Славянское население в Албании
А. Селищев
 

VI. Список [1] славянских заимствованных слов в албанском языке
 
 
Akóle 197, 326 bojaréšε 177
apét 197, 326 bol'bε 193
astén 158 borígε 164, 325
avís 192. boríkε 164
borínkε 164, 325
Babε 183 borlók 188
babune 161, 182 boronítsε 163, 307, 319, 325
bagεtí 165 borsil'ók 163
baríštε 188 borzilók 163
baštinε 180, 278 bosil'ók 163
bedá 193 božúr 163
begát 326 bránε 15, 156, 173
bel'bitsε 169 brázdε 158, 322
belítsε 164 brázε 158
bel'vítsε 169 bráždε 158, 322
besedúem 192 brávε 150, 306
bεgát 193, 326 brek 188
bεrdilatε 171 bugát 193, 323, 326
bigó 323 bujár, -e 177
bilεbítsε 169 bul'ár 177, 326.
bisedε 143, 192, 321
bisedím 192 Daltε 173, 319
bisedoj 143, 321 darí 185
bišεtim 143, 192, 321 darís, -t 183
blegatūr 165 darovís, -t 183
blude 154 dever 185
bl'udε 154 dεrstíl, dεrstíl'ε 170, 289, 325
bodéts 158, 286, 323 dεrvár 181
bogát 193 dim 181

328 
 
 
dobís 178 glinε, gl'inε 173, 308, 325
dobitune 178 gl'ofkε 188, 308
dobitše 178 goba 181
dobits 178 gobbe 181
dom-a 15, 148 godís, -ít 192
domak'in 183 gogól 189
drugε 171, 295 goláš 198
druhna 143, 151, 289 goits-a 164, 309
duf 195, 305. gostís, -ít 183, 191
góždε 172
-ets (суффикс) 94 grabī 178
199. grabís 178, 191
gradinε 151
Embodéts 158, 286, 323 grašinε 162, 326
εmbóh 196, 285, 323 gražd-i 15, 148, 151, 279
εmbugát 193. gris 191
grošε 162, 326
Fal'e, falε 192 grude, grudε 187
fεršník 153, 155, 172 grušt 143, 195, 322
fl'ad, fład 193, 306. gulap 166, 294
gusε 166, 295
Gajnik 15 guve 306.
gal'ε 198
gal'igε 188, 324 G'obar 180, 304, 307
gamúl, gamúl'e, gamulε, -l'ε 142, 187, 298, 304, 325 g'obε, g'ob 144, 181, 307
gardinε 151 g'orε 193, 324.
garJ 147, 319
gaátš 153, 286, 309 Habitem 191
gat-i 15 habítun 191, 305
gεrbε 188, 195, 289 hobór 150, 323, 324
gεrdít 191, 289 hostén 158, 286, 324.
gεrk' 197
gεrk'inε 197 Ikra-te 170
gεrl'áts 195 -ište 94
gεrtšák 153 -its 94
geátš 153, 172, 285, 309 izbε 149.
geéts 153, 309
girtšák 153 Jarinε 160
glanik, gl'anik, głanik 149, 307, 319 jarm 156
jérug 188

329 
 
 
jopingε 175 kl'opaskε 144, 308
jugε 197 kl'opaškε 150, 308
klukás 191
-ka 94 kl'ütš 144, 150, 308
kad 186 knez 177
káde 154 kobél 153, 286
kadís 186 kobéts 185, 286
kalénitsε 154, 172 kobε 185
kan'ušε 198 koftšék 150
kapitsε 160 kokóš 166
karavel'e 155 kolár 181
karitsε 160, 183 kolíbe, kolibε 165
karkal'éts 198, 286 koltšék 150
karstal'éts 286 konop
karstavéts 162 kopán 172
kartsal'éts 198 kopátš 157, 158, 181
karvélε 155 kopεr 162, 287
kautε 78, 142, 298 kopitsε 198
kasnes, kasnets 179, 286 kópjε 198
katenitsε, katnits 155, 172, 186 kopsε 198
kats 154 korátš 172
katsal'éts 198, 286 korε 173
kátš 171 korís, -ít 191
katšaritsε 198 koritε, korit 142, 154, 167, 170, 171, 173, 299
kaznets 179 korítškε 173
kertšmár 181, 304 korube 167
kεjitš 150 kosár 175
kεrbε 154 kosátš 157
kεrkaléts 198 kosε 157
kεrpε 174, 289 kosís 157
kεrš 189 koskε 195
kεrtsíń 323 kostre 157
kεrtsís 191 koš 151, 154, 160, 167, 170, 173
kεrtš 158 košarík'e 154
kεrtšák 172 košére 167
kεrtšéń 192 košérε 143, 157, 321
kεrtšú 158 košik' 160, 182
kεrtšú 323 kotél' 153, 286
klétškε 172, 308 kotéts 151, 286
kl'itš 150, 308

330 
 
 
kots 195 lεpinε 200
kotskε 195 ligavets 198
kotš 194 lokomítsε 196
kotšán 162, 194 lópar 156
kotšét 194 lopát, lopátε 157, 304, 325
kovátš 172, 181, 306 lóze 164
kovε 153, 306 lóznik 174
kožuf 15 l'ubεnitsε 162
krahinε 178, 324 lubnitsε 162, 304.
krap 169
krastavéts 162, 286 L'ehε 158
kravar 165 l'etnitsε 169
kravelje 155 l'εmište (?) 189
krevet (?) 150 l'og 187, 294, 304
krinε 167 l'opatε 169, 304, 325
kulák, kul'ák 155 l'ubetsitsε 163
kulátš, kul'átš 155, 303, 319, 326 l'ubεnitsε 162, 304, 325
kumár 185 l'ubεtsitsε 302
kumε 186 l'ubís 192, 302.
kupitsε 193
kurvár 194 łakomítsε 196
kurvε 194 łog, łogε 75, 187, 196, 294
kut, kutε 198 łom 188
kutš 198 łomítsε 188
kutškε 194 łopátε 169, 303.
kvatškε 166.
Magulε, magul'ε 142, 187, 298, 299, 304
K'erpała 195 matkε 167
k'etškε 172 matukε 78, 142, 157, 298, 325
k'ozε 324 matsε 166
k'ütš 144, 150, 307. matskε 185
matš 166
Lag 159 matšakón 172, 173, 326
ledínε 187 matšál' 188, 323, 326
lehe, l'ehε 158, 305 matše 166
lendínε 187 matšók 166
lesε 156 matšór 166
lešε 143, 156, 173, 321 mbodéts 158, 286, 323
letšís 180 mbof 196, 285, 323
lεndinε 158, 160, 291

331 
 
 
mboh см. mbof ograjε 159
mbras 193, 323, 325 oíštεjε 156
mbraztínε 193, 323 okól, okół 197, 303
mbugát 193, 323, 326 ombór 150, 324
még'ε 279 opangε 175, 176
meméts 195, 286 opét 197, 326
merézeje 170 opingε 175, 176, 325
mérε 182 optšinε 183, 279
merzít 191 oputε 176
mesník 154 orendíje 291
métškε 185, 199 orεndí 173, 291
mεrzís, -ít 191, 289 ostén 286, 324
mitε 181, 299 oštε 156
mogile 187 otkátš 156.
mol 198
molíkε 164 Padís, -ít 181, 294
molítsε 198, 199 paktúa 172, 306
mol'ts 198 parotε 177, 326
momε 183 parotník 177
morovitsε 198, 306 paótε 323
motovil'ε 171, 306 pasdáj 197
motšal 188 paták 166, 285
mrežε 170 pátε 166
mugat 193, 323, 326 patkúa 306, 326
mulítsε 198 patók 166, 285
musitsε 198. pelin, pelint 163
pel'im см. pelin
Nements 195 penés 176
neméts 195, 286 pennéz 182
nemts 195 perzít 155
Némtsia 198 pestrofε 169, 285, 286
neverít 192 petε 172
nevójε 178, 302 petkúa 172
nevrít 192 pεndár 181, 291, 304
nεvójε 178 pεrléš 194
-nik 94 pεržís 155
novójε 178. piavetsε 189
piavitsε 189
Obór 150, 151, 323, 324 pilin 163
obo 150, 323

332 
 
 
pískε 193 postava 174
pitš 194 postré 148
pjanéts 184, 286 potére, poterε 178
pješ 173 potkúa, potkúe 172
plátškε 178 pótkε 182
pléhe, pléhen 160 potók 188
pléme 160, 306 prak 148
plevitsε 160 prjak = prak
plosk 154 pras 162
plotní 193 prašís 158
plugε, pluk 15, 156 presék 151
plužítsε 15, 156 prevarít 192
pl'éhε 151 probatim, probatin 184, 325, 326
pl'éme 151, 160 probotím 184, 325, 326
pl'evitsε 151, 160 prokofε 174, 325
płotskε 154 provodíje 182
płotšε 173 provodíne 182
płotškε 173 pugátšε 155
pobratim 184 puε 298
pod, podε 148 puškε 172.
podár 181, 293, 294, 304
poganík 186 Radít 181
pogátšε 155 rafš, rafšaj 187
poják 181, 302 rak'itε 189
pokrovε 174, 325 rapš 187
poktúa 172 rasój 162, 304, 319
pol'ák 181, 302 raš 187
pól'ε 304, 325 razbís 178
pol'itsε 149 razbitís 178, 191
ponitsε 149, 153, 155, 172 razboj 15, 171
porez 181 reké, rekε 188, 323
porεsí 323 rεké 323
porεtsít 293 rend 182
poronítsε 325 rendε 291
porosí 323 renn 291
porosís, -ít 181, 293, 294 repε 162
porotε 177, 326 rešít 181, 192
porsís, -ít 181, 293 ręnd 182
postáf 154 rεmbéń 178
postahe 174 rεmbúem 178, 291

333 
 
 
rεndε 291 skąj 197, 326
rεndóm 182, 291 skęj 197, 326
rizε 174 skjok 166, 307
robín'ε 177 skopátš 195, 322
rod skopéts 165, 286
rodnár 184 skotε 184
rogós 173, 189, 323 skrín'ε 154
rogozina 15 skrivnitsε 15
roikε 167 sokol' 198, 304
rojís 167 sop 154, 187, 284
rok 197 staján 181
rokóz 189 stajanítsε 181
rop 177 stáiε 184
rotár 178, 326 stan 165
rozgε 189 stanε 151
rub 174 starisfát 185, 287
rud 165 stavís 173
rudo 165 sténε 151
rudínε 187, 323 stenitsε 198
rus 196. steε 279
stεrk'ók 198
ap 164 stεrvín, stεrvínε 189, 325
εgós, rεgósε 173, 323 stεrvít 196
εké 188, 323 stoł 150, 303
εmbüem 178 stopán 183
ogós, ogósε 173, 323 stranítsε 188
ospójε 188 strazε 143, 180, 322
udínε 187, 323. strazník 181
stréhe, strεhε 148, 305
Sábεjε 172 strezε 180, 322
sablé, sabl'ε 172 strojnik 15
san, sanε 160, 295, 325 strugalínε 172
saragodína 186 struk 172
selíštε 151 sul'e 168
sēre 173 sundój 180
seren 150 sundóń 291
siłε 178, 303 sunnój 180
sisε 195
sitε 154 šabja 172
skań 197, 326 šapkε 174

334 
 
 
šetít 192 Tsábεjε 172
šk'ja 144 tsábja 172
škopátš 195, 322 tsarą 149, 295, 322, 326
štap 170 tsarde 182
štereník 150, 278, 299 tsáre 185
šteslitsε 172 tsarinε 180
štíje 156 tsar 149, 295, 326
štravís 143, 191, 322 tseren 299
šrazε 143, 180 tsimeríkε 163, 322.
štraztár 305
štražε 322 Tšaraník, tšaaník 150, 151, 300
štrezε 322 tšas 197
šuła (?) 144 tšatskε 154, 323
šuε 195. tšatškε 154, 323
tšekán 172
Tel'tína 311 tšekítš 172
teslitsε 172, 173 tšelnik 179
tεrsirε 323 tšenít 192
timnás 186 tšep 154
tis 164 tšepirók 182
topán 173, 293, 294 tšeren 15, 148
topεr 172, 173 tšereník 150, 278, 299
tópola 164 tšerép 153, 172, 299
toíštε 165 tšétε 184
totšílε 172 tšétkε 155, 200
totšís, -ít 183 tšiperók 285
trap 168, 188 tšudε 191
travok 165, 325 tšidís, -ít 191, 323
trazník 181 tšuk 191
trázoj 192 tšukε 189
trem, treme 15, 148 tšúpe, tšupε 183, 195.
trεstíl'ε 170
trondít 291 Ugár 158
trup 153, 195 ugrajε 159
tugε 193, 295 ukół 326
tupán 173 úlitsε 153
turíšt 164 upenga 175
turp 195, 321 urók 197
tu, tuem 192. ustén 326
ustę 286, 326

335 
 
 
Vadís, -t 159 vojštar 177
vajanítsε 170 volí 178
valanítsε 170 vol'ε 178, 302
vápεkε 193, 326 vorbε 153, 172
vatra 15 voštínε 167
važdε 182 vozís, -ít 167, 183
važdój 182, 279 vrabéts 198, 286
važdúes 279 vrāh 160, 305, 324
védr, vedre, vedrε 153 vrānε 197
verigε 15, 148, 172 vráždε 196
versník 195 vráždεt 186
veselít 192 vrέn 197
vεrígε 150 vrułi 189
vεrsník 195 vełe 189, 323, 324
vεrst 195 vurvołak 185.
vεrtít 289
vešník 153 Zabél 159
vidεr 189, 299 zadí 197
vikás 192 zágĕn 158, 326
víšńε 164 zagorén 197, 286
vitlε 172 zakón 177
vlag 189 zapaná 177
vlatš 157, 173 zavor 15
vl'agεtε 159 zdεrvjéłte 196
vl'ažεtε 159 zdrebi 182
vładikε 180, 299 zdruk 172
Vłahinkε 198, 303 zid 148, 173.
vłak 170, 303
vobék, vbekε 193, 326 žabε 189
voišt 181 žabínε 163, 189
voištinε 181 žar 197
voivoda 81, 179 ždrivełoj 182
vojevodε 178 žek 197
vojna 193, 305 živε 200
vojvodε 178 žižinkε 198
žužinkε 198

[Previous] [Next]
[Back to Index]1. Здесь показаны не все славянские заимствованные слова в албанском языке, а только те, которые представлены в нашей работе.