Охридската "Света София"
и нейната датировка

 

Асен Чилингиров

Херон Прес - София - 2013

(Любезно предоставено от автора)

Книгата като .pdf файл (8.5 Мб)

 

 

Предговор . . . . . . . 3
Датирането на църквата „Света София“ в Охрид и нейните стенописи . . . . . . . 7
Бележки . . . . . . . 122
 


Допълнителни материали:

- Снежана Филипова: Ранохристијанските културни центри во Македонија долж Via Egnatia  (Patrimonium 7/8, Скопје, 2010, 127-148)  (.pdf файл от www.academia.edu)
- Драган Зајковски: Христијанството во Македонија од 313 до 700 година: векови на консолидација, етаблирање и дефинирање  (електронски извор, 2014)  (.pdf файл от www.academia.edu)
- Елизабета Димитрова, Сашо Коруновски, Софија Грандаковска: Средновековна Македонија: Историја на уметноста, архитектура и литература  (Македонија: милениумски културно-историски факти, том 3, стр. 3-278; Скопје, 2013)  (.pdf файл от www.academia.edu)

- Коментари на Асен Чилингиров (2020)?

 

[Back to Main Page]