Цвета и Спасе

 

Македонска кървава свадба

 

Трагедия въ 5 действия изъ македонския животъ съ нѣколко илюстрации

 

На македонски говоръ отъ В. Чернодрински

 

Трето собствено издание

Препечатването или поставянето ѝ на сцената изцѣло или отчасти, безъ предварително позволение на автора, е забранено.

 

София, 1928

Печатница „Витоша", Тетевенска 2

Войдан Чернодрински

 

Сканове в .pdf файл (11.7 Мб)

Взет от сайта www.strumski.com

Ай, море турчинъ будала,

Колко ти чинить чифликотъ,

Дважъ ми по чинить верата.

(Народна пѣсень)

    Упѫтвание

    Предговоръ (1900 г.), Предговоръ къмъ 2-то издание, Бележка къмъ 3-то издание (1928 г.)  —  Действующи лица

 

I-во Дѣйствие

II-ро Дѣйствие

III-то Действие

IV-то Действие

V-то Дѣйствие

 

[Back to Main Page]