Васил Н. Златарски
История на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско владичество (1018—1187)

 

 

Библиография

 

 

Извори  —   Литература

 

 

1. Извори.

 

С ъ к р а щ е н и я. — БСМ = Български старини изъ Македония. — BT = Bibliotheca Teubneriana. — BZ = Byzantiniche Zeitschrift, — ИзвИДС = Известия на Историческото Дружество въ София. — Migne Patr. gr. et. lat. — Migne Patrologia cursus complectus graeca et latina. — MGH = Monumenta Hermaniae Historica. — ССАк. = Споменик Српске Академиjе. — CSHB = Corpus scriptorum historiae Byzantinae.

 

 

А l b е r t i  А q u i e n s i s  Historia Hierosolimitanae expeditionis. Bongars, Gesta Dei per Francos etc. t. I, Hanoviae 1611, p. 184—381.

 

A l e x i i  C o m n e n i  Chrysobula ad Tlieodulum, mitropolitam Thessalonicensis auno 1095. —  Z a c h a r i a e  v o n  L i n g e n t h a l, Jus graeco-romanum. Pars III (1857), p. 401—402, 405.

 

А n n а е  C o m n e n а е  Alexias, edit. A. Reifferscheidii. vol. I—II. Lipsiae 1884 (BT).

 

A n s b e r t e, Historia de expeditione Friderici imperatoris, edita а quodam Austriense clerico qui eidem inerfuit nomine — вж. А.  C h r o u s t, Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I. Berlin 1929 (MGH, nova series, t. V).

 

B a s i l i i  II  i m p e r a t o r i s  Sigillia ad archiepiscopum Achridensem, въ 1. V. X. B e n e c h e v i č, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catliarinae in Monte Sina asservatur. Petropoli 1911, p. 542 sequ. и 2. Й о р.  И в а н о в ъ, БСМ. София 1931, стр. 550 и сл. За другитѣ по-стари издания вж. тукъ, стр. 2, бел. 1.

 

В a s i l i i, archiepiscopi Trinovitani, epistola ad papam Innocentium III.  M i g n e, Patr. lat., t. 215, col. 228 А—289 C.

 

B e n e d i c t i  a b b a t i s  Gesta regis Henrici II, edit. W. Stubbs въ Rer. Brit. SS. II. London 1867.

 

B e n j a m i n  v o n  T u d e l a, Die Reisebeschreibungen des — von N. Adler II Jerusalem 1903. — T h.  T a f e l, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica. Berolini 1839, p. 437.

 

W i l l e r m i  T у r е n s i s, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum а tempore successorum Mahumeth usque ad annum Domini 1184.  B o n g a r s, Gesta Dei per Francos etc. t. I, p. 629—1046.

 

V i l l е h а r d o u i n  J., La conquête de Constantinople, 1 edit. Natalis de Wailly, 3-ème edit. Paris 1882 et 2. edit. par Em. Bauchet, t. I. Paris 1891.

 

 

538

 

В а с и л и й  Б р к и ћ,

издад. отъ Ил. Руварацъ въ ССАк. X (1891), стр. 45—66.

 

В л а д и с л а в ъ  Г р а м а т и к ъ, Повѣсть за пренасянето мощитѣ на св. Ивана Рилски отъ Търново въ мънастиря му. Е.  K a l u ž n i a c k i, Werke des patriarchen von Bulgarien Euthymius. Wien 1901, S. 405—431.

 

G e o r g i i  A c r o p o l i t a e  Historia. Opera edit. A. Heisenberg (BT). Lipsiae 1903, vol. 1.

 

G e o r g i i  C e d r e n i  Compendium historiarum. CSHB. vol. II, edit. I. Bekkeri. Bonnae 1839.

 

G e o r g i i  C o d i n i  De officialibus. CSHB. edit. I. Bekkeri. Bonnae 1839. — De annorum et imperatorum serie. CSHB. edit. I. Bekkeri. Bonnae 1843.

 

G e o r g i i  H a m a r t o l i  (Monachi) Chronicon, edit. E. de Muralti. Petropoli 1859.

 

— Вж. старобълг. рѫкописъ отъ XIV вѣкъ въ Библиотеката на Рилския мънастирь подъ № 1/26 (79) (Е.  С п р о с т р а н о в ъ, Описъ на рѫкописитѣ въ Рилския манастирь. София 1902, стр. 24—25), лл. 54—73 (вкл.). За него вж. В. Н.  З л а т а р с к и, Георги Скилица и написаното отъ него житие на св. Ивана Рилски. ИзвИДС, кн. XIII (1933), стр. 49 и сл.

 

ССАк. кн. V (1890), стр. 12—13.

 

Д у к љ а н и н а  п о п а  Летопис, уредио Ф. Шишић. Београд—Загреб 1928.

 

E p h r e m i i  Chronicon. CSHB edit. Im. Bekkeri. Bonnae 1840.

 

E u s t a t h i i, mitropolitae Thessalonicensis, De emendanda vita monachica.  M i g n e, Patr. gr. t. 135, col. 729—910.

 

:

1. Е.  К a l u ž n i a c k i, Werke etc. S. 5—26. — Й о р.  И в а н о в ъ, БСМ, 2-о изд., стр. 369—383. —

2. Е. K a l u ž n i a c k i, п. т., стр. 27—58. — Й о р.  И в а н о в ъ, п. т., стр. 421—422. —

3. . Е. K a l u ž n i a c k i, п. т., стр. 59—77. — Й о р.  И в а н о в ъ, п. т., стр. 432—433.

 

E u t h y m i i  Z i g a b e ni   Panoplia dogmatica, contra Bogomilos. — Narratio de Bogomilis seu Panopliae dogmaticae titulus XXIII, edit. I. Car. Lud.  G i е s е l е r, Göttingen 1842. Въ изданието на  М i g n e, Patr. gr. t. 130, col. 1289C—1332D, тая глава е 27. — Славянския преводъ на тая статия вж. М. Г.  П о п р у ж е н к о, Синодикъ царя Бориса. Одесса 1899. Приложеніе III, стр. 13—48.

 

.

1.  Й о р.  И в а н о в ъ, БСМ, 2-о изд., стр. 396—400. —

2. , п. т., стр. 401—404.—

3. , п. т., стр. 405—418.

 

 

539

 

I o a n n i s  S k y l i t z a e  Historia. Вж.  G.  C e d r e n u s  CSHB. vol. II. Bonnae 1839, p. 643—744. — Прибавки къмъ него отъ еп. Михаила Дѣволски вж.  В.  P r o k i ć, Die Zusätze in der Handschrift des lohannes Skylitzes. München 1906.

 

I o a n n i s  Z o n a r a e  Epitome historiarum, edit. L. Dindorfii, vol. IV. Lipsiae 1871 (BT).

 

ССАк. кн. III (1890) стр. 190—193.

 

К а т а л о з и  на охридскитѣ архиепископи и на поачиненитѣ тѣмъ епископии:

1. .  D u  C a n g i i  Familiae augustae byzantinae. Parisiis 1680. t. I, p. 174—175. — H.  G e l z e r. Der Patriarchat von Achrida. Lipsiae 1902, S. 6—7. — Последно критическо издание на  Й о р.  И в а н о в ъ  БСМ, 2-о издан., стр. 565—569. —

2. . BZ, t. I (1892), S. 256—257.

 

M a t t h i e u  d’E d e s s e. Chronique de — (963—1196). Bibliothèque historique arménienne, traduit E. Dulaurier. Paris 1858.

 

M i c h a e l i s  A c o m i n a t i  

 

M i c h a e l i s  A t t a l e i a t a e  Historia. CSHB, edit. Im. Bekkeri. Bonnae 1853.

 

M i c h a e l i s  P s e l l i  Chronographia (976—1077), edit. Const. Sathas. London 1899.

 

N i c e p h o r i  B r y e n n i i  Historia. CSHB, edit. A. Meinike. Bonnae 1836.

 

N i c e t a e  A c o m i n a t i  1. Historia. CSHB, edit. Im. Bekkeri. Bonnae 1835. 2. , edit. C. Sathas, Bibliotheca medii aevi. vol. I. Venetiae 1872, p. 77—81.

 

N i l o s  D о х о p a t r e s, .  G.  P a r t h e y, Hieroclis Synecdomus etc. Berolini 1866, p. 285/6. —  Й о р.  И в а н о в ъ, БСМ. 2-о издан., стр. 563—564.

 

O d o n i s  d e  D i o g i l o  De Ludovici VII itinere.  M i g n e, Patr. lat. t. 185, col. 1206—1246.

 

O t t o n i s  F r i s i n g e n s i s  Gesta Fridrici I imperatoris. MGH, SS. XX, p. 83—493.

 

P o s o n i e n s e  Chronicon. Rerum Hungricarum Arpadiana. Edit. S. L. Endlicher. Sangalli 1849.

 

P i c t u m  s e u  V i n d o b o n e n s e  Chronicon. Historae hungaricae Fontes domestici. recen. M. Florianus. Pars I. SS. vol. Il. Lipsiae 1883, p. 100—245.

 

(Проложно).  Й о р. И в а н о въ, БСМ, стр. 419—420.

 

R o b e r t  d e  C l a r i, Conquête de Constantinople, editée par Philippe Lauer. Paris 1924.

 

Р у с с к а я  л ѣ т о п и с ь  по Ипатскому списку. СПБургъ 1871. —  С в о д н а  я  лѣтопись, составилъ Л. И. Лейбовичъ. СПБургъ 1876.

 

Изд. В. Срезневскаго. Петроградъ 1906.

 

 

540

 

Синодикъ царя Борила, издан. М. В. Потруженко. София 1928.

 

T h e o d o r i  S c u t a r i o t a e  Compendium chronicum, edidit C. Sathas. Bibliotheca medii aevi. vol. VII. Venetiae—Parisiis 1894, p. 1—610.

 

T h e o p h y l a c t i,  B u l g a r i a e  archiepiscopi, 1. Oratio in imperatorem dominum Alexium Comnenum,  M i g n e, Patr. gr. t. 126, col. 287C—306C. — 2.  E p i s t o l a e, ibidem, col. 307A—558 D. Тѣхния преводъ вж.  С и м е о н ъ  митрополитъ, Писмата на Теофилакта Охридски, архиепископъ български, София 1931.

 

C e c a u m e n i  Stratcgicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. Edit. W. Wassiliewsky et V. Jernstedt. Petropoli 1896.

 

Я х ъ я – и б н – С а и д ъ  Антиохійскій. Извлеченія изъ его лѣтописи. Вж. бар.  В. Р.  Р о з е н ъ, Императоръ Василій Болгаробойца. СПБургъ 1883. — Histoire de Jahya-ibn-Săïd d Antioche continuateur de Săïd-ibn-Bitriq, edit. et trad. en Français par I. Kratchkovsky et A. Vasiliev. Вж.  R. G r а f f i n — F. Na u, Patrologia orientalis t. XVIII, fasc. I. Paris 1924, p. 705—833; t. XXIII, fasc. 11. Paris 1932, p. 349—520

 

 

II. Литература

 

А. Трудове съ кирилица

 

С ъ к р а щ е н и я: БИБиб = Българска Историческа Библиотека, — БСБАк = Български Старини, издав. отъ Българската Академия на наукитѣ. — ByzSl = Byzantinoslavica. — ВизВрем = Византійскій Временникъ. — ГСАк = Глас Српске Академиjе. — ГНМ = Годишникъ на Народния Музей. — ГСУ = Годишникъ на Софийския Университетъ. — ЭСФ = Энциклопедія славянской филологіи. — ЖМНПр = Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. — ИзвБАИ = Известия на Бълг. Археологически Институтъ — ИзвИДС = Известия на Историческото Дружество въ София. — ИзвНЕМ — Известия на Народния Етнографически Музей. — ИзвРАИК = Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Кон-полѣ. — Мак. Прег. = Македонски Прегледъ. — СбБАк = Сборникъ на Българската Академия на наукитѣ. — СбНУКн = Сборникъ за народни умотворения и книжнина. — СпБАк = Списание на Българската Академия на наукитѣ. — СПСп = Софийско Периодическо Списание на Книжовното Дружество. — ScmKond = Seminarium Kondakovianum.

 

 

А б о б а – П л и с к а, Матеріалы для болгарскихъ древностей. ИзвРАИК, т. X. София 1905.

 

Б е з о б р а з о в ъ, П., Боэмундъ Тарентскій. ЖМНПр. ч. 266 (1833), стр.97119. отд. от. СПБургъ 1883. — Положеніе крепостныхъ въ Византіи. Приложеніе къ „Исторія Византіи Г. Ф. Герцберга. Москва 1896, стр. 644 и сл.

 

Б ѣ л я е в ъ, Д. Ѳ. Byzantina. Очерки, матеріалы и замѣтки по Византійскимъ древностямъ, кн. I. СПБургъ 1891.

 

Б ѣ л я е в ъ, Н. Т. Рорикъ Ютландскій и Рюрикъ начальной лѣтописи. Sem Kond, т. III (1929), стр. 215270.

 

Б е н е ш е в и ч ъ, В. Н. Три анійскія надписи XI вѣка изъ зпохи византійскаго владычества. Ленинград 1921.

 

Б е с т у ж е в ъ – Р ю м и н ъ К. Русская исторія, т. 1. СПБургъ 1872.

 

 

541

 

Б р у н ъ, Ф. Черноморье. Сборникъ изслѣдованій по исторической географіи Южной Россіи. часть I. Одесса 1879.

 

В а с и л ь е в с к и й, В. Г. Византія и печенѣги. ЖМНПр. ч. 164 (1872). II, стр. 116—165; 243—332. Труды его, т. I (1908), стр. 1—147. — Ѳеофилактъ Болгарскій и его сочиненія. Труды его, п. т., стр 134—149 (Приложеніе къ „Византія и печенѣги”). — Варяго-русская и варяго-англійская дружина въ Константинополѣ XI и XII вѣковъ VII. Дѣйствительная исторія Гаральда и его Веринговъ въ Константинополѣ. ЖМНПр. ч. 177 (1875), II, стр. 394—451. Труды его, т. I, стр. 258 и сл. — Изъ исторіи Византіи въ XII вѣкѣ. Союзъ двухъ имперій. Славянскій Сборникъ, т. II. СПБургъ 1877, стр. 210—290. Труды его, т. IV (1930), стр. 18—105. — Законодательство иконоборцевъ. ЖНМПр. ч. 199 (1878), стр. 258—309; ч. 200 (1878), стр. 95—129. Труды его, т. IV (1930), стр. 139—235. — Рецензия върху книгата на Ѳ. Успенскій, Образованіе втораго болгарскаго царства, Одесса 1879, въ ЖМНПр. ч. 2 4 (1879), II, стр. 144—217; 318—348. — Матеріалы для внутренней исторіи византийскаго государства. ЖМНПр. ч. 210 (1880), стр. 98—170; 335—404. — Совѣты и разсказы византійскаго боярина XI вѣка, п. т., ч. 215 (1881), стр. 242—299; ч. 216 стр. 102—171; 316—357. — Обновленіе болгарскаго патріаршества при царѣ Iоаннѣ Асѣнѣ II въ 1235 году, п. т., ч. 238 (1885), II, стр. 1—56; 206238.

 

В а с и л ь е в ъ, А. А. Византия и крестоносцы СПБургъ 1923.

 

В е н е л и н ъ, Ю. О Соляномъ озерѣ Гальмирисѣ. Чтенія въ Москов. Об-ствѣ Исторіи и древ. россійскихъ, за 1847 г. № 6. Отд. отп. Москва 1847.

 

В о р о н о в ъ, А. Главнѣйшія источники для исторіи Кирилла и Меѳодія. Кіевъ 1877.

 

Г е о р г и е в ъ, Св. Първиятъ кръстоносенъ походъ и българскитѣ земи. БИБиб. год. I (1928), т. 2, стр. 69—115.

 

Г е р ц б е р г ъ. Г. Ф., Исторія Византіи. Переводъ П. Безобразова. Москва 1896

 

Г о л у б и н с к і й, Е. Е., Краткій очеркъ православныхъ церквей, болгарской, сербской и ромынской. Москва 1871.

 

Г о л у б о в с к і й, П., Печенѣги, торки и половци до нашествія татаръ. Кіевъ 1884.

 

Г р и г о р о в и ч ъ, В. И., Очеркъ путешествія по европейской Турціи. 2-ое изданіе. Москва 1877.

 

Г р о т ъ, К. Я., Изъ исторіи Угріи и Славянства въ XII вѣкѣ. Варшава 1889.

 

Д р и н о в ъ, М., С. Исторически прѣгледъ на българската църква. Виена 1869. — Три грамоти дадени отъ императора Василия на българския охридски архиепископъ ок. 1020 год. Съчинения, т. I, стр. 203—219. — Рецензия върху книгата на Ѳ. Успенсмй, Образованіе втораго болгарскаго царства. Съчинения, т. III, стр. 248—280. — Мѣдно (бакърено) гумно, мѣденъ токъ въ словѣнскитѣ и гръчки умотворения. Сборниче М. С. Дриновъ, София 1900, стр. 81—116.

 

З л а т а р с к и, В. Н. Извѣстия за българитѣ въ хрониката на Симеона Метафраста и Логотета. София 1908 (СбНУКн. кн. XXIV). — Кой е билъ български архиепископъ въ Охридъ при покорението на България отъ Василия II. Християнска Мисъль, год. II (1909), кн. VIII, стр. 464—472. — Де се намиралъ гр. Дѣволъ. ИзвИДС, кн. V (1922),

 

 

542

 

стр. 35—56. — Моливдовулъ на Самуила-Алусиана. ИзвБАИ, кн. I (1922), стр. 86—102. — Легендата за откриването мощитѣ на Тивериуполскитѣ мѫченици. I Отчетъ на БАИ. София 1922, стр. 23—37. — Намѣрениятъ въ юго-западна Албания надписъ съ името на българския князъ Бориса-Михаила. Slavia, 11(1923), кн. 1, стр. 61—91. — Словѣнското житие на св. Наума отъ XVl. вѣкъ. СпБАк, кн. XXX (1925), стр. 1—28. — История на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове, т. I. София, ч. 1 (1919), ч. 2 (1927). — Политическото положение на северна България презъ XI. и XII. вѣкове. ИзвИДС, кн. IX (1929), стр. 25—50. — Една датирана приписка на гръцки отъ срѣдата на XI. вѣкъ. ByzSI. I (1929), стр. 22—34. — Моливдовулътъ на веста Симеона, катепанъ на Подунавието. Сборникъ Ф. Шишичъ. Zagreb (1929), стр. 143—148. — Моливдовулътъ на Алусиана. ИзвИДС, кн. X (1930), стр. 49—63. — Търновскиятъ надписъ на Иванъ Асѣня II. БИБиб. год. III (1930), т.3, стр. 56—64. — Устройство Болгаріи и положеніе болгарскаго народа въ первое время после покоренія ихъ Василіемъ II Болгаробойцею. Sem Kond t. IV (19—31), стр. 49—68.—Болгарскій историко-литературний злементъ въ русской лѣтописи. Труды V съѣзда Академическихъ организацій заграницей. ч. I. София 1932, стр. 337—352. — Какъвъ народъ се разбира у Анна Комнина подъ израза . ИзвИДС. кн. XI—XII (1931—1932), стр. 71—83. — Намѣстннци-управители на България презъ царуването на Алексия I Комнинъ. ByzSI. t. IV (1932), 1,стр. 139—152; 1V/2, стр. 371—398. — Багора—Бабагора—Bagulatus. Сборникъ А. Иширковъ, София 1933, стр. 187—190. — Ловечъ какъ срѣдновѣковна крепость. Сборникъ Ловечъ и Ловченско. IV (1932), стр. 11—18. — Потеклото на Петра и Асѣня, водачитѣ на възстанието въ 1185 год. СпБАк. кн. 45 (1933), стр. 8—48. — Ансбертовиятъ жупанъ или сатрапъ на България” не е билъ Добромиръ Хризъ. ГСУ, Истор.-филолог. ф. кн. XXIX, 6 (1933), стр. 1—20. — Георги Скилица и написаното отъ него житие на св. Ивана Рилски. ИзвИДС, кн. XIII (1933), стр.49—80.

 

И г н а т и е в ъ, Ат. Градището при с. Комарево, Карнобадско. ИзвБАИ, т. I (1921—1922), стр. 206—215. — Стари пѫтища въ Карнобадско, п. т., т. IV (1926—1927), стр. 291—295.

 

И в а н о в а, В. Стари църкви и монастири въ българскитѣ земи (IV—XII). ГНМ за 1922—1925. София 1926, стр. 429—558.

 

И в а н о в ъ, Й о р. Сѣверна Македония. София 1906. — Епархиитѣ на Охридската архиепископия. СпБАк, кн. 1 (1911), стр. 93—112. — Св. Иванъ Рилски и неговиятъ монастиръ. София 1917. — Произходътъ на царь Самуиловия родъ. Сборникъ на В. Н. Златарски. София 1925, стр. 55—62. — Български старини изъ Македония. 2-о изд. София 1931.

 

И л о в а й с к і й, Д. И. Исторія Россіи. ч. I. Кіевскій периодъ. Москва 1876.

 

И р е ч е к ъ, К. Исторія болгаръ. Одесса 1878. — Стари пѫтешествия по България отъ 15—18 столѣтие. СПСп., кн. VII (1884), стр. 96—127.— Княжество България II. Пловдивъ 1896. — Историjа срба. т. I. Београд 1922.

 

И с т о р і а  вкратцѣ ω Болгарословенском народѣ. Вж. Йор. И в а н о в ъ, Български старини изъ Македония, 2-о изд. София 1931, стр. 630—642.

 

И ш и р к о в ъ, А. Областното име Загорье или Загора въ миналото и сега. ИзвНЕМ год. V (1925), кн. 1—4, стр. 80—88.

 

K a p c к і й, Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Ленинград 1928.

 

 

543

 

К и п р і а н о в и ч ъ, Жизнь и ученіе богомиловъ. Православное Обозрѣніе за 1875, іюнъ и августъ, препечано у еп. П. Успенскаго, Исторія Аѳона, ч. III. отдѣл. 2. СПБургъ 1882, стр. 861—917.

 

К о н д а к о в ъ, Н. П. Византіискія церкви и памятники Константинополя. Одесса 1886.

 

К ѫ н ч е в ъ, В. Орохидрография на Македония. Пловдивъ 1911.

 

Л а в р о в ъ, П А. Палеографическое обозрѣніе кирилловскаго писма. ЭСФ, вып. 4, 1. Петроградъ 1915.

 

Л а м п р о с ъ, С. П. . 1879.

 

Л а с к а р и с ъ, М. Ватопедската грамота на царь Иванъ Асѣня II (БСБАк, VIII). София 1930.

 

Л а с к и н ъ, Г. Георгій Кодинъ о древностяхъ Константинополя. Кіевъ 1905.

 

М а в р о  О р б и н и, архимандритъ рагузски, Книга исторюграфія початія имене, слави и разширенія народа славянского и ихъ царей и владѣтелей, подъ многими имянами и со многими царствіями, королевствами и провинціями. Собрана изъ многихъ книгъ историческихъ, чрезъ господина Мавроурбина архимандрита рагужскаго. С. Петербургъ 1722.

 

М и л е т и ч ъ Л. и  А г у р а Д., Дакорумънитѣ и тѣхната славянска писменость. СбНУК, кн. IX (1893), стр. 211 и сл.

 

М л а д е н о в ъ, Ст. Потеклото и съставътъ на срѣднобълг. , прѣкоръ на царь Асѣня I. СпБАк, кн. XLV (1933), стр. 49—66.

 

М у т а ф ч и е в ъ, П. Владѣтелитѣ на Просѣкъ. София 1913 (СбБАк. кн. I) — Войнишки земи и войници въ Византия презъ XIII—XIV в. СпБАк, кн. XXVII (1923). стр. 1—113. — Пронията въ Византия и отношенията и къмъ военната служба. ИзвИДС, кн. VI (1924), стр. 1—30 — Сѫдбинитѣ на срѣдновѣковния Дръстъръ. Сбор. Силистра и Добруджа, т. I. София 1927, стр. 101—196. — Българи и румъни. София 1928. — Произходътъ на Асѣневци. Мак. Прег. год. IV (1928), кн. 4, стр 1—42. — Русско-болгарскія отношенія при Святославѣ. Sem. Kond. IV (1931), стр. 77—92.

 

М у ш м о в ъ, Н. Монети и печати на българскитѣ царе. София 1924. — Византийски печати съ значение за българската история. Мак. Прегл. год. V (1929), кн. 2, стр. 90—96.

 

Н е о ф и т ъ  іеромонахъ (Рилски), Бѣлградъ 1836.

 

Н и к о в ъ, П. Приносъ къмъ историческото изворознание на България и къмъ историята на българската църква. СпБА, кн. XX (1921), стр. 1—62.

 

Н о в а к о в и ћ, Ст. Охридска архиепископjа у почетку XI. вѣка. Хрисовуље цара Василка од 1019 и 1020 г. Глас” САк. кн. 76 (46) (1908), стр. 162.

 

П а и с и й  иермонахъ, Iсторïа Славѣноболгарская. Собрана и нареждена в лѣто 1762. Издадена отъ Йор. Ивановъ. София 1914.

 

П а н ч е н к о, Б. Каталогъ моливдовуловъ. ИзвРАИК, т. VIII (1903), стр. 199248.

 

 

544

 

П е р в о л ь ф ъ, I о с. Славяне и ихъ взаимныя отношенія и связи, т. II. Варшава 1888.

 

П е т р о в с к і й, Н. М. Рецензия върху книгата на Н. Л. Туницкій, Св. Климентъ, епископъ словѣнскій. ЖМНПр., новая cepiя, ч. L (1914\ стр. 126—152.

 

П е т р о в ъ,  А. Князь Константинъ Бодинъ. I Сборникъ В. Н. Ламанскаго. С. Петербургъ 1883, стр 239—264.

 

П о п р у ж е н к о, М. Г., Синодикъ царя Бориса. Одесса 1899. — Синодикъ царя Борила. София 1928.

 

Р а д ч е н к о, К., Религіозное и литературное движеніе въ Болгаріи въ эпоху передъ турецкимъ завоеваніемъ. Кіевъ 1898.

 

Р а с о в с к і й, Д. А. Печенѣги, Торки и Берендѣи на Руси и въ Угріи. Sem Kond. т. VI (1933), стр. 1—64.

 

Р о з е н ъ,  б а р о н ъ  В. Р., Императоръ Василій Болгаробойца. С. Петербургъ 1883.

 

С а к ѫ з о в ъ, Ив. Една новелла на Алексия Комнинъ за роби-българи. Сборникъ В. Н. Златарски. София 1925, стр. 367—387.

 

С е л и щ е в, А. М., Завет первой Юстиниании. Мак. Прег., год. IX (1934). кн. 2, стр. 9—16.

 

С и м е о н ъ  м и т р о п о л и т ъ, Писмата на Теофилакта Охридски, архиепископъ български. София 1931.

 

С к а б а л а н о в и ч ъ, Н. Византіиское государство и церковь въ XI вѣкѣ. — С. Петербургъ 1884.

 

С н ѣ г а р о в ъ, Ив., Охридската патриаршия (нейниятъ произходъ, граници и епархии. София 1919. — История на Охридската архиепскопия. т. I. София 1924.

 

С п и р о д о н ъ  и е р о с х и м о н а х ъ, Исторія во кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ сочинися и списася въ лѣто 1792. Стъкми за издание В. Н. Златарски. София 1900.

 

С т а н и м и р о в ъ, Ст. Най-стариятъ храмъ „св. Иванъ Рилски” въ Срѣдецъ (сег. София). „Народенъ Стражъ” за 1931 год., кн. 7 и сл.

 

С ы р к у, П. А. Нѣсколько замѣтокъ о двухъ произведеніяхъ търновскаго патраіарха Евѳимія. I Сборникъ В. Ив. Ламанскаго. С. Петербургъ 1883, стр. 348—401.

 

Т у н и ц к і й, Н. Л., Св. Климентъ, епископъ словѣнски. Сергіевъ Посадъ 1913.

 

У с п е н с к і й, Ѳ. И., Византійскій писатель Никита Акоминатъ изъ Хонъ. С. Петербургъ 1874. — Образованіе втораго болгарскаго царства. Одесса 1879. — Следы писцовыхь книгъ въ Византіи. ЖМНПр. ч. 240 (1885), стр 1—52. — Византійскіе землемѣры. Наблюденія по исторіи сельскаго хозяйства. Труды VI Археолог, съѣзда въ Одессѣ, т. II. (1888), стр. 272—341 — Очерки по исторіи византійской образованости. С. Петербургъ 1891. — О древностяхъ города Тырнова. ИзвРАИК, кн. VII (1901), стр. 1—24. — Надписи староболгарскія. Абоба Плиска. ИзвРАИК, кн. X (1905), стр. 173—242. — Последние Комнины. Начало реакции. Виз. Врем. т. XXV (1927), стр. 1—23.

 

 

545

 

У с п е н с к і й  Ф.  и  Б е н е ш е в и ч ъ, В. Н., Вазелоновские акты. Материалы для истории крестьянского и монастырского землевладения въ Византіи XIIIXIV веков. Ленинград 1927.

 

У с т а – Г е н ч о в ъ, Д. Типове отъ орнаменти по нѣкои срѣдновѣковни църкви въ В.-Търново. СбНУК, кн. 22—23, I (1906—1907), стр. 1—4.

 

Ф е х е р ъ  Г е з а. Влиянието на българската църква въ Маджарско. Сборникъ В. Н. Златарски. София 1925, стр. 485—498.

 

Ф и л о в ъ, Б. Софийската църква св. Георги. София 1933.

 

Ц у х л е в ъ, Д. История на българската църква, т. I. София 1910.

 

Ш к о р п и л ъ, X. и К. Нѣколко бѣлѣжки върху археологическитѣ и историческитѣ изследования въ Тракия. Пловдивъ 1885.

 

Ш к о р п и л ъ, К. В. Нераскопанныя зданія внутри и внѣ Абобскаго окопа. Абоба-Плиска, ИзвРАИК, т. X (1905), стр. 148—152.

 

 

Б. Трудове съ латиница.

 

С ъ к р а щ е н и я: AEMOU = Archäologisch-epigraphische Mitteilungen Oesterreich-Ungarns. — ВСН = Bulletin de Correspondance Hellénique. — BNGJ = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. — BSHAR — Bulletin de le section historique de l'Académie Roumaine — ByzSl = Byzantinoslavica. — BZ — Byzantinische Zeitschrift. — Byz = Byzantion. — ИзвРАИК = Извѣстія Русскаго Археолог. Института въ Кон-полѣ. — MGH — Monumenta Germaniae historica. — SBWA = Sitzungsberichte der Wiener Akademie. — RJA = Rad Jugoslavenske Akademje. — VJSWQ = Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. — ZONF = Zeitschift für Ortsnamenforschung.

 

 

B ă n e s c u N., Les premiers témoignages byzantins sur les Roumains du Bas-Danube. BNGJ, Bd. III (1922), p. 287—310. — Changements politiques dans les Balkans après la conquête de l'empire de Samuel (1018). Nouveaux duchés byzantins: Bulgarie et Paristrion. BSHAR, t. X (1923), p. 49—72.

 

B e n e š е v i č, V. N. Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in Monte Sina asservantur. Petropoli 1911.

 

C h a l a n d o n, F., Essai sur le règne d'Alexis I Comnène. Paris 1900. — Histoire de la domination normende en Italie et en Sicile. t. I. Paris 1907. — Jean II Comnène et Manuel I Comnène. Paris 1912.

 

C h r o u s t, A., Quellen zur Geschischte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I. Beriin 1926 (MGH, nova series, t. V).

 

C s a d a y, E., Die Geschischte der Ungarn. Bd. I, 2-te Aufl. Wien 1900.

 

D e  B o o r, C, Zu Johannes Skylitzes. BZ. Bd. XIII (1904), S. 366 u fl.

 

D e t s c h e w, D. Vardarios. ZONF, VIII (1932), S. 193—205.

 

D i е h l, Ch. De la signification du titre de “proédre” à Byzance. Mélanges Schlumberger. Paris 1924, I, p. 105—117.

 

D ö l g е r, F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. Teil I—II, Leipzig 1924—1927. — Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrhunderts. Leipzig 1927.

 

 

546

 

D v o r n i k, F. Les slaves, Byzance et Rome au IX-e siècle. Paris 1926. — Deux inscriptions greco-bulgares de Philippes. BCH LH (1928), p. 125—147.

 

D u c а n g e, In Alexiadem notae. Anna Comnena, ed. Bon. t. II.

 

F e s s l e r, J. A. Geschichte von Ungarn. Bd. I. Leipzig 1867.

 

G e l z e r, K., Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche. BZ, Bd. I (1892), S. 245—282. — Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunde. Leipzig 1902. — Abriss der byzantinischen Kaisergeschichte. Anhang zur byzantin. Literaturgeschichte von K. Krumbacher. 2-te Aufl. München 1897, S. 911 u fol.

 

G f r ö r e r, H. F., Byzantinische Geschichten. Bd. HI. Graz 1877.

 

H e i s e n b e r g, A., Analecta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften. München 1901.

 

H o p f, C, Geschichte Griechenlands von Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit. Ersch-Gruber's Encyklopedie. Bd. 85. Leipzig 1867.

 

J i r e č e k, Const., Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel. Prag 1877. — Archäologische Fragmenta aus Bulgarien. AEMOU. Bd. X (1888), S. 43—104, 129—204. — Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanländer. Wien 1887 (SBWA, Bd. 136).

 

K a l u ž n i a c k i, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. Wien 1901.

 

K a n i t z, F. Donaubulgarien und der Balkan. 2-te Aufl. Bd. III. Leipzig 1880. — Tirnovo's altbulgarische Baudenkmale, Wien 1876.

 

K r u m b а c h e r, K., Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527—1453). 2-te Aufl. München 1897.

 

L a s c a r i s, M. Sceau de Radomir Aaron. ByzSl. III. 2 (1931), p. 404—412.

 

L a u r e n t, J. Byzance et les Turcs Seldjoucides dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081. Nancy 1913.

 

L a u r e n t, V. Bulletin de sigillographie byzantlne. Byz. vol. V (1929—30). fasc. II, p. 571—654.

 

L e b e a u, Histoire du Bas-empire, edit. parde Saint-Martin. t. XIV. Paris 1834.

 

M o r d t m a n n, А. В.,

 

M o u c h m o v, N. Un sceau en plombe du tsar Kaloyan. ByzSl. t. IV/1 (1932), p. 135—138.

 

M u r a l t, E. Essai de Chronologie byzantine. vol. I—IL S-t Petersburg 1858.

 

 O f f e ï c o f f  (Ат. Шоповъ), La Macédoine au point de vue éthnographique, historique et philologique. Philippopoli 1888.

 

O s t r o g o r s k y, G., Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches in X. Jahrhundert. S.-Ab. aus VJSWG, Bd. XX (1927). Heft 1—2.

 

P a r g o i r e, J., Anaple et Sosthène. ИзвРАИК, т. III (1898), стр. 60 и сл.

 

P a r t h e y, G., Hieroclis Synecoemus etc. Berolini 1866.

 

P e t i t, L., Le Monastere de Notre-Dame de Pitie en Macedoine. ИзвРАИК, т. VI (1900) p. 1—153.

 

 

547

 

P r o k i ć, B., Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes. Codex Vindobonensis hist.-graec. LXXIV. München 1906.

 

R a č k i, F., Borba južnih Slovena za državnu neodvistnost u XI. vieku. RJA. kn. XXV (1873), str. 80-149; kn. XXVII (1874), стр. 77—130.

 

R o t h, K., Studie zu den Briefen des Theophylactos Bulgarus. Ludwigshafen a/Rh. 1900.

 

S a v a  C h i l a n d a r e c, Rukopisy а starotisky Chilandarski. Praha 1896.

 

S a y o n s, Ed., Histoire générale des Hongrois. t. I. Paris.

 

S c h l u m b e r g e r, G. Sigillographie de l'Empire byzantin. Paris 1884. — L'Épopée byzantine à la fin du dixieme siècle. vol. I. Paris 1896.

 

S i š i č, F., Geschichte der Kroaten. Zagreb 1917. — Povijest hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925.

 

S z a l a y, L. Geschichte Ungarns, übersetzt von H. Wögerer. Bd. 1. Pest 1866.

 

T a f e l, Th., De Thessalonicaeiusque agro dissertatio geographica. Berolini 1839.

 

T o m a s c h e k, W. Zur Kunde der Hämus-Halbinsel. II. Handelswege im 12. Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabes Idrîsî. Wien 1887, S.-Ab. (SBWA, Bd. 113, S. 285—373).

 

V a s s i l i e v, А. А., History of the Byzantine Empire, vol. I—II. Madison 1929.

 

W а t t е n b а c h, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 6-te Aufl. Berlin. Bd. 1 (1893), II (1898).

 

Z a c h a r i a e  v o n  L i n g e n t h a l, Jus graeco-romanum. t.III. Berolini 1857. — Geschichte des griechisch-römischen Rechts. 2-te Aufl., Berlin 1875 — Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Kirche. S-t Petersbourg 1864.

 

Z l a t a r s ki, V. N.. Wer war Peter Deljan? Annales Akademiae scientiarum Fennicae. ser. B. t. XXVII. Helsinki 1932. p. 354—363. — Prima Justiniana im titel des bulgarischen Erzbischofs von Achrida. BZ. Bd. 30 (1929), S. 484—489.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]