Библиотека „Тракия" № 2 и 3

Издава Тракийския Върховенъ Изпълнит. Комитетъ

 

 

Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896–1903)

Кн. II. Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ

 По спомени на Димитъръ Ташевъ, Христо Настевъ, Анастасъ Спасовъ Разбойниковъ и мѣстни дейци

 

 

Съставилъ Иванъ Пандалеевъ Орманджиевъ

 

Печатница „Родопи" на Тод. Л. Клисаровъ

София 1929

Сканове в .pdf формат  (30.6 Мб) любезно предоставени от Ст. Н. Станилов

 

Съдържание

Образи..

    Предговоръ

 

Спомени на Димитъръ Ташевъ, велички подвойвода

Ι. Кратки биографски данни. — Мухаджиритѣ. — Първото му патриотическо настроение. — Борба съ иванкьойици. Срещитѣ му съ лозенградски учители и К. Благоевъ; посветяването му отъ последния и отиването имъ въ с. Яна. — Първиятъ комитетъ въ с. Колибитѣ и дейностьта му. — Среща съ Хр. Настевъ. — Районна среща и запознаване съ Т. Шишмановъ. — Амеда болъ гьотлу и ареста на тримата другари. — Ст. Петровъ въ затвора. — Керемидчиоглувата афера.

 

ΙΙ. Лутания изъ България. — Първитѣ четнишки замисли и осуетени обири. — Пловдивскиятъ конгресъ. — Първата чета въ Бунаръ-Хисарско. — Втората чета и разстройвабето ѝ следъ ювалийския обиръ. — Шишмановъ и Ташевъ сами. — Срещата имъ съ Герджиковъ. — Тримата войводи въ Бунаръ-Хисаръ. — Широката агитационна дейность на Шишмановъ и Ташевъ. — У Васильото въ Бунаръ-Хисаръ. — Организирането на района имъ; псевдонимитѣ на селищата му и шифъра.

 

ΙΙΙ. Заминаването на Шишмановъ въ България по болесть. — Ташевъ въ Урумъ-Беглия убийството на Перила. — Въ четата на Герджиковъ за атентатъ при Черкезъ-кьой — Синекли. — Калканджиевата чета въ Бунаръ-Хисарско. — За орѫжие. — На Петрова нива. — Бунаръхисарско на два участъка. Велички и Пенешки. — Четата на Ст. Петровъ.

 

IV. Ташевъ за орѫжие въ България. — Въорѫжаването на Б.-Хисарския районъ. — Нападението на Инджекьой ; отстѫплението и престрелка между наши. — Републиката. — Самоковъ и с. Турля.

 

V. Настѫплението на турцитѣ. — Ст. Петровата чета отстѫпи последна. — Бѣжанци и чети къмъ България. Какъ стана убийството на Паскалъ Ивановъ. — Въ Аланъ-Кайрикъ. — Нападението на поста Кара-Топракъ и българската власть. — Чети презъ есеньта.

 

 

Спомени на Христо Настевъ, легаленъ рѫководитель въ 1899/900 год.

I. Биографски данни. — Въ Виница презъ 1898/99 год. — Въ Б.-Хисаръ главенъ учитель. — Пѫтуване презъ Одринъ и Лозентрадъ. — Б.-Хисарскитѣ българи и Кирякъ Калудовъ. — Училищна и революционна дейность. — Въ околията. — Борба съ гръцката пропаганда. — Пенека. — Г. Дѣлчевъ и Стоянъ Лазовъ въ Б.-Хисаръ. — Постѫпки за орѫжие.

 

II. Четата на Г. Теневъ за Родосто. — Връщането ѝ въ Б.-Хисарско и Лозенградско. — Керемидчиоглувата афера. — Кой сформирува четата. — Откупътъ за освобождението на лѣкаря. — Заточеницитѣ отъ Б.-Хисарско въ Паясъ-кале, Синапъ и Акия. — Задочното осѫждане на Настевъ.

 

 

Спомени на Анастасъ Спасовъ Разбойниковъ, легаленъ рѫководитель въ 1902/1903 год.

I. Кратки биографски данни. — На пѫть за Б.-Хисаръ. — У стария попъ. — Първа среща съ втората чета на Шишмановъ. — Революционниятъ му районъ. — Въ какво обвиняваха Шишмановъ и какъвъ човѣкъ бѣ той. — Почвата за революционната дейность следъ Керемидчиоглувата афера. — Б.-Хисарскитѣ първенци, свещ. Бодуровъ и народа. — Герои и героини. — Герджиковъ въ Б.-Хисаръ.

 

II. Околийски комитетъ въ Б.-Хисаръ — Срѣдства за организационна пропаганда. — Шишмановъ и Ташевъ въ Б.-Хисаръ и Яна. — За убийството на Йоргаки Перила. — Ташевъ нагости у баба Руса. — Населението на града и селата съ по-главнитѣ дейци въ тѣхъ. — Калканджиевъ и Ст. Петровь — Слаби страни на организацията.

 

III. Двата участъка на района. — Въорѫжаване, обиколки и обучение до възстанието. — Нападението на 5 августъ вечерьта. — Калканджиевата чета въ Пенешкия участъкъ. — Шишмановъ войвода на пенешката смъртна дружина. — Голѣмия дефекть на възстанието въ Странджа планина. — Отчаяние и безсилие въ четитѣ.

 

 

Революционното движение въ селата на Б.-Хисарския районъ по спомени на мѣстни дейци:

с. Куру-дере, Урумъ-Беглия, Сергенъ, Пенека, Ятросъ, Едига, Яна, Колибитѣ, Чонгара, Сатѫ-кьой, Бунаръ-Хисаръ.

 

[Back to Main Page]