Наука и знание 1

 

 

Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

 

Василъ Миковъ

 

Печатница Хр. Г. Дановъ

София 1943

 

Сканове в .djvu формат (10 Мб)

Съдържание

    Предговоръ  —  Съкращения

 

(Част А)  [*]

    Уводъ.   Общи бележки  —  Народни тълкувания на имената  —  Промѣна въ селищнитѣ и мѣстнитѣ названия  —  Изчезнали и забравени имена  —  Преведени имена  —  Видоизмѣнени и осмислени имена  —  Запазени названия  —  Пренесени имена

 

(Част Б)

    Тракийски имена  —  Илирийски имена  —  Имена отъ гръцки произходъ  —  Название отъ латински и вулгаро-латински произходъ  —  Славянски наименувания  —  Названия отъ чуждъ произходъ съ славянски наставки  —  Имена съ наставката щица  —  Прабългарски и печенежко-кумански имена  —  Турски имена  —  Названия съ турски изговоръ  —  Албански названия

 

(Част В)

    Имена свързани съ народность  —  Названия свързани съ имена отъ обществения животъ  —  Имена свързани съ войни, бунтове, войници, грабежи и пр.  —  Названия свързани съ привилегии, известни правдини, задължения, данъци и пр.  —  Имена, свързани съ лица  —  Имена въ връзка съ понятията жена, мома, мѫжъ и пр.  —  Названия свързани съ занятия  —  Названия свързани съ градъ, крепость, кула, село, постройка, старъ пѫть, граница и пр.  —  Названия въ връзка съ храмове, църкви, манастири, джамии, светии и пр.  —  Самодиви, змейове, зли духове, езически вѣрвания и пр.  —  Названия въ връзка съ вода, рѣка, потокъ, изворъ, езеро, блато, мочуръ, безводие и пр.

 

(Част Г)

    Имена свързани съ бани, топло и студено  —  Названия, свързани съ изложение на мѣстото на слънце, сѣнка, вѣтъръ и пр.  —  Названия свързани съ земеповръхностнитѣ форми — планина, височина, гребенъ, връхъ, седловина, стръмнина, долина, котловина, поле, равнина и пр.  —  Тѣснина, клисура, проходъ, проломъ и пр.  —  Имена въ връзка съ пещери, пропасти, ями, вдлъбнатини и други подобни  —  Съставъ на почвата  —  Названия въ връзка съ растения  —  Имена въ връзка съ животинския миръ  —  Имена въ връзка съ външенъ видъ  —  Названия въ връзка съ голѣмина, малко, високо, ниско, широко, тѣсно, долно, срѣдно, горно, старо, ново и пр.  —  Имена свързани съ цвѣтъ — черно, бѣло, зелено, червено, синьо, свѣтло, мѫтно, бистро и пр.  —  Названия въ връзка съ количество  —  Названия свързани съ миризма и вкусъ  —  Глаголни сѫществителни  —  Названия свързани съ разни предмети  —  Неопредѣлени названия

 

Литература

Показалецъ на имената

 

[Back to Main Page]


*. Разделянето на части е условно (В. К.)