Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том VII

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., доп. член на БАНИ Стоян Райчевски, проф. Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, д-р Мария Бакърджиева, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Хасково, 2016 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (13.0 Мб)

 

Посвещава се на 120 години от създаването на тракийската организация в България.

 

    Съдържание
 

СТАТИИ И СТУДИИ

1. Димитър Шалапатов. По пътя на спасението от Курбалъка до Ятаджик през 1913 г. и век по-късно  (7)

2. Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров. Българското униатство в Одринска Тракия (1860 – 1913 г.)  (14)

3. Проф. Пламен Павлов. Българите от Беломорска Тракия и турската експанзия в Мала Азия (краят на XIII – средата на XIV в.)  (43)

4. Доп. член на БАНИ Стоян Райчевски. Народните читалища в околиите Дедеагач и Гюмюрджина /1941 - 1944/  (63)

5. Проф. д.и.н. Камен Гаренов /отец Петър Гарена/. Село Мурга и долината на Карамандере  (88)

6. Д-р Георги Граматиков. Село Малък Дервент в спомените на един съвременник  (102)

7. Д-р Красимира Узунова. Беломорска Тракия - несбъднатата надежда за обединена България  (116)

8. Златка Петрова. Революционната идеология на Христо Караманджуков  (134)

9. Младен Сърбиновски. Вилает на върховизми  (149)

 

ПЪТЕПИСИ

10. Елена Алекова. Паметта побеждава смъртта  (161)

11. Проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов. Теренни бележки за Ночево, Кърджалийско  (173)

 

12. Д-Р КИРИЛ БАКЪРДЖИЕВ И ОТКЪСИ ОТ НЕГОВАТА ТРИЛОГИЯ “ДОГАНХИСАР – ГРАДЕЦ”

- Книга първа. Родното село на Капитан Петко Войвода  (192)

АВТЕНТИЧНИ РАЗКАЗИ НА БЪЛГАРИ ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ - УЧАСТНИЦИ В СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 1913 - 1923 Г.:

- Книга втора. Република Доганхисар-Градец; защита и разгром  (214)

- Книга трета. Доганхисар-Градец; по чужди земи и брегове  (236)

 

13. МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ ДОГАНХИСАР ПО ВРЕМЕ НА ЗАТОЧЕНИЕТО ИМ ПО ГРЪЦКИТЕ ОСТРОВИ И ТЕСАЛИЯ

- Димитър Шалапатов. Заточението  (256)

- Петко Кедиков. Интернираните през 1923-1925 г. по беломорските острови и Тесалия българи от Западна Тракия  (257)

 

СПОМЕНИ ЗА ИМЕНИТИ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ГЕРОИ

14. Интервю на Недялко Бакалов. Племенницата на Чалбуров: Чичо не пожела да участва в игрите на комунистите  (272)

15. Фанна Коларова. „Смъртта за Родината е преминаване в блаженство”  (278)

 

СПОМЕНИ НА ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ЗА ТРАКИЯ

16. Вълчо Иванов Златилов. Страданията на тракийските българи от с. Голям Дервент през 1913 г.  (282)

17. Георги Зарчев. Тракийски фрагменти  (290)

18. Кирил Сарджев. На робу се надей, на гробу му не  (298)

 

РЕЦЕНЗИИ

19. Димитър Шалапатов. Книга за календарните обреди и традициите на тракийските българи  (305)

 

20. Георги Сапунаров - почетен гражданин  (308)
 

[Back to Index]