Средњовековна керамика Београда

Весна Бикић

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

 

    СКРАЋЕНИЦЕ

 

ААН — Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest

ArchA — Archaeologia Austriaca, Wien

ArchÉrt — Archaeologiai Értesítő, Budapest

ArchHist —  Archaeologia historica, Brno

ArchMold — Archeologia Moldovei, Bucureşt

BCH — Bulletin de correspondance helénique. Athćnes. Paris

BudReg — Budapest Régiségéi. Budapest

CNH — L. Réthy, L. Zimmermann. Corpus Nummorum Hungariae. Graz 1959.

ComArchHun — Communicationes Archaeologicae Hungariae. Budapest

DOP — Dumbarton Oaks Papers, Washington

FolArch Folia Archeologica. Budapest

ИАИ — Известия на археологически институт при БАН, София

Ljubić — S. Ljubić, Opis jugoslavenskih novaca, Zagreb 1875.

MacAA — Macedoniae acta archaeologica, Prilep

Marić — Р. Марић, Студије из српске нумизматике, Београд 1956.

MatArh — Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

MBR — O. Luchian, G. Buzdugan, C.C. Oprescu. Monede si bancnote romaneşti, Bucureşti 1977.

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва-Ленинград

MittArchInst — Mitteilungen des Archäologischen Institute der Ungarischer Akademie der Wissenschaften, Budapest

OMP — N. Pere, Osmanlilarda madeni paralar. Istambul 1968.

PA — Památky archeologické, Praha

SA — Советская археология, Москва

SCIV — Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti

SlA — Slovenská archeologiá, Bratislava

VAH — Varia Archaeologica Hungarica, Budapest

ZfA — Zeitschrift für Archäologie, Berlin

ЗМПУ — Зборник Музеја примењених уметности у Београду

ЗНМ — Зборник Народног музеја у Београду

 

 

    БИБЛИОГРАФИЈА

 

АЛЕКСОВА Б. 1960

Б. Алексова, Средновековна керамика од црквата Света Софија во Охрид, Гласник на Институтот за национална историја IV/1-2, 1960, 199-215.

 

ANDRONIC AL., NEAMŢU Е., DINU М. 1967

Al. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din Iaşi. ArchMold V. 1967, 169-285.

 

АНТОНОВА В. 1977

В. Антонова, Трапезна глазирана керамика със сграфито украса (XI1-XIV в.) от средновековния Шумен, Годишник на музеите от Северна България III. 1977, 38-64, Табл I-XXIX.

 

1978

В. Антонова, Обикновена кухненска керамика от Шуменската крепост. Годишник на музеите от Северна България IV, 1978, 10-35. Табл. I-VII.

 

1981

В. Антонова, Славянско селище в аула на Хан Омуртаг (Съобщение), Годишник на музеите от Северна България VII, 1981, 56-64, Обр.1-8.

 

119

 

 

АНТОНОВА В., ДАМЯНОВ CT. 1969

В. Антонова, Ст. Дамянов, Материали от сондажни проучванин в Плиска. Археология XI-2, 1969, 25-42.

 

АРХЕОЛОШKO БЛАГО СРБИЈЕ

Археолошко благо Србије из музејских збирки (Каталог). Београд 1983.

 

ARICESCU A. 1971

A. Aricescu, Noi date despre cetatea de la Hirşova. Pontica IV. 1971, 351-370.

 

ARTHUR P. 1986

P. Arthur, Amphorae and the Byzantine world, Recherches sur les Amphores Grecques. BCH. suppl. ХIII, 1986, 655-659.

 

BABIĆ B. 1970

B. Babić, Crepulja, crepna, podnica - posebno značajan oslonac za atribuciju srednjovekovnih arheoloških nalazišta Balkanskog poluostrva Slovenima poreklom sa Istoka, Materijali Arheološkog drušfra Jugoslavije IV. 1970,101-123.

 

1971

B. Babić, Trouvaille scellée de poterie de table bvzantine à Skopsko kalée. Archaeologia Iugoslavica XII. 1971, 45-53, T. I-VIII.

 

1976

Б. Бабић, Културно богатсво Прилепа од V-XIХ века, Каталог изложбе. Народни музеј Београд - Народни музеј Прилеп, 1976.

 

БАБОВИЋ Љ. 1984

Љ. Бабовић, Збрадила. Корбово. Извештај o археолошким истраживањима у 1980. години. Ђердапске свеске II, 1984, 93-100, сл. 62-73.

 

BAJALOVIĆ - HADŽI-PEŠIĆ M. 1970

M. Bajaiović - Hadži-Pešić, Slovenska keramika na teritoriji Beograda. Materijali Arheološkog društva Jugoslavije IX, 1970, 139-144.

 

1971

М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Најновији резултати археолошко-конзерваторских радова на Београдској тврђави. Годишњак града Београда XVIII, 1971, 259-272.

 

1974

М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Средњовековни Београд y светлости археолошких открића, у: Историја Београда I. Београд 1974, 296-301.

 

1976

М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Угарски пећњаци y београдском средњовековном дворцу. Годишњак града Београда XXIII, 1976, 19-32.

 

1979

М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, O једном омиљеном мотиву српских средњовековних грнчара, ЗНМ IX-X, 1979, 469-475.

 

1980

M. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Декорисана керамика Моравске Србије. Археолошка истраживања Крушевца и Мораоске Србије, Београд 1980, 49-53.

 

1981

M. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Керамика y средњовековној Србији, Београд 1981.

 

1985

М. Бајаловић - Хаџи-Пешић, Средњовековна налазишта y области Битве и Мачве. Гласник Српског археолошког друштва 2, 1985, 144-152.

 

1988-89

M. Bajalović - Hadži-Pešić, Links between the Balkans and Middle Europe from the twelfth to the fifteenth centuries traced on selected examples of material culture, Beiträge zur Mittelallerarchäologiein Österreich, 4-5/1988-89, 65-83.

 

BAKIRTZISCH 1989

Ch. Bakirtzsch, Byzantine amphorae, in: Recherches sur la céramique Byzantine, BCH, suppl. XVIII, 1989, 73-77.

 

BARAČKI S. 1965

S. Barački, Ciglana na deliblalskom putu, Dolovo - sarmatsko i slovensko nalazište. Arheološki pregled 7, 1965, 159-160.

 

BARANOV I.A. 1990

I.A. Baranov, Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur in der Krim, in: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. VAH III, 1990, 23-45.

 

BARASCHI S. 1972

S.Barasci, Despre capacele de lut de la Păcuiul lui Soare, SCIV 23/4, 1972, 609-617.

 

1974

S. Barasci, Un cuptor de ars de la Pacuiul lui Soare, SCIV 25/3, 1974, 461-472.

 

1977

S. Baraschi, Ceramica din asézarea XIII-XV, in: Pauiul lui Soare II, Bucureşti 1977, 49-67.

 

1982

S. Baraschi, Despre ceramica uzuală din veacul al XIII-lea de la Pacuiul lui Soare, SCIV 33/2, 1982, 222-228.

 

1989

S. Baraschi, Ceramica cu angobă aurie (secolele XI-XII), SCIV 40/2, 1989, 187-193.

 

BARNEA I. 1955

I. Barnea, Meşteşugurile in aşezarea feudală de la Garvăn (sec XXII), SCIV 1955/1-2, 99-121.

 

1959

I. Barnea, Descoperiri arheologice din epoca feudală la Mangalia, Materiale VI, 1959, 903-911.

 

1960

I. Barnea, Date noi despre Axiopolis, SCIV XI/1, 1960, 69-80.

 

1962

I. Barnea, Ceramica din cariera de creta da la Basarabi (reg. Dobrogea), SCIV XIII/2, 1962, 349-371.

 

1967

I. Barnea. Ceramica de import, in: Dinogetia I. Bucureşti 1967, 229-276.

 

БАТИСТИЋ - ПОПАДИЋ Д. 1985

Д. Батистић - Попадић. Рекогносцирање слива Надела y атарима Панчева, Старчева и Војиловице, Гласник Српског археолошког друштва 2, 1985, 205-211.

 

BÂTRÎNA L., BÂTRÎNA A. 1990

L.Bătrîna, A. Bătrina, Legenda "eroului de frontieră" in ceramica monumentală din Transilvania şi Moldova, SCIV41/2, 1990, 165-183.

 

БЕЛДЕДОВСКИ З. 1977

З. Белдедовски, Исар. Штип - средновековна населба, МасАА 3, 1977, 195-214.

 

BERCIU D. 1959

D. Berciu, Săpăturile de la Verbiţa (r. Pleniţa, reg. Craiova), Materiale VI, 1959, 85-94.

 

120

 

 

БИКИЋ В. 1990

В. Бикић, Византијска грнчарија са златним и сребрним премазом са Београдске тврђаве, Годишњак града Београда XXXVIII, 1990, 63-67

 

1993

В. Бикић, Средњовековни укоп из Источног подграђа Београдске тврђаве, Годишњак града Београда XL/1993 (y штампи).

 

БИРТАШЕВИЋ M. 1956

М. Бирташевић, Печати на словенској керамици y неким музејима Србије и Војводине, Рад војвођанских музеја 5, 1956, 159-162.

 

1970

M. Бирташевић, Средњовековна керамика, (Каталог). Београд 1970.

 

БЈЕЛАЈАЦ Љ. 1978

Љ. Бјелајац, Средњовековна керамика са Дорћола. Годшинак града Београда XXV, 1978, 133-144

 

1989

Lj. Bjelajac, Byzantine amphorae in the Serbian Danubian Area in the 11th - 12th Centuries, Recherches sur la céramique byzantine, BCH, Suppl. XVIII, 1989, 109-118.

 

БОБЧЕВА Л. 1976

Л. Бобчева, Жилищни и стопански сгради в средновековното селище при с. Топола, Толбухински окръг, Известия на Народния музей Варна XII (XXVII), 1976, 122-130, Таб. I-XIII.

 

BORISOV B.D. 1989

B.D. Borisov, Medieval Settlement and Necropolis (11th - 12th Century). in: Djadovo Vol. 1, Tokai (Tokyo) 1989.

 

BORONEANŢ V. 1975

V. Boroneanţ, Locuirea din secolele XII-ХIII de la Ogaşul Neamtului - comuna Berzeasca, Banatica III, 1975, 123-130.

 

BRUKNER O., MEDOVIĆ P. 1968

O. Brukner, P. Medović, Kovin. Grad - višeslojno naselje. Arheološki pregled 10, 1968, 184-188.

 

BRUSIĆ Z. 1976

Z. Brusić, Byzantine amphorae (9th to 12th Century) from eastern Adriatic underwater sites. Archaeologia Iugoslavica XVII, 1976, 37-49.

 

BUSUIOC E. 1964

E. Busuioc, Ceramica locală de uz casnic din secolul al XIV-lea de la Suceava (partea I), SCIV XV/1, 1964, 85-102.

 

1964a

E. Busuioc, Ceramica locală de uz casnic din secolul al XIV-lea, de la Suceava (partea a II-a), SCIV XV/2, 1964, 205-224.

 

1966

E. Busuioc, Ceramica de uz comun - nesmăltuită - din prima jumătate a secolului al XV-lea de la Suceava, SCIV 17/2, 1966, 299-309.

 

CECH B. 1987

B. Cech, Die mittelalterliche Keramik aus dem Kamptal und dem Horner Becken, ArchA 71, 1987, 173-302.

 

COMAN GH. 1969

Gh. Coman, Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la secolele V-XI. SCIV 20/2, 1969, 287-314.

 

COMŞA M. 1960

M. Comşa, Die bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während des IX. und X. Jh. im Lichte der archäologischen Forschungen, Dacia IV, 1960, 395-422.

 

1961

M. Comşa, Cu privire la semnficatia mărcilor de olar din epoca feudală timpurie, SCIV XII/2, 1961, 291-305.

 

1963

M. Comşa, La civilisation balkano-danubienne (IXe-Xe siècles) sur le territoire de la R.P. Roumaine (Origine, évolution et appartenance ethnique). Ettidé préliminaire, Dacia VII, 1963, 413-438.

 

1967

M. Comşa, Ceramica locală, in: Dinogelia I. Bucureşti 1967, 134-229.

 

1968

M. Comşa, Sur l'origine et l'évolution de la civilisation delà population Romane, et ensuite protoroumane, aux VIe-Xe siècles sur le territoire de la Roumanie, Dacia XII, 1968, 355-380.

 

1969

M. Comşa. Ein Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10. Jh in Fintinele (Kreis Teleorman), Dacia XIII, 1969, 417-437.

 

1978

M. Comşa. Cultura materială veche românească (aşezările din secolele VIIl-X de la Bucov-Ploieşti), Bucureşti 1978.

 

CONSTANTINESCU N. 1962

N. Consiantinescu. Observaţii asupra satului fortificat din tara rominească in secolele XIV-XV (Aşezarea de la Coconi, r. Olteniţa), SCIV ХIII/1, 1962, 59-79.

 

CONSTANTINESCU N., IONESCU C. 1980

N. Consiantinescu, C. Ionescu, Asupra habitatul urban de la Tirgovişte inainte de 1394. Repere din vatra Curţii domneşti, SCIV 31/1, 1980, 53-75.

 

ЧАНГОВА И. 1957

И. Чангова. Търговски помещения край южната крепостна стена в Преслав, ИАИ XXI, 1957, 233-290.

 

1959

И. Чангова, Средновековна битова керамика от Българил (VIII-XI в), Археология I/1-2, 1959, 135-141.

 

1959а

И. Чангова. Средновековни амфори в Българии, ИАИ XXII, 1959, 243-262.

 

ЧРЕМОШНИК И. 1975

И. Чремошник, Налази керамике у облику котлова на нашој територији, ЗНM VII, 1975, 277-285.

 

ЋОРОВИЋ - ЉУБИНКОВИЋ M. 1962

М.Ћоровић - Љубинковић, Српска средњовековна глеђосана керамика, ЗНМ III, 1962, 165-186, T. I-IX.

 

1970

М.Ћоровић - Љубинковић, Некропола цркве св. Петра код Новог Пазара, ЗНМ VI, 1970, 169-258.

 

DEMANGEL R . MAMBOURY Е. 1939

R. Demangel, E. Mamboury, Le Quartier des Manganes et la première région de Constantinople, Paris 1939.

 

DIACONU GH., CONSTANTINESCU N. 1962

Gh. Diaconu, N. Consiantinescu, Şantierul arheologic Tirgşor, Materiale VIII, 1962, 537-545.

 

DIACONU P. 1956

P. Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut in epoca feudală timpurie (sec. Х-ХIII), SCIV 3-4/1956, 421-439.

 

1959

P. Diaconu, Săpăturile de la Păcuiul lui Soare (r. Adamclisi, reg. Constanţa), Materiale VI, 1959, 653-666.

 

121

 

 

1960

P. Diaconu. Şantierul arheologic Păcuiul lui Soare. Materiale VII, 1960, 599-608.

 

1961

П. Диакону. Крепость X-XV вв. в Пэкуюл луй Соаре в свете археологических исследований, Dacia V, 1961, 485-501.

 

1972

P. Diaconu, Problema originii ceramicii Dridu, in: Pacuiul lui Soare I, Bucureşl 1972, 121-129.

 

ДИМИТРОВ Д. 1975

Д.Ил. Димитров, Номадска керамика в северо-източна България, Известия на Народния музей Варна XI (XXVI), 1975, 37-58, Таб. I-VII.

 

1978

Д.Ил. Димитров. Некрополът при гара Разделна. Известия на Народния Музей Варна XIV (XXIX), 1978, 120-152, Табл. I-XVI.

 

1987

Д. Димитров. Прабългарите по северното и западното Черноморие, Варна 1987.

 

ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА Л. 1969

Л. Дончева-Петкова. Технологии на раннославянската и старобългарската битова керамика (края на VI-X в.). Археология XI-2, 1969, 10-24.

 

1971

Л. Дончева-Петкова. Средновековни глинени сидове с вътрешни уши. Археология XIII, 4, 1971, 32-38.

 

1977

Л. Дончева-Петкова. Българска битова керамика през ранното средновековие (втората половина на VI - края на X в.), София 1977.

 

1980

Л. Дончева-Петкова, Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII-Х век, София 1980.

 

DYMACZEWSKA U. 1980

U. Dymaczewska. Wies pecnosredniowieczna XII-XIV w, in: Styrmen nad Jantra (Bulgaria). Badania archeologiczne w latach 1961-1964 i 1967-1968, red. Witolda Hensla. Wroclaw-Warszawa-Krakov-Gdansk 1980, 247-284.

 

ДЖАМБОВ X. 1960

Х. Джамбов, Принос към проучване на славянската керамика в Пловдивския край. Годишник на Народния археологически музей Пловдив IV. 1960, 149-163.

 

ДЖИНГОВ Г. 1981

Г. Джингов. Калиакра през старобългарската епоха (VII-XI в.), Известия на Народния музей Варна 17 (32), 1981, 29-41. Табл. I-VIII.

 

ЂУРИЋ В.Ј. 1975

B.Ј. Ђурић. Византијске фреске y Југославији. Београд 1975.

 

EISNER J. 1966

J. Eisner, Rukovět slovanské archeologie. Praha 1966.

 

ЕРЦЕГОВИЋ-ПАВЛОВИЋ С., МИНИЋ Д. 1984

C. Ерцеговић-Павловић, Д. Минић. Грабовица - раносредњовековно насеље, Ђердапске свеске II, 1984, 145-149.

 

1984a

С. Ерцеговић-Павловић, Д. Минић, Брза Паланка, сектори II-III. Ђердапске свеске II, 1984, 167-174.

 

1986

S.Ercegović-Pavlović, D.Minić, Le site d'habitation el la necropole de Pozajmište, Derdapske sveske III, 1986, 346-361.

 

FELD I., GERELYES I. 1985

I. Feld, I. Gerelyes, Késő középkori leletegyüttes az Ozorai varkasiélybol. ComArchHun 1985, 163-184.

 

FELD I., GERELYES I., GERE L., GYÜRKY K., TAMASI J. 1989

I. Feld, I. Gerelyes, L. Gere, K. Gyürky, J. Tamasi, Újabb középkori leletegyüttes az Ozorai várkastélybol ComArchHun, 1989, 177-207.

 

FELGENHAUER - SCHMIEDT S. 1977

S. Fegenhauer - Schmiedt. Das Fundmaierial des Hausbergs zu Gaiselberg, NÖ, ArchA 61/62, 1977, 209-336.

 

ФЛЕРОВ B.C 1972

B.С. Флеров. Орудия VIII-IX вв. для орнаментировании керамики, CA 3, 1972, 351-352.

 

FLORESCU R., DIACONU P. 1958

R. Florescu - P. Diaconu, Objectele de ceramică, in: Capidava I. Bucureşti 1958, 153-232.

 

FODOR I. 1975

I. Fodor, Cserépüstjeink Származása. ArchÉrt 1975/2. 250-265.

 

ГЕОРГИЕВА C. 1966

C. Георгиева. Керамикаъа от двореца на Царевец във Велико Търново (предватирелно съобщение), Археология VIII/4, 1966, 6-13.

 

1974

С. Георгиева, Керамиката от двореца на Царевец. in: Царевград Търнов 2, 1974, 7-186.

 

1980

С. Георгиева. Средновековна керамика от Мелнишката крепост (Предварително съобщение), Археология XXII/2, 1980, 47-54.

 

ГЕОРГИЕВА C., ДИМОВА В. 1963

С. Георгиева, В. Димова. Църква Но 2 в средновековния rpaд Червен, ИАИ XXVI, 1963, 71-85.

 

GERELYES I. 1990

I. Gerelyes, Die Balkanverbingungen der türkischen Keramik von der budaer Burg, AAH 42, 1990, 269-285.

 

GEREVICH L. 1966

L. Gerevich. A Budai vár feltárása, Budapeşt 1966.

 

1971

L. Gerevich. The Art of Buda and Pest in the Middle Ages, Budapeşt 1971.

 

GOŠ V. 1983

V. Goš, Stredovéké hrnčirstvi у Lošticich (Pět let archeologickych vyzkumu mèsta), ArchHist 8, 1983, 197-209.

 

GYÜRKY K. 1982

K. Gyürky. Forschungen auf dem Gebiete des mittelalterlichen Buda: ein unbekanntes Wohnhaus und der Unspr'ng eines Destillierkolbens, AAH 34/1-4, 1982, 177-211.

 

1988

K. Gyürky, A középkori Buda Szent István külvárosa a régészeti kutatások tükrében. ArchÉrt 114-115/1, 1987-1988, 62-79.

 

HABOVŠTIАК A. 1959

A. Habovštiak. K otázke stredovekej tzv. kolkovanej keramiki na Slovensku. SlA VII/2, 1959, 460-476.

 

122

 

 

HANULIAK M. 1989

M. Hanuliak, Praveké včasnolejinné a stredoveké osidlenie у Chi'abe. SlA XXXII\1, 1989, 151-212.

 

HARHOIU R. 1972

R. Harhoiu, Ceramica nisipoasă, in: Pacuiul lui Soare l, Bucureşti 1972, 71-85.

 

1972a

R. Harhoiu. Citeva observaţii asupra necropolei birituală de la Canlia, judetul Constanţa, Pontica V, 1972, 565-576.

 

HARRISON R.M., FIRATLI N. 1966

R.M. Harrison, N. Firatli, Excavations at Saraçhane in Istanbul: Second and third preliminary reports, DOP 20, 1966, 222-238.

 

HOLL I. 1955

I. Holl, Külföldi kerámia magyarországon (XIII-XVI. szazad). BudReg XVI, 1955, 147-197.

 

1958

I. Holl, Középkori kályhacsempék magvarországon I, BudReg XVIII, 1958, 211-300.

 

1963

I. Holl, Középkori cserépedények a Budai várpalotabol (XIII-XV. szazad), BudReg XX, 1963, 335-394.

 

1971

I. Holl. Középkori kályhacsempék magyaroszagon II, BudReg XXII, 1971, 161-207.

 

1973

I. Holl. Sopron középkori városfalai. IV. ArchÉrt 100/2, 1973, 180-207.

 

1980

I. Holl, Regensburgi késöközépkori kálvhacsempék magyarországon, ArchÉrt 107/1, 1980, 30-43.

 

1983

I. Holl, Középkori kálvhacsempék magyarországon. III. ArchÉrt 110/2, 1983, 201-230.

 

1987-1988

I. Holl, A Budai várpalota egy középkori rétegsorának elemzése, ArchÉrt 114-115/2, 1987-1988, 183-198.

 

1990

I. Holl, Ausländische Keramikfunde in Ungarn (14-15. Jh.), AAH 42/1-4, 1990, 211-267.

 

HOŠŠO J 1983

J. Hoššo, Prehlad vyvoja stredovekej keramiky na Slovensku. ArchHist 8/1983, 215-231.

 

ИВАНИШЕВИЋ B. 1987

B. Иванишевић, Византијски новац ca Београдске тврђаве, Hумизматичар 10, 1987, 88-107

 

ЯКОБСОН A.Л. 1951

А.Л. Якобсон, Средновековые амфоры северного Причерноморья, CA XV, 1951, 325-344.

 

1979

А.Л. Якобсон, Керамика и керамическое производство средневековой Таврики, Ленинград 1979.

 

JANKOVIĆ Đ. 1974

Đ. Janković. Srednjevekovna keramika donjeg srpskog Podunavlja, Balcanoslavica 3, 1974, 89-119.

 

1983

Ђ. Јанковић. Словенски град. y: Гамзиград, Касноантички дворац. Каталог САНУ, Београд 1983, 142-160.

 

1984

Ђ. Јанковић. Средњовековно насељс коа ушћа Слатинске реке, Извештај o археолошким истраживањима y 1980 години. Ђердапске свеске II, 1984, 197-200

 

1986

Ђ. Јанковић. O обради и истраживању грнчарије, Гласник Спрског археолошког друштва 3, 1986, 21-33

 

JANKOVIĆ M. 1974

M. Janković, The ceramic ware of the Lower-Danube Basin culture in the 9th - 11th Century in the territory of Timočka Krajina, Balcanoslavica 3, 1974, 75-87.

 

1975

М. Јанковић, Две средњовековне некрополе у источној Србији. Старинар XXIV-XXV/1973-1974, 227-241, T. I-XII.

 

1981

М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу y XXI веку, Београд 1981

 

1983

М. Јанковић, Средњовековни укоп на Малом Калемегдану. Годшњак града Београда XXX, 1983, 9-19.

 

ЈАНКОВИЋ М.и Ђ. 1978

M. и Ђ. Јанковић, Подунавски градови поменути као пострадали 1072. године, Годишњак града Београда XXV, 1978. 41-58.

 

1978a

M. i Đ. Janković, Communication sur les recherches antérieures dans la ville Višesav près de Tekija. Balcanoslavica 7, 1978, 155-167.

 

1990

M. и Ђ. Јанковић. Словени y угословенском Подунављу, Музеј града Београда. каталог изложбе 36, Београд 1990.

 

JANOVICKOVA M., FÜRYOVA К. 1990

M. Janovičkova, K. Füryova. Stolovanje у stredoveku na Slovensku. ArchHist 15/1990, 111 -124.

 

ЈУРИШИЋ A. 1953

A. Јурипић, Римско-сарматски и словенски налази y Ковачици (Извештај o рекогносцирању и сондирању извршеном септембра 1952. г.). Рад војвођанских музеја II, 1953, 141-146.

 

1989

А. Јуришић, Градац, Резултати археолошких радова, Посебна издања 7, Републички завод за зашишту споменика културе, Београд 1989.

 

КАЛИЋ Ј. 1970

Ј. Калић, Београд y међународној трговини средњег века. у: Ослобођење градова од Турака 1862-1867, Београд 1970, 47-60.

 

1978

Ј. Калић, Србија и Београд почетком XV века. Годишњак града Београда XXV, 1978, 97-105.

 

КАЛИЋ - МИЈУШКОВИЋ Ј. 1967

Ј. Калић - Мијушковић, Београд y средњем веку, Београд 1967.

 

КИШВАСИ - КОМША М. 1957

М. Кишваси - Комша. Некоторые исторические выводы в связи с несколькими археологическими памятниками VI-XII вв. н.е. на территории РНР, Dacia n.s. I, 1957, 309-327.

 

КОМША M. 1961

М. Комша, O значении гончарних клейм раннефеодальной эпохи, Dacia V, 1961, 449-461.

 

123

 

 

KONDIĆ V., POPOVIĆ V. 1977

V. Kondić, V. Popović, Caričin grad, Utvrdeno naselje u vizantijskom Iliriku, SANU, katalog izložbe 33, Beograd 1977.

 

KOWACSOVICS W.K. 1991

W.K. Kowacsovics, Aus dem Wirtshaus zum Schinagl-Funde aus dem Toskanairauf der Salzburger Residenc - Mit Beiträgen Erich Pucher. Günther E. Thüry und Robert Wintersteiger. Jahresschrift Salzburg 35/136 - 1989/90, 1991.

 

KOZLOV V.I. 1990

V.I. KozIov, Die Keramik der Siedlungen der Balkan-Donau-Kultur im 8-10. Jh. an der Meeresküste des Fluss binnenlandes Dneser-Dnester-Donau. in: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten, VAH III, 1990, 171-191.

 

KRASILNIKOV K.I. 1990

K.I. Krasilnikov. Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur an nördlichen Mittelauf des Donec, in: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kulturund ihrer Varianten, VAH III, 1990, 193-244.

 

KRSTIĆ D. 1986

D. Krstić, Vajuga-Korbovo, Compte-rendu des fouilles executées en 1981, Đerdapske sveske III, 1986, 148-167.

 

KRUPPÉ J. 1961

J. Kruppé, Studia nad ceramika XIV wieku ze Starego Miasta w Warszawie. Wroclaw-Warszawa-Krakow 1961.

 

KURNATOWSKA Z. 1980

Z. Kurnatowska, Osadnictvo wczesnosredniowieczne. in: Styrmen na Jantra (Bulgaria). Badania archeologiczne w latach 1961-1964 i 1967-1968, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1980, 69-246.

 

KURNATOWSKA Z., SZAMALEK K. 1990

Z. Kurnatowska, K. Szamalek, Keramik vom Saltovo-Тур und Tonkessel im Keramikmaterial von Styrmen und Odărcy. Bulgarien, in: Die Keramik der Saltow-Majaki Kultur und ihrer Varianten. VAH III, 1990, 245-254.

 

LASZLOVSZKY J. 1986

J. LaszIovszky. Einzelnofsiedlungen in der Arpadenzeit, AAH XXXVIII/1-2, 1986, 227-255.

 

MADAS D. 1969

D. Madas, Manastir Ravanica, Arheološki pregled 11, 1969, 236-238.

 

1974

Д. Мадас, Археолошки радови y манастару Раваници. Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе X, 1974, 77-85.

 

MAKAPOBA T. 1967

Т. Макарова. Поливная посуда, Из истории керамического производства древней Руси, Археология СССР, Москва 1967.

 

MANOJLOVIĆ V., ĐORIĆ M. 1989

V. Manojlović, M. Đorić, Srednjovekovna grnčarija sa lokaliteta Horreum Margi - Ravno - Ćuprija, Vesnik Vojnog muzeja 33, 37-48.

 

MARJANOVIĆ - VUJOVIĆ G. 1971

G. Marjanović - Vujović, Zapadno podgrade Beogradskog grada - Beograd, Arheološki pregled 13, 1971, 99-101.

 

1974

Г. Марјановић - Вујовић, Словенски Београд, y: Историја Београда I. Београд 1974, 292-295.

 

1974a

Г. Марјановић – Вујовић, Западно подграђе, у: Историја Београда I. Београд 1974, 302-306.

 

1974b

Г. Марјановић – Вујовић, Доњи град. у: Историја Београда I, Београд 1974, 313-315.

 

1974c

G. Marjanović - Vujović. Archeological proving the presence of the Pechenegs in Beograd town, Balcanoslavica 3, 1974, 183-188.

 

1977

G. Marjanović - Vujović, Beogradska tvrđava. Donji grad. Arheološki pregled 19, 1977, 99-101.

 

1978

Г. Марјановић - Вујовић, Најстарије словенско насеље y Београду, Годишњак града Београда XXV, 1978, 7-16.

 

1984

Г. Марјановић - Вујовић, Castrum Pontes - Средњовековна насеља и некрополе, Ђердапске свеске II, 1984, 44-47

 

1986

Г. Марјановић - Вујовић, Вајуга - Песак. Ћердапске свеске III, 1986, 184-222.

 

1987

Г. Марјановић – Вујовић,. Прилог проучавању стратиграфије раносредњовековних слојева унутар античког Pontesa. Ђердапске свеске IV, 1987, 117-126.

 

MATEI M.D. 1963

M.D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava. Biblioteca de arheologie VII, Bucureşti 1963.

 

MATEI M.D., CHITESCU L. 1966

M.D. Matei, L. Chitescu, Problèmes historiques concernant le fortresse l'etablissment urbain de Roman, Dacia X, 1966, 291-320.

 

МАВРОДИНОВ H. 1959

H. Мавродинов, Старобългарското изкуство, София 1959.

 

МЫЦ В.Л. 1991

B. Л. Мыц. Укреплениa Таврики X-XV вв., Киев 1991.

 

MICHNA Р.Ј. 1981

P.J. Michna, Gotická kachlová kamna 7. hradu Melic na Vyškovsky. Pokka o rekonstrukci, ArhHist 6/1981, 333-360.

 

МИХАЙЛОВ C., МИЛЧЕВ A. 1959

C. Михайлов, А. Милчев, Разкопки в Плиска през 1955 г. ИАИ XXII, 1959, 263-290.

 

МИЛЕНКОВИЋ М.

М. Миленковић, Словенско насеље на северо-источној падини каструма Pontes, дипломски рад y рукопису (одбрањен јуна 1986. године на Филозофском факултету y Београду).

 

МИЛОСАВЉЕВИЋ М. 1976

М. Милосављевић, Развој грнчарског заната и израда глиненог посуђа на подручју северног Баната. Гласчик Етнографског музеја 39-40, 1976, 85-119.

 

МИЛОШЕВИЋ A., МИЛУТИНОВИЋ О. 1958

А. Милошевић, М. Милутиновић, Заштитна археолошка ископавања y Сремској Митровици. Грађа за проучавање споменика културе Војеводине II, 1958, 5-45.

 

MINIĆ D. 1974

D. Minić, Les problèmes de datation des céramiques du site d'habitation Medievale a Ribnica, Balcanoslavica 3, 1974, 59-73.

 

1980

D. Minić, Le site d'habitation médiéval de Maćvanska Mitrovica, Sirmium XI, Beograd 1980.

 

124

 

 

1980a

Д. Минић, Прилог датовању средњовековне керамике из Крушевца. у: Археолошка истраживања Крушевца и Моравске Србије, Београд 1980, 43-47

 

МИНИЋ Д., ВУКАДИН О., ЂОРЂЕВИЋ С. 1975

Д. Минић, O Вукадин, С. Ђорђевић, Средњовековни град Сталаћ. Рашка баштина 1, Краљево 1975, 185-198.

 

МИНИЋ Д., СТАНИЋ P., ВУКАДИН О., ЂОРБЕВИЋ С. 1979

Д. Минић, P. Станић, О. Вукадин, С. Ђорђевић, Средњовековни Сталаћ, (Каталог изложбе), Крушевац 1979.

 

MITREA В. 1988

B. Mitrea. La nécropole birituelle de Sultana, résultats et problèmes, Dacia XXXII, 1988, 91-139.

 

1989

B. Mitrea. Das Gräberfeld aus dem VIII. Jahrhundert von Izvoru, jud. Giurgiu (I), Dacia XXXIII, 1989, 145-219.

 

MRKOBRAD D. 1982

D. Mrkobrad, Selo Boljevci kod Zemuna - srednjovekovno i praistorijsko naselje. Arheološki pregled 23, 1982, 28-32.

 

НАЂ Ш. 1950

Ш. Нађ, Словенске посуде из Чортановаца. Рад војвођанских музеја 5, 1950, 163-169.

 

1961

Ш. Наћ, Тврђава Бач, резултати археолошких истраживања 1958. и 1959 године. Рад војвођанских музеја 10, 1961, 89-115.

 

NEKUDA R. 1980

R. Nekuda, Korpus stredoveké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, ArhHist 5/1980, 389-450.

 

NEKUDA V., REICHERTOVĂ K. 1968

V. Nekuda, K.Reichertovă, Stredoveká keramika Čechach a na Morave. Brno 1968.

 

NESTOR I., ZAHARIA E. 1959

I. Nestor, E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Materiale VI, 1959, 593-603.

 

1960

I. Nestor, E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Materiale VII, 1960, 561-569.

 

1962

I. Nestor, E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Materiale VIII, 1962, 661-666.

 

NICKEL E. 1980

E. Nickel (mit Beiträgen von H. Süss und F.Happach), Zur materiellen Kultur des späten Mittelalters der Stadt Magdeburg, ZfA 14/1, 1980, 1-60.

 

НИКОЛОВ Б. 1962

Б. Николов, Раннобт»лгарски находки край Островския окоп. Археология IV/2, 1962, 33-37.

 

ОСТРОГОРСКИ Г. 1969

Г. Острогорски. Историја Византије. Београд 1969.

 

PARADI N. 1963

N. Paradi, Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI-XVII. század), ArchÉrt 90/2, 1963, 205-251.

 

1967

N. Paradi, A Hács-Béndekpusztai Árpád-kori edénvégetökemence, ArchÉrt 94/1, 1967, 20-38.

 

1971

N. Paradi, A Csataljai Árpád-kori temető és lelepüles II, FolArch XXII, 1971, 121-141.

 

PARADI N., HOLL I. 1984

N. Paradi, I. Holl, Die Erforschung des mittelalterlichen Dorfes Nagykeszi. MittArchlrtst 12-13, 1982/83, 1984, 207-225, taf. 1-18.

 

PIPPIDI D.M... 1956

D.M. Pippidi şi colaboratori. Raport asupra activitatii şantierului Histria in campania 1956, Materiale V, 1959, 283-328.

 

PITTIONI R. 1974

R. Pittioni, Schwarzhafnerei aus dem Stift Heiligenkrenz bei Baden. NÖ. I. Die Funde bei der Bernhardikapelle 1969. ArchA 56, 1974, 37-52.

 

ПЛЕТНЕВА С.А. 1967

С.А.Плетнева, От кочевий к городам. Москва 1967.

 

ПЛЕТНЬОВА C.A. 1964

C.А. Плетньова, Номадски поселища през VII-IX в. в Приазовието и басейна на река Дон, Археология VI/4, 1964, 1-8.

 

POPA R., BALTAG GH. 1980

R. Popa, Gh. Baltag, Documente de cultură materială oraşenească in Transilvania din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, SCIV 31/1, 1980, 33-52.

 

POPESCU D., CONSIANTINESCU N., DIACONU GH., TEODORESCU V.I. 1960

D. Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu, V.I. Teodorescu, Şantierul arheologic Tirgşor (r. şi reg. Ploieşti), Materiale III, 1960, 631-644.

 

ПОПОВИЋ Ц. 1959

Ц. Поповић, Техника примитивног лончарства y Југославији. Гласник Земаљског музеја у Сарајеву (етнологија) XIV, 1959, 25-59.

 

ПОПОВИЋ М. 1970

M. Поповић, Утврђене средњовековне капије на североисгочном бедему Београдског града. Београдска тврђава IV, Саопштења Завода за заштиту споменика културе града Београда 9, Београд 1970.

 

1978

M. Popović, La résidence du despote Đurađ Branković dans le châtelet de la fortresse de Smederevo, Balcanoslavica 7, 1978, 101-112.

 

1978a

М. Поповић. Средњовековна предграђа Београдског града. Годишњак града Београда XXV, 1978, 121-131

 

1981

M. Поповић, Археолошка ископавања y манастиру Павловцима. Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе XIII/1981, 115-125.

 

1982

М. Поповић, Београдска тврђава, Београд 1982.

 

1986

M. Поповић, Нови резултати истраживања приобалних утврђења Београдске тврђаве. Саопштења Завода за заштиту споменика културе града Београда VIII, 1986, 181-198.

 

1987

М. Поповић, Подгађе града Paca. Први резултати истраживања. Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе XIX/1987, 147-159.

 

125

 

 

1987a

М. Поповић, Увозна трпезна керамика у Pacу, Новопазарски зборник 11, 1987, 21-33.

 

1988

М. Поповић. Београдска тврђава и могућност реконструкције према исходима досадашњих истраживања, у: Београдска тврђава у прошлости, садашњости и будућности, САНУ, Научни скупови XXXV, Београд 1988, 23-48.

 

1988a

М. Поповић. Pac - касноантичко и средњовековно утврђење, IV. Новопазарски зборник 12, 1988, 137-139.

 

1989

M. Popović, Importation en production locale de céramique à Ras (fin XIe - début XIIIe siècle), Recherches sur la céramujue Byzantine. BCH, suppl. XVIII, 1989, 119-130.

 

1992

М. Поповић. Западна капија Горњег града Београдске тврђаве. Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе XXIV/1992, 177-192.

 

ПОПОВИЋ М., ИВАНИШЕВИЋ В. 1989

М. Поповић, В. Иванишевић. Град Браничево у средњем веку, Старинар XXXIV/1988, 125-179.

 

ПОПОВИЋ В. 1978

В. Поповић, Епископска седишта y Србији од IX до XI века. Годишњак града Београда XXV, 1978, 33-40.

 

PREDA С. 1959

C. Preda, Săpăturile arheologice de la Sincrăieni. Materiale VI, 1959, 825-869.

 

ПРЕМК A., ПОПОВИЋ П., БЈЕЛАЈАЦ Љ. 1984

А. Премк, П. Поповић, Љ. Бјелајац, Вајуга - Песак. Извештај o сондажним ископавањима у 1980 години. Ђердапске свеске II, 1984, 111-124, сл. 83-107.

 

PRIBAKOVIĆ D., POPOVIĆ M. 1972

D. Pribaković, M. Popović. Arheološka istraživanja srednjovekovnog grada Rasa - rezultati radova 1971-72. Vesnik Vojnog muzeja 18, 1972, 27-60.

 

RADOMĚRSKY P., RICHTER M. 1974

P. Radoměrsky, M. Richter, Korpus ćeské strědoveké keramiky datované mincemi. Sborník Národního muzea v Praze XXVIII/2-4, 1974, 57-171.

 

REICHERTOVÁ K. 1959

K. Reicherlová, Středověká karamika datovaná mincemi, PA L-1, 1959, 246-256.

 

RÉVÉSZ L. 1989

L. Révész. Elözetes jelentés a karosi hontoglalaskori temető asátásárol (1986-1987), ArchÉrt 116/1-2, 1989, 22-51.

 

RICE D.T. 1966

D.T. Rice, Late Byzantine pottery at Dumbarton Oaks, DOP 20, 1966, 207-219.

 

СИMИЋ З. 1980

З. Симић, Резултати археолошких истраживања изведених y порти београдске Саборне цркве. Годишњак града Београда XXVII, 1980, 33-44.

 

SIRBU V. 1987

V. Sirbu, Typologie et terminologie de la céramique locale des VIII-e - XI-e siecles - la zone du Bas-Danube, Pontica XX, 1987, 217-236.

 

SPINEI V. 1970

V. Spinei, Unele consideraţii cu privire la descoperile arheologice din Moldova din secolul al XII-lea pînă în prima jumătate a secolui al XIV-lea, SCIV 21/4, 1970, 595-617.

 

1990

V. Spinei, Die Tonkessel aus dem Karpaten-Dnestr-Raum, in: Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten, VAH III, 1990, 327-342.

 

СРЕТЕНОВИЋ M. 1984

М. Сретеновић, Мокрањске стене, вишеслојно насеље. Извештај o археолошким истраживањима у 1980. години, Ђердапске свеске II, 1984, 221-230, сл. 212-218.

 

СТАНЧЕВ С. 1955

С. Станчев. Разкопки и новооткрити материали в Плиска през 1948 г. ИАИ XX, 1955, 183-227.

 

СТАНЧЕВА М., ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА Л. 1972

М. Станчева, Л. Дончева-Петкова, Средновековна битова керамика от Ескус при с. Гиген, Археология XIV-1, 1972, 22-32.

 

СТАНИЛOB С., АЛЕКСАНДРОВ Г. 1983

С. Станилов, Г. Александров, Средновековно езическо светилище в развалините на Монтана, Археология XXV, 3, 1983, 40-52.

 

СТАНОЈЕВИЋ Н. 1980

Н. Станојевић, Заштитно ископавање локалитета Ботра код Бечеја. Средњовековна лончарска радионица. Рад војвођанских музеја 26, 1980, 89-119.

 

1982

N. Stanojević, Perlek kod Bećcja - srednjovekovno naselje. Arheološki pregled 23, 1982, 127-128.

 

1982a

N. Stanojević, Stari Petrovaradin, Novi Sad - srednjovekovno naselje, Arheološki pregled 23, 1982, 128-130.

 

STEFAN GH... 1959

Gh. Stefan, J. Barnea, M.Chisvasi – Comşa, B.Mitrea, Săpăturile de la Garvan. Materiale VI, 1959, 629-651.

 

СТЕФАНОВА K. 1988

К. Стефанова, Особенности сграффито керамики в Юговосточној Булгарии. Труды V Международного конгресса археологов-славистов 2, Киев 1988, 152-155.

 

STEVENSON R.B.K. 1947

R.B.K. Stevenson, The pottery, in: The Great Palace of the Byzantine Emperors, Being a first report on the excavations carried in Istanbul on behalf of the Walker Trust (The Universiti of St. Andrews) 1935-38, London 1947, 31-63.

 

STILLWELL MACKAY T. 1967

T. Stillwell MacKay, More Byzantine and Frankish pottery from Corinth. Hesperia XXXVI/3, 1967, 249-320.

 

SZÖKE B. 1955

B. Szöke, Cserépbográesoink kérdéséhez. ArchÉrt 82/1, 1955, 86-90.

 

ШАФАРИК O., ШУЛМАН M. 1954

О. Шафарик, М. Шулман, Хинга, средњовековна некропола код Суботице. Рад војвођанских музеја 3, 1954, 5-55.

 

ЩЕРЕВА И. 1977

И. Щерева. Принос към проучаването на средновековната керамика в България (XI-XII в.), Археология 3, 1977, 6-18.

 

TAKÁCS M. 1986

M. Takács, Die arpadenzeitlichen Tonkessel in Karpatenbecken, VAH 1, 1986.

 

126

 

 

TODOROVIĆ J. 1966

J. Todorović, Jendek, Zvečka, Obrenovac - keltsko i slovensko groblje, Arheološki pregled 8, 1966, 60-63.

 

ТОМИЋ Г. 1979

Г. Томић, Глеђосана кераммка ca локалитета Милентија, ЗНМ IX-X, 1979, 425-438.

 

ТОМИЋ П. 1960

П. Томић, O типовима грнчарског кола и керамике y Србији, Гласник Етнографског музеја y Београду 22-23, 1960.

 

ТОМОВИЋ М. 1984

M. Томовић, Текија, керамика са утврђења. Старинар XXXIII-XXXIV/1982-1983, 1984, 345-353.

 

ТОПИЋ С.

C. Топић. Словенско насеље y оквиру античког утврђења Pontes, дипломски рад y рукопису (одбрањен 1986. године на Филозофском факултетуу Београду).

 

ТОТЕВ Т. 1973

Т. Тотев, Керамични пещи в чашата на язовир "Виница" край Преслав, Археология XV/4, 1973, 58-68.

 

1981

Т. Тотев. Нови данни за средновековна Виница през IX-X век. Годишник на музеите от Северна България VI, 1981, 37-43, обр. 1-6.

 

UZUM I. 1977

I. Uzum, Locuriea feudală timpurie de la Gornea – Tamuri, judeţul Caraş – Severin, Banatica IV, 1977, 215-222.

 

VÁLYI K. 1986

K.Vályi, Árpád-kori falusi épitmenyek a Szeri monostor területéről. ArchÉrt 113/2, 1986, 224-236.

 

ВЕСЕЛИНОВИЋ P. 1952

Р. Веселиновић, Ранословенске лончарске пећи и гробови код Мошорила y Бачкој. Рад војвођанских музеја 1, 1952, 143-159.

 

1953

Р. Веселиновић. Старосрпско насеље на Бостаништу код Мошорина y Бачкој (Прилог историји материјалне културе Јужних Словена Х-ХII века). Рад војвођанских музеја 2, 1953, 5-58.

 

1957

Р. Веселиновић, Келтске и старосрпске лончарске пећи на Гомолави код Хртковаца у Срему. Рад војвођанских музеја 6, 1957, 27-38.

 

VILCEANU D. 1972

D. Vilceanu, Ceramica smăltuită, in: Pacuiul lui Soare 1, Bucureşti 1972, 89-107.

 

1972a

D. Vilceanu, Ceramica cu angobă micacee, in: Pacuiul lui Soare 1, Bucureşti 1972, 113-115.

 

ВУКСАН М. 1989

М. Вуксан, Ковин, локалитет Град - сондажно истраживање 1986. године, Гласник Српског археолошког друштва 5, 1989, 117-123.

 

ВЪЖАРОВА Ж. 1976

Ж. Въжарова, Славяни и Прабългари по данни на некрополите от Vl-XI в. на територията на България, София 1976.

 

WENDEL M. 1980

M. Wendel, Zur Gliederungsmethode der Keramik mit eingeritzter Verzierung aus der frühmittelalterlichen Siedlung beim Dorf Krivina in Nordbulgarien, ZfA 14/2, 1980, 173-192.

 

ZAKI A. 1974

A. Zaki, Archeologia Malopolski wczesno-sredniowiecznej, Ossolineum 1974.

 

ЗЕЧЕВИЋ Е. 1989

E. Зечевић, Резултати истраживања средњовековног Свача, Гласник Српског археолошког друштва 5, 1989, 112-117.

 

ЗИРРА В. 1963

B. Зирра. Двуобрядовый могильник раннефеодальней эпохи в Капул Виилор - Истрия, Dacia VII, 1963, 355-412.

 

ŽERAVICA Z. 1974

Z. Žeravica, Die Keramik des XI und XII Jahrhunderts aus der Ansiedlung in Popovića in der Negotiner Gegend und das Problem ihrer etnischen Zuteilung den Slawen, Balcanoslavica 3, 1974, 121-159.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]