Српска Академија Наука
Византолошки институт
 

ВИЗАНТИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Уредио Академик Георгије Острогорски, Управник Византолошког института САН


Academia Scientiarum Serbica
Institutom Byzantinum

 

FONTES BYZANTINI HISTORIAM POPULORUM JUGOSLAVIAE SPECTANTES

Recensente Georgio Ostrogorsky

 

Посебна издања, књига CCXLI
 

TOM I  (.pdf file, 3.1 Mb)
Обрадили Фрањо Баришић, Мила Рајковић, Бариша Крекић, Лидија Томић

Научна књига, Београд 1955

 

Seorsum edita, Lib. CCXLI

TOMUS I  (.pdf file, 3.1 Mb)
Serbocroatice interpretati et commentariis ornati ab F. Barišić, M. Rajković, B. Krekić, L. Tomić

Beograd 1955

        CAДPЖAJ
Предговор  v
Скраћенице  vii

Увод  xiii
I Псеудо-Цезарије . . . . . 1
II Приск . . . . . 7
III Прокопије . . . . . 17
IV Агатија . . . . . 73
V Малала . . . . . 81
VI Менандар . . . . . 85
VII Евагрије . . . . . 99
VIII Теофилакт Симоката . . . . . 103
IX Псеудо-Маврикије . . . . . 127  
X Ускршња хроника . . . . . 143  
XI Георгије Писида . . . . . 151  
XII Теодор Синкел . . . . .  159
XIII Анонимна беседа o опсади Цариграда (Oratio historica) . . . . . 169
XIV Miracula s. Demetrii I . . . . . 173
XV Miracula s. Demetrii II . . . . . 185
XVI Теофан . . . . . 217
XVII Патријарх Нићифор . . . . . 239
XVIII Печат Словена у Витинији . . . . . 245
XIX Георгије Монах (Хамартол) . . . . . 247
XX Анонимни писац из IX в. (Scriptor incertus de Leone Arrnenio) . . . . . 249
XXI Житије Григорија Декаполите (Игњатије Ђакон) . . . . . 253
XXII Тактика Лава VI . . . . . 257
ХХIII Павле Монемвасиски . . . . . 263
XXIV Јован Каменијат . . . . . 265
XXV Јосиф Генесије . . . . . 273
XXVI Теофанов Настављач . . . . . 277
XXVII Спис ο Цариграду и његовим споменицима (Patria Constantinopolis) . . . . . 281
XXVIII Монемвасиска хроника . . . . . 283
XXIX Аретина схолија . . . . . 293
XXX Страбонов Епитоматор . . . . . 295
XXXI Житије Климента Охридског . . . . . 297
 

Општи регистар. . . . . 303
Регистар грчких имена и појмова . . . . . 319
Регистар латинских имена и појмова . . . . . 327
 


 

Посебна издања, књига CCCXXIII
 

TOM II  (.pdf file, 1.4 Mb)
Обрадио Божидар Ферјанчић

Београд 1959

 

Seorsum edita, Lib. CCCXXIII

TOMUS II  (.pdf file, 1.4 Mb)
Serbocroatice interpretati et commentariis ornati a Božidar Ferjančić

Beograd 1959

        CAДPЖAJ
Предговор  vii
Скраћенице  ix

Константин Порфирогенит . . . . . 1
Спис o народима . . . . . 9
Спис o темама . . . . . 74
Спис o церемонијама . . . . . 76
Живот Василија I . . . . . 79
Општи регистар . . . . . 81

Регистар грчких имена и појмова . . . . . 95

 


 

Посебна издања, књига 10
 

TOM III  (.pdf file, 4.2 Mb)
Обрадили Јадран Ферлуга, Божидар Ферјанчић, Радослав Катичић, Бариша Крекић, Борислав Радојчић
Уредници Георгије Острогорски и Фрањо Баришић

Београд 1966

        CAДPЖAJ
Предговор vii
Скраћенице ix

Спискови (тактикони) византијских достојанственика . . . . . 1
Симеон Логотет . . . . . 5
Теофанов Настављач . . . . . 11
Лав Ђакон . . . . . 13
Јован Геометар . . . . . 23
Похвално слово св. Фотију Тесалијском . . . . . 31
Житије св. Никона Метаноита . . . . . 35
Житије св. Атанасија Атонског . . . . . 41
Јован Ставракије, Чуда Димитрија Солунског . . . . . 45
Житије св. Лазара . . . . . 49
Јован Скилица . . . . . 51
Скиличин Настављач . . . . . 173
Кекавмен . . . . . 189
Михаило Псел . . . . . 219
Михаило Аталијат . . . . . 227
Нићифор Вријеније . . . . . 235
Јован Зонара . . . . . 245
Теофилакт Охридски . . . . . 257
Нил Доксопатрид . . . . . 361
Ана Комнина . . . . . 367

Општи регистар . . . . . 395
Регистар грчких имена и појмова . . . . . 409

 


 

Посебна издања, књига 12
 

TOM IV  (.pdf file, 2.9 Mb)
Обрадили Јованка Калић, Божидар Ферјанчић, Нинослава Радошевић-Максимовић
Уредници Георгије Острогорски и Фрањо Баришић

Издаје: Византолошки институт САНУ
Штампа: Издавачка установа „Научно дело", Београд
Београд 1971

        CAДPЖAJ
Предговор vii
Скраћенице ix

I Историјски списи — обрада:
- Јован Кинам . . . . . 1
- Никита Хонијат . . . . . 107

II Беседе и песме:
- Теодор Продром . . . . . 173
- Михаило Солунски . . . . . 185
- Анонимни песник XII века (codex Mare. gr. 524) . . . . . 195
- Михаило Анхијалски . . . . . 199
- Константин Манасије . . . . . 207
- Евстатије Солунски . . . . . 215
- Никита Хонијат . . . . . 225
- Нићифор Хрисоверг . . . . . 239
- Георгије Торник . . . . . 245
- Писмо цара Исака II Анђела папи Целестину III . . . . . 249

 


 

Посебна издања, књига 18
 

TOM VI  (.pdf file, 7.0 Mb)
Обрадили Љубомир Максимовић, Иван Ђурић, Сима Ћирковић, Божидар Ферјанчић, Нинослава Радошевић
Уредници Фрањо Баришић и Божидар Ферјанчић

Издаје: Византолошки институт САНУ
Штампа: Београдски издавачко-графички завод, Београд
Београд 19
86

        CAДPЖAJ
Предговор xi
Скраћенице xv

Георгије Пахимер . . . . . 1
Теодор Метохит . . . . . 63
Нићифор Григора . . . . . 143
Јован Кантакузин . . . . . 297

Беседе, писма и песме:
Манојло Холобол . . . . . 577
Михаило VIII Палеолог . . . . . 585
Григорије Кипарски . . . . . 587
Манојло Фил . . . . . 591
Теодор Метохит . . . . . 599
Максим Плануд . . . . . 603
Аноним (Манојло Холобол?) . . . . . 605
Теодор Хиртакин . . . . . 609
Тома Магистар . . . . . 611
Алексије Ламбин . . . . . 615
Нићифор Хумн . . . . . 617
Нићифор Григора . . . . . 619
Патријарх Филотеј . . . . . 629
Јосиф Калотет . . . . . 635
Григорије Акиндин . . . . . 639
Никола Кавасила . . . . . 643
Теофан Ватопедски . . . . . 645

Општи регистар . . . . . 649
Index graecus . . . . . 669

 

[Back to Main Page]