Учебникъ по старобългарски езикъ

за пети класъ на срѣднитѣ училища

 

Д-ръ Ст. Младеновъ, Тома Атанасовъ и Ст. П. Василевъ

 

Съставенъ по програмата отъ 1925. г.

 

Трето стереотипно издание,

одобрено отъ Министерството на народното просвѣщение

 

Пловдивъ — Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ

1930

 

 

Като .pdf файл (4.2 Мб) Като .djvu файл (1.7 Мб) Галерия от сканове

Предговоръ 3

 

Уводъ

Езикъ, различни езици 5

 

Извори за историята на български езикъ 9

     Старобългарски паметници 9

     Срѣднобългарски паметници 10

     Новобългарски паметници 11

 

Новобългарска и старобългарска азбука 11

Произношение на звуковетѣ въ новобългарски и старобългарски 13

Образуване на звуковетѣ 14

Особености на нѣкои звукове въ старобългарски въ сравнение съ новобългарски 17

     Ѣ — ятъ 17

     Ѧ, Ѫ — гласни съ носовъ призвукъ 18

     Ъ, Ь — „ерове 19

     Ы „ери 21

     ШТ 21

     ЖД 22

  Четиво за упражнение 23

 

Дѣлъ I. Думи.

 

Глава I. Глаголи.

 

Глаголни времена и наклонения 26

 

Неопредѣлително наклонение (инфинитивъ) 26

   Упражнение 1 26

 

Сегашно време 29

   Упражнение 2 29

Влияние на мекитѣ (небни) гласни върху гърленитѣ 33

Изпущане на съгласни 34

 

Минало несвършено време (имперфектъ) 35

   Упражнение 3 35

Уподобяване на гласнитѣ 38

Стѣгане на гласнитѣ 38

 

Минало свършено време (аористъ) 39

   Упражнение 4 39

Сигматиченъ аористъ 42

Промѣна на кореннитѣ гласни 43

Простъ аористъ 43

 

Повелително наклонение (императивъ) 44

   Упражнение 5 44

 

Спомагателенъ глаголъ 47

   Упражнение 6 47

 

Причастия 49

   Упражнение 7 49

Деепричастие 52

 

Сложни глаголни времена 52

   Упражнение 8 52

1. Минало неопредѣлено 53

2. Минало предварително 54

3. Бѫдеще 54

4. Условно наклонение 56

5. Страдателенъ залогъ 56

 

 

Глава II. Имена.

 

А. Сѫществителни имена 57

 

I Склонение 58

а) твърди основи 58

    Упражнение 9 58

б) меки основи 60

    Упражнение 10 60

 

II Склонение 62

   Упражнение 11 62

Устно (епентетично) Л 64

 

III Склонение 65

   Упражнение 12 65

 

IV Склонение 65

   Упражнение 13 66

 

V Склонение 68

   Упражнение 14 68

За ударението и промѣната на гласнитѣ 69

За сричкитѣ ЛЪ, РЪ 70

 

Б. Прилагателни имена 70

   Упражнение 15 70

 

Степени за сравнение 72

 

В. Числителни имена 73

   Упражнение 16 73

     а) бройни 74

     б) поредни 75

 

Г. Мѣстоимена 75

1. Лични мѣстоимена 76

   Упражнение 17 76

2. Показателни мѣстоимена 78

   Упражнение 18 78

Членътъ въ новобългарски езикъ 80

Вметнато (епентетично) N 82

 

Сложно склонение 83

   Упражнение 19 83

Зѣвъ 86

 

Неизмѣняеми думи 88

   Упражнение 20 88

1. Наречия 88

2. Предлози 89

3. Съюзи 89

4. Междуметия 90

5. Други частици 90

 

Словното богатство въ езика ни 91

 

Откѫслеци отъ ст.-български текстове 96

   1. Притча за митаря и фарисея 96

   2. Притча за плѣвелитѣ 96

   3. Притча за блудния синъ 97

   4. Иисусъ изцѣрява слѣпия 98

   5. Иисусъ на пѫть за Кесария Филипова 98

   6. Притча за лозаритѣ 99

   7. Изъ шестото слово на „Шестодневъ 100

   8. „О писменьхъ" отъ Черноризецъ Храбъръ 101

   9. Изъ „Троянската притча” 107

 

Съдържание 109

 

[Back to Main Page]