Българитѣ въ Таврия

 

брой единственъ

30 януарий 1943 г.

 

Издава Всебългарски съюзъ „Отецъ Паисий”

 

 

Сканове в .pdf формат (16 Мб), любезно предоставени от Емил Миланов

    стр. 1:

- До Н. В. Царя на Българитѣ Борисъ III  (Свидетелствува Петъръ Милчевъ, староста на село Инзовка)

- Сѫдбата на българитѣ въ Таврия  (Проф. Х. П. Геновъ)

- На тавричани  (Ангелъ Каралийчевъ)

 

    2:

- Таврическитѣ българи  (Стилиянъ Чилингировъ)

- Бъдни вечерь  (Йорданъ Стубелъ)

- Българскитѣ преселения  (Георги Константиновъ)

- Писатели тавричани

 

    3:

- Таврия  (Б С.)

- На братята отъ Таврия  (Лазаръ Поповъ, народенъ представителъ)

- Далечнитѣ  (Ванчо Ганчевъ)

 

    4:

- За българитѣ на чужбина  (Дим. Тодоровъ, Гл. секр. на Всебълг. Съюзъ „Отецъ Паисий“)

- Вѣчниятъ пѫть на българщината  (Добри Поповъ)

- На гости в Парканъ  (Александъръ Дяковичъ)

 

    5:

- Надя Бърдарова. Изпълнителка на български народни пѣсни въ Таврия

- Иванъ Хр. Кавалджиевъ. Изпълнитель на български народни пѣсни въ Таврия

- Коледни пѣсни

- Коледна богуславка. Църква въ българското село Кишловъ, Кримъ

- Василъ Тобашкинъ

 

    6:

- Преселението на българитѣ отъ Бесарабия въ Таврия

- Хилядо деветстотинъ тридесеть и трета  (Всеволодъ Левашевъ)

- Ямболъ въ миналото  (Василъ Златаровъ)

- Хроника

 

[Back to Main Page]