.

Формиране на старобългарската култура VI-XI век

.

Професор Станчо Ваклинов  (Българско Историческо Дружество, Издателство Наука и изкуство, София 1977)

 

Съдържание

Карти, снимки, скици

Заглавна страница..

 

      Увод

  I. Материална и духовна култура на славяните и прабългарите до образуването на българската държава

     1. Произход, прародина, ранна история на славяните и прабългарите  (Славяни – Прабългари)

     2. Археологически култури, свързани със славяните  (Пшеворска култура – Зарубинецка култура – Черняховска култура – Славяните във Великото преселение на народите – Раннославянската култура в долнодунавските земи)

     3. Прабългарската култура и нейното развитие  (Таштъкската култура в Минусинската долина – Прабългарското движение на запад – Заселване на прабългарите в Приазовието и Прикаспието – Салтово-маяцката култура и прабългарите – Кутригурите и пастирската култура – Прабългарите и Византия в Северното Черноморие – «Велика България» и нейното разпадане)

 

II. Славяните и византийското културно наследство в балканските области

     1. Балканските провинции на византия и техните градски центрове през VI—IX в.  (Долна Мизия и Малка Скития – На юг от Балкана – Югозападна България – Етническите промени в източната половина на Балканския полуостров – Западното Черноморие в ранновизантийската култура – Характерът на ранновизантийската култура и степента ѝ на влияние)

     2. Славяни и прабългари в културната история на Долния Дунав (VII—VIII в.)  (Прабългарската миграция в долнодунавските земи – Славяните и византийският град – Грънчарското производство – Славянска керамика – Прабългарската керамика)

 

III. Старобългарската култура през езическия период (края на VII—средата на IX в.)

     1. Организиране на българската държава и изграждане на първите ѝ центрове  (Укрепителни гранични съоръжения на българската държава – «Европеизиране» на прабългарската култура – Раннобългарската поселищна мрежа – Плисковският укрепен стан – Произход на старобългарската монументална архитектура – Аулите – Мадара - прабългарско култово средище – Мадарският конник и култът към Тангра и хановете)

     2. Строителството и архитектурата през първата половина на IX в.  (Големият дворец в Плиска – Ханското жилище, Малкият дворец – Езическите капища в Плиска – Укрепителната система на Плиска – Плиска като селищен комплекс – Водопроводната и канализационната система на Плиска – Строителството в аулите през първата половина на IX в. и неговите паметници – Началото на строителството в Преслав – Строителството по дунавския лимес и в «Отвъддунавска България», Пъкуйул луй Соаре)

     3. Изкуство и духовна култура на езическа България  (Монументална скулптура – Славянски и прабългарски некрополи – Златарството – Славянският накит – Прабългарският колан и воинските отличия – Шереметското съкровище – Съкровището от Над сент Миклош – Прабългарските каменни надписи и тяхното културно-историческо значение)

 

IV. Изграждане на единната старобългарска култура (втората половина на IX—началото на XI в.)

     1. Отражение на християнизацията в културното развитие на България  (Приобщаването на българския народ към християнството – Строителство на черкви – Развитието на базиликата в българската архитектура – Криза в развитието на християнската култура)

     2. Преславската цивилизация и нейните достижения  (Велики Преслав - втора българска столица – Занаяти и търговия – Облекло – Преслав — водещ център в архитектурата и изкуството – Развитие на църковното строителство и архитектура – Дворцовият комплекс във Велики Преслав – Кръглата черква – Конхалните черкви в България – Създаване на българския архитектурен стил – Манастирското строителство през Симеоновото царуване – Скулптурата на Преслав не е самостоятелно изкуство – Преславската рисувана керамика – Старобългарската миниатюрна живопис – Старобългарските глаголически и кирилски епиграфски паметници)

     3. Поява на нови тенденции в развитието на старобългарската култура (край на X—началото на XI в.)  (Политическите промени и тяхното отражение в развитието на културата – Строителство на крепости – Строителство на черкви и манастири – Развитие на изкуството - скулптура и живопис – Скулптура – Живопис)

 

      Заключение

 

Използувани съкращения

Именен и географски показалец  —  Предметен показалец

 

Резюме  (RU)   —   Résumé  (FR)   —   Zusammenfassung  (DE)   —   Resume  (EN)

 

[Back to Main Page]