Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896–1903). Кн. II. Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ

Ив. Орманджиевъ (съст.)

 

Библиотека „Тракия" № 2 и 3

Издава Тракийския Върховенъ Изпълнит. Комитетъ

 

Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896–1903)

Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ

(съ 12/13 образи)

 

По спомени на Димитъръ Ташевъ, Христо Настевъ, Анастасъ Спасовъ Разбойниковъ и мѣстни дейци

 

Съставилъ Ив. Пандалеевъ Орманджиевъ

 

Печатница „Родопи" на Тод. Л. Клисаровъ

София 1929

 

 ЦЕНА 40 ЛЕВА

 


 

Съдържание

 

Предговоръ . . . . . . . 2

 

Спомени на Димитъръ Ташевъ.

 

Ι. Кратки биографски данни. — Мухаджиритѣ. — Първото му патриотическо настроение. — Борба съ иванкьойици. Срещитѣ му съ лозенградски учители и К. Благоевъ; посветяването му отъ последния и отиването имъ въ с. Яна. — Първиятъ комитетъ въ с. Колибитѣ и дейностьта му. — Среща съ Хр. Настевъ. — Районна среща и запознаване съ Т. Шишмановъ. — Амеда болъ гьотлу и ареста на тримата другари. — Ст. Петровъ въ затвора. — Керемидчиоглувата афера . . . . . . . 9

 

ΙΙ. Лутания изъ България. — Първитѣ четнишки замисли и осуетени обири. — Пловдивскиятъ конгресъ. — Първата чета въ Бунаръ-Хисарско. — Втората чета и разстройвабето ѝ следъ ювалийския обиръ. — Шишмановъ и Ташевъ сами. — Срещата имъ съ Герджиковъ. — Тримата войводи въ Бунаръ-Хисаръ. — Широката агитационна дейность на Шишмановъ и Ташевъ. — У Васильото въ Бунаръ-Хисаръ. — Организирането на района имъ; псевдонимитѣ на селищата му и шифъра . . . . . . . 17

 

ΙΙΙ. Заминаването на Шишмановъ въ България по болесть. — Ташевъ въ Урумъ-Беглия убийството на Перила. — Въ четата на Герджиковъ за атентатъ при Черкезъ-кьой — Синекли. — Калканджиевата чета въ Бунаръ-Хисарско. — За орѫжие. — На Петрова нива. — Бунаръхисарско на два участъка. Велички и Пенешки. — Четата на Ст. Петровъ . . . . . . . 32

 

IV. Ташевъ за орѫжие въ България. — Въорѫжаването на Б.-Хисарския районъ. — Нападението на Инджекьой ; отстѫплението и престрелка между наши. — Републиката. — Самоковъ и с. Турля . . . . . . . 36

 

V. Настѫплението на турцитѣ. — Ст. Петровата чета отстѫпи последна. — Бѣжанци и чети къмъ България. Какъ стана убийството на Паскалъ Ивановъ. — Въ Аланъ-Кайрикъ. — Нападението на поста Кара-Топракъ и българската власть. — Чети презъ есеньта . . . . . . . 41

 

151

 

 

Спомени на Христо Настевъ

 

I. Биографски данни. — Въ Виница презъ 1898/99 год. — Въ Б.-Хисаръ главенъ учитель. — Пѫтуване презъ Одринъ и Лозентрадъ. — Б.-Хисарскитѣ българи и Кирякъ Калудовъ. — Училищна и революционна дейность. — Въ околията. — Борба съ гръцката пропаганда. — Пенека. — Г. Дѣлчевъ и Стоянъ Лазовъ въ Б.-Хисаръ. — Постѫпки за орѫжие . . . . . . . 47

 

II. Четата на Г. Теневъ за Родосто. — Връщането ѝ въ Б.-Хисарско и Лозенградско. — Керемидчиоглувата афера. — Кой сформирува четата. — Откупътъ за освобождението на лѣкаря. — Заточеницитѣ отъ Б.-Хисарско въ Паясъ-кале, Синапъ и Акия. — Задочното осѫждане на Настевъ . . . . . . . 54

 

Спомени на Анастасъ Спасовъ Разбойниковъ

 

I. Кратки биографски данни. — На пѫть за Б.-Хисаръ. — У стария попъ. — Първа среща съ втората чета на Шишмановъ. — Революционниятъ му районъ. — Въ какво обвиняваха Шишмановъ и какъвъ човѣкъ бѣ той. — Почвата за революционната дейность следъ Керемидчиоглувата афера. — Б.-Хисарскитѣ първенци, свещ. Бодуровъ и народа. — Герои и героини. — Герджиковъ въ Б.-Хисаръ . . . . . . . 65

 

II. Околийски комитетъ въ Б.-Хисаръ — Срѣдства за организационна пропаганда. — Шишмановъ и Ташевъ въ Б.-Хисаръ и Яна. — За убийството на Йоргаки Перила. — Ташевъ нагости у баба Руса. — Населението на града и селата съ по-главнитѣ дейци въ тѣхъ. — Калканджиевъ и Ст. Петровь — Слаби страни на организацията . . . . . . . 77

 

III. Двата участъка на района. — Въорѫжаване, обиколки и обучение до възстанието. — Нападението на 5 августъ вечерьта. — Калканджиевата чета въ Пенешкия участъкъ. — Шишмановъ войвода на пенешката смъртна дружина. — Голѣмия дефекть на възстанието въ Странджа планина. — Отчаяние и безсилие въ четитѣ . . . . . . . 90

 

Революционното движение въ селата на Б.-Хисарския районъ:

с. Куру-дере — 99, Урумъ-Беглия — 106, Сергенъ — 112, Пенека — 114, Ятросъ — 123, Едига — 126, Яна — 126, Колибитѣ — 136, Чонгара — 139, Сатѫ-кьой — 146, Бунаръ-Хисаръ . . . . . . . 148

 

 


 

 

    Отъ сѫщия авторъ:

 

1. Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896—1903), книга I: Георги Кондоловъ и дейностьта му въ Странджанското възстание, издание на автора. Цена 30 лева.

 

2. Библиотека „Тракия" № 1 — Антимъ I български екзархъ — издание на Тракийския върховенъ изпълнителенъ комитетъ, 1928 год. Цена 25 лева.

 

[Back to Index]