Старобългарски език

Текстове и речник

 

Стоян Стоянов, Мирослав Янакиев

 

Наука и изкуство

Пето издание

София 1976

 

 

Като .pdf файл (54.4 Мб)

Само речникът (6.6 Мб)

Като .djvu файл (5.0 Мб) Галерия от сканове

Предговор 5

Съдържание 7

Старобългарски азбуки 8

Съкращения 11

 

I. Нормализирани текстове 13

    1. Из Пространното житие на Кирил (Константин Философ) 15

    2. О писменьхъ от Черноризец Храбър 30

    3. Из „Шестоднев" от Йоан Екзарх 33

 

 

II. Оригинални (ненормализирани) текстове 35 

  А. Глаголически текстове в кирилска транслитерация 37

    1. Зографско четириевангелие (Codex Zographensis) 37

    2. Мариинско четириевангелие (Codex Marianus) 46

    3. Асеманиево изборно евангелие (Codex Assemanianus или Evangeliarium Assemani) 55

    4. Синайски псалтир (Psalterium Sinaiticum) 64

    5. Синайски молитвеник (Euchologium Sinaiticum) 65

    6. Рилски глаголически листове 73

    7. Клоцов сборник (Glagolita Closianus) 79

 

  Б. Кирилски текстове 80

    1. Савово изборно евангелие (Савина книга) 80

    2. Супрасълски сборник (Codex Suprasliensis) 84

 

 

III. Редакции на старобългарския език (успоредни текстове за сравнение) 107

 

 

Речник  113242

 

Снимки от старобългарски паметници 243

      I. Зографско четириевангелие — л. 131 (244)

     II. Мариинско четириевангелие — л. 36 (246)

    III. Асеманиево изборно евангелие — л. 94 (248)

    IV. Синайски молитвеник — л. 19а (250)

     V. Самуилов надпис от 993 год. (252)

    VI. Надгробен надпис на чъргубиля Мостич (254)

    VII. Савово изборно евангелие — л. 127 обр. (256)

    VIII. Супрасълски сборник — 278 стр. от изданието на Северьянов (257)

 

[Back to Main Page]