Теофана Златарова. Цената на свободата
съст. Величка Филипова, Светозар Златаров
 
БИБЛИОГРАФИЯ
 

1. Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 г. НБКМ, Ориенталски отдел. С., 1975.

2. Заимов, С. Миналото, очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869—1877 г. Кн. III „Тракийското съзаклятие”. Изд. Хр. Г. Данов. П., 1899.

3. Стоилов, Г. Освобождението на Хасково (спомени от Освободителната война 1877—1878 г.). С., 1928.

4. Каракостов, С. Диарбекирски заточеници. С., 1946.

5. Заимов, С., Атанас Узунов и тракийското съзаклятие. Подбор и редакция на Тончо Жечев и Светла Гюрова. С., 1968.

6. Берковски П. Из възпоминанията ми. Записки. Лом, 1884.

7. Поп Минчо Кънчев. Видрица. С., 1985.

8. Енциклопедия България. Т. I—IV. С., 1978—1984.

9. Енциклопедичен справочник „Съединението 1885”. С., 1985.

10. Христо Иванов — Големия. Спомени. С., 1984.

11. ЦДИА, ф. 865 (Ас. Златаров).

12. НБКМ—БИА, ф. 281 (Хр. Златаров).


[Previous]
[Back to Index]