Васил Н. Златарски
История на Първото българско Царство. I. Епоха на хуно-българското надмощие (679—852)
 

ПРИТУРКИ
 

15. ЧАТАЛАРСКИЯТ ОМОРТАГОВ НАДПИС
(Към стр. 409)
 

За пръв път тоя надпис биде издаден от Ф. Ив. Успенски, който и даде първото четене и разбиране на съдържанието му. [1] Самият надпис е доста повреден в някои места, за възстановяването на който могат да се предложат и други попълвания, несходни с ония на Успенски, както това показа и Бйори. [2] Затова ние ще се спрем тук само върху тия места, които според нас допущат други възможни попълвания. Такива места са следните :

8 р. съдържа: , който Успенски попълва: . Бйори не е съгласен с това четене, защото „Омортаг е живял в мир с гърците”. Той предлага да се попълни с  или с ня-
 

1. Вж. Абоба-Плиска, стр. 545—516; в алб. таб. CXV1II — факсимиле.

2. Bury, Eastern Roman Empire, p. 368—9; ИБИД, IV, стр. 144—5.


577

коя подобна дума. [3] Но нам ни се струва, че понеже в надписа след КЕ ясно личи остатък от буква М, то най-подходно и по смисъл ще бъде попълването  в смисъл „увеличил”, „усилил,” „умножил,” що напълно пояснява  в следния ред.

9 p. :  според Успенски значи , а според Бйори . Ho  тук е неуместно при недопустимостта на гл.  в 8 p.; освен това формата  вместо  или  не се среща нито на един от другите надписи от времето на Омортаг, няма да говорим за нашия надпис, дето навсякъде стои . Затова ние мислим, че при  по-подходно ще бъде, ако тоя ред се попълни с  в смисъл „спроти,” „спрямо,” „откъм,” т. е. че с издигането на новата крепост се увеличавала и мощта, силата на държавата спрямо, спроти гърци и славяни, както това дава да се разбира следният ред.

12 р. : , което Успенски попълва и чете . Според Бйори това попълване е „много съмнително,” а пък според нас вече самите добре запазени букви в края на тоя ред не допущат подобно попълване, а още повече пък глаголна форма, която непременно би имала пред себе си КЕ = . Като виждаме в крайните остатъци от букви (които във факсимилето на Успенски са пропуснати) думата AYLIN, ние заключаваме, че тук е било отбелязано де е бил построен мостът спроти двореца и крепостта, именно „отзад двореца”, т. е. отвъд крепостта в посока от север към юг, от Плиска към новия дворец, и затова ние предлагаме въз основа на това, че следната подир  дума е почвала с METOI, да попълним реда с  или METOПIN = .

14—15 p. :  Успенски предлага да се чете: 
 

3. Bury, ibid., стр. 368, бел. 5; ИБИД, стр. 147, бел. 7.


578

, т. е. „и поставил два медни лъва на една от колоните”. Бйори намира такова разположение за „крайно неартистично” и затова предлага да се чете , което и ние възприемаме като най-подходно и по форма, и по смисъл.

17 p.  според Успенски гласи: . Тук  според нас е непонятно и необяснимо, защото в целия надпис за княза се говори в 3-о лице, а не в 1-во и 3-о, както е в Търновския надпис. [4] Ние мислим, че тук по-скоро е пропусната от каменорезача цяла сричка ТА под влиянието на следната дума, която така също почва с Т—TON, и попълваме МЕ[ТА] в значение „с”, което подхожда на гл. , т. е. „навежда,” а оттука „притиска”  — „с ногата си.”

18—19 p. :  Успенски попълва:  или , но Бйори предлага да се чете: , което според нас е по-правилно и отговаря на  в 22 ред.

19 и 20 p. :

За тия редове Успенски дава:

Това попълване Бйори счита за „крайно съмнително реставриране”, без да предлага друго някое, а се ограничава само с поправките , т. е.  вм. . Обаче ако се вгледаме по-внимателно в остатъците на буквите на камъка, па дори и във факсимилето на Успенски, то лесно ще се убедим, че подобно попълване е недопустимо. И наистина след КЕ (р. 19) се ясно очертават дирите на буква Е и се чете КЕЕОС, т. е. , което напълно потвърждава и попълването в р. 18 . След КЕЕОС се ясно забелязва горният край на буквата А, следователно следнатата дума е почвала с тая буква, която може да бъде или глагол — сказуемо, или друга дума в изречението. Ние обаче съзираме глагола в края на р. 20 — в
 

4. Вж. по-долу, Притурка № 16.


579

ЕПЕ..., което по никой начин не може да се чете , защото в текста би стояло ЕПI, и го попълваме ЕПЕ[ХН, т. е.  в значение „задържа”, „запира”. Поради това края на р. 19 попълваме ANTICTA, или р. 19 и 20 след  четем:  и след това прибавяме  за свръзка със следното изречение.

24 и 25 р. За , които Успенски чете: . Ние приемаме четенето на С. П. Шестаков [5] и И. Микола [6], които независимо един от друг предлагат правилното четене  [7]   [7] .

И тъй целия надпис ние четем така в книжовен правопис :

 

5. Вж. Bury, Хронологический цикл болгар, прев. Н. М. Петровский, Казань, 1912, отдел, отпеч., стр. 9, бел. 1.

6. И. Миккола, Тюрко-болгарское леточисление, в Известия Отд. русск. яз. и словен., т. XVIII (1913), кн. 1, стр. 247, бел. 1. — От същия, Die Chronologie der trkischen Donaubulgaren, S.-A., S. 4, Amm. 1

7. Подобно на  „по славянски” и  „по руски” у Константин Багренородни, напр. в De administr. imperio, ed Bon., p. 75-77.


580

т. е.

„Великият хан Омортаг е княз от бога в земята, дето се е родил. Като остая [да пребъдва] в лагера на Плиска, той построи аул [дворец] на Туча и уголеми силата си спрямо гърци и славяни. И построи изкусно мост на Туча отзад аула [двореца]; а в самата крепост постави четири стълба и между стълбовете два медни лъва. Нека бог удостои княза от бога да притиска с ногата си императора, докато тече Туча и докато тя задържа многото български противници, и като покорява враговете си, в радост и веселие да проживее сто години. А времето, когато той [дворецът или крепостта] биде построен, беше по български сигор елем, а по гръцки 15-и индиктион.” [8]


8. Обяснение на хронологическите данни тук вж. по-горе, стр. 416—417 и Притурка № 1, стр. 474. — [Ново четене, превод и коментар на Чаталарския и Търновския надпис вж. в посочените съчинения на В. Бешевлиев.]
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]