Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

I. ОКРЪГ АЛБА

 

Просопографии

 

 

4. Блазиус Клайнер

 

 

Малкото бележки за този пръв историк на българите от периода на европейското Възраждане се намират при Ив. Дуйчев (Предговор към История на българите от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г., С., 1977, 8–10).

 

Във Винцул де Жос не успях да науча нищо за пребиваването на този монах и историк в манастира. В олтара има четири големи портрета на изявени местни монаси. Може би един от тях е на Блазиус Клайнер. Свещеникът отсъстваше, a г-н Молнар, моят гид, не беше достатъчно компетентен по тези въпроси. Предположението на Дуйчев, че според името Клайнер монахът, a после и игумен на манастира, е бил алвинцки гражданин от немски произход, насочва към колонията на единствените немци в Алвинц, именно хабаните в Горен Алвинц. Хабаните обаче са били еретици, каквито са и до днес, и не са давали монаси на католическия български манастир. Това обстоятелство ме кара да се съмнявам във възможността Клайнер да е бил немец. Може би тук става въпрос за вече понемчила българското си име фа-

 

40

 

 

милия с оригинално име Малък, Малчо или турското Кючюк. Основание за това ми дава и запазената до днес сред алвинските унгаризирани българи фамилия с унг. име Kis(s), т.е. 'малък'. Възможна е и друга версия: Клайнер е бил от колониите на българите в Бунгард или Русчор, които през XVIII в. вече са били в степен на напреднала германизация. Търсенето на немски произход при наличието на български колонии, които са германизирани по онова време, както и от ономастична гледна точка при наличие на калкирано с унгарското Киш българско Малко, Малък или Кючюк е неоправдано. Хипотезата, че Бл. Клайнер е от фамилията *Малчов (*Киш) Клайнер, е най-основателна (?!).

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]