Долни Дунав — Гранична зона на византийския Запад
Към историята на северните и североизточните български земи, края на X—XII в.
 

Василка Тъпкова-Заимова

 

Българска академия на науките

Институт за балканистика

 

Василка Тъпкова-Заимова

 

Долни Дунав — Гранична зона на византийския Запад

Към историята на северните и североизточните български земи, края на X—XII в.

 

София  1976

Издателство на БАН

 


 

Academie bulgare des sciences

Institut d'etudes balkaniques

 

Vasilka Tăpkova-Zaimova

 

Le Bas-Danube — zone frontiere de l'occident byzantin

 Contribution à l'histoire des territoires bulgares du Nord et du Nord-Est, fin Xe—XIIe ss.

 

Sofia 1976

 

Editions de l’academie bulgare des sciences

 

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предварителни бележки . . . . . . . 5

 

I. Ролята и административната организация на т. нар. Отвъддунавска България (ἐκεῖθεν τοῦ Δανουβίου) . . . . . . . 17

 

II. Византийската администрация по Долни Дунав в края на X и XI в. (опит за уточнение) . . . . . . . 34

 

III. Отношенията между византийската власт и отвъддунавските заселници през XI в. . . . . . . . 71

 

IV. Възобновяване на византийската власт след кризата от 1072—1074 г. и политическите събития през XII в. . . . . . . . 97

 

V. Населението в долнодунавските земи през XI—XII в. . . . . . . . 116

 

Заключение . . . . . . . 144

 

Литература . . . . . . . 149

Съкращения . . . . . . . 162

Резюме на руски . . . . . . . 163

Резюме на френски език . . . . . . . 170

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Предварительные заметки . . . . . . . 5

 

Роль и административная организация т. п. Задунайской Болгарии (ἐκεῖθεν τοῦ Δανουβίου) . . . . . . . 17

 

Византийская администрация на Нижнем Дунае в конце X и XI вв. (попытка уточнения) . . . . . . . 34

 

Отношения между византийской властью и задунайскими поселенцами в XI в. . . . . . . . 71

 

Возобновление византийской власти после кризиса 1072—1074 гг. и политические события в XII в. . . . . . . . 97

 

Население нижнедунайских земель в XI—XII вв. . . . . . . . 116

 

Заключение . . . . . . . 144

 

Литература . . . . . . . 149

Сокращения . . . . . . . 162

Резюме на русском языке . . . . . . . 163

Резюме на французском языке . . . . . . . 170

 

186

 

 

TABLE DES MATIERES

 

Notes préliminaires . . . . . . . 5

 

I. Le rôle et l'organisation administrative de la Bulgarie ἐκεῖθεν τοῦ Δανουβίου . . . . . . . 17

 

II. L'administration byzantine au Bas-Danube (fin du Xе—XΙe s.) — Tentative d'une mise au point . . . . . . . 34

 

III. Relations entre le pouvoir byzantin et les émigrés transdanubiens au cours du XIe s. . . . . . . . 71

 

IV. Rétablissement du pouvoir byzantin après la crise de 1072—1074 et les événements politiques pendant le XIIe s. . . . . . . . 97

 

V. La population dans les régions du Bas-Danube aux XIe— XIIe ss. . . . . . . . 116

 

Conclusion . . . . . . . 144

 

Table des références . . . . . . . 149

Abréviations . . . . . . . 162

Résumé en russe . . . . . . . 163

Résumé en français . . . . . . . 170

 


 

ДОЛНИ ДУНАВ — ГРАНИЧНА ЗОНА НА ВИЗАНТИЙСКИЯ ЗАПАД

 

Василка Тъпкова-Заимова

 

Редактор М. Чакърова

Художник Т. Данов

Худ. редакор Д. Донков

Техн. редактор К. Иванова

Коректор А. Христова

 

Изд. индекс 5613

 

Дадена за набор на 22. X. 1975 г.

Подписана за печат на 31. I. 1976 г.

Формат 60/84/16

Тираж 900

ЛГ 11-6

Печ. коли 11,75 Изд. коли 10,96

Цена 1,53 лв.

 

Набрана и отпечатана в Печатницата на Издателството на БАН

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев"

Поръчка 24

 

[Back to Index]