Българска академия на науките

Институт за балканистика

 

Долни Дунав — Гранична зона на византийския Запад

 Към историята на северните и североизточните български земи, края на X—XII в.

 

Василка Тъпкова-Заимова

 

Издателство на БАН

София  1976

 

 

Сканове в .djvu формат (26.1 Мб)

 

    Съдържание

    Предварителни бележки

 

1. Ролята и административната организация на т. нар. Отвъддунавска България (ἐκεῖθεν τοῦ Δανουβίου) (статия „Ролята и административното устройство на отвъддунавска България", Studia Balcanica, II, 1970, с. 63—73)

2. Византийската администрация по Долни Дунав в края на X и XI в. (опит за уточнение)

3. Отношенията между византийската власт и отвъддунавските заселници през XI в.

4. Възобновяване на византийската власт след кризата от 1072—1074 г. и политическите събития през XII в.

5. Населението в долнодунавските земи през XI—XII в.

 

    Заключение

 

Литература    Съкращения

- Василка Тыпкова-Заимова. Нижний Дунай — Приграничная зона византийского Запада  (Резюме на руски)

- Vasilka Tăpkova-Zaimova, Le Bas-Danube — Zone frontiere de l'occident byzantin  (Резюме на френски език)

 

[Back to Main Page]