За автентичността на Anecdota от Прокоп

Асен Чилингиров

 

ПРЕДГОВОР


Настоящото изследване беше замислено първоначално като приложение към моята монография Свети цар Управда и българският въпрос, започната преди 20 години, но останала засега недовършена. Големият му размер дори след съкращаването на останалите изворни сведения, които са дадени в паралелен двуезичен текст и биха го увеличили още повече, оправдават издаването му като отделна книга. За това изследване бяха използвани много изворни сведения и текстове, трудно достъпни не само за широката публика, а дори за болшинството тесни специалисти. Ще използвам тук възможността да изкажа моите сърдечни благодарности към дирекцията на Държавната библиотека «Пруско културно наследство» в Берлин, която ми позволи да ползвам в течение на много месеци някои извънредно редки оригинални издания на книги, излезли още в първите векове на книгопечатането, каквито днес не притежават и най-богатите библиотеки в Европа и Америка.

Издаването на това изследване като монография се оправдава и от голямото значение на темата, включваща извънредно важни данни за българската политическа и църковна история, в течение на столетия многократно подправяни от враговете на нашия народ и на неговия принос в културната история на нашата цивилизация. С установяването на истината по много от събитията и процесите, свързани с нашата стара и нова история, българският читател ще има възможност да обогати своите представи не само за миналото на нашия народ, но и за трудния път, който този народ е преминал през изтеклите хилядолетия и който му предстои да премине в бъдещите векове.

        Берлин, 8 октомври 2018

 

[Next]

[Back to Index]