.
Антантата в Тракия 1919-1920 г.
.
Стайко Трифонов  (Университетско издателство „Климент Охридски”, София 1989)
 
Съдържание
       Предговор
    I.  Тракийският въпрос на конференцията за мир в Париж през 1919 г.
   II.  Военноадминистративна уредба на Западна Тракия (октомври 1919-май 1920)
  III.  Населението на Западна тракия. Бежански въпрос
  IV.  Стопанско и финансово положение. Митнически режим
   V.  Политически живот (октомври 1919-април 1920)
  VI.  Международно положение
 VII.  Българското учебно и църковно дело в Западна Тракия
VIII. Правителство на националната защита

Заключение

Резюме (RU)
Resume (FR)


[Back to Main Page]