Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

Библиография

 

 

Английски 1987: Английски пътеписи за Балканите, С.

 

Й. Андреев и др. 1994: 110

 

С. Атаниязов 1988: Словарь туркменских этнонимов, Ашхабад.

 

Т. Балкански 1988: Ново четене на името Аспарух. — Слав. сборник. С., 220-222.

 

Т. Балкански 1990: Языковые..., 130.

 

Т. Балкански 1995: (за Д. Кабадаиев), 129.

 

Т. Балкански 1995: Забравеният..., 132.

 

Т. Балкански 1996: Шкеите..., 31.

 

Т. Балкански 1996: Алвинцките..., 41.

 

Т. Балкански 1996: С българско...,110.

 

С. Байчаров 1989: Древнетюркские рунические памятники Европы, Ставрополь.

 

В. Берон 1986: 128.

 

П. Берон 1824: 56.

 

Ив. Бирта: вж. Iv. Birta.

 

Ив. Андреев (Богоров) 1846: 56.

 

Петър Боев 1985: Произход на населението в Разградски окръг по антропологични данни. — В: Материали за миналото на Разградския край, Разград, 93.

 

Ив. Божилов 1985: Фамилията на Асеневци. Генеалогия и просопографии, С.

 

П. Бойчева 1979: 119.

 

П. Бойчева1983: 115.

 

Т. Бояджиев 1986: 17.

 

М. Бур 1988: 126.

 

Н. и М. Бъчварови 1975: 56.

 

К. Велики 1967: 64.

 

Гръцки II: 43.

 

Б. Дерибеев 1982: 126.

 

X. Дерншвам 1970: Дневникът на X. Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553–1555 г., С.

 

Б. Джонов 1968: 129.

 

Ив. Дуйчев, К. Телбизов 1977: 127.

 

Енциклопедия България I—VI: 104.

 

Д. Еремеев 1970: К семантике тюркской этнонимии. — В: Этнонимы, М.

 

Д. Еремеев 1971: Этногенезис тюрок, М.

 

Житията 1974: 119.

 

Г. Занетов 1901: Първите влашки господари. — В: Пер. сп. LXI, 101–136.

 

Исчезнувшие 1988: 129.

 

Ст. Илчев 1969: Речник на личните и фамилни имена у българите, С.

 

Именник на българските ханове: 108.

 

К. Иречек 1978. 130.

 

К. Иречек 1939: История на българите. Поправки и добавки от самия автор, С.

 

История 1981 II: 104.

 

Ат. Иширков 1915: 121.

 

Ив. Калчев и др. 1987: История на с. Бърдарски геран, С.

 

Хр. Капитанов 1942: Македонски българин от Прилеп, строител на първите румънски манастири. — В: Отец Паисий № 5, 234–248.

 

Н. Кауфман 1987: Народни песни на банатските българи, С.

 

A. Касъров I—III 1907: Енциклопедичен речник, Пловдив.

 

Бл. Клайнер 1977: 127.

 

Н. Ковачев 1987: Честотно-тълковен речник на личните имена у българите, С.

 

П. Коледаров: Как... 127.

 

П. Коледаров I 1979, II 1989: 104.

 

B. Кънчов I, II 1970: Избрани произведения, С.

 

Левкийски епископ 1979: 119.

 

Мала I—III 1986: Мала енциклопедиа “Просвета”, Београд.

 

Ат. Матковски 1985: Македонскиот полк во Украина, Скопје.

 

A. Милетич 1897: Заселението... 17.

 

А. Милетич 1896: Седмиградските... 17.

 

А. Милетич 1926: Седмиградските... 17.

 

А. Милетич 1896: У седмиградските... 17.

 

А. Милетич и Д. Агура 1983: 115.

 

К. Мирчев 1952: 17, 22.

 

Й. Митев 1971: 126.

 

Миятеви 1956: 99.

 

М. Младенов 1993: Българските говори в Румъния, С.

 

К. Моравенов 1984: 130.

 

133

 

 

Вл. Мурдаров 1987: 126.

 

Г. Нешев 1988: Към въпроса... 19.

 

Г. Нешев 1970: Нови... 46.

 

П. Ников: Българо-унгарски отношения от 957–1277. — Сб. БАН, кн.11.

 

B. Никонов 1965: Краткий топонимический словарь, Ленинград.

 

Ан. Примовски 1972: Бит и култура на родопските българи, С., СбНУНК LIV.

 

Хр. Попконстантинов 1890: Чепино, едно българско краище. — СбНУНК, кн. 4.

 

Хр. Попконстантинов 1970: Спомени, пътеписи, писма.

 

C. Радев 1990: Ранни спомени, С.

 

П. Руеев, Ан. Давидов 1966: Гр. Цамблак в Румъния и в старата румънска литература, С.

 

A. M. Селищев 1981: Славянское население в Албании, С.

 

Йон Думитру-Снагов: 117.

 

Й. Списаревска 1988: Чипровското въстание и европейският свят, С.

 

A. Стојановић 1927: 69.

 

Ал. Стојановић 1989: Македонија во турското Средновековие, Скопје.

 

К. Суходолска 1984: 131.

 

К. Телбизов 1971: Разселване на чипровчани... — В: Чипровци, С.

 

К. и М. Телбизови 1963: 77.

 

B. Трайков, Н. Жечев 1986: Българската емиграция в Румъния... С.

 

300 години 1988: 127. М. Фасмер 1—IV 1987: Этимологический словарь русского языка, М.

 

Б. Цонев 1884: 22.

 

А. Чикхей 1981: българските юнашки песни и връзката им с унгарската история. — В: Български фолклор, № 4,11 сл.  Чипровци 1971: Сборник Чипровци 1688-1968, С., 13.

 

П. Чолов 1988: 126.

 

X. Шилтбергер 1971: Пътепис... С.

 

Бл. Шклифов 1973: Костурският говор, С.

 

Н. Эрдели 1977: 129.

 

Зл. Юфу 1994: 126.

 

П. Юхас 1985: 102.

 

М. Ackner und I. Schuller 1840: 67.

 

Anonimus = Gesta: 109.

 

Anuarul 1911–1918: 63.

 

E. Benkö 1992: 97.

 

Iv. Birta 1993: Kraševci, Bucureşti.

 

Biserica 1895: 132.

 

J. Botik a kolektiv 1987: 127.

 

II. Cleopa 1986: 123.

 

Contributions 1958: 121.

 

DEX 1975: Dicţionar explicativ al limbii române, Bucureşti.

 

Deva 1993: 112.

 

Din istoria 1992: 122.

 

Dicţionar I-IV 1966: 130.

 

Dicţionarul 1981: Dicţionarul elementelor romaneşti din documentele slavo-române, 1374-1600, Bucureşti.

 

DLRM 1950: Dicţionarul limbii române moderne, Bucureşti.

 

I. Dulamă 1972: 93.

 

M. Enescu 1994: 62.

 

A. Florescu 1989: 124.

 

An. Georgescu 1936: Craiova...I. Târgul Craiovei, Bucureşti.

 

Gesta = Anonimus: 109.

 

G. Gyöfri 1965: 109.

 

D. Iccim 1987: 131.

 

Indicatorul 1974: Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti.

 

V. Ioniţa 1987: 123.

 

I. Iordan 1963: Toponimia românească, Bucureşti.

 

I. Iordan 1963: Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti.

 

N. Iorga 1992: Istoria, 122.

 

N. Iorga: Comerţului, 55.

 

Istoria 1899: Istoria Beserecei şcheilor Braşovului, Braşov.

 

G. Ivaşcu 1969: 123.

 

L. Kiss 1980: 126.

 

H. Klima: Die Slaven, 79.

 

Pal König 1981: 112.

 

Kurze 1990: 109.

 

134

 

 

D. Lăudat 1980: 132.

 

V. Machek 1968: 127.

 

A magiar 1976: 98.

 

D. Martinas 1985: 116.

 

Fr. Miclosich 1856: Die Sprache, 17.

 

Mic 1978: Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti.

 

Monumente 1992: 50.

 

I. Muşlea 1927: Schei, 17.

 

I. Muşlea 1972: 17.

 

S. Opreanu 1939: 100, 130.

 

S. Opreanu 1926: 100.

 

L’Osservatore 1995: 77.

 

Şt. Pascu 1990: 104, 110.

 

Şt. Pascu 1972: Voievodatul Transilvaniei, Cluj.

 

Al. Piru 1962: 121.

 

Planul 1864: 57.

 

S. Puşcariu 1977: Braşovul de alta data, Cluj-Napoca.

 

P. Rezeanu 1980: 62.

 

C. Suciu I, II 1967: 58.

 

Sfinţi 1987: 123.

 

Telegraful 1934: 63.

 

R. Todoran: 131.

 

VI. Uhlar 1971: Miestne nazvy z mien etnickej príslusnosti (Vlachy, ... Ucherce), Kultura slova, Bratislava, 3, s. 82–87.

 

Unkundenbuch 1984: 18.

 

M. Zorila 1991: 123.

 

[Previous]
[Back to Index]