виз. държ., 166.

Г и г а с ъ, гигантъ, 109.

Г л а в а, бълг. боляринъ, 34.

Г л а в а  вж. Никита.

Г л а в и н и ц а  въ Албания, 245—246, 251, 332—333; обл. 171.

Г л а в и н и ц а  на Дунавъ, кр., 181, 385.

Г л о с а, мор. носъ, 170.

Г о д ф р и д ъ, лотарингски херцогъ, 236—237, 256.

Г о л о е, крп., 105—106,191—192, 194, 196, 214, 218.

Г р а н ъ, гр., 469.

Г р и г о р и й  В е л и к и, папа рим., 31.

Г р и г о р и й  VII, папа рим., 168, 174, 222—223.

Г р и г о р и й  К а м а т и р ъ, протасекритъ, 280—281, 285—286, 310, 505, 507—508.

Г р и г о р и й  М а в р о к а т а к а л о н ъ, виз. пълк., 190, 193.

Г р и г о р и й  П а к у р и а н ъ, виз.пълк., 172, 175—176, 185, 270.

 

 

553

 

Г р и г о р и й  Т а р о н и т ъ, виз. пълк., 507.

Г р и г о р и й, магистеръ, упр. на Месопотамия, 130—132.

Г р у д ъ, строитель на цър. св. Иванъ въ Срѣдецъ, 153.

Г р у з и я  вж. Иверия.

Г у д е л ь, бълг. боляринъ, 34, 165.

Г у л и н ъ, синъ на Кегена, 97.

Г у ц ъ, маджр. графъ, 227.

Г ъ р ц и я  (срѣдна), 56, 383—384; гръц. народъ, 76—77.

Г я н и ц а, рѣка, 245—246, 251, 332.

 

 

Д.

Д а в и д ъ, българ. царь, 429.

Д а в и д ъ, българ. архиеп., 4, 17—18.

Д а в и д ъ  А р и а н и т ъ, виз. пълк., 6—8, 10—12.

Д а в и д ъ  вж. Борисъ.

Д а к и я, обл., 378—379.

Д а л а с и н ъ  вж. Дамиянъ.

Д а л к ъ, новр. рицарь, 76.

Д а л м а ц и я, обл., 237, 372, 376, 387, 423.

Д а м а т р и с ъ, планина, 94.

Д а м и я н ъ Д а л а с и н ъ, бълг. нам.-упр., 142—143.

Д а н и ш м е н д ъ  вж. Мелико Гази.

Д а н и я, държ., 73.

Д а р и й  И с т а с п ъ, пер. царь, 109.

Д а ф н о м и л а  вж. Евстатий.

Д е б ъ р ъ, гр., 19, 245—246, 510, 514.

Д ѣ в и н а, крп., 100.

Д е в н я, село, 193.

Д ѣ в о л ъ, гр., 58, 61, 143, 173—174, 245, 249, 267, 319—320, 507; рѣка 61, 173, 245, 247, 514.

Д е к а н ъ  вж. Никифоръ.

Д е л о с ъ, о-въ, 323.

Д ѣ л я н ъ  вж. Петъръ.

Д е м н и ц и к ъ  (Демничикъ), гр., 384—385.

Д е р в и ш к а  м о г и л а, върхъ, 218.

Д е р м о к а и т ъ  вж. Михаилъ.

Д и а в о л и т ъ  вж. Литовой.

Д и а м п о л ь  (Ямболъ),гр. 99, 196, 214.

Д и в л а т и й, богомилъ, 358.

Д и а к е н е, крп., 100, 489.

Д и м и т р и а д а, гр., 56, 58—59.

Д и м и т р и ц а, мѣст., 434, 523.

Д и м и т ъ р ъ  с в.  С о л у н с к и, 37, 55, 66, 68, 309, 413—414, 431, 440, 472, 488—489, 526, 529—531, 533; църква 477—478; църква въ Митро-вица, 140; мънастирь при Главиница (Алб.), 251.

Д и м и т ъ р ъ, братъ на Теофилакта, 313, 315, 350, 510—512.

Д и м и т ъ р ъ  М а к р е м в о л и т ъ, виз. прат., 376—377, 504.

Д и м о т и к а, гр., 189.

Д и о г е н ъ  вж. Константинъ, Романъ.

Д и о н и с и й, маджар, пълк., 396.

Д и р р а х и й  (Драчъ), гр., 11—12, 18, 83, 120, 160—161,169—175,177—179, 220, 235—238, 243—247, 249—250, 254, 264, 430, 435, 474, 510; дир. обл. 13, 79, 514.

Д н е п ъ р ъ, рѣка, 36, 88—89, 114; днепровски лиманъ 499.

Д о б р и, ученикъ Богомиловъ, 352.

Д о б р о м и р ъ, българинъ отъ Месемврия, 162, 495—496.

Д о б р у д ж а, обл., 16, 99, 184, 195, 457, 470, 472, 499.

Д о к и а н ъ  вж. Михаилъ.

Д о м и н и к о  С е л в о, венец. дожъ, 171.

Д о н ъ, рѣка, 114, 182.

Д р а в а, рѣка, 228.

Д р а г а м и р ъ, зетски кн., 141.

Д р а г а ш ъ, българ. воевода, 4.

Д р а г о е в о, село, 192.

Д р и м и с ъ  вж. Лъвъ.

Д р и н а, рѣка, 389.

Д р и н ъ  Ч е р н и, рѣка, 245.

Д р ъ с т ъ р ъ  (Доростолъ), гр., 6, 16, 89, 93, 156—157, 181, 183, 190, 192— 194, 385, 496.

Д у б о к а, мѣст., 188.

Д у к а г и н с к и  пл-ни (Алб.), 245.

Д у н а в ъ  (Истъръ), рѣка, 14, 36—37, 85, 88—91, 108—110, 112—115, 118, 139, 144—145, 154—155, 159, 164, 182—184,190—193, 195, 208, 210, 213, 218—219, 226, 228, 367—368, 370, 373, 374, 378, 382, 384—386, 392—396, 398, 408, 416, 425, 427, 441, 443, 451—455, 470—471, 476, 490, 494, 499, 520, 522, 529, 532.

Д ѫ м б о в и ц а, рѣка, 386.

 

 

Е.

Е в б е я, о-въ, 263.

Е в г е н и й  III, папа рим., 376.

 

 

554

 

Е в д о к и я, виз. им-ца, жена на Константна X Дука, 125, 127, 504.

Е в д о к и я, сестра на Алексия I, 326.

Е в д о к и я, дъщеря на Алексия 1, 286.

Е в к с и н с к и  понтъ, 397, 519—521.

Е в м а л ъ, скоп. стратегъ, 311, 313.

Е в м а т и й, царски чиновникъ, 313.

Е в м а т и й  Ф и л о к а л е с ъ, дука на о-въ Кипъръ, 313.

Е в м а т и й  Ф и л о к а л ъ, богатъ визан-цъ, 123.

Е в р и п ъ, гр., 263.

Е в с т а т и й, солун. митроп. 402, 405, 431, 516—517.

Е в с т а т и й, охрид. архиеп., 351, 515516.

Е в с т р а т и й  Г а р и д а, царигр. патр., 287.

Е в с т а т и й  Д а ф и о м и л а, охрид. упр., 5.

Е в с т а т и й  К а м и ц а, виз. пълк., 245—246.

Е в с т а т и й  К и м и н и а н ъ, друнгарий, 217.

Е в т и м и й, монахъ, печен. кръстникъ, 90.

Е в т и м и я, жена на Коломана I, 387.

Е в ф о р в и н ъ  вж. Георги, Константинъ.

Е в ф р а т ъ, рѣка, 127.

Е г и л ъ, норвеж. рицарь, 76.

Е д е с с а, гр., 116, 127—128, 131, 240, 250, 376.

Е з а в а н ъ, село, 419.

Е л б а с а н ъ, гр., 245.

Е к а т е р и н а, виз. им-ца, жена на Исаака I Комнинъ, 123, 136—137.

Е к б а т а н а, гр., 298.

Е л з а с ъ, обл., 12.

Е л е н а, жена на Бела II, 375, 388.

Е л e y с а  св. Богородица, мънастирь, 243, 310, 508.

Е л л а д а, обл., 18, 56, 58—59, 76—77, 116, 419, 428; обл. 14, 79.

Е м п е д о к л ъ, гръц. пис, 270.

Е н о с ъ, гр., вж. Траянополь.

Е п и р ъ, обл., 56, 175, 236.

Е р к е н е, рѣка, 104.

Е р к е с и я, окопъ, 196.

Е р н а, норвеж. рицарь, 76.

Е с п е р и д и, митични сѫщества, (ябълки), 345.

Е т р о п о л е, гр., 466; Етр. проходъ, 111, 466.

вж. Овче поле.

 

 

Ж.

 

Ж д р е л о, тѣснина, 374.

Ж е л ѣ з н и  в р а т а, план. проходъ (Сидера), 100, 106, 187, 192, 218 (клисура), 489.

 

 

3.

З а г о р а  (Загорье), обл., 385, 417, 447, 455—456, 463, 471—472.

З а х ъ л м и е, обл., 141.

З в е ч а н ъ, гр.-крп., 220—221, 388.

3 е н г и  вж. Имадединъ.

3 е п а, боилъ боготуръ, 59.

3 е п е, пантеотъ, 59.

3 е т а, (Дукля), княж., 141, 144, 370, 423.

З и м н ич ъ, гр., 385.

З л а т н и  в р а т а  въ Цариградъ, 120.

З л а  с т ъ л б а, мѣсто, 374.

З л а т е н ъ  Р о г ъ, заливъ, 381.

3 л е т о в о, село, 121; обл., 94.

3 о п и р ъ, персиецъ, синъ на Магавиза, 216.

З о я, виз. им-ца, 32, 35, 73, 82, 131.

 

 

И.

И а с и т ъ, глав. българ. бирникъ. 284—289, 293—294, 296—297, 299—308, 311—316, 327, 334—336, 349, 507, 511.

И б а р ъ, рѣка, 220, 388.

И б р а х и м ъ  И н а л ъ, братъ на султ. Тогрулъ, 130.

И в а н к о, братовчедъ на Асѣня I, 478.

И в а н ъ  (Калоянъ), братъ на Петра и Асѣня, 467—468, 480—481, 483.

И в а н ъ, антиохийски патриархъ, 405.

И в а н ъ, фиктив. търнов. патриархъ, 526, 530—532.

И в а н ъ, секретарь на Г. Палеологъ, 277—278.

И в а н ъ  А и н ъ, охрид. архиеп., 121, 262—263.

И в а н ъ  А н г е л ъ, севастократоръ, чичо на Исаака II, 413, 439, 442, 444.

И в а н ъ  А н ч о, охридчанинъ — българинъ, 120.

И в а н ъ – В л а д и м и р ъ, зетски кн., 17, 141, 353, 526.

 

 

555

 

И в а н ъ – В л а д и с л а в ъ, бълг. царь, 4, 17, 33, 44, 49, 60, 114, 123, 127, 129, 133—137, 210, 244, 253, 323, 353, 485—486.

И в а н ъ  В р а н à, виз. пълков., 430.

И в а н ъ  В р и е н и й, братъ на Ник. Вриений (дѣдо), 160—161.

И в а н ъ  В а т а ц и, виз. пълков., 87.

И в а н ъ  Д е б ъ р с к и, охрид. архиеп., 2, 17—18, 41, 43, 263.

И в а н ъ  Д у к а, кесарь, 134, 145.

И в а н ъ  Д у к а, българ.нам.-упр. 135, 220, 253, 254—256, 321, 323.

И в а н ъ  Д у к а, виз. пълк. при Мануила I, 398.

И в а н ъ  Е к з а р х ъ  българ., 268.

И в а н ъ  К а з е м а р и н с к и, капеланъ, 474.

И в а н ъ  К а н т а к у з и н ъ, виз. пълк. при Мануила I, 393; зеть на Исаака II, 443; кесарь 444.

И в а н ъ  К о м н и н ъ, баща на Алексия I, 122, 127.

И в а н ъ  К о м н и н ъ, синъ на севастократоръ Исаака, драч. упр., 221, 254—255, 264, 351, 359, 512.

И в а н ъ  К о м н и н ъ, охрид. архиеп., 351, 516.

И в а н ъ  II  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 368—375, 387—388.

И в а н ъ  К с и ф и л и н ъ, царигр. патриархъ, 120.

И в а н ъ  К у ц о м и т ъ, царигражданинъ, 56.

И в а н ъ  Л а м п и н ъ, охрид. архиеп., 120—121, 161.

И в а н ъ  М а к р е м в о л и т ъ, виз. държ., 57, 504.

И в а н ъ  М о н а с т и р и о т ъ, упр. на Иверия, 132.

И в а н ъ  О р ф а н о т р о ф ъ, виз. държ., 27, 41, 50, 57, 63—64, 70, 81—82.

И в а н ъ  П а н т е х н и, магистеръ, 323, 349—350, 504, 506, 511, 512, 514.

И в а н ъ  П е р и в л е п т и н ъ, Теофилактовъ приятель, 272.

И в а н ъ  с в.  Р и л с к и, българ. светецъ, 149—151, 163, 337, 341, 406, 423, 465, 469, 479, 530; мънастирь и църкви, 121, 149, 153.

И в а н ъ  Т а р о н и т ъ, българ. нам.-упр., 15, 212, 244, 259—261, 275—276, 286, 289—293, 302, 311—312, 314, 316, 322, 335—336, 511.

И в а н ъ  Т р и к о н т а ф и л ъ, българ. нам.-упр., 39.

И в а н ъ  Ф и л о с о ф ъ, виз. пълк., 104.

И в а н ъ  Ц и м и с х и й, виз. им-ръ, 12, 16, 31, 420.

И в а р ъ, норвеж. рицарь, 76.

И в а ц а, българ. воевода, 55.

И в е р и я  (Грузия), обл., 71, 93, 95, 100, 106, 129—132, 286.

И е р и х о, гр.-пристанище, 245, 247.

И е р у с а л и м ъ, гр., 195, 223—224, 231, 241, 251, 466; иерус. кралство, 239.

И з я с л а в ъ, киевски рус. кн., 115.

И к о н и я, обл., 120.

И л а р и о н ъ  М ъ г л е н с к и, св., 251, 407, 515—516.

И л л и р и к ъ, обл., 126, 156, 175.

И м а д е д и н ъ  З е н г и, селджук. султанъ, 376.

И н а л ъ  вж. Ибрахимъ.

И н о к е н т и й  III, папа римски, 473.

И о а к и м ъ  О с о г о в с к и, св., 121 (мънастирь).

И о а н и к и й, виз. пълк., 209.

И о н и й с к о  море, 178.

Й о р д а н ъ, капуански кн., 174.

И р и н а, виз. им-ца, майка на Константинъ VI, 381.

И р и н а, виз. им-ца, жена на Алексия I, 134—135, 220, 253, 286, 314, 323.

И р и н а  (Пирошка), виз. им-ца, жена на Ивана II Комнинъ, 372—373.

И р и н а, ларисчанка, жена на бълг. царь Гавриила-Радомиръ, 47—48.

И с а а к ъ  I  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 111—113, 122—123, 128, 131—132, 136.

И с а а к ъ  К о м н и н ъ, севастократоръ, братъ на Алексия 1, 127, 166, 173, 243, 254, 261, 264, 310, 328, 351, 358—359, 512.

И с а а к ъ  К о м н и н ъ, антиох. дука, 147.

И с а а к ъ  II  А н г е л ъ, виз. им-ръ, 409—410, 415—417, 432—434, 439—440, 442, 445—453, 455, 457—469, 472, 476, 517, 522.

И т а л а, философъ-софистъ, 287.

И т а л и я, страна, 31, 57, 64, 82—83, 167, 169, 174, 177—178, 237, 240, 242, 246—247, 252, 386—387, 397.

И х т и м а н с к и  проходъ, 235.

 

 

556

 

К.

К а в а с и л а  вж. Александъръ, Константинъ.

К а д ъ р ф а к л и, село, 455.

К а л а б р и я, обл., 11.

К а л а д е н д р и, мѣстн., 208.

К а л а м а н ъ  вж. Борисъ, синъ на Коломана I.

К а л а ф а т ъ  вж. Стефанъ, Михаилъ.

К а м и ц а, вж. Евстатий, Мануилъ.

К а м ч и я  Голѣма, рѣка, 192.

К а н и н а, гр.-кр., 171, 245, 247.

К а н т а к у з и н ъ, вж. Иванъ, Андроникъ.

К а т а к у з и н ъ, виз. пълк., 213, 242 (?), 246—247.

К а н у т ъ  В е л и к и, датски краль, 72.

К а п а д о к и я, обл., 126; кападокийци 114.

К а п е т р у, крп., 130.

К а п у а, гр., 83.

К а р а м а н ъ, печенѣжки главатарь, 93.

К а р а н т и н ъ  вж. Никифоръ, Константинъ.

К а р а ш ъ, рѣка, 374.

К а р а ч ъ, узски главатарь, 194.

К а р и а н и т ь  вж. Никифоръ.

К а р и к и  вж. Никита.

К а р и я, обл., 36.

К а р н о б а д ъ, гр., 98, 190—191, 524.

К а р т а г е н ъ, гр., 339.

К а с и м ъ-п а ш а, кварт. въ Ц/градъ, 381.

К а т а к а л о н ъ  К е к а в м е н ъ, виз. пълк., 85, 100—101, 130, 489—490, 492.

К а т а к а л о н ъ  Т а р х а н и о т ъ, виз. пълк., 213—214, 216.

К а т а л и м ъ, печенѣжки главатарь, 93, 95.

К а т а с и р т и, село до Ц/градъ, 104.

К а я б а ш ъ, село. 455.

К е г е н ъ, печенѣж. глават., 89—92, 97—98, 104, 489.

К е к а в м е н ъ  вж. Катакалонъ, Михаилъ.

К е р к и р а, (Корфу), о-въ, 170, 178, 334, 384, 386, 388, 507.

К е ф а л а  вж. Лъвъ.

К е ф а л о н и я, о-въ, 78.

К и з и к ъ, гр., 185.

К и е в ъ, гр., 387.

К и л и д ж ъ – А р с л а н ъ, икон. султ., 395.

К и л и к и я, обл., 390.

К и л т е р ъ  (Килдаръ), баща на Тираха, 89.

К и м и н и а н ъ  вж. Евстатий.

К и н о п о т а м о с ъ, рѣка, 428.

К и п с е л а  (Ипсала), гр., 198, 412, 435, 438.

К и п р ъ, о-въ, 18.

К и р и н а й к а, обл., 34.

К и с о с ъ  (Кешанъ), гр., 189—200.

К и т р о с ъ, гр., 332.

К и ч е в о, гр., 330.

К л а з о м е н и, гр., 199.

К л е в р о, гр., 376.

К л и м е н т ъ  с в.  О х р и д с к и, 265—269.

К о г ъ – В а с и л ъ, армен. кн., 240.

К о з я к ъ, план., 124.

К о л с к е г ъ, исландецъ, виз. наем., 72.

К о л о м а н ъ I, маджар, краль, 226, 372—373, 387, 395.

К о л х и д а, страна, 507.

К о м а р е в о, село, 105, 191—192, 196.

К о м а г е н ъ, обл., 240.

К о м н и н ъ, вж. Адрианъ, Алексий, Андроникъ, Иванъ, Исаакъ, Константинъ.

К о н р а д ъ III, герм. краль, 376—378, 380—382.

К о н р а д ъ  М о н ф е р а т с к и, зеть на Исаака II, 445, 447, 459.

К о н с т а н ц и я, дъщеря на Филипъ I, 341.

К о н с т а н т и н ъ, гр. въ Македония, 373.

К о н с т а н т и н ъ, етериархъ, виз. пълк., 102, 493.

К о н с т а н т и н ъ, солун. дука, 66.

К о н с т а н т и н ъ, синъ на Романа IV Диогенъ, 127, 210; псевдо-Константинъ (Лъже-Диогенъ), 210—217, 260, 324.

К о н с т а н т и н ъ, епис. Преслав., 268.

К о н с т а н т и н ъ  VI, виз. им-ръ, 381.

К о н с т а н т и н ъ  VIII, виз. им-ръ, 33, 36, 41.

К о н с т а н т и н ъ  IX  М о н о м а х ъ, виз. им-ръ, 13, 82—86, 88, 90—91, 93, 96—97, 99—104, 106—107, 122, 129, 286, 492.

К о н с т а н т и н ъ  X  Д у к а, им-ръ виз., 113, 115—117, 120, 123—125, 127, 134, 156, 494—495, 504.

  

 

557

 

К о н с т а н т и н ъ, ректоръ, виз. пълк., 492.

К о н с т а н т и н ъ  А д р о в а л а н ъ, виз. пълк., 93, 95.

К о н с т а н т и н ъ  А н г е л ъ, виз. пълк., 388—389.

К о н с т а н т и н ъ  А р и а н и т ъ, българ. нам.-упр., 91, 96, 99, 103, 130, 491, 493—494.

К о н с т а н т и н ъ  Б о д и н ъ, сръб. князъ, 141, 143—144, 146—147, 170, 219—220, 426, 441.

К о н с т а н т и н ъ  Д и о г е н ъ, българ. нам.-упр., 6, 12, 14, 36—37, 39, 113, 124.

К о н с т а н т и н ъ  Д у к а, упр. на вард. обл., 276—278, 311.

К о н с т а н т и н ъ  Е в ф о р в и н ъ, виз. пълк., 249.

К о н с т а н т и н ъ  И а с и т ъ, куропалатъ, 286.

К о н с т а н т и н ъ  К а в а с и л а, виз. пълк., 165.

К о н с т а н т и н ъ  К а р а н т и н ъ, антиохийски упр., 126.

К о н с т а н т и н ъ  К о м н и н ъ, бългр. нам.-упр., 15, 261—262, 285, 302, 304, 311, 313, 315—320, 322, 325, 351, 359.

К о н с т а н т и н ъ  Д у к а, синъ на Михаила VII, 263—264.

К о н с т а н т и н ъ  У б е р т о п у л ъ, виз. пълк., 185.

К о н т о с т е ф а н ъ, велики дука, 243.

К о с а р а  вж. Теодора.

К о с о в о  п о л е, обл., 146.

К о с т у р ъ, гр.-крп., 46, 143—144, 146—147, 174, 176-177, 179, 236, 390—391.

К о т е л ъ, гр., 100; Кот-ски балканъ 100, 106, 187.

К о т о р ъ, гр., 141.

К р а к р а , бългр. воевода, 4.

К р а т о во, гр. 121.

К р и в а  п а л а н к а, гр., 121.

К р и с п и н ъ  вж. Робертъ.

К р и т и я, гр., 203.

К р и т ъ, о-въ, 120.

К р ъ н ъ, обл. 524.

К с а н т ъ, павлик. главатарь, 172.

К с и ф и л и н ъ  вж. Иванъ.

К у з и н а, мънастирь, 122.

К у л е о н ъ, павлик. главатарь, 172.

К у л и, гр.-крп., 189.

К у м а н и, народъ, 89, 114—115, 162, 165, 182—183, 188—190, 193, 195—197, 204—209, 211—219, 230, 367, 370, 384—385, 394—396, 453—455, 457—460, 463, 500—502, 516—519.

К у м а н и я, обл., 370, 427.

К у м и д а, обл., 77—78.

К у р к у а  вж. Романъ.

К у р т и к и й, виз. пълк., 374.

К у р т е с к ъ, куман. главатарь, 188.

К у ц о м и т ъ вж. Георги, Иванъ.

 

 

Л.

Л а д и с л а в ъ  I, св., мадж. краль, 188, 372.

Л а з а р ъ, парикъ, против. на Теофилакта, 294, 296—298, 301, 305—306, 308, 311 324, 349, 354, 514.

Л а з а р ъ  С о т ъ, куман. глав-рь, 386.

Л а м б и н ъ  вж. Веса Михаилъ.

Л а м п а р д ъ, вж. Андроникъ.

Л а м п и, гр. на о-въ Критъ, 120.

Л а м п и н ъ  вж. Иванъ.

Л а р д е я, гр.-крп., 190—191, 459— 463, 524.

Л а р и с а, гр., 176—177, 428.

Л а т и н ц и, народъ отъ латинската имп. 524—525.

Л е в у н и о н ъ  (Левуна), мѣст., 136, 206—207, 209, 500, 521.

Л е к а, павликянинъ, 162—163, 495.

Л е р н е й с к а  хидра, 283.

Л е с б о с ъ, о-въ, 82, 199.

Л ѣ с н о в с к а  пл-на, 121.

Л и в и я, обл., 298.

Л и д и я, обл., 36.

Л и з и м а х и я, гр., 498.

Л и з и м а х ъ, пълк. на Александра В., 498.

Л и к о п е т ъ р ъ, магьосникъ, 357.

Л и п а р и т а, иверийски пълк., 130.

Л и п е н и о н ъ  (Липлянъ), гр., 220— 221; лип. еп., 339—340.

Л и с е цъ, пл-на, 121.

Л и т о в о й  Д и а в о л и т ъ, бълг. воевода, 58.

Л о в е ч ъ, гр., 96, 111, 466—469, 497.

Л о н г о б а р д о п у л ъ, виз. пълк., 143, 146.

Л у к а, св. еванг., църква, 152—153.

Л у к а  Е в р о г л и д о н ъ, пис-ль, 285.

Л ъ в ъ, охрид. архиеп-пъ, 42—43, 120.

Л ъ в ъ  В а т а ц и, виз, пълк., 397, 519 —522.

 

 

558

 

Л ъ в ъ  Д и а в а т и н ъ, месемвр. упр., 165.

Л ъ в ъ  Д р и м и с ъ, бълг. нам.-упр., 11.

Л ъ в ъ  К е ф а л а, виз. пълк., 176.

Л ъ в ъ  М о н а с т и р и о т ъ, виз. сѫдия, 452—453.

Л ъ в ъ  М у н г ъ, охрид. архие-пъ, 351.

Л ъ в ъ  Н и к е р и т ъ, виз. пълк., 191, 210, 219, 245.

Л ъ в ъ  Т о р н и к ъ, виз. пълк., 85—88, 130, 286.

Л ю д о в и к ъ  VII, френски краль, 376, 382, 384.

Л ѫ г о м и р ъ, рѣка и обл., 389.

Л ѫ д ж а – к ь о й, село, 525.

 

 

М.

М а в р а г а н ъ  (Мавранъ), мѫжъ поган., 93—94.

М а в р о к а т а к а л о н ъ  вж. Григорий, Марианъ, Никола.

М а в р о п о т а м ъ, рѣка, 205.

М а г н у с ъ, норв.-дат. краль, 73.

М а д ж а р с к о, държава, 48, 51, 139 —140, 226, 371—375, 382, 387—388, 391—394, 396—399, 415, 423, 466, 500, 519—520; маджари, нар., 111—112, 138—140, 227, 275, 433, 519.

М а и т а с ъ, равн. предъ Ц/градъ, 97.

М а к е д о н и я  обл., 12, 16, 37—38, 52, 83, 116, 119, 121, 139, 144—145, 156, 175. 209, 353, 372, 508; макед. тема 16, 91, 104.

М а к р е м в о л и т ъ, прѣсп. нач-никъ 321—322, 346, 503, 505506; вж. Димитъръ, Иванъ.

М а л а  А з и я, страна, 33, 36, 61—62, 82, 89, 93, 112, 126, 138, 169, 185, 199, 222, 234, 238, 377, 381—382, 424, 466.

М а л а т и я, гр., 239.

М а л а м и р ъ, бълг. ханъ, 59,

М а л е в и л а  (Зевгминъ, Землинъ, Земунъ). гр.-крп., 224, 227—230, 232, 234, 373.

М а л е ш е в о, гр., 344 еп-пъ.

М а н и а к ъ  вж. Георги.

М а н и х е и, манихейство, ерет., 179, 180, 219.

М а н т и н е й с к и  м ъ н а с т и р ь, 34—35.

М а н у и л ъ  мънастирь, 34—35.

М а н у и л ъ, синъ на Исаака I Комнинъ, 136.

М а н у и л ъ  И в а ца, бълг. воевода 55—56, 78, 80.

М а н у и л ъ  К а м и ц а, виз. пълк., 460.

М а н у и л ъ  I  К о м н и н ъ, виз. им-ръ, 375—382, 384—400, 403, 409, 422—423, 438—439, 516, 519.

М а н у и л ъ  Ф и л о к а л е с ъ, знат. виз., 123.

М а р г а р и т а, жена на Исаака II, 416, 433—434, 469, 522.

М а р г а р и т о н е, адмиралъ, 430.

М а р и а н ъ, охрид, стратегь, 143.

М а р и а н ъ  М а в р о к а т а к а л о н ъ, виз. пълк., 215, 247 (?).

М а р и ц а, рѣка, 105, 186, 197, 204—205, 244, 524.

М а р и я, бълг. ца-ца, 4, 34—35, 61.

М а р и я  (Грузинска), виз. им-ца, жена на Михаила VII Дука, 132, 164, 265, 511—514.

М а р и я, дъщеря на бълг. Трояна и жена на Андроника Дука, 134—135, 325.

М а р и я, дъщеря на Исаака I Комнинъ, 136.

М а р и я, жена на Георги Палеологъ, 314.

М а р и я, виз. им-ца, жена на Мануила I, 423.

М а р к е л л и, крп., 196—197, 499.

М а р к и а н о п о л ь, гр., 193.

М а р к о, сръб. жупанъ, 219.

М а х а о н ъ, мит. лѣкарь, 332.

М а х и т а р ь, приятель Теофилактовъ. 272.

М а ч и н ъ, гр., 183.

М е л а с ъ  (Черна), рѣка, 117, 202, 381.

М е л и к о – Г а з и  Д а н и ш м е н д ъ, кападок. султ., 239.

М е с е м в р и я, гр., 77, 162, 165, 495.

М е с о к и п и я, дворцовъ паркъ, 361.

М е с о п о т а м и я, обл., 130—133, 335—336, 376.

М е р м е н т о п у л ъ, Теофил. приятель, 271.

М и д и я, обл., 127, 130.

М и з и я, обл. (север. България), 451—452, 455—456, 476; мизийци (насел. на сев. Бълг.), 411—412, 415, 456, 458—459, 466.

М и к о н о с ъ, о-въ, 323.

М и л о н ъ, крп., 246—247.

М и р е л е й, мънастирь, 136.

М и р и д и т с к и  планини, 245.

М и с и о н ъ, гр., 496—497.

 

 

559

 

М и т р о в и ц а, гр., 6, 16, 140.

М и х а и л ъ  св., архан., 60, 70, 146.

М и х а и л ъ, еп. дѣволски, 47, 321.

М и х а и л ъ, еп. срѣдешки, 150—151, 163, 495.

М и х а и л ъ, еп. халкидон., 329, 331.

М и х а и л ъ, ученикъ Богомиловъ, 352.

М и х а и л ъ, зетски кн., 141, 144, 146—147, 170, 219.

М и х а и л ъ, синъ на Полиевкта, 312—313.

М и х а и л ъ, велики князъ бълг., 93—94.

М и х а и л ъ  А к о л у т ъ, виз пълк., 89—93, 99, 105—107, 494.

М и х а и л ъ  В р а н à, севастъ, нам.-упр. българ., 378—379, 382.

М и х а и л ъ  Д е р м о к а и т ъ, виз. пълк., 52.

М и х а и л ъ  Д о к и а н ъ, виз. пълк. 83, 103.

М и х а и л ъ  VII  Д у к а, виз. им-ръ. 126, 132, 139—140, 142, 145, 147, 149150, 155, 158—159, 222, 263— 264, 495, 512; псевдо-Михаилъ VII, 167, 170.

М и х а и л ъ  Д у к а, протостраторъ, 135, 276—278, 323—325.

М и х а и л ъ  И а с и т ъ, катепанъ на Грузия, 286.

М и х а и л ъ  И т а л и й с к и, пловд. митроп., 380.

М и х а и л ъ  V  К а л а ф а т ъ, виз. им-ръ, 73, 81—83, 165.

М и х а и л ъ  К е к а в м е н ъ, виз. пълк., 245, 247.

М и х а и л ъ  К е р у л а р и й, царигр. патриархъ, 57, 120, 222, 504.

М и х а и л ъ  М а к с и м ъ, охрид. архиепископъ, 351, 516.

M и x a и л ъ  VIII  П а л е о л о г ъ, виз. им-ръ, 2, 3.

М и х а и л ъ  П а л е о л о г ъ, виз. пълк., 379, 382.

М и х а и л ъ  П а н т е х н и, царски лѣкарь, 270, 331, 347.

М и х а и л ъ  IV  П а ф л а г о н ъ, виз. им-ръ, 13, 27, 47, 55, 57, 62, 69, 71, 74—79, 81—82, 488, 504.

М и х а и л ъ  П с е л л ъ, истор.-филос., 263.

М и х а и л ъ  С а р о н и т ъ, виз. пълк., нам.-упр. бълг., 11, 40, 145—146.

М и х а и л ъ  VI  С т р а т и о т и к ъ, виз. им-ръ, 131.

М и х а и л ъ  Т а р о н и т ъ, виз. пълк., 259—260.

М и х а и л ъ  Ф и л о к а л и т ъ, виз. пълк, 123.

М л а в а, рѣка, 374.

М о г и л а, село, 256, 285, 325.

М о к и я  св. мънастирь, 120.

М о к р а, обл., 246, 250, 505, 514.

М о к р е н ъ, село, 455.

М о л д о в а, обл., 370, 398, 427.

М о н а с т и р и о т ъ  вж. Иванъ, Лъвъ.

М о н о м а х ъ, вж. Владимиръ, Константинъ.

М о р а в а, рѣка, 51, 228, 374, 389, 423.

М о р а в ъ  и  М о р а в с к ъ, гр., 51.

М о с и н о п о л ь  (Гюмурджнна), гр., 69, 76, 80, 180, 431, 433—434.

М о с х о п о л с к и  жития, 268.

М р а м о р н о  м о р е  (Пропонтида), 200, 355, 433, 435, 466, 511—512.

М у з а к и й с к а  равнина, 247.

М у н к а ч ъ, гр., 188.

М ъ г л е н ъ, гр.-крп., 175—176; мъглен. печенѣзи и обл. 209.

М ъ н а с т и р с к и  върхове, мѣст., 445.

 

 

Н.

Н а в п а к т ь  (Никополь), гр.. 18, 41, 126; обл. 13, 79.

Н а у м ъ, св. (житието му и мънастирь) 266—268.

Н е а п о л ь, гр., 83.

Н е с е б ъ р ъ  вж. Месемврия.

Н е с т о р ъ, вестархъ, катепанъ на Паристрионъ, 139, 155—159, 162.

, гр., 92.

Н и к а в а, обл. (?), 388.

Н и к е р и т ъ  вж. Лъвъ.

Н и к е я, гр., 131, 136, 169.

Н и к и т а, царски лѣкарь, 311, 507—508, 510—511.

Н и к и т а, дяконъ на халкид. митроп., 325.

Н и к и т а  Глава, виз. пълк., 103.

Н и к и т а  К а р и к и, нам.-упр. бъл., 15, 224—231, 233, 256—257, 379.

Н и к и т а  П о л и т и с ъ, прият. Теоф., 333.

Н и к и ф о р ъ  В а с и л а к и, диррах. дука, 120—121, 161—163, 495.

Н и к и ф о р ъ  В о т а н и а т ъ, виз. им-ръ, 113, 116, 118, 121, 154, 161, 163, 165—166, 168—169, 173, 180, 199, 253, 262, 439, 493—494.

 

 

560

 

Н и к и ф о р ъ  В р и е н и й  (дѣдо), диррах. дука, 104—105, 147—148, 159—162, 190; синъ, 160, 213, 214—215; внукъ, нам.-упр. бълг., кесарь, 12, 250, 257—259, 275, 293294, 304, 306—307, 354.

Н и к и ф о р ъ  Д е к а н ъ, виз. пълк., 244.

Н и к и ф о р ъ  К а р а н т и н ъ, нам.-упр. българ., 8, 126, 142.

Н и к и ф о р ъ  К а р и а н и т ъ, българ. нам.-упр., 138.

Н и к и ф о р ъ  М е л и с и н ъ, кесарь, 166, 194, 202, 206, 212, 263, 326, 328—329, 501, 503.

Н и к и ф о р ъ = Н и к и ф о р и ц а, логотетъ на дрома, 137, 155—159.

Н и к и ф о р ъ  П е т р а л и ф а, виз. пълк., 398.

Н и к и ф о р ъ  П р о т е в о н ъ, българ. нам.-упр. 13, 122.

Н и к и ф о р ъ  Р е к т о р ъ, виз. пълк., 100—101, 491, 494.

Н и к и ф о р ъ, хартофилаксъ, 511, 513, 515.

Н и к и ф о р ъ  У р а н ъ, виз. пълк., 166.

Н и к и ф о р ъ, велбуждски еп., 149.

Н и к и ц а (= Никеица = Малка Никея), крп., 191, 201.

Н и к о л а  В р а н а, виз. пълк., 185.

Н и к о л а  В у т о в ъ, българинъ, 321—322.

Н и к о л а  II  Г р а м а т и к ъ, царигр. пат-архъ, 264, 287, 292, 360.

Н и к о л а  К а л л и к и, царски лѣкарь, 279—280, 289.

Н и к о л а  М а в р о к а т а к а л о н ъ, виз. пълк., 189, 191.

Н и к о д и м и я, гр., 200, 204, 264, 511—512.

Н и к о т а (= Никита ?), бълг. воевода, 139.

Н и к у л и ц а, бълг. воевода, 4, 75.

Н и к у л и ц а  Д е л ф и н а, протостраторъ, 123, 419.

Н и с а, гр. 298.

Н и ш а в а, рѣка, 229, 231.

Н и ш ъ, гр., 15, 51, 92, 140, 143—146, 163—164, 218, 226—227, 229—231, 235, 378—379, 383, 389—391, 423.

Н о р в е г и я, държава 73.

Н о р д б р и к т ъ  вж. Харалъ Хардрадъ.

Н о р м а н д и я, обл. 241.

Н о р м а н и, народъ, 31, 83, 143, 167—168, 170, 172, 177—178, 243—248, 430—431, 433—435, 440, 514—515.

 

 

О.

О в ч е  п о л е, обл., 77—78, 92, 94.

О д р и н ъ, гр., 86, 99, 102—105, 107, 158, 160—163, 185—191, 196, 198, 213—215, 217—218, 226, 233—234, 236, 380—381, 383, 445, 447, 459, 461, 463, 514, 524, 528; Од-ска обл., 98, 159, 160, 200.

О з о л и м н а, ез., 195, 498—499.

О з у м ъ, рѣка, 61.

О к с и я, о-въ, 34.

О л а ф ъ  II  С в е т и, норвежски краль, 72—73, 75, 80, 488—489.

О л в и я, гр., 499.

О л и м п ъ, витин. пл-на, 120.

О м ф а л а, медийска ца-ца, 269.

О р х а н е, гр., 466.

О с о г о в с к а  планина, 121.

О с с а  пла-на, 327.

О с т р о в ъ, гр.-крп., 64, 68, 77, 175, 488; Остров, езеро, 123.

О s t u d i z u s, гр.-крп., 191.

O с ъ м ъ, рѣка, 96, 111.

О т р а н т о, гр., 83, 170, 174, 178.

О х р и д ъ, гр.-крп., 2, 5, 7, 17—18, 25, 32, 42, 46, 120—121, 143, 161, 173, 175, 245—246, 262, 264, 269—270, 272, 281, 298, 302, 304, 307, 314, 322 —323, 332, 337, 350, 504—508, 514, 532; Охридска архиепископия, 2, 3, 17, 114, 121, 142, 256, 262, 264—265, 269, 276, 281—282, 284, 325, 327, 330—331, 349—350, 504, 516; Охридско езеро, 55, 121, 246, 290.

 

 

П.

П а в л и к я н и, еретици, 179—180, 184.

П а г у м а н и д ъ, печенѣжко племе, 89.

П а к у р и а н ъ  вж. Григорий.

П а л е о л о г ъ  вж. Георги, Михаилъ.

П а л е с т и н а, обл., 377, 459, 466.

П а м ф и л ъ, гр., 189.

П а н т е х н и  вж. Иванъ, Михаилъ.

П а р д ъ, виз. пълк., 82.

П а р и с т р и о н ъ (= Подунавие),обл., 16 154, 156, 190, 210—212, 219, 245, 252 368—370, 385, 457, 493—494, 519—521.

 

 

561

 

П а с х а л и й II, папа римски, 241.

П а ф л а г о н и я, обл., 33, 42, 62.

П а у н ъ, мѣст., 146.

П е г а с и й с к и  заливъ (Воло), 56, 58.

П е й о н ъ, митич. лѣкарь, 332.

П е л а г о н и я, гр. и обл., (Битоля и Битолско), 176, 236, 245, 256, 272, 288 298, 314, 323, 325, 355, 388, 391—392, 514.

П е л и о н ъ, планина, 327.

П е л о п о н е с ъ, обл,, 58, 430.

П е р и в л е п т ъ, мънастирь въ Цариградъ, 355.

П е т р и л а, сръб. воевода, 141, 143— 144.

П е т р и с к ъ, крп., 123.

П е т р и н о, план , 55.

П е т р и ч ъ, гр. (?)., 218.

П е т р у л а, крп., 245.

П е т ъ р с к о, село и езеро, 123.

П е т ъ р ъ, българ. царь, 3, 5, 19, 23, 352.

П е т ъ р ъ, патриаршески хартофилаксъ, 331.

П е т ъ р ъ, ученикъ Богомиловъ, 352.

П е т ъ р ъ  Д ѣ л я н ъ, българ. царь, 13, 41—42, 44—58, 60, 63—66, 68— 69, 75, 77, 80, 82, 86, 110, 119, 127, 142, 156, 426, 441, 487—488.

П е т ъ р ъ,  К а л о п е т ъ р ъ, Теодоръ, братъ на Асѣня I, 412—413, 426—427, 429—432, 434—435, 438—442, 444—448, 450—457, 463—464, 467—473, 475—481, 526, 529, 531—532.

П е т ъ р ъ  П у с т и н н и к ъ  (= Амьенски), кръстон. водачъ, 226—234.

П е ч е н ѣ з и, народъ, 36—37, 88—115, 139, 144, 155, 157, 160—162, 165, 181—182, 185—210, 228, 230, 367— 369, 489—492, 495—496, 501—502.

П и к р и д и о н ъ, мънастирь въ Ца-градъ, 381.

П и р е й, атин. пристанище, 74.

П и р о ш к а  вж. Ирина.

П и я ч е н ц а, гр., 223.

П л а т а, о-въ, 34.

П л и с к а,  П л и с к о в а, гр, 192, 496—497.

П л о в д и в ъ, гр., 96, 162—164, 180—181, 185—187, 190, 197, 218—219, 226, 233, 235—236, 254, 353, 374, 380, 383—384, 463, 517.

П о д ж а – д е р е, рѣка, 189, 215.

П о д а л и р и й, митич. лѣкарь, 332.

П о л и в о т ъ, гр., 200.

П о л и е в к т ъ, знат. визант., 312—313.

П о л и т и с ъ  вж. Никита.

П о л о г ъ, обл., 143, 221.

П о м о р а в и е, обл., 156, 433.

П р е с и а н ъ  (Прусианъ, Фружинъ), синъ на ц. Ив. Владиславъ, 33—36, 49, 60—61. П р е с л а в ъ (Велики), гр., 106, 122, 193, 441—443, 480, 496—497, 531; Пресл. план. 100.

П р ѣ с п а, гр., 55, 61, 148, 319, 346, 503—507, 510; Прѣспанско езеро, 55, 61, 501.

П р и з р е н ъ, гр., 142—143, 146.

П р и н к и п о, о-въ, 512, 514.

П р и н ц о в и  о–в и, 512.

П р и щ и н а, гр., 142.

П р о в а т ъ, гр., 480, 531.

П р о в а т ъ, виз. пленникъ, 143.

П р о з у х ъ, виз. пълк., 380—381.

П р о к о п и й, св., 140.

П р о т е в о н ъ  вж. Никифоръ.

П р о т е й  Ф а р о с к и, мит. лице, 380.

П р о х о р ъ  П ч и н с к и, св., 124—125; мънаст. 121.

П с а м а т и я, кварт. въ Ц/градъ, 355.

П с и л о н ъ, мѣст., 244.

П у а т у, гр., 241.

П у д и л ь, влахъ, 213.

П у ц а, креп., 215—216.

П ч и н я, рѣка, 121, 125.

 

 

Р.

Р а в е н н а, гр., 376.

Р а в н о, гр., 423.

Р а г н а р ъ, норвеж. рицарь, 76.

Р а д о м и р ъ, синъ на ц. Ив.-Владислава, 133, 135—136, 206.

Р а д о м и р ъ, синъ на Аарона, виз. пълк., 133.

Р а й м у н д ъ, графъ тулузки, 237—238.

Р а с а  (Рашка), обл., 141, 219—220, 370, 388—389.

Р а с и м ъ, ез., 195.

Р а т а н и ц а, гр. (?), 94.

Р а т к о в и ц а, мѣст., 94.

Р е г и о н ъ, селище, 117.

Р е д е с т о  (Родосто), гр. 86—87, 160, 189, 200, 215.

Р е м е с и а н а  (Бѣла паланка), 232.

 

 

562

 

Р и м ъ, гр., 7, 9, 174, 205, 222, 376, 474.

Р о б е р т ъ, нормански херцогъ, 238.

Р о б е р т ъ  Г ю и с к а р ъ, норм. херцогъ, 167—174, 177—179, 219, 241, 253, 324.

Р о б е р т ъ  К р и с п и н ъ, виз. пълк., 128.

Р о б е р т ъ  М о н ф о р с к и, норм. пълк., 248, 251—252.

Р о б е р т ъ  I  Ф р и з ъ, графъ фландърски, 195, 199, 238.

Р о в е н и к а, мѣст., 428.

Р о д о п и, пла-на, 205, 503.

Р о ж е р ъ, синъ на Р. Гюискара, 170, 174, 178.

Р о ж е р ъ  II, норман, краль, 376, 386—387.

Р о м а н ъ  III  А р г и р ъ, виз. им-ръ, 34—35, 40, 73, 116, 126.

Р о м а н ъ  IV  Д и о г е н ъ, виз. им-ръ, 14, 113—114, 124—129, 138, 147, 154, 210, 214, 494.

Р о м а н ъ  К у р к у а, зетъ на Пресиана, 34, 137.

Р о м а н ъ  С к л и р ъ, братъ на Склирена, 83.

Р о м а н ъ  С т р а в о р о м а н ъ, виз. чинов., 325.

Р о м а н и я  (Румания), обл. 76, 418.

Р у с и о н ъ  (Рускьой), село, 200, 238.

Р у с и я,  Р у с ь, държава, 73, 84—85, 115, 182, 367; Подкарпатская Русь 500, 502.

 

 

С.

С а в а, рѣка, 16, 139—140, 144—145, 228, 234.

С а з л и й к а, рѣка, 186, 524.

С а л о м о н ъ, маджр. краль, 138—140, 188—189.

С а м п с о н ъ, евр. царь, 309.

С а м у и л ъ, бългр. царь, 3, 5, 8, 12, 16, 19, 24, 27, 31, 44—45, 47, 50, 54, 81, 137, 141, 148, 267, 353, 485—486, 505, 526.

С а м у и л ъ, синъ на Алусиана, 71, 127—129, 133.

С а м у и л ъ  В у р ц а, виз. пълк., 102.

С а р а н д а п о р ъ, обл., 121.

С а р д и к а  вж. Срѣдецъ.

С а р о н и т ъ  вж. Михаилъ.

С в е н ъ  Е с т р и т с о н ъ, дат. краль, 73.

С в е щ е н о  е з е р о, (Атанаскьойско) при Анхиалъ, 213.

С в я т о с л а в ъ, руски киев. князъ, 420.

С в я т о с л а в ъ  Ч е р н и г о в с к и, рус. кн., 115.

С е д м и г р а д с к о  (Трансилвания), обл., 188, 370, 372, 392, 427.

С е л а с ф о р ъ  вж. Дѣволъ гр.

С е л в о  вж. Доминико.

С е л т е, печенѣж. глав-арь, 93, 103.

С е м е н и, рѣка, 245, 247, 332.

С е н а х и р и м ъ, ассир, царь, 335—336.

С е л ч а н и ц а  (сег. Сочаница), рѣка, 388.

С е р в и я, гр., 175.

С е р м о н ъ, срѣмски бъл. вое-да, 6.

С ѣ р ъ, гр., 431; Сѣрско, 16.

С е с л а в ъ, бълг. воевода, 183.

С и д е р а  вж. Желѣзни врата.

С и г е л г а и т а, жена на Р. Гюискара, 170.

С и м е о н ъ, българ. царь, 25, 31, 268, 421, 498; Сим-ва държава 1, 2, 16; Симеоново краехълмие, 192, 496—497.

С и м е о н ъ, игуменъ на Анапълския м-рь, 272, 291.

С и м е о н ъ, паристрийски катепанъ, 154.

С и н а д и н ъ, вж. Василий.

С и н е с и й, пратеникъ на Алексия I, 196.

С и н и  к а м ъ н и, височини, 98.

С и р м и й  (Срѣмъ), гр.-кр., 6, 14, 16, 36, 113, 138, 140, 144—145, 494; Срѣм-ска обл., 6, 16, 139, 144—145, 378—388.

С и р и я, обл. 210, 240, 242.

С и т н и ц а, рѣка, 220.

С и ц и л и я, о-въ, 64, 82, 222.

С к и т с к о  с ъ в е щ а л  и щ е, мѣст., 192, 496, 498.

С к о т и н о н ъ, крп. 189.

С к у т а р и о н ъ  (сег. Юскюдарь), крп. 218.

С к л и р е н а, любовница на Конст. Мономаха, 83.

С к о п и е, гр., 6, 7—8, 1415, 51—52, 138, 141147, 150, 164165, 175, 221, 259—261, 314.

С к у п и ц а, рѣка, 121.

С л а в я н и, народъ, 144, 147—148.

С л а в и н и я, страна, 145.

 

 

563

 

С л а н и ц а, гр., 332, 333.

С л и в е н ъ, гр., 98, 497; Слив-ски бани, 98.

С л о п и м ъ, гр. (?), 243, 310.

С м и р н а, гр., 199, 255.

С о з о п о л ь, гр., 458.

С о к а л ъ, куман. князъ, 115.

С о л о н ъ, гръц. дър-никъ, 275.

С о л у нъ (Тесалоника), гр., 14, 37—38, 52—53, 55, 58, 64—68, 76—77, 83, 116, 121—122, 161, 173, 242—245, 260—261, 309, 327, 332, 349—350, 414, 430—431, 434, 487—489, 504—505, 507—510, 513— 516.

С о с к ъ, креп., 175.

С а с т е н и й, мънаст. въ Ц-градъ, 453.

С о ф и я  св. църква царигр. 42, 120; охридска, 42, 120; солунска 400.

С п а с ъ  св., върхъ, 191.

С п е р х е й, рѣка, 166.

С р ѣ д е ц ъ  (Сардика, Триадица), гр., 15, 16. 78—79, 92—93, 95, 111, 113—114, 124, 149—153, 156, 163—164, 218, 226, 232—233, 235, 337338, 340, 353, 374, 379, 383, 389, 396, 423, 433, 464—466, 479. 495; срѣдешки епископъ, 336—344.

С р ѣ д н а  г о р а, планина, 181.

С т а г и р и т ъ  (Аристотель), гръц. филос. 260.

С т а м ф о р д б р и д ж ъ, гр. мостъ, 73.

С т а р а – п л а н и н а  (Хемъ), 96, 98—101, 105—106, 108, 110, 116, 154—157, 160, 187—188, 190, 196, 209— 210, 212, 214, 218, 368, 385, 396, 398, 408, 411—412, 416, 420—421, 425, 435, 438, 440—441, 443, 448, 452, 454, 457, 463, 465, 471—472, 519.

С т е ф а н ъ, ученикъ Богомиловъ, 352.

С т е ф а н ъ, патриц., виз. пълк. 82—83.

С т е ф а н ъ, графъ блуаски шартърски, 238.

С т е ф а н ъ  В о й с л а в ъ, зетски кн., 141.

С т е ф а н ъ  В ъ л к а н ъ, сръб. жупанъ, 221.

С т е ф а н ъ  К а л а ф а т ъ, виз. пълк., 64.

С т е ф а н ъ  Н е м а н ь, сръб, вел. жупанъ, 371, 422—423, 467.

С т е ф а н ъ  I  С в е т и, маджар, краль, 47, 371—372.

С т е ф а н ъ II, мадж. краль, 373—375.

С т е ф а н ъ  С е в а с т о ф о р ъ, виз. пълк., 84.

С т и к л е с т а д ъ, гр., 73.

С т и р и с о н ъ  вж. Торстейнъ.

С т о  м о г и л и  (Стохълмие), мѣст. 96, 100, 489, 498—499.

С т р а в о р о м а н ъ, виз. пълк., 165.

С т р а л ж е н с к о  б л а т о, 196.

С т р у г а, гр, 175; струги —рибни ловища 399—400.

С т р у м а, рѣка, 434, 464.

С т р у м и ц а, гр, 243. 310, 344, 508, 511; струмска обл. 38.

С т у д и й с к и  мънастирь въ Цариградъ, 37, 136.

С у з а, гр., 298.

С у л у, армен. мънастарь, 355.

С у л ц е, печенѣжки главатарь, 93, 103.

С ъ р б и я, държ., 51, 387—390, 393, 422—425, 433; сърби, нар., 1, 170, 220—221, 254, 370—371, 375, 388—389, 433.

 

 

Т.

Т а в р о к о м ъ, чифликъ, 198, 217, 489.

Т а в р о с к и т и я, обл., 398.

Т а н к р е д ъ, племен. на Боемунда, 236, 240, 242, 250.

Т а н к р е д ъ  Л е к с к и, графъ, 430.

Т а о н и о н ъ, мѣст., 146—147.

Т а р а, рѣка, 389.

Т а р а с и й  св. мънастирь, 95.

Т а р е н т ъ, обл., 241.

Т а р о н ъ, гр. и обл., 132—133.

Т а р о н и т ъ, вж. Григорий, Иванъ, Михаилъ.

Т а р х а н и о т ъ, вж. Василий, Катакалонъ.

Т а т и к и й, виз. пълк., 185—187, 199, 213.

Т а т у ш ъ, печенѣжки главатаръ, 157, 183, 193, 195.

Т в ъ р д и ш к и  проходъ, 187.

Т е в д е т ъ, иверийски патриций, 6.

Т е к л а  св. църква, 112.

Т е н о с ъ, о-въ, 323.

Т е о г н о с т ъ  В у р ц а, дѣвол, страт., 143.

Т е о д о р а, виз. им-ца, 34—35, 120, 122, 131—132.

Т е о д о р а, дъщеря на Андроника Дука, 134.

Т е о д о р а, сестра на Исаака II, 445.

Т е о д о р а  К о с а р а, дъщеря на ц. Самуила. 49, 141, 353.

 

 

564

 

Т е о д о р а  К о м н и н а, сестра на Алексия 1, 127, 211.

Т е о д о р а к а н ъ  вж. Василий.

Т е о д о р ъ, ученикъ Богомиловъ, 352.

Т е о д о р ъ, синъ на Аарона, 132—134, 244.

Т е о д о р ъ  М а н к а ф а, виз. пълк., 466.

Т е о д о с и у п о л ь, гр., 62, 486.

Т е о д у л ъ, охрид. архиеп., 120.

Т е о д у л ъ, солун. митроп., 400.

Т е о д у л ъ  Т р и а к о н т а ф и л ъ, бъл. нам.-упр., 40.

Т е о ф и л а к т ъ, охрид. архиеп., 4, 109, 198, 253—257, 259, 261—322, 324—350, 354, 401, 404, 406, 503—515.

Т е о ф и л ъ, секретарь на Аарона, 134.

Т е р м и, гр. съ бани (Термополисъ, Aquae calidae), 213, 458, 524—525.

Т е с а л и я, обл., 38, 56, 58, 123, 175—176, 324, 419, 428—429.

Т и в а, гр. 56, 59.

Т и о д о л ф ъ, норвеж. скалдъ, 80.

Т и р а х ъ, печенѣжки хаганъ, 89, 91—92, 99, 101, 107, 489.

Т и х о м и р ъ, българ. воевода, 53—56.

Т и ф о н и, чудовища, 295.

Т м о р ъ  и  Т о м о р ъ, план., 61, 247.

Т о г р у л ъ, тур. сул-нъ, 130.

Т о м о р и ц а, рѣка, 61.

Т о п л и ц о с ъ, крп., 105—106.

Т о р д ъ, норвеж. рицарь, 76.

Т о р л е й ф ъ, норвеж. рицарь, 76.

Т о р н и к ъ, вж. Лъвъ.

Т о р с т е й н ъ  С т и р и с о н ъ, исландецъ, 72.

Т о р х а л с о н ъ, вж. Хестъ.

Т р а в ъ л ъ, печенѣж. глав-рь, 180—182, 184, 385.

Т р а к и с и я, обл., 36—37, 122.

Т р а к и я, обл., 12, 37—38, 91, 99, 104, 139, 144—145, 184, 188, 190, 195, 368—369, 430, 442, 444, 447, 455, 458—449, 471—472, 480, 502, 524.

Т р а н с м а р и с к а, гр., 181, 385.

Т р а п е з у н т ъ, княжество и обл., 128, 507.

Т р а я н о п о л ь, гр., 160, 200, 204.

Т р а я н ъ  (Троянъ), синъ на ц. Ив.-Владислава, 134, 253, 323.

Т р и а д и ц а  вж. Срѣдецъ.

Т р и а к о н т а ф и л ъ, вж. Иванъ, Теодулъ.

Т р и к а л а, гр., 176.

Т р и п о л и с ъ, гр. въ Икония, 120.

Т р о я н с к и  проходъ, 96.

Т у г о р т а к ъ, ку ман. глав-рь, 205, 207, 215.

Т у з л а, лагуна, 332.

Т у н д ж а, рѣка, 102, 445, 448.

Т у р к е с т а н ъ, обл., 133.

Т у т р а к а н ъ, гр., 181, 385.

Т у р ц и, народъ, в а р д а р с к и, 21;  с е л д ж у ц и; 102, 127—128, 131—132, 135, 199, 200, 203, 239, 377.

Т ъ р н о в о, гр., 440—441, 470, 472—475, 479—480, 515, 524, 526.

 

 

У.

У б е р т о п у л ъ  вж Константинъ.

У з а, глав-рь на узитѣ, 194.

У з и, народъ, 89, 114—118, 126, 182—185, 194, 367.

У з у н ъ – к ю п р ю, гр., 189.

У л ф ъ, норвеж, рицарь, 76.

У р б а н ъ II, папа рим., 223.

У р о ш ъ, сръб. жуп., 221.

У р о ш ъ  I  С т а р и, сръб. вел. жупанъ, 371, 375, 388.

У р о ш ъ  II  М л а д и, сръб. вел. жупанъ, 388.

 

 

Ф.

Ф и л а д е л ф и я, гр. въ Лидия, 466.

Ф и л о к а л е с ъ, вж. Андроникъ, Евматий, Мануилъ, Михаилъ.

Ф и л о к а л и й, тъстъ на Алексия V, 124.

Ф и л о к а л ъ, бродъ, 206.

Ф и л о п а т и й, царски дворецъ, 447.

Ф и л и п ъ  I, френски краль, 235, 241.

Ф и л и п ъ  А в г у с т ъ, френски краль, 481.

Ф о к е я, гр., 109.

Ф о т и й, царигр. пат-рхъ, 34.

Ф р и г и я, обл., 36.

Ф р и д р и х ъ  Б а р б а р о с а, герм. им-ръ, 381, 399, 470, 479.

Ф р у ж и н ъ вж. Пресианъ.

 

 

X.

X а и н с к и проходъ, 187.

 X а к о н ъ, норвеж. пълк., 76.

X а л к и д а, обл., 105.

 

 

565

 

Х а л м и р и с ъ  (сег. Расимъ), ез., 499.

Х а р а л д ъ  Х а р д р а д ъ, норвеж. принцъ, 66, 72—78, 80.

X а р и б д а, опас. мѣсто, 344, 513.

Х а р о н о в ъ  трапъ, 270.

Х а р и у п о л ь  (сег. Айреболъ), гр., 105106, 188—189, 198, 215.

X а р р анъ, гр., 240.

Х а р с и а н с к а, обл., 62—63.

Х а р с и й с к а  в р а т а  въ Ц-градъ, 34.

Х а с к о в о, гр., 105.

Х а с к ь о й, кварт. въ Ц-градъ, 381.

Х а ф с а, село, 191, 201.

Х е л е с п о н т ъ  (Дарданели), 381, 390.

Х е м ъ, вж. Стара-планина.

Х е н р и х ъ  II, герм. им-ръ, 31.

Х е н р и х ъ  IV, герм. им-ръ, 170, 174.

Х е н р и х ъ, латин. им-ръ, 524—525.

X е р а к л ъ, гръц. полубогъ, 269, 282—283, 323—333.

X е р в е, нач. на наем. виз. войска, 100.

Х е р с о н е с ъ  (тракийски) (сег. Галиполски полуо-въ), 161, 203.

Хе р с о н ъ, гр., 211.

Х е с т ъ  Т о р х а л с о н ъ, исландецъ, 72.

X и р и н и, кр., 204, 206, 208, 502.

Х и р о в а к х и, крп., 117, 201—202, 244, 260, 381.

X и о с ъ, о-въ, 199.

Х о р т а р е я, план. проходъ, 212.

Х р и с о п о л ь  (Скутари), гр., 94, 99.

Х р и з о т р и к л и н ъ, зала въ царигр. дворецъ, 361.

X р а м ъ, гр., 374.

Х о х е н щ а у ф е н и, герм. влад. домъ, 386.

Х у г о, графъ де Вермандуа, 235.

Х ъ р в а т и, народъ, 1, 141; хърватско, 372.

 

 

Ц.

Ц а р е в а – л и в а д а, мѣстн. 102.

Ц а р е в е ц ъ, крп. въ Търново, 440— 441.

Ц а р е д в о р ъ, село. 55.

Ц а р и г р а д ъ, гр., 1, 13—14, 30, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 56, 57—58, 61—64, 70, 72, 7980, 83, 8588, 90, 92, 97, 104, 119—125, 129, 131, 142—147, 156—159, 161, 163164, 168, 170, 175—178, 180, 187—189, 194, 199, 202—203, 208—211, 217, 220221, 229, 233, 235, 238, 243—244, 256, 260, 262, 264, 297, 303, 309, 340, 346, 358, 360, 374, 383—384, 387, 395, 406, 415, 423, 430—433, 447—448, 469, 486, 509, 511—512, 514.

Ц а р с к и – л и в а д и, мѣстн., 102.

Ц и в и с к ъ, гр.-кр., 176.

Ц и к а н и с т р и й, дворцовъ иподромъ, 361.

Ц и к л а д с к и, о-въ, 37.

Ц и м и с х и й, вж. Иванъ.

Ц и н ц и л у к ъ, вж. Василий.

Ц и ц и к и й, виз. пълк., 6.

Ц у р у л ъ  (сег. Чорлу), гр.-крн. 118, 200, 217.

Ц ъ р к в и, село, 276, 279—285, 288, 304.

 

 

Ч.

Ч а х а, селдж. емиръ, 199—200, 202—204, 220, 255—256.

Ч а л ѫ к а в а к ъ, проходъ, 106, 192.

Ч е к м е д ж е н с к о  е з е р о  (Голѣмо и Малко) 117, 201.

Ч е л г у, печенѣж. глав-рь, 188—189.

Ч е р в е н ъ, гр., 77.

Ч е р н а – г о р а, обл., 16.

Ч е р н а  м о г и л а, върхъ, 445.

Ч е р н о  м о р е, 33, 96, 128, 193, 470, 472, 521—522.

 

 

Ш и Щ.

Ш а р ъ  п л а н и н а, 142—143.

Ш а р т ъ р ъ, графство, 238, 241.

Ш в а б и я, обл., 387.

Ш в е ц и я, държ., 73.

Ш к у м б а, рѣка, 173, 245, 514.

Ш у м е н ъ, гр., 497.

Щ и п ъ, гр., 77.

 

 

Ю.

Ю д и т ь, дъщеря на Хенриха IV, 188.

Ю с т и н и а н а  П ъ р в а, 3, 42.

 

 

Я.

Я р о с л а в ъ  М ѫ д р и, рус. велики князъ, 73, 85—86.

Я н и н а, гр., 175.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]