Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

IV. ОКРЪЗИ КОВАСНА И ХАРГИТА

 

1. Ла Секỳй (ЛС)

 

 

Така румънците наричат тази част от Карпатския рог, където компактното население са секуите, трансилванските първобългари, част от първобългарския народ, унгаризирана около 1400 г., която унгарците и румънците представят за етнически “унгарци”, a в някои етнонимни мистификации и за “унгаризирани румънци”. В старите влахобългарски документи (1543 г.) мястото, където живеят секуите, е Сакои или Сакѹєни: Сѹдство бръил и сѹдство Сакѹєни (Dicţionarul 1981, 207), Днес официалното име на областта в румънската админисгративна номенклатура е Харгита и Ковасна с центрове Меркуря Чук и Св. Георги. Секуите обаче наричат земята си с унгарското Zékelföld 'Земя на Секуите'.

 

Гербът на секуите

Гербът на секуите

 

Секуите от Трансилвания са предмет на описание в българската литература като изконни първобългари в антропологическите изследвания на д-р Петър Боев и на Коледаров (II 53, I, 76).

 

Историята на секуите като един от трите клона на първобългарите: булгари, есегел и берсили (перси), е позната в първобългаристиката (булгаристиката), у нас добре представена за Трансилвания от Коледаров (цит.съч.). Предполага се, че част от секуите–есегел са придошли по различни причини и в различно време и от Волжка България.

 

Ion Dulamă (Originea secuilor), като игнорира богатата литература за тази част от българския народ, представя библиографски писанията за секуите в румънската и унгарската книжнина (вж.), съществена част от която е посветена на хипотезата за произхода на секуите от оногурите.

 

Накратко: днешните секуи са наследници на първобългарите есегел, които заедно с барсилите се установяват в Трансилвания — тогава част от българските земи. Вероятно са били пославянчени като всички

 

93

 

 

първобългари в българската земя (Дунавска и Отвъддунавска България). Те поемат ударите на прииждащите от изток унгарци, срещу които водят дълга и епическа борба, останали без подкрепата на българската държава, където по същото време (X в.) нахлуват руси и византийци. Последните остатъци от българската държавност на трансилванските българи, чиито потомци са днешните секуи, се представят от мистифицираната румънска историография за румънски воеводати в Трансилвания (вж. ч. Просопографии) по време, когато румънците все още са напълно непознати в тази част на Отвъддунавска България (първото съобщение за тях под името власи е от 976 г. за място в Македония). Особено настървен в подправянето на българщината на трансилванските княжества като “румънски” е акад. Ştefan Pascu (Voevodatul Transilvanuei, vol. I, Cluj 1972; Transilvania, Cluj-Napoca 1990, 18–21). Отпор на подобни фалшификации в българската литература освен при Коледаров (цит. съч.) няма! [39]

 

Географията на секуите обхваща техните пет секуйски “стола” (сейг), както те наричат старите секуйски крепости в района Секуи : Ла Секуи: Зекелфьолд.

 

1. Първия си окръг наричат Чек Середо, днес по румънски Меркуря Чук.

 

2. Второто голямо място е районът около Свети Георги, голям град в Секуи.

 

3. Третият “стол” е Одорхей Секуеск и земята около него.

 

4. Четвъртият е Георгени и районът около него.

 

5. Петият се нарича Харумсейг, с конкретно значение 'три стола' (крепости).

 

Секуйките Моргит (майка и дъщеря с едно име) от фамилията Алберт, с. Чехател, окр. Харгита

Секуйките Моргит (майка и дъщеря с едно име) от фамилията Алберт, с. Чехател, окр. Харгита

 

Тези пет крепости (стола : сейг) присъстват и в герба на секуите (вж.). Посетих множество селища из цялата земя на секуите. Описанието за тях трябва да бъде монографично по събраните материали, поради което тук ще предам само по-кратки бележки за някои от посетените секуйски места:

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


 

39. Унгарската история интерпретира появата на секуите по различен начин. Според късните унгарски хроники от XII-XIII в. секуите ca ce появили в Трансилвания преди унгарците. Те запазили до XVII в. своето първобългарско руническо писмо, наричано някъде и “секейско писмо” (Изчезнувшие народы. М., 1988, 109), но разчетено като напълно първобългарско от С. Байчаров (1988, 37). Други унгарски учени отклоняват българската същност на секуите и ги определят като потомци на панонските авари, които уж се били присъединили към появилите се през 894-895 г. унгарци — обстоятелство, представено почти така в Анонимната унгарска хроника. Според този “източник” секуите се преселват по-късно в Трансилвания (вж. и при И. Эрдели, Венгерская карта Виндландии. — Природа 1977, № 5, 91-92. Бившата им тюркска същност и тюркският им език, без обаче да се уточни, че става дума за първобългари и за език на първобългари, са упоменати в румънския Dicţionar enciclopedic IV 1966, 349. (За други румънски версии и прегледи на литературата за секуите вж. повече при Ion Dulama, Originea secuilor и при S. Opreanu, Die Szekler, Eine völkische Minderheitten des Rumänentums. Sibiu 1939).