Средњовековна керамика Београда

Весна Бикић

 

Весна Бикић 

СРЕДЊОВЕКОВНА КЕРАМИКА БЕОГРАДА

Београд 1994

 

 Vesna Bikić

MEDIEVAL POTTERY FROM BELGRADE

Belgrade 1994

 

 

ИЗДАВАЧ

АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД

Научно-истраживачки пројекат за Београдску тврђаву

Посебна издања, књига 25

 

Monographies volume 25

 

УРЕДНИК Петар ПЕТРОВИЋ

РЕЦЕНЗЕНТИ Јованка КАЛИЋ, Војислав ЈОВАНОВИЋ, Марко ПОПОВИЋ

 

Тираж: 1000 примерака

Штампа: CICERO, Београд

Књига је штампана уз финансијску помоћ Министарства за науку и технологију Републике Србије и Скупштине града Београда

 


 

САДРЖАЈ

 

УВОД . . . . . . . 7

   Преглед развоја Београдске тврђаве у средњем веку . . . . . . . 8

 

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ . . . . . . . 12

 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП . . . . . . . 26

   Класификација керамике . . . . . . . 26

   Типолошка анализа . . . . . . . 28

 

ТИПОЛОГИЈА КЕРАМИЧКИХ ПОСУДА . . . . . . . 31

   Најстарија средњовековна керамика (од IX до XI века) . . . . . . . 31

      Особине грнчарије из раздобља од IX до XI века . . . . . . . 40

   Грнчарски производи из раздобља византијске управе у Београду (од XI до почетка XIII века) . . . . . . . 44

      Локална грнчарија . . . . . . . 44

      Одлике локалне грнчарије . . . . . . . 51

      Увозна грнчарија . . . . . . . 53

         Византијска керамика . . . . . . . 53

         Грнчарија номадског порекла . . . . . . . 58

   Керамички производи из раздобља XIII-XIV века . . . . . . . 63

      Особине грнчарских производа из раздобља XIII-XIV века . . . . . . . 66

   Грнчарија из раздобља српске власти у Београду (1404-1427) . . . . . . . 66

      Кухињска грнчарија . . . . . . . 66

      Трпезна грнчарија . . . . . . . 69

      Особине грнчарских производа (1404-1427) . . . . . . . 71

   Облици керамичких посуда из раздобља угарске власти (1427-1521) . . . . . . . 73

      Кухињска керамика . . . . . . . 73

      Трпезна керамика . . . . . . . 80

      Керамички производи из средњоевропских радионица . . . . . . . 87

      Особине керамичких производа из периода 1427-1521. године . . . . . . . 97

 

ГРНЧАРИЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ . . . . . . . 101

   Минијатурне посуде . . . . . . . 101

   Свећњаци . . . . . . . 102

   Техничка керамика . . . . . . . 103

 

ЗАКЉУЧАК . . . . . . . 111

 

БИБЛИОГРАФИЈА . . . . . . . 119

   Скраћенице . . . . . . . 119

   Библиографија 119

 

MEDIEVAL POTTERY FROM BELGRADE 129

 

LIST OF ILLUSTRATIONS, MAPS AND PHOTOGRAPHS 136

 


 

Ова монографија је незнатно измењена верзија магистарског рада под називом „Керамика са Београдске тврђаве од IX века до 1521. године", који је одбрањен јула 1993. године на Филозофском факултету у Београду пред комисијом коју су сачињавали: професор др Јованка Калић, професор др Војислав Јовановић, др Душица Минић и др Ђорђе Јанковић. Желим да се захвалим свим члановима комисије на савешима и сугестијама који су ми били од велике помоћи у току припреме рукописа за штампу.

 

Аутор

 

Октобар 1994

 


 

 

Преводилац: Мирјана ВУКМАНОВИЋ

Цртежи: Небојша СТЕПАНОВИЋ, Милован РИСТИЋ, Драгана АНТОНОВИЋ

Карте: Оливера МИЛИЋ

Фотографије: Небојша БОРИЋ

Лектор: Оливера БРОЋИЋ

Коректор: Видојко ЈОВИЋ

 

Техничко уређење: CICERO, Београд

 


 

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

 

904:738"653" (497.11)

 

БИКИЋ, Весна

Средњовековна керамика Београда / Весна Бикић ; [ преводилац Мирјана Вукмановић; цртежи Небојша Степановић, Мпловап Ристић, Драгана Антоновић ; карте Оливера Милић; фотографије Небојша Борић ]. - ( Београд: Археолошки институт, 1994 (Београд: Cicero). - 147 стр.: илустр.: 24 cm. - (посебна издања / Археолошки институт, Београд: књ. 25) (Научно истраживачки пројекат за Београдску тврђаву)

 

На спор. насл. стр.: Medieval Poterry from Belgrade. - "Ова монофафија је незнатно измењена верзија магистарског рада под називом "Керамика са Београдске тврђаве од IX века до 1521. године", који је одбрањен јула 1993. године на Филозофском факултету у Београду" --> прелим. стр. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 119-127. - Summary.

 

а) Керамика - Београд - 9-16в

ИД=33038860

 

[Back to Index]