Долни Дунав — Гранична зона на византийския Запад
Към историята на северните и североизточните български земи, края на X—XII в.

Василка Тъпкова-Заимова

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

Ангелов А. История на Византия. II. С., 1973.

 

Ангелов Д. Образуване на българската народност. С., 1972.

 

Артамонов M. И. Записка готского (греческого) топарха. — Вестник ЛГУ, 1970, № 204.

 

Артамонов М. И. Тюрко-болгары и славяне в Западном Причерноморье. — Славяните и средиземноморският свят VI—XI век. С., 1973.

 

Арутюнова В. А. Из истории северо-восточных пограничных областей Византийской империи XI в, — Ист.-фил. журнал, 1 (56), 1972,

 

Бакалов Г. Рецензия на G. Prinzing. Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204—1219. München, 1972. — Etudes Balkaniques, 4, 1973.

 

Бapня Й. Предварительные сведения о каменных памятниках в Бессарабии.— Dacia UNS, V , 1962.

 

Бартикян, Р. М. Относится ли прозвище Παραδούναβις к магистру Василию в памятной записки монаха Феодула (1059). — Известия Армянской Академии Наук ССР, 8 август, 1959.

 

Бартикян Р. М. Критические заметки о завещании Евстафия Воили (1059). — ВВр. XIX. 1961.

 

Божилов И. Културата Дриду и Първото българско царство. — ИПр, XXVI, 1970.

 

Божилов И. и Гюзелев В. Рецензия на I. Barnea, Şt. Ştefănescu. Din historia Dobrogei, III, 1971. ИПр, XXVIII. 1972, 3.

 

Божилов И. Към историята на отвъддунавска България (края на VII — X в.) С., 1970 (ръкопис на дисертация).

 

Божилов И. Към въпроса за византийското господство по Долни Дунав в края на X в. — Studia balcanica, II, 1970.

 

Божилов И. Печатът на Леон Сарацинопул — стратег на Йоанопол и Доростол. — ИПр, XXVI, 1970.

 

Божилов И. Към тълкуването на две известия на И. Скилнца за градовете по Долния Дунав в края на X в. — Известия на нар. музей Варна, IX (XXIV), 1973.

 

Ваклинов Ст. За характера на ранно-българската селищна мрежа в Североизточна България. — Археология, 4, 1972.

 

Васильевский В. Г.: рецензия на Ф. И. Успенский. Образозование Второго Болгарского царства. Одесса, 1879. — ЖМНП, CCIV, 1879.

 

Васильевский В. Г. Византия и печенеги. — Труды, I, СПб, 1908.

 

Васильевский В. Г. Записка греческого топарха. — ЖМНП, CLXXXV, М., 1876.

 

149

 

 

Васильевский В. Г. Записка греческого топарха. — ВВр, III, 1885.

 

Вестберг Е. Die Fragmente des Toparcha Gothicus (Anonymus Tauricus) aus dem 10. Jahrhundert. —Записки императорской Академии наук. V, 2; 1908 (1910).

 

Византийки извори за историју народа Југославије, IV, 1971.

 

Войнов М. За първия допир на Аспаруховите българи и за основаването на българската държава. — ИИБИ, VI, 1956.

 

Войнов М.: рецензия за И. Дуйчев. Въстанието от 1185 г. и неговата хронология. ИИБИ, VI, 1956. — ИПр., XVI, 1962, 4.

 

Герасимов Т. Византийски оловни печати от Плиска. — ИАИ, 14, 1940—1942.

 

Грот, К. Я. Из истории Угрии в славянстве в XII веке. Варшава, 1889.

 

Гръцки извори за българската история. VI, С., 1966; VII, 1968; VIII, 1971.

 

Гюзелев В. Сведения за историята на Варна и Анхиало (Поморие) през XI в. в житието на Кирил Филеот. — ИБИД, XXVIII, 1972.

 

Джингов Г. Принос към културата на Преслав и неговата околност.— Археология, 2, 1966.

 

Дмитриевский А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. I. ч. I. Киев, 1895.

 

Дуйчев Ив. Български думи във византийски стихове от XIV в. Проучвания върху българското средновековие. — СбБАН, XII, 1945, XII, 41.

 

Дуйчев Ив. Проучвания върху българското средновековие,—СбБАН, 41, 1945.

 

Дуйчев Ив. Преписката на папа Инокентия III с българите. Увод, текст и бележки. — ГСУ ифф, кн. XXXVIII, 3, 1942.

 

Дуйчев Ив. Въстанието от 1185 г. и неговата хронология. — ИИБИ, VI. 1956.

 

Дуйчев Ив. Приноси към средновековната българска история. — ИИД, XXIII-XXIV, 1944.

 

Дуйчев Ив. За наименованията на Марцианопол — Девня. ИБИД, XIX, XX, 1944.

 

Жуглев К. Принос към историята на средновековна България въз основа на хрониката на Хенрих дьо Валансиен.— ГСУ ифф, 1949 50.

 

Тъпкова-Заимова В. Нашествия и етнически промени на Балканите. С., 1966.

 

Тъпкова-Заимова В. Византия и населението в крайдунавските земи през XI в. — Векове, 3, 1973.

 

Заимов Й., Заимова В. Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български. С., 1970.

 

Златарски В.Н. История на българската държава през средните векове, I, С., 1927; II. С., 1934.

 

Златарски В.Н. Наместници управители на България през царуването на Алексия I Комнин. — Byzantinoslavica, IV. 1; IV, 2. 1932.

 

Златарски В. Н. Потеклото на Петра и Асеня, водачите на въстанието в 1185 год. — СпБАН, 45, 1933.

 

Златарски В.Н. Една датирана приписка на гръцки от средата на XI в. — Byzantinoslavica, V, 1929.

 

Златарски В. Н. Устройство Болгарии и положение болгарского народа в первое время после покорения их Василием II Болгароубийцею. — SK, IV, 1931.

 

150

 

 

Златарски В. H. Политическото положение на Северна България през XI и XII векове. — ИИД, IX, 1929.

 

Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, T. II, изд. III,

 

История на България. I. С., 1954.

 

История на България. I2. С., 1965.

 

История Византии. II. М., 1967 (гл. 11, 12, 13).

 

Каждан А. П. Из истории византийско-венгерских связей во второй половине XI в., — АА, X. 1—3, 1962.

 

А. П. Каждан. Ексцерпты Скилицы. — ИИИ, т. 14—15, 1964.

 

Каждан А. П., Еще раз о Киннамом и Никите Хониате — Byzantinoslavica, XXIV, 1963.

 

Каждан А. П. Иоанн Мавропод, печенеги и русские в середине XI в. — ЗРВИ, VIII, Београд, 1963.

 

Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса Византии XI —XII вв. М., 1974.

 

Георгиева-Казанджиева С. К вопросу о материальной культуре славян и праболгар на Нижнем Дунае. — Советская археология, № 2, 1961.

 

Калич J. Подаци Алберта Ахенского о угарско-византијским односима крајем XI в. — 36. филозовског факултета, I, 1968.

 

Комша М. Новые сведения о расселении славян на территории РНР. — Romanoslavica, IX, Bucureşti, 1963.

 

Королюк В. Д. Славяне, влахи, римляне и римские пастухи венгерского-Анонима. — В: Юго-Восточная Европа в Средние века, 1972.

 

Кузев А. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав,— Известия на Народния музей — Варна, II (XVII), 1966; III (XVIII), 1967; IV (XIX), 1968; V (XX), 1969; VI (XXI), 1969.

 

Кунин А. О записке безыменного Таврического (Anonymus Tauricus). Отчет присуждений 25. IX. 1871; 2, 1908 (1910).

 

Курц Е. Еще два неизданных произведения Константина Манассия. — ВВр. XII, 1906.

 

Лаврентьевская летопись. Полное собрание русских летописей, T. I, изд. II, Л., 1926.

 

Латински извори за българската история. III. С., 1966.

 

Левченко М. В. Ценный источник по вопросу русско-византийских отношений в X в. — ВВр, IV, 1951. .

 

Литаврин Г. Г., Каждан А. П., Удальцова З. В. Отношения Древней Руси и Византии в XI первой половине XIII в. — The Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies, 1967.

 

Литаврин Г. Г. Война Руси против Византии в 1043 г. Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972.

 

Литаврин Г. Г. Византия и Русь. — Вопросы истории, 2, 1972.

 

Литаврин Г. Г. Советы и Рассказы Кекавмена. М., 1972.

 

Литаврин Г. Г. Три письма Пселла Катакалону Кекавмену. RESEE, VII, 1969.

 

Литаврин Г. Г. Особенности византийского и болгарского феодализма в конце X11—XIV вв. (к проблеме типологии феодализма). — В: Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма. Кишинев, 1973.

 

Литаврин Г. Г. Темпове и специфика на социално-икономическото развитие на средновековна България и Византия (от края на VII до края на XII в.). — ИПр, XXVI, 1970, 6.

 

151

 

 

Литаврин Г. Г. Влахи в византийских источников X—XIII вв. — В: Юго-Восточная Европа в Средние века, К. 1972.

 

Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960.

 

Лишев С. Някои данни за феодалните отношения в България през X в. — ИИБИ. VI. 1956.

 

Лишев, С. Българският средновековен град. С., 1970.

 

Любарский Я. Н. Анна Комнина, Алексиада. Вступительная статья, перевод и комментарии . . . М., 1965.

 

Mаслев Ст. Византийски оловни печати от Плиска и Преслав. — ИАИ 20, 1955.

 

Милюков П. Время и местодействия Записки топарха. — Труды 8-го археологического съезда в Москве. III, 1897.

 

Mладенов Ст. Румънско-българските културни отношения в миналото и румънските учени. — В: Силистра и Добруджа. С., 1927.

 

Младенов Ст. Печенези и узи-кумани в българската история. — БИБ, IV. 1931. I.

 

Mосков М. Към въпроса за печенежко-куманския суперстрат в български език. — ИИБЕ, 8. 1962.

 

Мутафчиев П. Произход на Асеновцн. — МП, IV, 1928, 4.

 

Мутафчиев П. Русско-болгарские отношения при Святославе. — SК, IV. 1931.

 

Mутафчиев П. Към въпроса за българо-румънските отношения в средните векове. — ГСУ ифф, кн. XXVIII, 5, 1932.

 

Мутафчиев П. Добруджа в миналото. — В: Силистра и Добруджа. С., 1947.

 

Мутафчиев П. Съдбините на средновековния Дръстър. — В: Силистра и Добруджа. С., 1947.

 

Мутафчиев П. Българи и румъни. С., 1928.

 

Мутафчиев П. Етнографски промени по Долни Дунав през XI в. — В: Силистра и Добруджа. С., 1947.

 

Мутафчиев П. Маджарите и българо-византийските отношения през третата четвърт на X в. — ГСУифф, XXXI, 8, 1935.

 

Мутафчиев П. История на българския народ. II. С., 1944.

 

Mушмов H. Новооткрити средновековни печати от България. ИБАИ, V. 1929.

 

Hиков П. Съдбата на северозападните български земи през Средните векове — БИБ, 3, 1930, т. I.

 

Осипова К. А. Византиноведение на XIII Международном конгрессе исторических наук. — ВВр, XXXIII. 1972.

 

Острогорски. Г. Историја Византије. Београд, 1956.

 

Панченко В. Каталог моливдовулов. ИРАИК, VIII, 1903.

 

Пархоменко В. Русь и печенеги. — Slavia, 8, 1929/30.

 

Пашуто В. Т. Внешняя политика древней Руси. М., 1968.

 

Петров П. Изворите за въстанието на Георги Войтех. — Векове, 5, 1972.

 

Петров П. Восстание Петра и Бояна и борьба комитопулов с Византией. — Byzantinobulgarica, I, 1962.

 

Петров П. Принос към историята на средновековна България въз основа на хрониката на Хенрих дьо Валансиен от К. Жуглев, ГСУИФФ. 26 (1950). ИПр, 1952. кн. 4—5.

 

Полевой Л. Л Формулирование основных гипотез произхождения Дунайских земель (феодальная и буржуазная историография XVII — первой половины XX в.). — В: Юго-Восточная Европа в Средние века. Кишинев, 1972.

 

152

 

 

Примов Б. Международно значение на Втората българска държава в периода на нейното създаване и утвърждавано. ИПр, XXII 1, 1966.

 

Примов Б. Създаването на Втората българска държава и участието на власите. В: Българо-румънски връзки и отношения през вековете. T. I (XII—XIX в.), С., 1965.

 

Радојчић Б. Прилог проучванју вазалних односа Србије прека Византији педесетих и шездесетих года XII века. Зборник Радова виз. института, VIII, 2, 1964.

 

Радојчић H. Како су назвале Србе и Хрвати византийки историци XI и XII в. Јован Скилица, Никифор Вриеније и јован Зонара. — Гласник Скопског научног Друшства, 2, 1926.

 

Радојчић Н. Вести Ане Комнине о србима. — Гласник скопског научног друшства, 3, 1928.

 

Рафаилович Н. А. Молдавия и пути расселения славян в Юго-восточная Европа в средние века. Кишинев, 1972.

 

Рикман З. А. Некоторые традиции Черняховской культуры в памятниках VI—X вв. в низовых Днестра и Дуная. — В: Исследования по истории славян и балканских народов, М., 1972.

 

Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке. СПб, 1884.

 

Станчев Ст. Материали от дворцовия център в Плиска. — ИАИ, XXIII, 1960.

 

Талис А. Русско-корсунские отношения в IX —X вв. — ВВр, XIV 1958.

 

Тивчев П. За войната между Византия и България през 967 г. — ИПр XXV, 4. 1969.

 

Тотев Т. Неизвестен стратег на Йоанопол и Доростол. — Археология, X, 4, 1968.

 

Удальцова, З. В. Византийское византиноведение за 50 лет. M., 1969.

 

Успенский Ф. Образование Второго болгарского царства. Одесса, 1879.

 

Xинку И. Г. К вопросу о расселении тиверцев и уличен в Поднестровие. — В: Юго-Восточная Европа в Средние века. Кишинев, 1972

 

Xынку И. Г., H. А. Рафаилович. Славяне и тюрко-болгары в VI—X вв. на территории Молдавии по археологическим данным. — В: Славяните и средиземноморският свят. VI — XI век. С., 1973.

 

Цанкова-Петкова Г. Петър Делян през погледа на неговите съвременници. — ИПр, XXII, 4, 1966.

 

Цанкова-Петкова Г. Българо-гръцки и българо-латински отношения при Калоян и Борил. — ИИИ, 24, 1970.

 

Цанкова-Петкова Г. О территории болгарского государства в VII—IX вв. — ВВр, XVII, 1960.

 

Шaнгин М. А., А. Ф. Вишнякова. Из комментария к „Записке греческого топарха" Из истории средневековой Европы. М., 1957.

 

Шангин М. А. , А. Ф. Вишнякова. Из комментария к „Записке греческого топарха". — ВВр, XIV, 1958.

 

Штефанеску Шт. Румыно-болгарские связи в IX—XIV вв. и становление румынской государственности. — Roμanoslavica, IX, Bucureşti, 1963.

 

153

 

 

Шушарин В. П. Русско-венгерские отношения в IX в. Международные связи России до XVII в. М., 1961.

 

 

Andronic A. Români, Bulgari, Ruşi şi Bizantini la Dunarea de Jos la sfîrşitul secolului al X-lea. — Memoria antiquitates, 1, 1969.

 

Ahrwеiler H. Recherches sur l'administration de l'empire byzantin aux IXe—XIe siècles. Athènes—Paris, 1960.

 

Ahrwеiler H. Byzance et la mer. Paris, 1966 (Bibliothèque byzantine).

 

Ahrwеiler H. Les relations entre les Byzantins et les Russes au IXe s. Association internationale des Etudes byzantines. — Bulletin d'information et de coordination, Athènes—Paris, 1971.

 

Bănescu N. Les premiers témoignages byzantins sur les Roumains du Bas-Danube. — Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, III, 1922.

 

Bănescu N. Changements politiques dans les Balkans après la conquête de l'empire bulgare de Samuel. — Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine, X, 1923.

 

Bănescu N. La Roma nuova alle foci del Danubio. — Publicazioni dell'istituto per l'Europa orientale, Roma, 1923.

 

Bănescu N. Un duc byzantin du XIe siècle: Katakalon Kékauménos, — Bulletin de la section historique, de l'Académie Roumaine. XI, 1924.

 

Bănescu N. Ein neuer κατεπάνω Βουλγαρίας. — BZ, 25, 1924.

 

Bănescu N. The historical survey of rumanian people. Bucarest, 1926.

 

Bănescu N. La domination byzantine sur les régions du Bas-Danube. — Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine, XII, 1927.

 

Bănescu N. Sceau byzantin inédit, trouvé à Silistrie. Académie Romaine. — Bulletin de la section historique, XIII, 1927.

 

Bănescu N. La Romanité de la Dobroudja à travers les siècles. Bucarest, 1928.

 

Bănescu N. Ein ethnographisches Problem am Unterlauf der Donau aus dem XI. Jahrhundert. — Byzantion, VI, 1931.

 

Bănescu N. Sceaux byzantins trouvés à Silistrie. — Byzantion, VII, 1932.

 

Bănescu N. Bizanţul şi romanitatea de la Dunărea de Jos (Byzance et la romanité du Bas-Danube). Discursuri de recepţie, Academia Romîna, LXXII, Bucureşti, 1938.

 

Bănescu N. Les divagations d'un helléniste de la „nouvelle école". — Revue historique du Sud-Est européen, XV, 1938.

 

Bănescu N. Precizări istorice cu privire la ducatele bizantine Paristrion (Paradounavon) şi Bulgaria. — Anal. Academiei Romîne, Sect. ist., s. III, t. XXVI, 1943.

 

Bănescu. N. Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie. Bucarest, 1946.

 

Bănescu N. Vechiul stat bulgar şi ţările române. Academia Română. — Memoriile secţiei istorice, seria III, XXIX, 1947.

 

Bănescu N. L'ancien Etat bulgare et les pays roumains. Bucarest, 1947. Institut roumain d'Etudes byzantines. Bucarest, 1947.

 

Bănescu N. Les frontières de l'ancien Etat bulgare. Mémorial Louis Petit. Mélanges d'histoire et d'archéologie byzantines. Institut français d'Etudes byzantines. Bucarest, 1948.

 

Bănescu N. Un problème d'histoire médiévale. Création et caractère du second Empire bulgare. Bucarest, 1946.

 

154

 

 

Bănescu N. A propos de Basile Apocapès, duc de Paradounavon (Paristrion). La notice du moine Théodule (1059). — RESEE, I, 1963. 1—2.

 

Вănеsсu N.—P. Papahagi. Plombs byzantins découverts à Silistrie. — Byzantion, X, 1935.

 

Вarnеa. I. Sigilii de plumb bizantine din regiunea Dunării de Jos. — SCIV 17. 1966.

 

Вarnеa I. Sigilii bizantine de Noviodunum. — SCN, 4, 1968.

 

Вarnеa I. Relaţii dintre aşezarea de la Bisericuţa şi Bizanţ in secole X—XII. — SCIV, IV, 1953.

 

Вarnеa I. Byzance, Kiev et l'Orient sur le Bas-Danube du Xe au XIIe siècle (présenté au Xe Congrès des sciences historiques, Rome, 1955), éd. de la République Populaire de Roumanie. Bucarest, 1955.

 

Вarnеa, I. Sceaux de deux gouverneurs inconnus du thème de Paristrion. — Dacia, N. S., VIII, 1964.

 

Вarnеa I. Noi sigilii bizantine de la Dunărea de Jos. — SCIV, 17, 2, 1966.

 

Вarnеa I. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. Βυζαντινά, III, 1971.

 

Barnea I., Şt. Ştеfănеsсu. — Din istoria Dobrogei, III, 1971.

 

Beševliev V. Die protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1958 (2-o издание).

 

Beševliev V. Zur Geographie Nord-Ost-Bulgariens in der Spätantike und Mittelalter. — Linguistique balkanique, IV, S., 1962.

 

Вibiсou H. Une page d'histoire diplomatique de Byzance au XIe s., Michel VII Doukas, Robert Guiscard et la pension des dignitaires. — Byzantion, 29/30, 1959—1960.

 

Bogdan H. Un aspect des relations byzantino-hongroises à l'époque des Comnènes: les tentatives d'union personnelle entre Byzance et la Hongrie, Mélanges offerts à Aurélien Sauvageot, 1972.

 

Вožilov I. L'inscription du joupan Dimitre de l'an 943 (théories et faits). — Etudes historiques, VI, S., 1973.

 

Božilov I. One of Ornurtag's memorial Inscription. — Bulgarian historical Review, I. 1972.

 

Bolşacov-Guimpu A. A. La localisation de la cité byzantine de Demnitzikos. — RESEE. V. 1967, 3—4.

 

Bratianu G. I. Une expérience d'économie dirigée. Le monopole dublé à Byzance au XIe s. — Byzantion, IX, 1934.

 

Bratianu G. I. Vlaques et Bulgares. Recherches sur Vicina et Cetatea Albă. Bucarest. 1935.

 

Bratianu G. Le problème de la continuité daco-roumaine. — Bibl. hist. du Sud-Est Europeén, 2, Bucarest. 1944,

 

Bratianu G. Tradiţia istorică despre Intemeiera statelor româneşti. Bucureşti. 1945.

 

Bratianu G. Vicina. — Bulletin de la section historique de l'Académie roumaine, X. 1930.

 

Bratianu G. Recherches sur Vicina et Cetatea Albă. Bucarest, 1935.

 

Browning A. A new source on byzantine-hungarian relation in the twelfth century. The inaugural lecture of Michael Ἀγχιάλου ὡς ὕπατος τῶν φιλοσοφῶν — Balkan Studies, 2, 1961.

 

Cankova-Petkova G. La survivance des Besses au Moyen Age. — Linguistique balkanique, VII, 1963.

 

Chalandon A. Essai sur le règne d'Alexis Comnène. Paris, 1900.

 

Chaloupesky M. V. Dve studie к dějnám podkarpatska. Bratislava, 1925.

 

155

 

 

Сiggaar К. N. L'émigration anglaise à Byzance après 1066. — REB, t. 32. 1974.

 

Сihodaru C. Observaţii critice asupra însemnărilor „Toparliului" bizantin. — Studii şi cercetări ştiinţifice, seria istorie, XII, 2, Iaşi, 1961.

 

Сîmpina В. L'influence byzantine sur le Bas-Danube à la lumière des recherches récentes effectuées en Roumanie. — Revue roumaine d'histoire, I, 1962.

 

Сîmpina B. Le problème de l'apparition des Etats féodaux roumains. (Rapport présenté au Xe Congrès des sciences historiques à Rome. 1955). Bucarest, 1955.

 

Сiobanu R. Puncte de vedere asupra formaţiilor politice din Dobrogea in sec. XI. Pontica, 1971, II,

 

Condurachi E. Les trésors monétaires de la région carpato-danubienne et leur importance pour l'histoire des Roumains. Balcania, VII, I, 1944.

 

Condurachi Е., I. Вarnеa, P. Diaconu. Nouvelles recherches sur le limes byzantin du Bas-Danube aux Xe—XIe ss. — The Proceedings of the XIIIth Congres of Byzantine Studies. Oxford, 1966.

 

Comşa M. Die bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während des IX. und X. Jh im Lichte der archäologischen Forschungen. Dacia, N. S., IV 1960.

 

Соmşa M. La civilisation balkano-danubienne (IXe — XIIIe s.) sur le territoire de la R. P. Roumaine. — Dacia, VII, N. S., 1963.

 

Daicoviciu C. La Transylvanie dans l'Antiquité. Bucureşti, 1945 (2 издание).

 

Daicoviciu С. Observaţii privind romanizarea şi continuitatea. — Tribuna (Cluj). 12. XII. 1970.

 

Daicoviciu C. Romanitatea scitică de la Dunărea de Jos. — Acta Musei Napocensis, VIII, 1971.

 

Daicoviciu C., E. Pеtroviсi, Gh. Ştefan. La formation du peuple roumain. Bibliotheca historica Romaniae, I, Bucarest, 1964.

 

Darkò E. Die Obersiedlung der Wlachen von Süden nach Norden der Donau. Сборник в памет на П. Ников. С., 1940.

 

Diaconu Р. Zur Frage der Datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und der Lokalisierung der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse. Dacia, N. S., VI. 1962.

 

Diaconu P. Autour de la localisation de la Petite Preslav. — RESEE, III, 1965, 1—2.

 

Diaconu P. Despre Pecenegii de la Dunărea de Jos în secolul al X-lea. — Studii, Revista de istorie, 5. t. 18. 1965.

 

Diaconu P. Parures du XIIe siècle découvertes à Păcuiul-lui-Soare. — Dacia. N. S., IX. 1965.

 

Diaconu P. Quelques problèmes relatifs à la forteresse byzantine de Pàcuiul-lui-Soare à la lumière des dernières fouilles archéologiques. — Dacia, N. S, X. 1966.

 

Diaconu P. Despre Pecenegi la Dunărea de Jos in prima jurnatate a secolului al XI-lea. — SCIV, 3, t. 18, 1967.

 

Diaconu P. Les Petchenègues du Bas-Danube —Dacia, N. S., XI, 1967.

 

Diaconu P. Cîteva consideraţii pe marginea unui sigilui descoperit la Preslav (R. P. Bulgaria). — SCN, V. 1971.

 

156

 

 

Diaconu P. Rolul cetăţii din insula Păcuiul-lui-Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la sfîrşitul secolului al X-lea. — Pontica, II, 1969.

 

Diaconu P. Une information de Scylitzes Cédrénus à la lumière de l'archéologie. — RESEE, VII, 1969, I.

 

Diaconu P.: рецензия на T. Тотев, Неизвестен стратег. RESEE, VII, 1969, 3.

 

Diaconu P. Les Petchenègues au Bas-Danube. Bucarest, 1970.

 

Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des ostrômischen Reiches, B-M, 1932.

 

Dujčev I. La date de la révolte des Assénides. — Byzantinoslavica, 13, 1953.

 

Dujčev I. Les Normands à Byzance et dans la Péninsule des Balkans. — In: Varangian Problems. Scandinoslavica, Supplementum 1, Copenhagen, 1970.

 

Duyé N. Un haut fonctionnaire byzantin du XIe s. : Basile Malésés. — REB, 30, 1972.

 

Ferenţ I. Cumanii şi episcopia lor. Blaj, 1931.

 

Florescu R., R. Ciobanu. Problema stăpinirii bizantine în Nordul Dobrogei in sec. IX—XI. — Pontica, 1972, 5.

 

Frances E. Les relations byzantines au XIIe s. et la domination de la Galicie au Bas-Danube. — Byzantinoslavica, XX, 1, 1959.

 

Ganshof F. L. Robert le Frison et Alexis Comnène. — Byzantion, XXXI, 1963.

 

Gautier P. Le discours de Théophylacte de Bulgarie à l'autocrator Alexis Ier Comnène. REB, 20, 1962.

 

Gautier P. L'obituaire du Typicon du Pantocrator. — REB, XXVII, 1969.

 

Guillard R. Byzance et les Balkans sous le règne d'Isaac II Ange (1185—1195). — In: XII Congrès international d'Etudes byzantines, II, Beograd, 1964.

 

Giurescu С. C. Despre Vlahia Asăneştilor. — Lucrărire Institutului de geografie al Universităţii din Cluj, IV, 1928—1929.

 

Giurescu C. C. ber die Vlachia der Asanen. — Lucrătile Inst. Georg., Cluj, 4. 1928-1929.

 

Giusеlеv V. Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts. — Byzantinobulgarica, II, 1966.

 

Giusеlеv V. Bulgarien und die Balkanhalbinsel in den geographischen Vorstellungen des angelsächsischen Königs Alfred der Grosse (871 901). — Byzantinobulgarica, IV, 1973.

 

Grесu A. Bulgaria in Nordul Dunării in veacurile IX—X. — SCIM, I, 1950.

 

Gyóni M. A paristrioni „államalakulatok" etnikai jellege. — AECO, Budapest, 1941.

 

Gyóni M. Zur Frage der rumänischen Staatsbildungen im XI. Jahrhundert. — AECO, IX-X, 1943-1944

 

Gyóni M. Scylitzes et les Vlaques. — Revue d'histoire comparée, XXVe année, VI, 2, 1947.

 

Gyóni M. Les Vlaques du Mont Athos au début du XIIe siècle. — Etudes slaves et roumaines, I, 1948.

 

Gyóni M. Le nom de βλάχοι dans l'Alexiade d'Anne Comnène. — BZ, 1951.

 

157

 

 

Gyóni M. La transhumance des Vlaques balkaniques au Moyen Age. — Byzantinoslavica, XII, 1951.

 

Gyóni M. La première mention historique des Vlaques des Monts Balkans. — AA, I. 1952.

 

Gyóni M. Les sources de l'histoire des Roumains. — AA, II, 1—2, 1953.

 

Györffy Gy. Formation d'Etats au IXe siècle suivant „Gesta Hungarorum" du Notaire Anonyme. — Nouvelles Etudes historiques. I, Budapest, 1965.

 

Holweg A. Zur Frage der Pronoia in Byzanz. — BZ, 60, 1967.

 

Honigmann E. Studies in Slavonie Church History. — Byzantion, XXII, 1944—1945.

 

Hоredt K. Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenburgens. Bukarest, 1958.

 

Jireček К. Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der Balkanländer. — SBWA, Bd. 136, 1897.

 

Jorga N. Cele dintîni cristalizări de stat ale Românilor. — Revista istorică, V, 1919.

 

Jorga N. La première cristallisation d'Etat Roumain. Académie Romaine. — Bull. de la section historique, I, 1920.

 

Jorga N. Formes byzantines et réalités balkaniques. Leçons faites à la Sorbonně Bucarest—Paris, 1922.

 

Jorga N. Le Danube d'Empire. Mélanges G. Schlumberger. Paris, 1924, I (= Etudes byzantines, Bucarest, 1940, II).

 

Jorga N. (de eodem). L'homme et l'oeuvre, Académie de la République socialiste de Roumanie. Monographie IX. Bucarest, 1971/2.

 

Istoria Romîniei. I—II, ed. Acad. R. P. Romîniei.

 

Kniezsa I.A. Magyar nyelv szlav jövevenyzavai, 1/1—2, Budapest, 1955.

 

Laurent V. Bulletin de sigillographie byzantine. — Byzantion V (1929 30).

 

Laurent V. Argyros Karatzas, protocuropalat şi duc de Philippopolis. — Revista istorică, XXIX, 1934.

 

Laurent V. Documents de sigillographie. La collection Orghidan. Paris, 1952.

 

Lemerle P. Prolégomènes à une édition critique et commentée des „Conseils et Récits" de Kékauménos. Bruxelles, 1960.

 

Lozovan E. Byzance et la Românite scythique. — Revue des Etudes Roumaines, V—VI, 1960.

 

Macarthney C. A. The Magyars in the ninth Century. London, 1968 (2 издание).

 

Magоs A. Au sujet de la localisation de la forteresse médiévale Διαβαινᾶ — . — Recherches de Géographie historique (Studia Balkanica, I).

 

Mitilelu I., I. Вarnea. Sigilii de plumb bizantine din regiunea Dunării de Jos. — SCIV, 17, 1966.

 

Moravcsik Gy. — Byzantinoturcica, I—II, Berlin, 1958 (2 издание).

 

Moravcsik Gy. Les relations entre la Hongrie et Byzance à l'époque des croisades. — Studia byzantina, Budapest, 1967.

 

Moravcsik Gy. Sagen und Legenden uber Kaiser Basileos I. — Studia byzantina, Budapest, 1967.

 

Moravcsik. Gy. Der ungarische Anonymus über die Bulgaren und Griechen. — RESEE, VII, 1969, 1.

 

Moravcsik Gy. Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz. — Studia byzantina, Budapest, 1967.

 

158

 

 

Mutafčiev P. Zu den Bulgaren und Paristrion. — BZ, 26. 1926; VII. 1969. 3—4.

 

Mutafčiev P. Bulgares et Roumains dans l'histoire des pays danubiens. S., 1928.

 

Murnu G. Les Roumains de la Bulgarie médiévale. — Balcanica, I, Bucarest, 1938.

 

Năsturel P. Peut-on localiser la Petite Preslav à Păcuiul-lui-Soare. — RESEE, III, 1965, 1—2.

 

Năsturel P. Рецензия на A. Ahrweiler. Byzance et la mer. — RESEE, IV, 1966, 2—4.

 

Năsturel P. S. Valaques, Coumans et Byzantins sous le règne de Manuel Comnène. — Βυζαντινά. I, 1969.

 

Neşculescu С. Ipoteza formaţiunilor politice romăne la Dunăre in sec. XI. — Revista Istorică Romănă, VII, 1937.

 

Magistri quondam Bele regis Hungariae notarius, Gesta Hungarorum, ed. L. Juhász. Budapestini, 1937.

 

Nystazopoulou M. L'Anonyme de Hase, improprement appelé Тоparque de Gothie. — BCH, 87, 1962.

 

Oikonomides N. Recherches sur l'histoire du Bas-Danube aux Xe— XIe s.: la Mésopothamie de l'Occident. — RESEE, III, 1965, 1—2.

 

Oikonomides N. Les listes de présence byzantine des IXe et Xe siècles. Paris, 1973.

 

Oikonomides N. L'organisation de la frontière orientale de Byzance, Xe—XIe siècles et le Tacticon de l'Escurial (XIVe Congrès international des Etudes byzantines, Rapports II). Bucarest, 1971.

 

Оrgels P. Kékauménos et la guerre Petchenègue. — Byzantion, XIII, 1938.

 

Ostrogorsky G. Pour l'histoire de la féodalité byzantine. Paris, 1958.

 

Panaitescu P. Les relations bulgaro-roumaines du Moyen Age. — Revista aromaneasca, I, 1929.

 

Părvan V. Incepturile vieţii romane la Dunăre. Bucarest, 1923.

 

Polemis D. The Doukai: A Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1968.

 

Prinzing G. Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204—1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzùges. München, 1972.

 

Prinzing G., рецензия на P. Diaconu. Les Petchenègues au Bas-Danube, Bucarest. 1970. — BZ, 66, 1973.

 

Radojčić Dj. Sp. O vizantijskoj temi Srbiji iz XI veka. — Глас CA. 268. 1966.

 

Ratkoš P. К otázke hranice Velkej Moravy a Bulgarska. — HC, 1955.

 

Runсiman St. The first Crusades Journey accross the Balkan. — Byzantion, XIX, 1949.

 

Rusu M. Notes sur les relations culturelles entre les Slaves et la population romane de Transylvanie (VI —Xe s.). — В: Славяните и средиземноморският свят. С., 1973.

 

Sacerdoteanu A. Mouvements politiques et sociaux de la Péninsule Balkanique du XIe s. — Balcania, 2—3, 1939—1940.

 

Lavie de Saint Cyrille le Philéote, moine byzantin. Introduction, texte critique. traduction et notes par E. Sargоlоgоs. Subsidia hagiographie, No. 39, Bruxelles, 1964.

 

Sathas К. Μεσαιωνίκη βιβλιοθήκη. I. Venetia, 1879.

 

159

 

 

Safařik К. Slavische Altertümer. II. Leipzig, 1844.

 

Sevčenko I. A Byzantine inscription from Silistra reinterpreted. — RESEE, VII, 1969, 4.

 

Sevčenko I. The date and the author of the so-called Fragmente of Toparcha Gothicus. Association internationale des Etudes byzantines. — Bulletin d'information et de coordination, Athènes—Paris, 1971; DOP, 25. 1971.

 

Stănesсu E. Les „mixobarbares" du Bas-Danube au XIe siècle (quelques problèmes de la terminologie des textes). — Nouvelles études d'histoire, Bucarest, 1965.

 

Stănesсu E. La crise du Bas-Danube byzantin au cours de la seconde moitié du XIe s. — ЗРВИ, IX, Београд, 1966.

 

Stănesсu E. Solutions contemporaines de la crise. Un quart de siècle de réformes et contreréfor mes impériales (1057—1081). — In: The Proceedings of the XIII International Congress of Byzantine Studies, 1967.

 

Stănesсu E. Denumirile bizantine ale regiunii de la Dunărea de Jos in secole X—XII şi sensul lor istoric. — SCIV, 19, 1968, 3.

 

Stănesсu Е. Beiträge zur Paristrion Frage. — Jahrbuch des österreichischen byzantinischen Gesellschaft, VIII, 1968.

 

Stănesсu E. Byzantinoslavica, I: Les Vlaques à la fin du Xe siècle — début du XIe et la restauration de la domination byzantine dans la Péninsule Balkanique. — RESEE, VI, 1968, 3.

 

Stănesсu E. Byzance et les pays roumains aux IXe—XVe ss. XIVe Congrès international des Etudes byzantines, Rapport IV, Bucarest, 1971.

 

Stănescu E. Les stratiotes. Actes du Ier Congrès international des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. III. S., 1969.

 

Ştefănescu Ş. Reconstitution de la vie d'Etat sur le territoire de la Roumanie au cours du haut Moyen Age. — Revue Roumaine d'histoire, 1970, 1.

 

Ştefănescu Şt. Incepturile statelor româneşti în viziunea lui Nicolae Iorga. Studii. — Revistă de istorie, 24, 1971.

 

Ştefănescu Şt. Les premières formations étatiques de la Roumanie. — Dacoromania, 1, 1973.

 

Svoronos N. Société et organisation intérieure dans l'Empire byzantin au XIe siècle; les principaux problèmes. — B: The Proceedings of the XIIIth international Congress of Byzantine Studies, 1967.

 

Székely Gy. La Hongrie et Byzance au X—XII siècles. — Acta Hist. Academiae Scientiarum Hungarica, 19, 1967.

 

Tanaşосa N.—Ş. Les mixobarbares et les formations politiques paristriennes du XI siècle. RRH XII, 1973, I.

 

Tomaschek W. Zur Kunde der Haemus-Halbinsel, II. — SBWA, Bd. 113, 1887.

 

Vasiliev A. A. The Opening Stages of the Anglo-Saxon Immigration to Byzantium in the Eleventh Century. — SK, IX, 1937.

 

Venedikov I. La population byzantine en Bulgarie au début du IXe s. —Byzantinobulgarica, I, 1962.

 

Wasilewski T. Administracja bizantynska na ziemiach Słowianskich i jei polityka wobec Słowian w XI—XII w. Kwartalnik Historyczny, LXX, 2, 1963.

 

160

 

 

Wasilewski T. Le thème byzantin de Sirmium-Serbie au XIe—XIIe s. — ЗРВИ, VIII, Београд, 1964.

 

Wasilewski T. Le katepanikion et le duché de Paristrion au XIe s. — XIVe Congrès des Etudes byzantines. Bucarest, 1970.

 

Wasilewski T. Stefan Vojislav de Zahlumje , Stefan Dobroslav de reta et Byzance au milieu du XI s. CPBH, XIII (1974).

 

Wolff R. Z. The „Second" Bulgarian Empire, Its Origin and History to 1204. — Speculum, 24, 1949.

 

Tăpkova-Zaimova V. Quelques remarques sur les noms ethniques chez les auteurs byzantins. — Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums Budapest, 1968.

 

Tăpkova-Zaimova V. Quelques observations sur la domination byzantine aux bouches du Danube — le sort de Lykostomion et de quelques autres villes côti res. — Recherches de geographie historiques (Studia Balcanica I), S., 1970.

 

Tăpkova-Zaimova V. La compétence des sources byzantines sur la survivance de l'ethnie thrace. — Thracia, 1, 1972.

 

Tăpkova-Zaimova V. La domination byzantine au Bas-Danube (fin du Xe—XIe s.). Tentative d'une mise au point. — Etudes balkaniques, 3, 1973.

 

Tăpkova-Zaimova V. Les μιξοβάρβαροι et la situation politique et ethnique au Bas-Danube pendant la seconde moitié du XIe s. —III Congres International d'Etudes Sud-Est europeennes. Bucarest. 1971.

 

 

Когато книгата беше даден" под печат, не ни бяха достъпни следните изследвания :

 

Д. И. Димитров, Номадската керамика в Североизточна България, — ИНМВ, XI, 19 5: стр. 37-38; К. H Юзбашян. Завещание Евстафии Воилы и вопросы фемной администрации „Иверии". — ВВр, 36, 19 5; А. Вolşасov-Ghimpu. Localisations de sites d'époque romaine et byzantine dans la zone du Bas-Danube. — RESEE, XI, 1973, 3. p. 553—561; б. Relations between the autochthonous population and the migratory population. A collection of studies. Bucureşti, 1975.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]