Книга I (1889) Книга II (1890) Книга III (1890) Книга IV (1891) Книга V (1891)
Книга VI (1891) Книга VII (1892) Книга VIII (1892) Книга IX (1893) Книга X (1894)
Книга XI (1894) Книга XII (1895) Книга XIII (1896) Книга XIV (1897) Книга XV (1898)

Книги XVI-

XVII (1900)

Книга XVIII (1901) Книга XIX (1903) Книга XX (1904)
Книга XXI (1905)

Книги XXII-

XXIII (1906-1907)

Книга XXIV (1908)  
         

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга I

 

София

Държавна печатница, 1889

 

Сканове в .pdf формат (53.9 Мб)

 Прѣдговоръ VII—X

 

Наученъ отдѣлъ.

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Значението и задачата на нашата етнография 1

·       Мих. Драгомановъ. Славянскитѣ сказания за пожертвувание собственно дѣте 65

·       Ат. Т. Илиевъ. Погледъ върху българската нумизматика 97

·       Хр. П. Константиновъ. Материялъ за изучвание Родопското нарѣчие 134

·       Ефремъ Карановъ, Показалецъ на напечатанитѣ до сега, въ различни сборници, вариянти отъ пѣснитѣ въ сборника на братия Миладинови 157

·       Двѣ писма отъ Юрий Венелинъ до Василия Априловъ 176

·       Ст. Георгиевъ. Материяли по флората на Южна България (Тракия) 191

·       Н. Лазаровъ. Прѣгледъ на пò-забѣлѣжителнитѣ полезни и врѣдни растения 255

·       М. Бъчеваровъ. Метеорологически наблюдения за София (отъ 1-й Мартъ 1887 год. до 1-й Мартъ 1889) 291

·       М. Бъчеваровъ. Нѣколко бѣлѣжки за климатътъ въ София 302

·       С. Вацовъ. Упѫтвания за наблюдавание гръмотевицата 307

·       Ив. Славовъ. Пространството на Княжество България 312

 

Научна хроника 316

 

Книжовенъ отдѣлъ.

·       Ив. Вазовъ. Подъ игото, романъ изъ живота на Българетѣ въ прѣдвечерието на освобождението 1

·       * * * Стихотворения 177

 

Критика

·       Ст. Заимовъ. Христо Ботевъ, опитъ за Биография отъ З. Стояновъ, Първо издание. Руссе. 1889 год. 193

·       Ст. Михаиловски. Клетницитѣ (Les Misérables) отъ Викторъ Хюго. Прѣвелъ Д. X. Ивановъ. Дружественно издание. Пловдивъ 1888 г. 257

·       Д-ръ Ив. А. Георговъ. Третя читанка за III-то отдѣление въ първоначалнитѣ ни народни училища. Наредилъ Ив. Р. Дриновъ, Ловечъ 1888 г. 266

 

Народни умотворения.

 

I.

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни пѣсни и слави (благословии).

Отъ Горня Баня, Софийско 1

Отъ Хаджиеллесъ, Хасковско 10

Отъ Прилѣпско, Македония 16

 

б) Лазарски пѣсни.

Отъ Софийско 19

 

в) Разни религиозни.

Отъ Ахъръ-Челебийско 26

Отъ Охридъ 30

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Ахъръ-Челебийско 32

Отъ с. Сестримо (Ихтиманско) 35

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

а) Свадбарски

Отъ с. Върбово (Рупчосъ) 36

Отъ Широка Лка (Рупчосъ) 37

Отъ с. Демирджилеръ (Овчехълмско) —7

Отъ Чепино 38

Отъ с. Грамада (Кулско) 39

 

б) Тжачки.

Отъ града Прилѣпъ 41

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

а) Земледѣлчески.

Отъ Ахъръ-Челебийско 46

 

б) Жетварски.

Отъ Ахъръ-Челебийско 47

Отъ Панагюрище 48

 

в) Овчарски.

Отъ Широка-Лѫка —

 

г) Лихварски.

Отъ Караджовренъ (Чирпанско) 49

 

д) Просяшки.

Отъ Прилѣпъ 50

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Горня Баня (Софийско) 51

Отъ Софийско и Трънско 58

Отъ с. Ярлово (Самоковско) 62

Отъ с. Дмбени (Костурско) 64

Отъ с. Градоберъ (Солунско) 66

Отъ с. Банско (Разлогъ) 67

Отъ Котелъ 68

 

II.

 

1. Тълкования на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ г. Прилѣпъ 71

Отъ Ахъръ-Челебийско 75

Отъ Хaджиелеско 78

 

2. Баяния, врачувания, гледания и лѣкувания.

Отъ Хаджиелеско —

Отъ Широка Лѫка (Колибакъ М. Сулища, Рупчоско) 99

Отъ с. Чепеларе (Рупчосъ) 92

Отъ г. Прилѣпъ —

 

3. Прикаски за зли духове, мъртъвци и др.

Отъ г. Прилѣпъ 97

Отъ с. Кара-Орманъ (Чирпанско) 90

Отъ с. Върбница (Софийско) 100

Отъ Ахъръ-Челебийско 101

Отъ с. Горня Баня (Софийско) 103

Отъ г. Пиротъ 105

 

4. Прикаски за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ 116

Отъ Ахъръ-Челебийско —

 

5. Прикаски изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Горня Баня (Софийско) 122

Отъ Прилѣпъ —

 

6. Прѣдания за лица и мѣста

Отъ г. Прилѣпъ 126

Отъ Ахъръ-Челебийско 127

 

7. Басни (аполози).

Отъ Ахъръ-Челебийско 128

Отъ г. Прилѣпъ 131

 

8. Прикаски фантастически и смѣшни.

а) Фантастически.

Отъ Софийско 133

 

б) Смѣшни.

Отъ Ахъръ-Челебийско 140

 

9. Пословици.

Отъ г. Пиротъ 142

Отъ Панагюрище 145

 

10. Гатанки.

Отъ Дебърско 146

 

11. Скоропоговорки.

Отъ г. Прилѣпъ 148

 

12 Дѣтски залъгалки, игри и др.

а) Залъгалки.

Отъ Ахъръ-Челебийско 149

 

б) Игри.

Отъ г. Прилѣпъ 151

 

13. Народни обичаи.

Правни обичаи.

Отъ Хаджиелеско 155

 

Приложение 159

Поправки на забѣлѣжени печатни погрѣшки 159

Таблици по българската нумизматика I, II, III, IV.

Ходътъ на температурата отъ 1-й Декемврий 1887 г. до 1-й Декемврий 1888 г. въ София.

Карта за административното распрѣдѣление на България.

Таблица за три нови физически аппарата, изобрѣтени отъ д-ра П. Н. Райкова.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга II

 

София

Държавна печатница, 1890

 

Сканове в .pdf формат (53.9 Мб)

 

Наученъ отдѣлъ.

·       В. Добруски. Археологически издирвания въ Западна България 1

·       Шкорпилови братия. Срѣдневѣковни черкви и гробища въ София 40

·       Д. Мариновъ. Политически движения и възстания въ Западна България  (Манчова буна; Възстанието въ 1837 г. въ Берковската кааза; Възстанието въ Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко и Ломско прѣзъ 1850 год.; Димитракева буна; Прѣселяванието въ Руссия; Пó-послѣшни събития) 61

·       А. Шоповъ. Единъ документъ за българската история  (Книжна икона (штамба) на св. Иван Владимир; Кратко житие на св. Иван Владимир; Пространно житие (похвално слово) на св. Иван Владимир) 115

·       М. Драгомановъ. Славянскитѣ сказания за рождението на Константина Великий 132

·       Г. К. Христовичъ. Материяли за изучвание българската фауна 185

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Старото склонение въ днешнитѣ български нарѣчия 226

·       Хр. П. Константиновъ. Материялъ за изучвание родопското нарѣчие 269

·       Марко Д. Балабановъ. Отзивъ въ България по Венелиновитѣ писма 285

·       П. Р. Славейковъ. Извлѣчение изъ лѣтописа на попъ Иовча отъ Трѣвна 310

·       П. Р. Славейковъ. Бѣлѣжки за нѣкои стари войводи  (Павелъ Бакичъ; Чавдарь войвода и Лалушъ; Левентъ Корчо; Цеко Войвода; Иванъ Войвода) 317

·       К. А. Шапкаревъ. Нѣколко думи върху статиитѣ на г. П. Драганова въ „Извѣстія Санъ-Петерб. Слав. благотворител. общества" 326

 

Книжовенъ отдѣлъ.

·       Ив. Вазовъ. Подъ Игото, романъ изъ живота на Българетѣ въ прѣдвечерието на освобождението 1

·       Ст. Михаиловский. „Novissima Verba”, неиздадени стихотворения (частъ II — отломки). 163

·       Яворинъ. Изъ пѣснитѣ на единъ сиромахъ ученикъ 169

 

Критика.

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Географическій Словарь западно-славянскихъ земель и прилежащихъ странъ, составленный Яковомъ Головацкимъ. Вильна, 1884 178

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Сборникъ отъ народни умотворения, обичаи и др., събирани изъ разни български покрайнини. Нарежда Ат. Т. Илиевъ. Първи отдѣлъ: Народни пѣсни. Книга I, София, 1889 199

·       Д-ръ К. К. Кръстевъ. За дѣдовата Славчова унука. Приказва Веселинъ. (Период. Списание на Бъл. Кн. Др. въ Срѣдецъ, год. VI, кн. 28—30) 228

·       А. Т. Илиевъ. Нова Българска Пчела. Вѣстникъ поучителенъ, запимателенъ и шеговитъ. Редакгоръ С. И. Доброплодний. Варна и София, 1887—8 243

·       Д-ръ Ив. Георговъ. Начална школа. Педагогически тетради по принципитѣ на Песталоцци. Отъ Юлий Пароцъ. Прѣвелъ отъ Франц. Д. Петровъ—Ковачъ, София, 1887. 248

·       Д-ръ П. Н. Райковъ. Учебникъ по Физиката за долнитѣ классове на срѣднитѣ училища. Съставили М. Т. Бъркаловъ и П. Жилковъ. Часть 1 и II. Пловдивъ, 1888. 255

 

Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни пѣсни.

Отъ Софийско, записалъ Цв. Вълчиновъ 1

 

б) Пѣсни на Ивановъ денъ (женски водици).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 14

 

в) Лазарски пѣсни.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 15

Отъ ,, „ Цв. Вълчиновъ 17

 

г) Разни религиозни.

Отъ Софийско и Трънско, записалъ Ст. Ватйовъ 22

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 28

Отъ Широка-лѫка (Рупчосъ), записалъ В. Поповъ 29

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

а) Любовни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 30

Отъ Софийско, записалъ Цв. Вълчиновъ 32

Отъ Чепино (помашки), записали Мехмедъ Тумбевъ и Юсуфъ Синаповъ 37

Отъ Павелско (Рупчосъ), записалъ Ив. П. Поповъ 40

 

б) Смѣшни.

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 42

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

а) На погача (пита на новородено дѣте).

Отъ г. София, записалъ Хр. П. Костантиновъ 44

 

б) Свадбарски.

Отъ Хаджи-еллеско, записалъ Ал. Поповъ 46

Отъ Чепино, записали Мехмедъ Тумбевъ и Юсуфъ Синаповъ 51

Отъ ,, „ Хр П. Константиновъ 54

Отъ Широка лѫка (Рупчосъ), записалъ Кр. С. Узуновъ 55

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Хр. П. Костантиновъ 50

Отъ Грахово-поле, записалъ „ „ „ 57

Отъ Кратово, записалъ Ефремъ Карановъ 60

 

в) Тѫжачки (оплаквания на мъртъвци).

Отъ Павелско (Рупчосъ), записалъ Ив. П. Поповъ 64

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 65

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Софийско и Кюстендилско, записалъ С. Ватйовъ 67

Отъ „ записалъ Цв. Вълчиновъ 69

Отъ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 70

Отъ Панагюрище, записалъ Г. Панчовъ 73

Отъ Чепино, записали Мехмедъ Тумбевъ и Юсуфъ Синаповъ 75

Отъ Широка-лѫка (Рупчоско), записалъ Кр. С. Узуновъ 77

Отъ Чуренъ или Скобелево (Рупчоско), записалъ Конст. Рангеловъ 77

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Хр. П. Константиновъ 78

Отъ „ „ „ Ст. Н. Шишковъ 79

Отъ Котелъ, записалъ Г. Кировъ 79

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 80

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 81

Отъ „ „ Д. Стойковъ 90

Отъ „ ,, Цв. Вълчиновъ 96

Отъ Кюстендилско, записалъ С. Ватйовъ 103

Отъ Самоковско, записалъ К. А. Шапкаревъ 107

Отъ с. Банско (Разлогъ), записалъ Г. Разлоговъ 108

Отъ г. Кукушъ, записалъ К. А. Шапкаревъ 110

Отъ Битолско, доставилъ „ „ „ 111

Отъ Охридско, записалъ „ „ „ 113

Отъ Дебърско, доставилъ „ „ „ 114

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 114

Отъ Татаръ-Пазарджикъ, записалъ К. А. Шапкаревъ 121

Отъ Панагюрище, записалъ Г. Панчовъ 122

Отъ Чепино, записали Мехмедъ Тумбевъ и Юсуфъ Синаповъ 123

Отъ „ „ Хр. П. Константиновъ 124

Отъ ,, доставилъ К. А. Шапкаревъ 126

Отъ Рупчосъ, записалъ Кр. С. Узуновъ 127

Отъ „ „ Ив. П. Поповъ 128

Отъ „ „ Апостолъ М. Кесьовъ 129

Отъ „ „ И. П. Димовски 130

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 131

Отъ „ „ записалъ Маринъ Сл. Велювски 137

Отъ Търновско, записала Станка Грозюва 138

Отъ ,, записалъ Ц. Гинчовъ 140

Отъ Горня-Орѣховица, записалъ Мар. Бъчваровъ 142

Отъ г. Котелъ, записалъ Г. Кировъ 143

 

Разни народни пѣсни изъ Македония.

Събралъ и наредилъ на ноти Георги Д. Лъжевъ.

Отъ Воденско 145

Отъ Гевгелийско 161

Отъ Мъгленско 152

Отъ Прилѣпско 154

Отъ Охридско 156

Отъ Дебърско 157

Отъ Велешско 159

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Търновско и други мѣста, записалъ Ц. Гинчовъ 161

Отъ ,, записалъ П. Р. Славейковъ 164

Отъ Добричко (Хаджиолу-Пазарджикъ), записaлъ М. Г. Радуловъ 166

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 167

Отъ Воденско, доставилъ К. А. Шапкаревъ 168

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 169

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Ст. И. Шишковъ 170

Отъ Търновско, записалъ Ц. Гинчевъ 172

Отъ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 173

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 173

Отъ Добричко, записалъ М. Г. Радуловъ 174

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 174

Отъ Дебърско, записалъ К. А. Шапкаревъ 185

Отъ Кичаво доставилъ „ ,, „ 186

Отъ Охридъ, записалъ „ „ „ 186

Отъ Воденско, записалъ Г. Д. Лъжевъ 187

Отъ Търновско, записалъ Ц. Гинчовъ 189

Отъ Ст.-Загорско, записалъ М. Г. Радуловъ 191

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 192

Отъ Леринъ, доставилъ К. А. Шапкаревъ 201

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 201

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 204

Отъ Воденъ, записалъ Г. Д. Лъжевъ 204

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 205

Отъ „ записалъ К. А. Шапкаревъ 208

 

7. Басни (аполози).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 211

Отъ Велесъ, доставилъ К. А. Шапкаревъ 213

Отъ Битолско „ „ „ ,, 215

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Костурско, доставилъ К. А. Шапкаревъ 215

Отъ Ахъръ-челебийско (помашки), записалъ Ст. Н. Шишковъ 217

 

9. Пословици.

Отъ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 218

Отъ Чепеларе (Рупчосъ), записалъ В. Кръстановъ 219

Отъ Харманлийско, записалъ Г. Поповъ 219

 

10. Гатанки.

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 219

Отъ Харманлийско, записалъ М. Д. Шомовъ 221

Отъ „ записалъ К. Стойковъ 222

Отъ „ записалъ Г. Поповъ 222

 

11. Скоропоговорки.

Отъ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 222

 

21. Дѣтски залагалки, игри и др.

Отъ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 223

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 223

 

Поправки на забѣлѣжени погрѣшки 225

1, 3, 4 и 5 таблици къмъ статията: „Срѣдневѣковни черкви и гробища въ София".

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга III

 

София

Държавна печатница, 1890

 

Сканове в .pdf формат (59.7 Мб)

 

Наученъ отдѣлъ.

·       Шкорпилови братя. Черноморското крайбрѣжие и съсѣднитѣ подбалкански страни въ Южна България. Археологически изслѣдвания 3

·       В. Добруски. Нѣколко историческо-археологически бѣлѣжки 41

·       А. Шоповъ. Изъ новата история на Македония 48

·       Ц. Гинчевъ. Нѣщо по българската народна медицина 70

·       Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи 137

·       Т. Илиевъ. Българскитѣ прѣдания за исполини, нарѣчени елини, жидове и латини. 179

·       М. Драгомановъ. Славянскитѣ сказания за рождението на Константина Великий 206

·       Г. Поповъ. Българскитѣ юнашки пѣсни 247

·       Цоневъ. За источно-българския вокализъмъ 283

·       Ст. Георгиевъ. Родопитѣ и Рилската планина и нихната растителность 324

·       Хр. П. Константиновъ. Чепино (едно българско краище въ северо-западнитѣ расклонения въ Родопскитѣ планини) 355

·       П. Р. Славейковъ. Извлѣчения изъ лѣтописа на попъ Йовча отъ Трѣвна 381

·       Отъ редакцията. Материяли за историята на българското възраждание 395

·       М. Л. Малѣевъ. Описъ на недуховнитѣ книги отъ Видинската библиотека на Пазвантоглу Османъ ага 405

 

Книжовенъ отдѣлъ.

·       Ив. Вазовъ. Подъ игото. Романъ изъ живота на Българетѣ въ прѣдвечерието на освобождението (Епилогъ) 3

 

Критика.

·       Ст. Заимовъ. Педагогия. I часть (Въспитание). Отъ Ст. Басаричекъ. Прѣводъ отъ Хр. Цаневъ. Пловдивъ, 1886 51

·       Д-ръ П. Н. Райковъ. Учебникъ по Химията за II и III классъ на 3-класнитѣ училища гимназии. Съставилъ Л. Л. Лукашъ. Пловдивъ, 1888 г. 83

·       А. Т. Илиевъ. За възражданието на българщината въ Татаръ-Пазарджикъ отъ И. Н. София, 1890 89

 

Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 3

„ „ „ Самоковско, записалъ Хр. П. Константиновъ 22

 

б) Лазарски пѣсни.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Георгиевъ 25

„ „ „ Цв. Л. Вълчиновъ 26

„ Пирдопъ, „ В. П. Дюлгеровъ 31

„ Добричко, „ М. Г. Радуловъ 32

 

в) Разни религиозни.

Отъ Софийско, записалъ Цв. Вълчиновъ 34

„ „ „ Ст. Ватйовъ 35

„ Рупчосъ, „ В. Кръстановъ 38

„ Търново, „ Ц. Гинчевъ 39

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 39

„ Търновско, „ Ц. Гинчевъ 41

„ Добричъ, „ М. Г. Радуловъ 44

„ Тулченско, „ М. Г. Радуловъ 47

„ Ахърчелебийско, „ С. И. Шишковъ 48

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

а) Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Дебърско, записалъ К. М. Цѣпенковъ 56

„ Разлошко, „ Ст. Ив. Бояновъ 61

„ Панагюрище, записалъ С. Кърнаровъ 61

 

б) Тѫжачки.

Отъ Прилѣпъ, записалъ К. М. Цѣпенковъ 68

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Ахъръ-челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 73

„ Търновско, „ И. Бакаловъ 82

„ Добричко, „ М. Г. Радуловъ 85

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Разложко, записалъ С. Ив. Бояновъ 85

„ Самоковско, записалъ Хр. П. Константиновъ 95

„ Софийско, „ Ст. Ватйовъ 98

„ Търновско, „ Ц. Гинчевъ 112

„ Ново-Загорско, „ Б. Черневъ 116

 

Народни пѣсни съ мелодия.

Записалъ Г. Д. Лъжевъ:

Отъ Мъгленско 117

„ Воденско 122

„ Разложко 128

„ Охридско 130

„ Дебърско 130

„ Демирхисарско 131

„ Мелнишко 131

 

Записали свящ. С. Кѫневъ и Н. И. Николаевъ:

Отъ Источна България 232

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 134

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 136

„ Габрово и Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 139

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 142

„ Орхание, доставилъ Н. В. Сарановъ 144

„ Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 145

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Воденъ (Южна Македония), записалъ Г. Д. Лъжевъ 147

„ Леринско, записалъ Н. Г. Настевъ 153

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 155

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 159

„ Търновско, „ П. Р. Славейковъ 162

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Ловечъ, записалъ Тр. Хр. Трифоновъ 168

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 175

„ Охридско, „ К. А. Шапкаровъ 180

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 182

„ Леринско, „ Н. Б. Настевъ 183

 

5. Приказки отъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 185

„ Самоковско, „ Д. Д. Икимовъ 188

„ Мъгленско, „ Г. Д. Лъжевъ 190

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 191

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Стара-Загора, записалъ П. Р. Славейковъ 193

„ Конушко (Станимашко), записалъ С. Златаровъ 196

„ Прилѣпско, записалъ М. К. Цѣпенковъ 196

„ Воденско, „ И. Ц-въ 198

 

7. Басни (аполози).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 199

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 200

„ Чепино (помашки), записалъ Д. Д. Икимовъ 201

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

а) Фантастически.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 203

„ „ „ Н. Стойковъ 212

„ Велесъ, доставилъ К. А. Шапкаровъ 217

„ Воденъ, записалъ Д. Матовъ 222

„ „ „ Г. Д. Лъжевъ 228

„ Солунско, доставилъ К. А. Шапкаровъ 230

„ Клисура, записалъ В. П. Дюлгеровъ 232

„ Габрово, „ Д. Стойковъ 238

 

б) Смѣшни.

Отъ Воденско, записалъ Г. Д. Лъжевъ 239

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 244

 

9. Пословици.

Отъ Щипъ (Македония), записалъ Д. А. Чачаровъ 246

 

10. Гатанки.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 263

 

11. Скоропоговорки.

Отъ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ 264

„ „ Д- Стойковъ 264

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Копривщица, записалъ Н. Бѣловѣждовъ 264

 

13. Народни обичаи.

Отъ Бургазско, записалъ Ст. С. Руссевъ 272

„ Рупчоско, „ Сл. К. Шивачовъ 275

 

По-важни забѣлѣжени печатни погрѣшки.

Осемъ таблици къмъ статията на братия Шкорпилови

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга IV

 

София

Държавна печатница, 1891

 

Сканове в .pdf формат (73.8 Мб)

 

Наученъ отдѣлъ.

·       * * * Битолско, Прѣспа и Охрида (пѫтни бѣлѣжки) 3

·       Шкорпилови братя. Черноморското крайбрѣжие и съсѣднитѣ подбалкански страни въ Южна България (Археологически изслѣдвания) 102

·       Д-ръ Василъ Т. Балджиевъ. Студия върху нашето персонално съпружественно право 150

·       Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи 194

·       А. Т. Илиевъ. Българскитѣ прѣдания за исполини, нарѣчени елини, жидове и латини 231

·       М. Драгомановъ. Славянскитѣ вариянти на една евангелска легенда 257

·       Г. Поповъ. Българскитѣ юнашки пѣсни 271

·       Ефремъ Карановъ. Материяли по етнографията на нѣкои мѣстности въ Сѣверна Македония, които сѫ смежни съ България и Сърбия  (Драгановите „Бързаци”, „Копановци” и пр.;  Мадемджиите от Кратовско, Паланачко, Кумановско, Овчеполско, Кочанско, Кюстендилско и Вранско;  Овчеполски, Кратовски, Паланачки, Кумáновски села и народността им;  Характерът на Драгановитe Копановци. Служби;  Костюми;  Гръкоманите и сърбоманството;  Граматикът хаджи Иоаким и неговите три книги на български език;  Книгите в Лесновския, Пшинския и Картинския манастири. Скити и манастирчета около Лесново според „Изяснително писание”;  Разнасянето на Лесновската библиотека. Сръбски учители в Кочани, Куманово, Кратово и Велешко през 1872 г.;  Лесновската, Пчинската и Осоговската обители;  Кратовският говор) 280

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Стари пѫтувания прѣзъ България въ посока на римския пѫть отъ Бѣлградъ за Цариградъ 320

·       Е. Цоневъ. За источно-българския вокализъмъ 484

·       Ст. Георгиевъ. Родопитѣ и Рилската планина и нихната растителность 529

·       Хр. П. Константиновъ. Чепино (едно българско краище въ северо-западнитѣ расклонения въ Родопскитѣ планини) 586

·       Сп. Вацовъ. Наблюденията на държавната метеорологическа станция въ София 596

·       П. Р. Славейковъ. Извлѣчения изъ лѣтописа на попъ Йовча отъ Трѣвна 601

·       Ст. П. Джансъзовъ. Нѣколко документи дадени отъ турскитѣ султани на Рилския Мънастирь 610

·       Материяли за историята на българското възраждание 621

·       Отъ редакцията. Бѣлѣжка къмъ изображенията на българскитѣ носии 642

 

Книжовенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       М. Драгомановъ. Живая старина. Періодическое изданіе отдѣленія этнографіи императорскаго русскаго географическаго общества, подъ редакціи прѣдсѣдателствующаго въ отдѣленіи этнографіи В. И. Ламанскаго. Выпускъ 1. Спбургъ 1890 г. 3

·       Л. Милетичъ. П. Сырку. Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ XIV. вѣкѣ Томъ I. Литургическіе труды патріарха Еѳеимія Терновскаго. Выпускъ II. Тексты, собраные П. Сырку. Съ приложеніемъ двухъ снимковъ. Спбургъ 1890 г. 11

·       Д-ръ Н. Бобчевъ. Библиографически бѣлѣжки по въпроса за етнографията на Македония 25

·       Б. Цоневъ. Нѣкои бѣлѣжки за български езикъ и правописанието му (Отговоръ на критиката въ „Денница" кн. 11.) 28

 

Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни.

Отъ Добричко, записалъ М. Г. Радуловъ 3

„ Дупничко, „ Д. Вълчевъ 13

 

б) Лазарски

Отъ Вакарелъ, записалъ Хр. П. Константиновъ 14

 

в) Великденски.

Отъ Бургаско, записалъ Стоянъ С. Руссевъ 16

 

г) Разни религиозни.

Отъ Кюстендилъ, записалъ Г. Вирчевъ 20

Отъ Софийско, записалъ Д. Вълчевъ 21

„ „ „ Ст. Д. Спасовъ 21

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Маринъ С. Вельовски 22

„ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ Ст. Д. Божевъ 22

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Рупчоско, записалъ А. М. Кисьовъ 23

„ Дупничко, „ Д. Вълчевъ 28

„ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ Ст. Д. Божевъ 30

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 32

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

а) Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ Ст. Д. Божевъ 34

„ Рупчоско, записалъ А. М. Кисьовъ 46

 

б) Тѫжачки.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 55

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Троянъ, записалъ Р. Илиевъ, учитель 56

„ Орхание, записала Мария Илчева 58

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 59

„ „ „ Георги Тодоровъ 59

„ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ С. Д. Божевъ 62

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Мар. С. Вельовски 63

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 64

„ Брѣзникъ, „ „ „ 66

„ Разлошко (Македония), записалъ Г. Разлоговъ 69

„ Пиянечко (Македония), „ Г. Вирчевъ 70

„ Дупница, записалъ Г. Вирчевъ 71

„ Видинско, „ Р. С. Коджамановъ 73

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 75

 

Народни нѣсии съ мелодии.

Отъ Македония, записалъ Г. Д. Лъжевъ 76

„ Западна България. записалъ Р. С. Коджамановъ 81

„ Источна България, записали: свещенникъ Кѫневъ и Н. И. Николаевъ 87

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 90

„ Струга (Македония), записалъ X. А. Матовъ 93

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 94

„ Хаджиелесъ „ Ат. Поповъ 94

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Орхание, записала Мария Илчева 95

„ Търновско, записалъ Ц. Гинчевъ 97

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 102

„ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ С. Д. Божевъ 105

„ Костурско „ „ Никола Цицовъ 108

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ С. Д. Божевъ 110

„ Воденъ, записалъ Г. Д. Лъжевъ 114

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 120

„ Пещера „ А. Мишевъ 123

„ Ахъръ-Челебийско записалъ Ст. Н. Шишковъ 125

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 126

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Етрополе, записалъ Илия Даневъ 128

„ Враца, „ К. А. Шапкаревъ 130

„ Ловечъ, „ Т. X. Трифуновъ 131

„ Търновско, П. Р. Славейковъ 132

„ Клисура, „ В. П. Дюлгеровъ 133

„ Харманлийско, записалъ С. Марковъ 138

„ Воденъ, записалъ Г. Лѫжевъ 139

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 140

„ Леринско, „ А. Настефъ 141

„ Воденъ, записалъ Г. Лъжевъ 143

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 145

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 150

„ Дупничко, „ И. Кеповъ 152

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 154

„ Солунско, „ Никола Цицовъ 156

 

7. Басни (аполози).

Отъ Воденъ, записалъ Г. Лѫжевъ 157

„ Брацигово, „ Г. П. Руссески 161

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 162

„ Дупничко, „ Д. Вълчевъ 174

„ „ „ Ив. Петровъ 176

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 179

„ Стара-Загора, „ Г. П. Руссески 182

„ Троянъ, записалъ Р. Илиевъ 183

Отъ Неврокопъ (Македония), записалъ Ив. Б. Шумковъ 185

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 186

„ Мъгленъ, „ Г. Лѫжевъ 187

„ Солунско, „ Никола Цицовъ 188

„ „ записали Д. М. и Д. А 189

 

9. Пословици.

Отъ Прилѣпско, записалъ М. К. Цѣпенковъ 194

 

10. Гатанки.

Отъ Струга, записалъ X. Д. Матовъ 255

„ Горньо-Джумайско (Македония), записалъ А. П. Стоиловъ 256

 

11. Скоропоговорки.

Отъ Добричко, записалъ М. Г. Радуловъ 257

„ Неврокопско „ С. Златаровъ 257

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 258

 

13. Народни обичаи.

Отъ Малко-Търновско (Одрински вилаетъ), записълъ Ст. Шивачевъ 273

„ Троянъ, записалъ Р. Илиевъ 275

 

Двѣ изображения на български носии: изъ Дебърско и Рупчоско.

Четири таблици орнаменти, прѣвадени изъ единъ срѣдне-български рѫкописъ.

Седемь таблици къмъ статията: Битолско, Прѣспа и Охридско.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга V

 

София

Държавна печатница, 1891

 

Сканове в .pdf формат (56.2 Мб)

 

Наученъ отдѣлъ.

·       Д-ръ И. Бассановичъ. Ломскиятъ окрѫгъ 3

·       Д-ръ Василъ Т. Балджиевъ. Студия върху нашето персонално съпружественно право 186

·       Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи 205

·       * * * България въ царуванието на Никифора Фока 233

·       М. Драгомановъ. Славянскитѣ прѣправки на Едиповата история 267

·       Ст. Георгиевъ. Родопитѣ и Рилската планина и нихната растителность 311

·       Л. Милетичъ. Д-ръ Францъ Миклошичъ и славянската филология 355

·       Д-ръ Конст. Иречекъ. Етнографически промѣнения въ България отъ основанието на Княжеството 500

·       Материяли за историята на българското възраждание 518

 

Книжевенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Das Fürstenthum Bulgarien. Seine Bodengestaltung, Natur, Bevölkerung, wirstschaftliche Zustände, geistige Cultur, Staatsverfassung, Staatsverwaltung und neueste Geschichte. Von D-r Constantin Jireček. Wien (Prag. Leipzig) Tempsky, 1891 3

·       В. Атанасовъ. Due volkswurthschaftliche Entwicklung Bulgariens von 1879 bis zur gegenwart. Nach amtlichen Quellen bearbeitet von Franz Joseph Prinz von Battenberg. Leipzig. Verlag von Veit u. Cie. 1891; икономическото развитие на България отъ 1879 г. до настоящето врѣме. Споредъ официялни источници изработилъ Князь Францъ Иосифъ Батенбергъ. Лайпцигъ. Издание на Файтъ и с-іе. 1891 14

·       Л. Милетичъ. Идеологическа классификация на българскитѣ прѣдлози. Направилъ И. Пѣевъ-Плачковъ. Пловдивъ 1890. 8° 54 с. 36

·       Л. Милетичъ. Буквы ъ и ь въ старомъ-церковно-словянскомъ яыкѣ. Съ прибавленіями: а) о буквѣ щ; б) о правописаніи народнаго имени Словѧнинъ. Изъ филологическихъ изслѣдованій Найдена Герова. Пловдивъ 1891. 8° 104 52

·       В. Добруски. Нови съчинения по чехската културна история 63

·       Ник. Бобчевъ. Констан. Караджа, учитель. Синтаксисъ или словосъчинение на Българския езикъ за ученици и ученички отъ срѣдни училища, съставенъ споредъ программата отъ Минист. на Народ. Просвѣщение. — Първо издание. Варна, печатница А. Нитче. 1890 год. 67 стр. 8°, ц. 1 левъ 66

·       Ст. Георгиевъ. Учебникъ по ботаниката за IV классъ на гимназиитѣ. Споредъ программата на Министерството на Народното Просвѣщение съставили Ив. Марковъ и В. Богдановъ, учители при Сливенската държавна гимназия. Часть I съ 100 фиг. въ текста. Сливенъ. Издава книжарницата „Българско Знаме". 1890 година, стр. IV и 147 въ 8°. Цѣна 2 лева 50 ст. 72

 

 

 Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Д. Спасовъ 3

„ „ „ Г. Ц. Байрактаровъ 11

„ Орхание „ Петъръ Илчевъ 13

„ Пирдопъ „ В. П. Дюлгеровъ 15

„ Котелъ „ В. П. Гочевъ 15

 

б) Лазарски.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Д. Спасовъ 17

„ Горньо-Джумайско (Македония), записалъ А. П. Стоиловъ 21

„ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 22

„ Кичевско (Макед.), записалъ Н. Икономовъ 24

 

в) Водичарски пѣсни (на Богоявление).

Отъ Мъриовско, записалъ А. Яневъ, доставилъ М. К. Цѣпенковъ 20

 

Г) Разни религиозни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 28

Отъ Струга, записалъ Д. Матовъ 30

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Ихтиманско, записалъ Маринъ Нетковъ 30

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 32

„ Горньо-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 35

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

а) Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Разложко, записалъ С. Ив. Бояновъ 36

„ Пирдопъ, „ В. П. Дюлгеровъ 48

„ Софийско, записалъ Г. Ц. Байрактаровъ 57

 

б) Тѫжачки.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 62

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Горньо-Джумайско, записалъ Ан. П. Стоиловъ 64

„ Демиръ-Хисарско, записалъ С. Д. Божевъ 65

„ Дупничко, „ И. Кецовъ 67

„ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 71

„ Търновско, записалъ Ц. Гинчевъ 75

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Разложко, записалъ С. Ив. Бояновъ 77

„ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 88

 

Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Охридъ, записалъ К. А. Шипковъ, нотиралъ Г. Лъжевъ 94

„ Габрово, нотирали св. Ст. Къневъ и Н. И. Николаевъ 103

 

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 109

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 110

„ Панагюрище, „ Д. Кузовъ 111

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 113

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Орхание, записала Марил Илчева 114

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 117

„ Горньо-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 120

„ Казанлъкъ и Габрово, записалъ Н. Стойковъ 121

„ Ломско, записалъ П. И. Берковски 128

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Бургазско, записалъ Ст. П. Руссевъ 131

„ Пловдивъ „ Г. П. Руссески 134

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 139

„ Леринско, (Македония) Н. Настевъ 142

„ Велешко, записалъ Д. Матовъ 147

„ Бобошевско, записалъ Ив. Кеповъ 149

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 150

„ Стара-Загора, записалъ Г. Н. Руссески 151

 

б. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Воденско, записалъ Г. Д. Лъжевъ 160

„ „ записалъ Д. М 165

„ Велесъ, записалъ Д. Матовъ 170

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 173

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Самоковъ, записалъ Хр. Марковъ 177

 

7. Басни (аполози).

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 186

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 188

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Пиротъ, записалъ Никола Кръстевъ 193

„ Стара-Загора, записалъ Г. П. Руссески 197

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 201

 

9. Пословици.

Отъ Демиръ-Хисарско, записалъ С. Д. Божевъ 203

„ Горньо-Джунайско записалъ А. П. Стоиловъ 205

 

10. Гатанки.

Отъ Демиръ-Хисарско, записалъ Ст. Д. Божевъ 206

„ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 206

 

11. Скоропоговорки.

Отъ Щипъ, записалъ П. А. Чочаровъ 207

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Струга, записалъ Д. Матовъ 208

„ Конушко, записалъ С. Златаровъ 209

 

13. Народни обичаи.

Отъ Чепино, записалъ Хр. П. Константиновъ 210

 

14. Материалъ за Български рѣчникъ.

Думи и форми отъ говоритѣ въ Видинъ, Враца, Царибродъ и проч. записалъ Цано Сталийский 218

 

Двѣ изображения на български носии: изъ с. Арабаджиево (Старо-Загорско) и Панагюрище.

 

Наблюдения на държавната метеорологическа станция въ Софня за мѣсецитѣ: Мартъ, Априлъ и Май.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга VI

 

София

Държавна печатница, 1891

 

Сканове в .pdf формат (45.5 Мб)

 

Наученъ отдѣлъ.

·       Б. Цоневъ. За ударението въ български езикъ 3

·       М. Ивановъ. Палеографически, грамматически и критически особености на Пирдопския апостолъ 83

·       Л. Милетичъ. Стари пѫтувания прѣзъ България I и II 113

·       Д-ръ X. Кесяковъ. Стари пѫтувания прѣзъ България. III Рико 167

·       Н. Д. Шиш. Къмъ статията „Стари пѫтувания прѣзъ България въ посока на римския воененъ пѫть отъ Бѣлградъ за Цариградъ" 172

·       Д-ръ X. Кесяковъ. Положението на България къмъ края на 15 вѣкъ 177

·       Ив. Брожка. Плаванието на философа и историка Аррияна около брѣговетѣ на Черно море 182

·       А. Шоповъ. Кодексъ на Охридската патриаршия 192  (Сканове в .pdf формат, 2.7 Мб)

·       Д. Матовъ. Къмъ критическото четенье на дакословѣнскитѣ текстове 226

·       М. Драгомановъ. Славянскитѣ прѣправки на Едиповата история 239

·       Д-ръ П. Т. Гудевъ. Българскиятъ рѫкописъ въ Ватиканъ 311

·       C. Юриничъ. Пещерата Полички при Дрѣновския мънастирь Св. Архангелъ Михаилъ 362

·       П. Черновѣждъ. Нѣколко записки отъ сегашния вѣкъ 379

·       П. Р. Славейковъ. Разни бѣлѣжки 426

·       Материяли за историята на българското възраждание 443

 

Книжевенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       Д-ръ И. Д. Шишмановъ. „Český lid", sborník vénovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Ročník I, číslo 1. (Ческий народъ, сборникъ посветенъ на изучванието на ческия народъ въ Ческо, въ Моравско, въ Силезко и въ Словацко) година I, брой 1 3

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Urednik Kosta Hörmann, vladin savjetnik. Гласник земалског музеја у Босни и Херцеговини, уредник Коста Херман, владин саветник. Сараево. Година 1889, кн. I, II, III, IV, год. 1890, I, II, III, IV, год. 1891, кн. I, II, III, гол. 8°. Всѣка кн. 5—10 коли. Печатъ съ кирилица и латиница 6

·       М. Драгомановъ. Живая Старина. Періодическое изданіе отдѣленія этнографіи имп. Русскаго Географическаго общества подъ редакціи предсѣдателя въ отд. этногр. В. И. Ламанскаго. Вып. II и III 11

·       Ив. Кравковъ. Пѣсни по говора на г. Котелъ, записалъ Г. Кировъ; Министерски Сборникъ кн. I и II, — кн. I стр. 68 19

·       Б. Цоневъ. Кориоланъ, трагедия въ 5 дѣйствия въ стихове. Прѣвелъ отъ русски Ц. Т. Трифоновъ 27

·       Б. Цоневъ. Краль Лиръ, трагедия въ 5 дѣйствия, въ стихове, прѣведъ отъ русски Т. Ц. Трифоновъ 40

·       Д-ръ Георговъ. Емилия Галотти, трагедия въ петь дѣйствия отъ Е. Лессинъ. Прѣведе отъ нѣмски Д-ръ К. К. Кръстевъ. Кратко изложение на съдържанието на Е. Галотти. Емилия Галотти. Естетически анализъ на трагедията отъ Куно Фишеръ. Първо издание. Пловдивъ 1890 42

 

Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Ловчанско, записалъ Тр. Хр. Трифоновъ 3

 

б) Лазарски пѣсни.

Отъ Костурско (Македония), доставилъ Д. Матовъ 7

„ Царибродско, записалъ Ц. Сталийски 17

 

в) Разни религиозни.

Отъ Дупничко, записалъ свещ. Харалампий Рилски 18

„ Севлиевско, записалъ И. Г. Бакаловъ 19

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Орхание, записала Мария Илчева 20

„ Търновско, записалъ Ц. Бакаловъ 21

„ Малко-Търновско (Одрински вилаетъ), записалъ Ст. Шивачевъ 23

„ Разложко (Македония), записалъ Н. Нехтѣнинъ 27

„ Солунско, записалъ Д. Матовъ 29

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Самоковско, записалъ Хр. Марковъ 29

„ Ихтиманско, записалъ Маринъ Нетковъ 39

„ Горня-Джумая (Македония), записалъ А. П. Стоиловъ 40

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Елена (Търновско), записалъ Ил. Бопчевъ, съобщава Н. Бопчевъ 44

„ Трѣвна, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 45

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 46

„ Ловчанско, записалъ П. Н. Войниковъ 47

„ Тетевенско, записалъ X. 48

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Дебърско, записалъ Трайчо Атанасовъ 50

„ Горньо-Джумайско (Македония), записалъ А. П. Стоиловъ 54

„ Демиръ-Хисарско (Македония), записалъ Ст. Д. Божевъ 55

„ Търновско, записалъ Ц. Бакаловъ 64

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ гр. Руссе и Руссенския окрѫгъ, записалъ и нотиралъ Р. С. Коджамановъ 68

„ Ески-Джумая и Османъ-Пазаръ, записалъ и нотиралъ сѫщиятъ 75

„ Шуменско и Търновско, записалъ А. Стояновъ 79

„ разни страни на България, събралъ и нотиралъ А. Стояновъ 84

 

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Царибродско, записалъ Цано Сталийски 69

„ Трѣвна, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 91

„ Троянско, записалъ Ив. Памукчиевъ 93

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Битоля (Македония), записалъ М. К. Цѣпенковъ 94

„ Орхание, записала Мария Илчева 98

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 101

„ Ломско, записалъ Ив. К. Сапунджиевъ 110

„ Орхание, записала Мария Илчева 111

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 113

„ Велесъ (Македония), записалъ Ив. Крайничанецъ 122

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Трѣвна, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 123

„ Троянъ, записалъ Ив. Памукчиевъ 125

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 126

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 129

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Орѣхово, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 132

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 135

„ Воденско (Македония), записалъ Вангелъ Дойчевъ 188

 

7. Басни и аполози.

Отъ Рѣсенъ (Македония), записалъ Хр. Добревъ, доставилъ Д. Мирчевъ 139

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 140

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 142

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Стара-Загора, записалъ Г. П. Руссески 140

„ Леринско (Македония), записалъ Н. Настевъ 104

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 173

 

9. Пословици.

Отъ Ахъръ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 181

„ Ломско, записалъ Ив. П. Сапунджиевъ 204

 

10. Гатанки.

Отъ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 205

 

11. Народни клетви.

Отъ Щипъ (Македония), записалъ М. А. Чачаровъ 206

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и пр.

Отъ Трѣвна, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 218

 

13. Народни обичаи.

Отъ Лозен-Градско или Кърк-Клисийско (Одрински вилаетъ), записалъ Ст. С. Руссевъ 224

„ Ломско, записалъ Ив. Д. Сапунджиевъ 227

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 228

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

Отъ Орхание, записалъ Ив. Кр. Бешевлиев 232

 

Поправки на пó-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки 238

 

Осемь изображения на български носии и типове: изъ Берковско, Врачанско, Старо-Загороко и Родопско.

 

Таблица за наблюденията на държавната метеорологическа станция въ София за мѣсецитѣ: Юлий, Юлий, Августъ, Септемврий и Октомврий.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга VII

 

София

Държавна печатница, 1892

 

Сканове в .pdf формат (48.8 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       К. и X. Шкорпилъ. Сѣвероисточна България въ географическо и археологическо отношение 3

·       X. и К. Шкорпилъ. Староврѣмски надписи изъ разни краища на България 84

·       Д-ръ В. Т. Балджиевъ. Студии върху нашето персонално съпружественно право 111

·       Д-ръ П. Т. Гудевъ. Български рѫкописи въ библиотеката на лорда Zouche 159

·       Б. Цоневъ. За происхождението на „Троянска прича" 224

·       М. Драгомановъ. Забѣлѣжки върху славянскитѣ религиозни и езически легенди 245

·       А. Т. Илиевъ. Растителното царство въ народната поезия, обичаитѣ, обредитѣ и повѣрията на българитѣ 311

·       Г. К. Христовичъ. Материяли за изучвание българската фауна 413

·       Гьула Паулеръ. Българскитѣ военни походи на Стефана V 428

·       Д-ръ Хр. Кесяковъ. Бѣлѣжки за положението на България въ 15-и вѣкъ 438

·       Д. Матовъ. Къмъ Българския рѣчникъ 448

·       Д. Уста-Генчовъ. Жътварскитѣ задруги низъ Търновско 484

·       Н. Начовъ. Нѣщо за нашитѣ рабоши и цифри 496

·       Материяли за историята на българското възраждание 506

 

Осемь таблици за наблюденията на държавната метеорологическа станция въ София за мѣсеци Ноемврий, Декемврий, Годишенъ отчетъ на Софийската метеор. станция за 1891 г., Януарий, Февруарий, Мартт., Априлий и Май т. г.

 

I. Книжовенъ отдѣлъ.

Иванъ Вазовъ. Великата рилска пустиня. (Пѫтни бѣлѣжки и впечатления) 3

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Ямболско, записалъ П. Геновъ, учитель 3

„ Старо-Загорско, записалъ Димитръ Якимовъ 6

„ Варненско, записалъ Ат. Малчевъ 7

 

б) Лазарски пѣсни.

Отъ Разградско, записалъ Ст. X. Ивановъ 17

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Дупничко, записалъ Ив. Кеповъ 22

„ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 33

„ Чирпанско, записалъ Ст. Поповъ 34

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 35

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Чепино (помашки), записалъ Хр. П. Константиновъ 43

„ Пещерско, записалъ Ат. Мишевъ 51

„ Дебърско, записалъ В. Икономовъ 63

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Хасково, записалъ Ст. Поповъ 81

„ Чирпанско, записалъ Ст. Поповъ 90

„ Трѣвна, записалъ Ив. Брънековъ 93

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Дебърско, записалъ А. Т. И. 95

„ Кюстендилско, записалъ Г. Колушки 97

„ Демиръ-Хисарско, записалъ С. Д. Божевъ 99

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 105

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Разложко, записалъ С. Бояновъ, нотиралъ Букурешлиевъ 107

„ Орхание, записалъ и нотиралъ Ив. Бешевлиевъ 118

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Велесъ, записалъ Иорданъ Читкушевъ 125

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 129

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 131

„ Рупчосъ, записалъ И. Ив. Чичовъ 138

„ Трѣвна, записалъ Хр. Н. Даскаловъ 140

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Добричко, записалъ Паскалъ Атанасовъ 141

„ Ловчанско, записалъ Ст. Трифоновъ 144

„ Кюстендилско, записалъ Чаракчиевъ 145

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 146

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 154

„ Ломско, записалъ И. К. Сапунджиевъ 157

„ Ахъръ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 158

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 158

„ Стара-Загора, записалъ Г. П. Русески 159

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 162

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 167

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Дупничка Джумая, записалъ, Ив. Цоневъ 176

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 182

„ Леринско (Македония), записалъ Н. Г. Настевъ 185

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Изъ разни мѣста въ Македония, записалъ М. К. Цѣпенковъ 187

 

7. Басни (аполози).

Отъ Ахъръ-Челебийско, записалъ С. Н. Шишковъ 190

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 191

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 193

„ Пловдивъ, записалъ Г. П. Русески 206

 

9. Пословици.

Отъ Троянско, записалъ П. С. Памукчиевъ 211

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 213

 

10. Гатанки.

Отъ Рупчоско, записалъ Н. И. Чичовски 214

 

11. Народни клетви.

Отъ Дупничко, записалъ Ив. Кеповъ 214

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 215

„ Охридъ, записалъ Е. А. Спространовъ 221

 

13. Народни обичаи.

Отъ Бургаско, записалъ Ст. С. Руссевъ 223

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

         Сбирка отъ български думи изъ земледѣлието и техниката, сбирани отъ Т. Иовчевъ 224

         Отъ Пиротъ, записалъ С. Христовъ 230

 

Поправки за пó-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки 247

Петь картини къмъ статията на Д-ръ П. Т. Гудевъ.

Женска носия отъ Батакъ (Родопи). Задушница.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга VIII

 

София

Държавна печатница, 1892

 

Сканове в .pdf формат (50.9 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       К. и X. Шкорпилъ. Сѣвероисточна България въ географическо и археологическо отношение 3

·       X. и К. Шкорпилъ. Надписи изъ разни краища на България 59

·       М. Ивановъ. За спрѣжението на новобългарски езикъ 82

·       Д-ръ П. Т. Гудевъ. Български рѫкописи отъ библиотеката на лорда Zouche 137

·       М. Ивановъ. Палеографически, грамматически и критически особенности на Пирдопския апостолъ 169

·       Д-ръ В. Т. Балджиевъ. Студия върху нашето персонално съпружественно право 194

·       Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди за славянскитѣ народи 216

·       М. Драгомановъ. Забѣлѣжки върху славянскитѣ религиозно-етически легенди 257

·       Адолфъ Штраусъ. Емерихъ фонъ Фривалдски върху флората и фауната на България и на Балканския полуостровъ 315

·       Г. К. Христовичъ. Материяли за изучвание българската фауна 337

·       Т. Н. Шишковъ. Докторъ Христо Даскаловъ 347

·       Н. А. Начовъ. Тиквешки рѫкописъ 389

·       Материали за историята на българското възраждание 419

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

Иванъ Вазовъ. Въ недрата на Родопитѣ 3

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Софийско, записалъ В. Ивановъ 3

„ Варненско, записалъ В. С. Стаменовъ 8

 

б) Лазарски пѣсни.

Отъ Охридъ, записалъ Спространовъ 29

„ Тиквешко (Македония), записалъ А. Добревъ 30

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Мелничко (Македония), записалъ С. К. Чапкъновъ 31

„ Драмско „ „ Андрей Гяуровъ 32

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Разложко (Македония), записалъ Н. Нехтѣнинъ 37

„ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 62

„ Силистренско, записалъ Ив. Кр. Бешевлиевъ 80

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Старо-Загорско, записалъ Димитръ Иокимовъ 86

„ Орхание, записала Мария Илчева 90

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 91

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Прилѣпъ, записалъ и нотиралъ Т. Гавазовъ 105

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, равни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Рупчосъ, записалъ М. Кисьовъ 137

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 141

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Търновско, записалъ Ц. Гинчовъ 144

„ Софийско, записали Цв. и В. Л. Вълчинови 153

,, Ловченско, записалъ Тр. Трифуновъ 156

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ 159

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 164

„ Пещера, записалъ А. Мишевъ 172

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ 173

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 174

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 178

„ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ 184

„ Прѣвала (Берковска окол.), записалъ Ив. К. Сапунджиевъ 188

., Велесъ, доставилъ Д. Матовъ 189

,, Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 190

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Ахѫръ-Челебийско, Ст. Шишковъ 191

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 192

„ Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 201

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 202

„ Леринско записалъ Н. Настевъ 208

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Битолско, записалъ по Прилѣпски говоръ М. К. Цѣпенковъ 206

„ Дебърско, „ „ „ „ „ „ 212

 

7. Басни (аполози).

Отъ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ 214

„ Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 215

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 217

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 222

„ Търново-Сейменъ, записалъ Б. Черневъ 223

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

а) Фантастически.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 224

 

б) Смѣшни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 228

„ Рѣсенско, записалъ Д. 229

 

9. Пословици.

Отъ Граховско, записалъ П. А. Чачаровъ 231

 

10. Клетви и богословии.

Отъ Щипъ, записалъ II. А. Чачаровъ 239

 

11. Гатанки.

Отъ Бобища, Велесъ и Рѣсенъ, доставилъ Д. Матовъ 249

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 260

 

13. Народни обичаи.

Отъ Бесарабия, съобщава Ц. Гинчовъ 276

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

Отъ с. Плѣвня (Драмско), записалъ А. Гяуровъ 278

 

15. Условни или тайни говори.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ 284

 

Поправки за пó-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки 289

Наблюдения отъ метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

Три картини къмъ статията на К. и X. Шкорпилъ.

Двѣ изображения на български селски кѫщи и на една женска носия.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга IX

 

София

Държавна печатница, 1893

 

Сканове в .pdf формат (49.1 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       Д-ръ В. Облакъ. Нѣколко бѣлѣжки върху старословѣнскитѣ паметници 3

·       Д. Матовъ. Гръцко-български студии 21

·       Н. А. Начовъ. Тиквешки рѫкописъ 86

·       Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура. Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния 161

·       „ „ „ „ „ „ Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость 211

·       Дримколовъ. Акцентовката на единъ обсегъ западно-български говори 391

·       А. Т. Илиевъ. Растителното царство въ народната поезия, обичаитѣ, обредитѣ и повѣрията за българитѣ 409

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Приносъ къмъ българската народна етимология 443

·       * * * Великденска расходка по Поленинско  (Отъ Солунъ до Поленинъ — Празницитѣ въ Поленинъ — Отиванье на Бѣло-кале и Аканджелий — Географически прѣгледъ на Поленинската кааза — Икономически прѣгледъ — Възражданьето на българитѣ въ Поленинъ — Отъ Поленинъ до Гевгелии — Градъ Гевгелии — Гевгелийската кааза)  647

·       Хр. П. Константиновъ. Краището Бабекъ въ Родопскитѣ планини 716

·       Материяли за историята за българското възражданье 732

 

Приложение.

А. Теодоровъ. Български книгописъ. Дѣлъ първи 3

 

II. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Добричко, записалъ Паскалъ Атанасовъ 3

„ Искрецъ „ Иванъ Петровъ 10

 

б) Великденски пѣсни на хоро.

Отъ Дупничко, доставилъ Д. Вълчевъ 14

 

в) Разни религиозни.

Отъ Дупничко (Бобошево), записалъ Ив. Кеповъ 17

„ Перущица, записалъ Спасъ Гълабовъ 19

„ Софийско, „ Д. Стойковъ 20

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Ихтиманско, записалъ Тома Георгиевъ 24

„ Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ 29

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Ахѫръ-Челебийско, записалъ Хр. П. Константиновъ 80

„ Конушко, записалъ С. Златаровъ 63

„ Бургазско, „ Ст. С. Руссевъ 57

„ Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ 69

„ Елена, доставилъ д-ръ Н. Бобчевъ 61

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

Отъ Севлиевско, записалъ Р. Г. Бакаловъ 67

„ Конушко, „ С. Златаровъ 68

„ Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ 70

„ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 74

„ Перущица, „ Спасъ Гълѫбовъ 76

„ Радомирско, „ Ст. Ватйовъ 77

„ Брѣзникъ, „ „ „ 78

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Софийско, записалъ Д. Вълчевъ 79

„ Радомирско, записалъ Ст. Ватйовъ 81

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Прилѣпъ (Македония), записалъ и нотиралъ Т. Гавазовъ 86

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Софийско, записалъ Ст. Ватйовъ 126

„ Орѣхово, „ Хр. Н. Даскаловъ 127

„ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ 129

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 134

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Струга, записалъ Хр. Матовъ 136

„ Пловдивско, записалъ Спасъ Гълѫбовъ 137

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 141

„ Пирдопско, записалъ Ст. Ив. Стайковски 148

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 150

„ „ „ Д. Мирчевъ 152

„ Рѣсенъ, доставилъ Д. Мирчевъ 154

„ Щипъ, записалъ А. Костенцевъ 155

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ 156

„ Рѣсенъ, доставилъ Д. Мирчевъ 158

„ Отъ Щипъ, записалъ П. А. Чачаровъ 159

„ Демиръ-Хисарско, записалъ Ст. Божевъ 162

„ Търновско, записалъ П. Г. С. 104

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 167

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Демиръ-Хисарско, записалъ Ст. Божевъ 169

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 171

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Софийско, записалъ Величко Вълчиновъ 173

 

7. Басни (аполози).

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 176

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 179

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 180

„ „ „ Д. Мирчевъ 185

„ Чирпанско „ Петко К. Гѫбювъ 186

 

9. Пословици.

Отъ Щипъ, записалъ П. А. Чачаровъ 187

„ Софийско, записалъ Д. В. Стойковъ 196

 

10. Гатанки.

Отъ Щипъ, записалъ П. А. Чачаровъ 207

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 211

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ 217

 

13. Обичаи.

Отъ Малко-Търновско, записалъ Ст. Шивачевъ 224

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

Отъ Чирпанско, записалъ П. К. Гѫбювъ 227

 

Отъ редакцията 233

Прибавки 235

Поправки за пó-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки 236

Три фотолитографически грамоти къмъ статията „Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость.”

Три изображения: старецъ изъ Самоковско, мома изъ Ломско и станъ изъ Берковско.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга X

 

София

Държавна печатница, 1894

 

Сканове в .pdf формат (50.2 Мб)

 

Прѣдговоръ VII—XI

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       М. Драгомановъ. Забѣлѣжки върху славянскитѣ религиозно-езически легенди 3

·       Н. А. Начовъ. Тиквешки рѫкописъ 69

·       Д-ръ Н. Бобчевъ. Изображението въ българската народна епика 194

·       К. Маханъ. Нашитѣ напѣви 221

·       Д-ръ В. Балджиевъ. Студия върху нашето персонално съпружествено право 236

·       Д. Матовъ. Бѣлѣжки върху българската народна словесность. I 268

·       К. Шапкаревъ. По народната медицина и нейната номенклатура въ Македония 324

·       Йорданъ Ивановъ. Критични бѣлѣжки по фонетиката на кьостендилския говоръ 345

·       Манолъ Ивановъ. За спрежението въ новобългарския езикъ 362

·       В. Н. Златарски. Писмата на цариградския патриархъ Николая Мистика до българския царь Симеона 372

·       Каролина Суходолска. Българитѣ въ неиздаденитѣ мемуари на Чайка Чайковски (Садъкъ-паша) 429

·       * * * Пѫтуванье по долинитѣ за Струма, Места и Брѣгалница 469

·       А. Шоповъ и Г. Стрѣзовъ. Кодексъ на Охридската патриаршия 536  (Сканове в .pdf формат, 2.6 Мб)

·       Ст. П. Джансъзовъ. Турски документи за нашата история 580

·       Материяли за историята на българското възражданье 590

 

Наблюдения отъ меторологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Два труда по историята па българския езикъ. I. D-r A. Kalina, Studyja nad historyją języka bułgarskiego, Kraków 1891. II. П. А. Лавровъ, Обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей болгарскаго языка, Москва 1893 3

·       Д. Матовъ. 1. Dr Miklosich, Die slavischen, magyarischen und rumänischen Elemente im türkischen Sprachschatz. Wien 1889. 2. Gustav Meyer, Türkische Studien. I. Die griechischen und romanischen Bestandteile im Wortschatze des Osmanisch-Türkischen. Wien 1893 63

·       ------- Н. Ѳ. Сумцовъ, Современная малорусская этнографія. Часть 1-ая (съ портретомъ А. А. Потебни). Изданіе редакціи журнала „Кіевская Старина." Кіевъ 1893 68

·       ------- 1. Ст. С. Бобчевъ. Нѣколко думи за българското обичайно право отъ — (съ прибавка: началото отъ Сборника на бълг. юридически обичаи). Пловдивъ 1893. 2. Въпросникъ за издирвание българскитѣ правни обичаи издава Министерството на Народното Просвѣщение. София 1893 70

·       Д. Матовъ. 1. Стојан Новаковић, Српска Краљевска Академија и неговање језика српског. Посланица Академији наука фвлософских од —. Прочитана на свечаном скупу Академије, држаном 10 Септембра 1888 у славу Вука Стеф. Караџића. Београд 1888. 2. Id., Предлог Српскп Краљевској Академији учињен априла 1893 да се отпочне купљење грађе за академиски Српски Речник, и да се за тај посао установи у Академији Лексикографски Одсек. Земун 1893 73

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Добричко, записалъ Маринъ Вайковъ 3

„ Сѣрско, доставилъ Ст. Верковичъ 9

 

б) Религиозни пѣсни.

Отъ Елена, доставилъ д-ръ Н. Бобчевъ 19

„ Царибродско, записалъ Цано Сталийски  24

„ Враца, „ „ „ 26

„ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 26

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Бургазко, записалъ Ст. С. Руссевъ 27

„ Елена, доставилъ д-ръ Н. Бобчевъ 32

„ Велесъ, записалъ Т. Ецовъ 33

„ Пиротско, записалъ К. В. Друмевъ 45

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Перущица, записалъ Спасъ Гълѫбовъ 4В

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Елена, доставилъ д-ръ Н. Бобчевъ 70

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Елена, доставилъ д-ръ Н. Бобчевъ 72

„ Самоковско, записалъ Хр. Марковъ 80

„ Софийско, записалъ Д. В. Стойковъ (Вукадиновъ) 84

„ Сѣрско, доставилъ Ст. Верковичъ 86

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ, нотиралъ П. Петевъ 95

„ Търновско, „ „ „ „ „ „ 106

 

Хороводни.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ, нотиралъ П. Петевъ 107

„ Провадия, „ „ „ „ „ „ 112

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 113

„ Щипъ, записалъ П. А. Чачаровъ 121

„ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ 126

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания

Отъ Търновско, записалъ Ц. Гинчевъ 128

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 132

„ Щипъ, записалъ А. Костенцевъ 137

„ Дупничка Джумая записалъ Георги Л. Вирчевъ 141

„ Софийско, записалъ Д. Стойковъ (Вукадиновъ) 143

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Щипъ, записалъ А. Костенцевъ 145

„ Самоковско, записалъ Д. Икимовъ 147

„ Пловдивско, записалъ Ст. Настевъ 148

„ Ловечъ, записалъ Хр. Трифоновъ 149

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Щипъ, записалъ А. Костенцевъ 149

„ Брѣзнишко, записалъ Д. Матовъ 151

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 152

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Старо-Загорско, записалъ Д. Драгиевъ 153

 

7. Басни (аполози).

Отъ Царибродско, записалъ К. В. Друмевъ 155

„ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 157

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 159

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Брѣзнишко, записалъ Ст. Ватйовъ 161

„ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 162

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 165

 

9. Пословици.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 171

 

10. Гатанки.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 196

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 198

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 203

 

13. Народни обичаи.

Изъ Сѣверна България, събралъ Ив. Г. Георгиевъ 208

 

14. Материалъ за български рѣчникъ.

Отъ с. Конопчие (Чирпанско), записалъ П. К. Гѫбювъ 211

Отъ Видинско, Царибродско и др., записалъ Цано Сталийски 215

Изъ Западна България, записалъ Д. Мариновъ 217

 

Списъкъ на книгитѣ, получени въ редакцията 233

Поправки на пó-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки 237

Съдържание на първитѣ два отдѣла въ книги I—X отъ Сборника I—VII

Изображение на два женски типа: изъ с. Арабаджиево (Старо-Загорско) и с. Чиренъ (Вратчанско). Една женска носия отъ с. Крапецъ (Самоковско).

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XI

 

София

Държавна печатница, 1894

 

Сканове в .pdf формат (69.5 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       В. Н. Златарски. Писмата на цариградския патриархъ Николая Мистика до българския царь Симеона 3

·       Д-ръ И. Бассановичъ. Къмъ епиграфиката и археологията на Горна и Долна Мизия 55

·       В. Добруски. Материали по археологията на България 68

·       Д. Е. Такела. Нѣкогашнитѣ павликяни и сегашнитѣ католици въ Пловдивско 103

·       Д. Мариновъ. Чипоровци или Кипровецъ 135

·       B. Н. Златарски. Нови извѣстия за най-древния периодъ на българската история 145

·       Д-ръ Хр. Кесяковъ. Стари пѫтувания прѣзъ България 155

·       * * * Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница 195

·       Д. Мариновъ. Изъ историята на градъ Ломъ 251

·       C. Христовъ. Пиротскиятъ окрѫгъ и неговото население 259

·       Черновѣждъ (Петър П. Карапетров) Спомени за унията на 18 декември 1860 год. 326

·       Гр. С. Пърличевъ. Автобиография 346

·       Г. Тосковъ. Тетовскитѣ паши 404

·       А. Тошевъ. Материали по флората на Солунско 423

·       Фр. Клапалекъ. Къмъ изучваньето на мрѣжокрилитѣ и правокрилитѣ насѣкоми въ България 458

·       Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи 472

·       X. Драгомановъ. Забѣлѣжки за славянскитѣ религиозно-етически легенди 511

·       Д-ръ В. Облакъ. Приносъ къмъ българската граматика 517

·       Н. Силяновъ. Редукция на звука а въ охридския и тетовския говори 582

·       Н. А. Шандаровъ. Бѣлѣжки по фонетиката на щипския говоръ 586

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Константинъ Г. Фóтиновъ, неговиятъ животъ и неговата дѣйность 591

·       Документи по въстанието.

           o     1. Писмо отъ Революционния Български комитетъ до Болградския клонъ. Съобщава Д. Николовъ 761

           o     2. Три документа по въстанието. Текстъ и обяснения. Отъ Ст. Заимовъ 764

·       Материали за историята за българското възражданье 771

 

Наблюдения отъ Метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       В. Облакъ. Historická mluvnice jazyka čeckého. Napisal Jan Gebauer. Dil I. Hláskosloví. V Praze a ve Vídni. 1894, год. 8°, 702 3

·       Д. Матовъ. П. Драгановъ, Македонско-славянскій сборникъ. Съ приложеніемъ словаря. Составилъ —. Выпускъ I. С.-Петербургъ 1894. 8°, XXXIV + 238 13

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни пѣсни и благословии.

Отъ Карнобатско, записалъ Хр. П. Константиновъ 3

„ Бургазко, „ „ „ „ 4

„ Харманлийско, „ „ „ 4

„ Търново-Сейменско, записалъ Хр. П. Константиновъ 3

 

б) Религиозни.

Отъ Царибродско, записалъ К. В. Друмевъ 8

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Царибродско, записалъ К. В. Друмевъ II

„ „ „ Цано Сталийски 13

„ Вратца, записалъ Цано Сталийски 15

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 15

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 17

 

Тѫжачки.

Отъ Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ 17

„ Охридъ, записалъ Е. А. Спространовъ 18

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 24

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Самоковско, записалъ Д. Икимовъ 25

„ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ 28

„ Царибродско, записалъ Цано Сталийски 29

„ Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ 32

„ Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 33

„ с. Галичникъ (Дебърско), записалъ Тр. Атанасовъ 37

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Русенско, нотиралъ Р. С. Коджамановъ 42

„ Тетовско, „ А. Коневъ 51

„ Скопско, „ „ „ 55

„ Паланка, „ „ „ 57

„ Щипско, „ „ „ 58

„ Кратовско, „ „ „ 61

„ Радовишъ, „ „ „ 62

„ Кумановско, „ „ „ 64

, Сѣрско, „ „ „ 64

„ Велесъ, „ „ „ 65

„ Охридско, „ „ „ 66

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 67

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 72

„ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ 73

„ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ 84

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Велешко, доставилъ Д. Матовъ 86

„ Пирдопско, записалъ З. А. Бояджиевъ 87

„ Софийско, „ „ „ „ 89

„ Троянъ, записалъ М. П. Димитровъ 90

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ 91

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 94

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 98

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Габрово и Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 101

„ Копривщица, записалъ С. Нешовъ 107

„ Щипъ, записалъ И. А. Шандаровъ 108

„ Скопско, записалъ М. Кратовалиевъ 110

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 112

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Търново, записалъ П. Р. Славейковъ 114

 

7. Басни (аполози).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 120

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 132

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 138

„ Дупничка Джумая, записалъ Г. Я. Вирчевъ 140

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 141

„ Дебърско, „ Тр. Атанасовъ 145

 

9. Пословици.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 153

 

10. Гатан+ки.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К Цѣпенковъ 159

„ „ „ А. П. Стоиловъ 161

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Ахѫ-Челебийско и Рупчоско, записалъ Ст. Шишковъ 163

„ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 164

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Копривщица, записалъ С. Нешовъ 169

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 172

 

13. Обичаи.

Отъ Скопско, записалъ М. Кратовалиевъ 178

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

Отъ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 180

„ Брацигово, записалъ А. Мишевъ 181

„ Западна България, записалъ Д. Мариновъ 187

 

Двѣ изображения изработени отъ Мърквичка: женски типъ отъ Марковча и уземъ-кѫща въ с. Вълчедърма; осемнадесеть изображения къмъ статията на В. Добруски, и по едно — къмъ статията на * * *, на Фр. Клапалекъ и на Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XII

 

София

Държавна печатница, 1895

 

Сканове в .pdf формат (65.3 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       Д-р Л. Ванковъ. Приносъ къмъ геологията на Меричлерската околность 3

·       Тошевъ. Материали по флората на Солунско 32

·       П. Бахметьевъ. Материалъ за изучванье земнитѣ електрически токове въ България 58

·       Н. Златарски. Писмата на цариградския патриархъ Николая Мистика до българския царь Симеона 121

·       * * * Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница 212

·       Добруски. Материали по археологията на България 318

·       И. Бакаловъ. Материали за историята на нѣкои манастири въ България 339

·       И. Бакаловъ. Материали изъ областьта на българската народна медицина 349

·       Гено Кировъ. Лѣтописътъ на Женда Вичовъ отъ Котелъ 359

·       † П. Р. Славейковъ. Отецъ Неофитъ Хилендарецъ или Бозвели 383

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Повѣсть за падението на Цариградъ въ 1453 година 399

·       Аргировъ. Люблянскиятъ български рѫкописъ отъ XVII вѣкъ 463

·       Д. Цухлевъ. Духовно-литературниятъ животъ на българския народъ при царь Симеона 561

·       Д. Илковъ. Нѣколко паметници отъ Рилския манастиръ 615

·       Петко К. Гѫбювъ. По говора на село Конопчие 630

·       Материали за историята на българското възражданье 640

 

Наблюдения отъ Метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       Д. Матовъ. Adolf Strausz, Bulgarische Volksdichtungen, übersetzt, mit Einleitung und Anmerkungen versehen. Wien und Leipzig. 1895. 8°, VIII + 518 3

·       Д. Матовъ. Отчетъ Императорской Публичной Библіотеки за 1891. С.-Петербургъ 1894.

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Die Geheimsprachen bei den Slaven, von Vatroslav Jagić. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Classe, Band CXXXIII, I. Bibliographie des Gegenstandes und die slavischen Bestandtheile der Geheimsprachen. Wien 1895. (Тайнитѣ езици у славянитѣ. Отъ В. Ягичъ. Извѣстия на Виенската Академия на наукитѣ, истор. филолог. отдѣлъ, томъ 133. I. Библиография на прѣдмета и славянскитѣ съставни части на тайнитѣ езици) 15

·       К. Шапкаревъ. Нѣколко бѣлѣжки върху Македоно-славянския сборникъ на П. Драгановъ 51

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни пѣсни и благословии.

Отъ Търново-Сейменско, Карнобатско, Бургазко и Разградско, записалъ Хр. П. Константиновъ 3

 

б) Разни религиозни.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 5

„ Пловдивъ, записалъ С. Гълѫбовъ 6

„ Прѣславъ, „ „ „ 14

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Чепино, записалъ Xр. П. Константиновъ 14

„ Ахѫ-Челебийско, записала Шина Хр. Константинова 28

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Велешко, събралъ Ив. Крайничанецъ 32

„ Битолско, съобщава Г. К. Ангеловъ 37

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 43

„ Вратца, „ Цано Сталийски 45

„ Пирдопъ, „ Тодоръ Ганчевъ 46

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 48

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 49

 

5. Пѣсни изъ политическкя животъ.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 50

„ Пловдивъ, „ С. Гълѫбовъ 54

„ Самоковъ, „ Д. Икимовъ 60

„ Софийско, „ Л. Л. Кълчиновъ 65

„ Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 70

„ Ахѫ-Челебийско, „ Ст. Шишковъ 80

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 81

„ „ „ „Ал. Коневъ 89

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Шуменско, записалъ и нотиралъ А. А. Стояновъ 99

„ Прилѣпъ, събралъ и нотиралъ Ал. Коневъ 108

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Битолско, съобщава Г. В. Ангеловъ 123

„ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 130

„ Софийско, записалъ К. Л. Вълчиновъ 133

„ Казанлъкъ, „ П. Стойковъ 136

„ Плѣвенъ, „ „ „ 137

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 137

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Ломско, записалъ Ц. Сталийски 142

„ Неврокопско, записалъ, Ст. Д. Божовъ 145

„ „ „ С. Златаровъ 150

„ Конушко, „ „ „ 162

„ Битолско, „ Г. В. Ангеловъ 163

 

3. Приказки за зли духове и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 157

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 160

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 161

„ „ „ Ив. Крайничанецъ 165

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 166

„ Щипъ, „ Костенцевъ 170

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 171

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 188

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 185

„ Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 186

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 186

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ разни мѣста, записалъ М. К. Цѣпенковъ 195

 

7. Басни (аполози).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 202

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Севлиевско, записалъ Г. И. Бакаловъ 211

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 213

„ Чепино, „ Хр. П. Константиновъ 215

 

9. Пословици.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 223

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 232

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 234

„ Царибродско, записалъ Цано Саялийский 243

 

10. Гатанки.

Отъ Прилѣпско и Горно-Джумайско, съобщаватъ Ив. Коневъ и А. П. Стоиловъ 244

„ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 245

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 246

„ Дупничко, „ Д. Вълчевъ 253

 

12. Скоропоговорки.

Отъ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 253

 

13. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 264

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 266

„ Рупчоско, „ Ст. Шишковъ 290

 

14. Обичаи.

Отъ Севлиево, записалъ П. Бакаловъ 261

„ Самоковъ, „ Хр. Марковъ 264

 

16. Материалъ за български рѣчникъ.

Изъ Западна България, записалъ Д. Мариновъ 270

 

Три изображения изработени отъ Мръквичка: женска носия отъ Кюстендилско (с. Жабляно), кѫща отъ с. Жълтешъ (Габровско) и кѫща отъ с. Главановци (Ломско), една скица къмъ статията на Д-ръ Л. Ванковъ

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XIII

 

София

Държавна печатница, 1896

 

Сканове в .pdf формат (58.9 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       Д-ръ Л. Милетичъ:

o   Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ 8

o   Седмиградскитѣ българи 153

·       В. Кѫнчевъ. Новонайдени охридски старини 257

·       Е. Карановъ. Паметници отъ Кратово 266

·       В. Н. Златарски. Писмата на византийския императоръ, Романа Лакапена, до българския царь Симеона 282

·       * * * Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница 323

·       Юрданъ Неновъ. Автобиография 355

·       В. Добруски. Материали по археологията на България 398

·       Н. Гѫбювъ. По говора въ градъ В.-Търново 442

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. „Пѣсеньта за мъртвия братъ" въ поезията на балканскитѣ народи. Часть първа: I. Досегашнитѣ изслѣдвания, II. Библиография 474

·       Д-ръ Иванъ Франко. Притчата за еднорога и нейниятъ български вариантъ 570

·       Е. Спространовъ. По възражданьето на градъ Охридъ 621

·       Д. Генчевъ. Документи по въстанията 681

 

Наблюдения отъ Метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

 

Критика.

·       Д. Матовъ. 1. А. П. Стоиловъ, Сборникъ отъ български народни умотворения. Випускъ I. Битови пѣсни. София 1894. 8°, 54 + III. Цѣна 1 левъ или 5 гроша. Книжка II. Пѣсни изъ политическия животъ. — 1895. 8°, 31. Цѣна 30 стот. — 2. Свещ. И. Цв. Любеновъ. Самовили и Самодиви. София 1891. М. 8°, 139. Цѣна 1 левъ. Сборникъ съ разни народни унотиореннл изъ Кюстендилско, съ 4 картини отъ Кюстендилска носия. — 1896 М. 8°, 80. Цѣна 1 левъ 3

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Къмъ бѣлѣжкитѣ ми за българскитѣ тайни езици и пословечки говори, Сбм. XII, крит. отд. стр. 15 и слѣд. 50

 

III. Народни умотворения.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Русе, записалъ Д. Г. Сокеровъ 3

„ Старо-Загорско, записалъ Д. Драгиевъ 13

 

б) Разни религиозни.

Отъ Старо-Загорско, записалъ Д. Драгиевъ 14

„ Пловдивъ, записалъ С. Гълѫбовъ 15

„ Софийско, „ д-ръ Ст. Ватйовъ 17

„ Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 18

„ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 18

 

Разни обичаи прѣзъ годината.

Отъ Ахѫ-Челебийсво, записалъ Хр. П. Константиновъ 19

 

Гергъовски пѣсни.

Отъ Битоля, записалъ А. П. Стоиловъ 25

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Софийско, записалъ В. Л. Вълчиновъ 28

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 34

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 34

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 36

 

Свадбарски обичаи и пѣсни.

Отъ Ловечъ, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ 37

„ Софийско, „ „ „ „ 37

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 38

„ Софийско, „ Д. Вукадиновъ 39

„ Софийско, „ В. Л. Вълчиновъ 42

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 43

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 47

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Софийско, записалъ д-ръ С. Ватйовъ 49

„ Софийско, „ Д. Вукадиновъ 04

„ Пловдивско, „ С. Гълѫбовъ 66

„ Копривщица, записалъ Стоянъ К. Стрѣзовъ 73

„ Пирдопско, записалъ д-ръ М. Ивановъ 85

„ Горно-Джумайско, записалъ А. Н. Стоиловъ 86

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 88

 

6. Народни пѣсни съ мелодия.

Отъ Охридъ, записалъ К. А. Шапкаревъ, нотиралъ И. Клинковъ 108

„ Прилѣпъ, събралъ и нотиралъ Ал. Коневъ 119

„ Габрово, записалъ Н. Стойковъ, нотиралъ С. Бешковъ 126

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 137

„ Самоковъ, запасалъ Хр. Марковъ 142

„ Битолско, Прилѣпско, Велешко и Самоковско, записалъ М. Цѣпенковъ 142

„ Софийско и други мѣста, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ 163

„ „ записалъ Д. Вукадиновъ 197

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 171

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Рѣхово, записалъ Теодоръ Икономовъ, студентъ отъ Висшето Училище 176

 

8. Приказки за зли духове и др.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 170

„ Охридъ, „ Е. Спространовъ 181

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Търново, записалъ † П. Р. Славейковъ 183

„ Софийско, „ Д. Вукадиновъ 187

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 188

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 194

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 200

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ разни мѣста, записалъ д-ръ Ст. Ватйовъ 204

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 205

 

7. Басни (аполози).

Отъ Панагюрско, записалъ Ангелъ Радевъ 209

 

8. Приказки фантастични и смѣшни.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 212

„ Охридъ, „ Е. Спространовъ 215

 

9. Пословици.

Отъ Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ 224

„ Щипско, Ново-село, записалъ А. Костенцевъ 245

 

10. Гатанки.

Отъ Щипско, Ново-село, записалъ А. Костенцевъ 229

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Царибродско и Пиротско, записалъ † К. В. Друмевъ 230

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 234

„ Царибродско, записалъ Цано Сталийски 239

„ Софийско, записалъ Д. Вукадиновъ 240

 

13. Обичаи.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ 242

„ Търново-Сейменско, записалъ Милю Касабовъ 245

 

14. Материалъ за български рѣчникъ.

Изъ Западна България, записалъ Д. Мариновъ 249

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 271

 

Три изображения изработени отъ Мръквичка: мъжка носия отъ Софийско, мотивъ отъ Чепеларе (Родопско), кѫща отъ село Чаушово (Родопитѣ), осемь таблици къмъ статията на В. Добруски, деветь факсимилета къмъ статията на Д. Генчевъ и двѣ таблици къмъ дѣтинскитѣ залъгалки, игри и др. отъ Е. Спространовъ.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XIV

 

София

Държавна печатница, 1897

 

Сканове в .pdf формат (62.7 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

·       Ив. К. Урумовъ. Материали за флората на Ловчанския окрѫгъ 3

·       Щраусъ. Емерихъ фонъ Фривалдски върху флората и фауната на България и на Балканския Полуостровъ 86

·       П. Бахметьевъ. Колѣбанията на подпочвената вода и тѣхната свързка съ земнитѣ електрически токове въ София и неинитѣ околности 102

·       Г. Бѣлковски. Кредитътъ и банковото дѣло въ България 129

·       Д. Илковъ. Екскурзия до езерата на Рила 226

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Заселението на католишкитѣ българи въ Седмиградско и Банатъ 284

·       Ив. П. Славейковъ. Една стара черковна кодика въ Трѣвна 544

·       Добруски. Исторически погледъ върху нумизматиката на тракийскитѣ царье 555

·       „ „ Новооткрита римска военна диплома 634

·       Л. Куба. Тоналноститѣ въ българскитѣ напѣви 641

·       Е. Спространовъ. Джеладинъ-бей (Приносъ къмъ историята на гр. Охридъ) 665

·       По историята на учебното дѣло у насъ 726

 

Наблюдения отъ Метеорологическата станция при Софийската Държавна Гимназия.

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

·       Н. Станевъ. L'épopée Byzantine a la fin du dixième siècle. Guerres contre bes russes, les allemands, les bulgares. Luttes civiles contre les deux Bardas. Jean Tzimicès, les jeunes annés de Basile II, le Tueur de Bulgares (969—989). — Par Gustave Schlumberger, membre de l'institut. — Paris. Hachette & C-ie. 1896

·       Д. Уста-Генчовъ. Изборникъ Развѣдчика. — Безплатное приложеніе къ журналу „Развѣдчикъ" за 1896 и 1897. книжки II., III. и IV. Бѣлѣжки на генералъ-лейтенантъ Менькова за прѣселението на българитѣ прѣзъ източната война 1853.—1856. 40

·       Д-ръ Б. Минцесъ. Новъ приносъ къмъ държавната история на Княжество България 48

 

III. Народни умотворения.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

Отъ Ловечъ, записалъ Тр. Хр. Трифуновъ 3

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 4

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 6

„ Копривщица, записалъ Стоянъ К. Стрѣзовъ 7

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 14

„ Пирдопско, записалъ д-ръ М. Ивановъ 17

„ Софийско, „ В. Л. Вълчиновъ 18

„ Царибродско и Пиротско, записалъ † К. В. Друмевъ 35

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 38

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

Отъ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 41

„ Копривщица, записалъ Ст. К Стрѣзовъ 42

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 58

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 66

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 97

„ Казанлъкъ „ „ „ 97

„ Стара-Загора, записалъ Н. Стойковъ 98

„ Самоковъ, записалъ Д. Икимовъ 98

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ 98

„ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 99

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Котленско, записалъ Н. Станчевъ 101

 

3. Приказки за зли духове.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 103

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 107

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

Смѣшни.

Отъ Пиротско, записалъ † К. В. Друмевъ 113

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 116

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 118

 

7. Басни (аполози).

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 123

 

8. Приказки фантастични и смѣшни.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 125

„ Софийско, „ Д. Вукадиновъ 128

„ Панагюрско, записалъ Ангелъ Радевъ 131

 

9. Пословици.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 136

 

10. Гатанки.

Отъ Драмско, с. Плѣвне, записалъ Гяуровъ 168

 

11. Клетви и благословии.

Отъ Велесъ, записалъ Т. Г. Ецовъ 159

 

12. Скоропоговорки.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 176

„ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 177

 

13. Дѣтински залъгалки, игри и др.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 177

„ „ „ „ А. П. Стоиловъ 181

„ Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ 182

 

14. Обичаи.

Отъ Пловдивско, записалъ С. Гълѫбовъ 182

„ Неврокопско „ В. Пасковъ 183

 

16. Материалъ за български рѣчникъ.

Отъ Вратца и околностьта му, записалъ Димитръ Д. Бешовишки 189

„ гр. В.-Търново, записалъ Петко К. Гѫбювъ 206

 

Двѣ изображения, изработени отъ Мръквичка: женски носии отъ Чепеларе (Рупчоско) и Драгалевци (Софийско), осемь таблици къмъ статиитѣ за В. Добруски и тринадесеть фигури къмъ статията на П. Бахметьевъ.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XV

 

София

Държавна печатница, 1898

 

Сканове в .pdf формат (69.3 Мб)

 

I. Нaученъ oтдѣлъ.

·       Ив. К. Урумовъ:

o   Материали за флората за Търновския окрѫгъ 8

o   Допълнителенъ списъкъ за растенията, събрани изъ Ловчанския окрѫгъ 93

·       Г. Т. Стамболиевъ. Приносъ къмъ изучваньето на земния магнетизъмъ въ България 105

·       В. Н. Златарски. Два извѣстни български надписа отъ IX. вѣкъ 181

·       Т. Ст. Бурмовъ. Българо-гръцката църковна разпра 1867 до 1870 145

·       Хр. П. Константиновъ. Чепино. (Едно българско краище въ сѣверо-западнитѣ разклонения на Родопскитѣ планини 222

·       Хр. Марковъ. Желѣзнитѣ мадани въ Самоковско 266

·       † П. Р. Славейковъ. Откъслекъ отъ единъ Български географически рѣчникъ 282

·       Ив. П. Славейковъ. Една интересна рѫкописна книга отъ отца Неофита Рилски, въ библиотеката на П. Р. Славейковъ 299

·       И. Шандаровъ. Нѣколко бѣлѣжки за Кремиковския манастиръ при София 804

·       И. Стойковъ. Изъ запискитѣ за попъ Койча Икономовъ и на попъ Никола х. Койчевъ отъ Трѣвна 810

·       Ив. Стефановъ. Лѣтописни бѣлѣжки изъ единъ рѫкописенъ сборникъ на даскалъ Христофоръ Никовичъ отъ Разградъ 815

·       Хр. П. Константиновъ. Кратки фолклорни бѣлѣжки 322

·       Д-ръ С. Ватевъ. Упѫтвание за събиранье материали по народната медицина 330

·       Д-ръ В. Минцесъ. Какъ да се изучи България въ социално-стопанско отношение 336

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Единъ документъ отъ първото врѣме на танзимата 357

·       Д-ръ  Jиржи Поливка. Магьосникътъ и неговиятъ ученикъ. (Сравнителна фолклорна студия) 398

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Пѣсеньта за мъртвия братъ. Часть II и III 449

·       Материали за историята на Българското възражданье 1

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

·       Г. Баласчевъ. Българска литература. Кратко рѫководство за срѣдни и специални училища, написано отъ А. Теодоровъ. Пловдивъ, 1896 год. 3

·       В. П. Златарски. Г. Баласчевъ. Новонайдениятъ надписъ отъ врѣмето за царь Симеона. „Български Прѣгледъ", год. IV., кн. ХII., стр. 61.—78. 20

·       Д. Уста-Генчовъ. Българското опълчение въ освободителната Руско-Турска война. 1877—78 год. Дѣйствието на 8-та дружина отъ българското опълчение. Въспоминание на подпоручика отъ сѫщата дружина С. И. Кисовъ. София. Централна печатница на П. Калѫчевъ и С-іе. 1897. Стр. 468 на 8-а. Цѣна 2 л. 50 41

 

Допълнителни бѣлѣжки върху българскитѣ тайни езици и пословечки говори.

I. H. Арнаудовъ. Бѣлѣжки върху рѣчничето на г-на Сарафова за тайния стивастарски (драндарски) езикъ (Сбм. XII., стр. 42—46) 52

 

II. Още нѣколко образеца отъ нашитѣ пословечки говори.

Отъ Прилѣпско, записалъ М. К. Цѣпенковъ 59

„ Софийско, записалъ Е. Спространовъ 61

„ Търново, „ „ „ 62

„ Охридъ „ „ „ 62

 

III. Народни умотверения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Ст.-Загорско, село Трънково, записалъ Т. Бабафинговъ 3

„ с. Русларъ, Варненско, съобщава Д. Ангеловъ 7

„ Свищовско, с. Тръстеникъ, записалъ Н. Гоневски 12

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Неврокопско, записалъ С. Златаровъ 15

„ Разградско, с. Завѣтъ, записалъ Ст. X. Ивановъ 16

 

3. Пѣсни изъ челедния животъ.

Отъ с. Войнеговци (Новоселска околия), записалъ Г. Ц. Байрактаровъ 19

„ Неврокопско, доставилъ С. Златаровъ 28

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 24

„ Пирдопско, с. Буново, записалъ Д-ръ М. Ивановъ 29

„ Устово, записалъ С. Н. Шишковъ 31

„ Велесъ, „ Т. Г. Ецовъ 32

„ Неврокопско, записалъ С. Златаровъ 32

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 33

 

Пѣсни за по-нови политически събития у насъ.

I. Отъ Чепино, доставилъ Хр. П. Константиновъ 36

II. Отъ Софийско, записалъ Д-ръ С. Ватевъ 45

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Прилѣпско, нотиралъ † Г. Смичковъ 49

 

II.

 

1. Тълкувание на природни явления и пр.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 59

„ Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 70

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ 71

„ Казанлъкъ, „ „ „ 72

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 75

„ Битоля, записана по прилѣнски говоръ отъ М. К. Цѣпенковъ 76

 

3. Приказки за зли духове.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 81

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Битолско, записалъ И. Толевъ 90

„ Прилѣпско „ М. К. Цѣпенковъ 91

 

6. Приказки изъ челедния и обществения животъ.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 103

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 112

„ с. Басарабово, записалъ Никола Хр. Нѣмцовъ 118

 

7. Басни (аполози).

Отъ Битоля, записалъ Ив. Толевъ 121

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 122

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 124

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

Отъ Битолско, записалъ Ив. Толевъ 127

„ Габрово, „ Н. Стойковъ 128

 

Смѣшни.

Отъ Казанлъкъ, записалъ Н. Стойковъ 185

 

Народни анекдоти.

Отъ Софийско, записалъ Д. Вукадиновъ 136

 

9. Пословици и пословични изрази.

Отъ В.-Тървово, събралъ и наредилъ Петко К. Гѫбювъ 138

 

10. Гатанки.

Отъ Новоселско (с. Буснанци), записалъ Е. Спространовъ 147

„ Софийско, записалъ Е. Спространовъ 148

„ Охридъ „ „ „ 149

 

11. Дѣтски залъгалки, игри и др.

Отъ Ахѫ-Челебийско, записалъ Ст. Н. Шишковъ 149

„ Щипъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 155

 

12. Обичаи.

Отъ Крушово, записалъ Е. Спространовъ 162

„ Самоковъ, „ К. А. Шапкаревъ 167

„ Радомирско, записалъ А. Кокановъ 168

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 176

 

13. Материалъ за българския рѣчникъ.

Отъ Котелъ, събралъ З. Б. Собаджиевъ 181

 

Списъкъ отъ западнобългарски народни лични имена.

Отъ разви мѣста, съставилъ Д. Вукадиновъ 198

 

Двѣ изображения, изработени отъ Мръквичка: мѫжка носия отъ Трънско и жена отъ с. Юперъ (Русчушко) и шесть фигури къмъ статията на Г. Т. Стамболиевъ.

 

Мѣсечни наблюдения на централната метеорологическа станция въ България.

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книги XVI-XVII

 II. Материали

 

София

Държавна печатница, 1900

 

Сканове в .pdf формат (119 Мб)

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Обичаи периодически

Отъ с. Бариево (Софийско), записалъ Ст. Д. Спасовъ 3

„ „ Арапово (Карловско), сьобщава Хр. П. Ковачевъ 9

„ „ Курия (Лозенградско), записалъ С. Златевъ 10

 

б) Коледни пѣсни.

Отъ с. Пирокъ (Лозенградско), записалъ Я. Козаровъ 11

„ „ Св. Никола (Бургаска околия), записалъ сѫщиятъ 13

 

в) Коледарски благословки.

Отъ с. Шереметъ (Новоселска околия), записалъ С. Златевъ 16

„ „ Войнеговци (Софийско), записалъ Г. Байрактаровъ 17

 

г) Народни календари.

Отъ Търново, записалъ Петко К. Гѫбювъ 19

„ Охридъ, „ Е. Спространовъ 24

„ с. Горно Павликени, Обичай Дай-Лада, записалъ Н. Н. Лазаровъ 10

„ „ Леденикъ (Търновско), Обичай „сивуйница", записалъ Пенчо Т. Деведжиевъ 12

„ „ Божиченъ (Русенска околия): Какъ се празднува „св. Трифонъ Зарѣзанъ", съобщава учитель Аврамъ Ненчевъ 43

„ „ Чипоровци, Празднуването на Цвѣтоносна недѣля (Връбница), Младенци и Георгьовдень, съобщава Т. Теневъ 43

 

д) Лазарски пѣсни.

Отъ Копривщица, записалъ, Ст. К. Стрѣзовъ 49

„ Т.-Пазарджикъ, записалъ П. Кузевъ 50

 

е) Пѣсни митологически и религиозни.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 50

„ Т.-Пазарджикъ, записалъ П. Кузевъ 53

„ Воденско, записалъ Хр. Поповъ ученикъ 55

 

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

Отъ Дебърско, записалъ Филипъ Томовъ 57

Отъ с. Емборе (Кайлярско — Македония), записалъ Хр. Д. Секуловъ 68

„ „ Ракита (Кайлярско), записалъ сѫщиятъ 70

„ „ Палеоръ, записалъ сѫщиятъ 71

Отъ Велесъ, записалъ † Т. Ецовъ 71

„ Крушево (Македония), доставилъ Е. Спространовъ, записалъ Иоанъ Мушески 72

„ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 75

„ Ломъ, записалъ Я. П. Дживелековъ 85

 

3. Пѣсни изъ челедния животъ.

Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 89

„ Панагюрище, „ Г. Байрактаровъ 96

„ с. Радне-Махле (Старо-Загорско), записалъ Д. Драгиевъ 98

„ Котелъ, записалъ В. П. Гочевъ 100

„ с. Драгоманъ, записалъ Г. Байрактаровъ 102

„ Копривщица, записалъ сѫщиятъ 103

 

Тѫжачки.

Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 103

 

4. Пѣсни изъ обществения животъ.

а) Жетварски пѣсни.

Отъ Софийско (с. Локорско), записалъ В. Л. Вълчиновъ 117

„ Чипоровци, записалъ Т. Теневъ 128

 

б) Разни.

Отъ Жеравна (Котленско), записалъ Ив. С. Хрусановъ 136

„ с. Радне-Махле, записалъ Д. Драгиевъ 137

„ „ Хотница (Търновско), записалъ Пенчо Т. Деведжиевъ 138

„ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ 139

 

в) Смѣшни.

Отъ Т.-Пазарджикъ, записалъ П. Кузевъ 144

„ Чипоровци, записалъ Т. Теневъ 145

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

а) По-стари юнашки пѣсни.

Отъ Софийско, записалъ Стефанъ Д. Спасовъ 147

„ Радомирско, записалъ сѫщиятъ 168

„ с. Орѣхово (Родопско), записалъ Ст. Н. Шишковъ 170

„ Т.-Пазарджикъ, записалъ Петъръ Кузевъ 171

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 175

 

б) Политически пѣсни отъ по-ново врѣме.

Отъ Т.-Пазарджикъ, записалъ П. Кузевъ 180

„ Чепинско, записалъ † Хр. П. Константиновъ 181

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

Отъ Кочанско, записалъ Ал. Коневъ 184

„ Тетовско, „ „ „ 185

„ Кумановско, „ „ „ 186

„ Дебърско (с. Галичникъ), записалъ сѫщиятъ 186

„ Самоковски, записалъ сѫщиятъ 187

„ Севлиевско, записалъ Емануилъ Ив. Мановоловъ, капелмайсторъ 192

„Т.-Пазарджишко, записалъ сѫщиятъ 195

„ Зайчарско (Сърбия) записалъ сѫщиятъ 196

Отъ Пирдопско, записалъ сѫщиятъ 197

„ Казанлъкъ „ „ 197

„ Прилѣпско, „ † Г. Смичковъ 198

„ Панагюрище, записалъ Н. Т. Дончовъ 208

 

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления и пр.

Отъ Софийско, записалъ Стефанъ Д. Спасовъ 215

„ Казанлъкъ записалъ Н. Филиповъ 220

„ В.-Търново, „ П. К. Гѫбювъ 221

„ Драмско, с. Плѣвня, записалъ А. Т. Гауровъ 225

„ Велесъ, записалъ † Т. Г. Ецовъ 226

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 238

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

Отъ Чипоровци, записалъ учитель Т. Теневъ 259

„ Драгоманъ (Царибродско), записалъ Г. Байрактаровъ 263

„ Стара-Загора, записалъ Георги П. Русески 265

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 266

 

Материали за народната медицина.

Отъ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 271

 

3. Приказки за зли духове.

Отъ Велесъ, записалъ † Т. Г. Ецовъ 278

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 278

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

Отъ Мориово, записалъ К. Хр. Карабачевъ 286

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 290

 

5. Приказки изъ челедния и обществения животъ.

Отъ Казаплъкъ, записалъ Н. Филиповъ 298

„ Крушово (Македония), доставилъ Е. Спространовъ, записалъ по миячки говоръ Иоанъ Мушески 300

„ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ 303

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

Отъ Чирпанско и Орханийско, записалъ П. К. Гѫбювъ 307

„ Софийско, записалъ сѫщиятъ 309

„ Велесъ, записалъ † Т. Г. Ецовъ 310

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 311

 

7. Басни (аполози).

Отъ Софийско, записалъ Г. Байрактаровъ 314

„ Прилѣпъ, „ М. К. Цѣпенковъ 315

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

а) Фантастически.

Отъ Локорско (Софийско), записалъ Г. Байрактаровъ 319

„ Крушово (Македония), доставилъ Е. Спространовъ, записалъ по миячки говоръ Иоанъ Мушески 320

Отъ с. Биримирци и Обрадовци (Соф. околия), записалъ Д. П. Свѣщаровъ 326

„ Локорско, записалъ Ц. Вълчиновъ 331

„ Родопско, „ С. Шишковъ 335

„ Охридъ „ Е. Спространовъ 342

 

9. Пословици и пословични изрази.

Отъ. В.-Търново, записалъ П. К. Гѫбювъ 346

„ Дебърско, „ Арсо Алексиевъ 351

 

10. Гатанки.

Отъ Западна България, записалъ П. К. Гѫбювъ 356

„ Дебърско, записалъ Арсо Алексиевъ 360

 

11. Скоропоговорки.

Отъ Дебърско, записалъ Арсо Алексиевъ 361

 

12. Дѣтски залъгалки, игри и др.

Отъ с. Бариово (Хаджи-Караманъ) Софийско, записалъ Стефанъ Д. Спасовъ 361

„ Охридъ, записалъ Е. Спространовъ 366

 

13. Народни обичаи.

Отъ Чепеларе, Рупчоско, записалъ С. Шишковъ 379

„ Прилѣпско, записалъ М. К. Цѣпенковъ 388

 

14. Материалъ за български рѣчникъ

Отъ В.-Търново и Търновско, записалъ П. К. Гѫбювъ 393—410

 

Картина отъ Мръквичка: коларь отъ с. Долна Гнойница, Орѣховско.

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XVIII

 

София

Държавна печатница, 1901

 

Сканове в .pdf формат (74.8 Мб)

 

Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Отъ редакцията 1

 

I. Наученъ отдѣлъ.

 

I. Дѣлъ историко-филологиченъ и фоклоренъ.

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Членътъ въ българския и въ руския езикъ 4

·       А. Соболевски. Епископъ Константинъ 68

·       Д. Мариновъ. I. Димитри Кантакузинъ 74

·       „ „ II. Iеромонахъ Iосифъ Брадати 99

·       Г. Баласчевъ. Нови извѣстия за черковното вѣдомство за Видинската и Софийската епархия прѣзъ първитѣ години на тѣхното завладѣване отъ турцитѣ 182

·       Е. Спространовъ. Материали по историята на Рилския Манастиръ 171

·       К. А. Цанковъ. Официални ромъно-турски документи по минаванието на Хр. Ботьовата чета прѣзъ Дунава въ 1876. год 207

·       Н. Сперански. Единъ югославянски прѣводъ отъ „Завѣтитѣ на дванадесетьтѣ патриарси" 242

·       Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Единъ непознатъ трудъ за Неофита Бозвели, неговата цена за историята за нашето възражданье и неговитѣ отношения къмъ „Мати Болгария" 252

·       Д-ръ В. Цоневъ. Уводъ въ историята на българския езикъ. А. Прѣгледъ върху българскитѣ говори 354

·       Д. Мирчевъ. Бѣлѣжки по кукушко-воденския говоръ 426

·       Ст. Младеновъ. Къмъ въпроса за езика и националната принадлежностъ на Ново-Село (Видинско) 471

·       П. Панайотовъ. Сливенскиятъ говоръ 507

·       Е. Спространовъ. По говора на гр. Охридъ 524

·       Р. И. Блъсковъ. Автобиография 546

·       Д-ръ J. Поливка. Бѣлѣжки къмъ приказкитѣ на Шапкаревия „Сборникъ отъ български народни умотворения", книга VIII—IX. София 1892 606

·       П. Стоиловъ. Молба за дъждь 641

·       Д-ръ Г. Кацаровъ. Бѣлѣжки върху античния Пловдивъ 668

·       Д-ръ Г. Бончевъ. Мегалитни паметници въ Сакаръ Планина 659

·       Добруски. I. Материали по археологията на България 704

·       „ „ II. Три старобългарски печати 818

 

II. Дѣлъ за държавни науки.

·       Георги Т. Данаиловъ. Единъ паметникъ на старото българско право 3—59

 

III. Дѣлъ природоучен.

·       Ив. К. Урумовъ. I. Приносъ къмъ българската флора 3

·       „ „ „ II. Материали по флората на Ловчанския и Търновсквя окрѫгъ 125

·       Д-ръ Г. Бончевъ. Приносъ къмъ изучването за скалитѣ на рида „Св. Илия" 166

 

Къмъ статията на В. Добруски „Материали по археологията на България" — наборъ отъ характеристични монетни типове на гр. Nikopolis ad Istrum; 1 карта къмъ статията на Д-ръ Г. Бончевъ „Мегалитнитѣ паметници на Сакаръ Планина"; 1 петрографска прѣгледна скнца на Св. Илийския ридъ отъ Д-ръ Г. Бончевъ

 

Наблюдения отъ Централната метеорологическа станция въ София.

 

II. Материали.

·       Д. Мариновъ. Материали за веществената култура за Западна България 1—201

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XIX

 

София

Държавна печатница, 1903

 

Сканове в .pdf формат (75.1 Мб)

 

1. Отъ редакцията.

 

I. Наука и книжнина.

2. Д-ръ Л. Милетичъ. Нашитѣ павликяни 1369

3. Д-ръ В. Цоневъ. Къмъ историята на български езикъ. Прѣгледъ върху българскитѣ говори 1—88

4. П. К. Гѫбьовъ. По говора въ гр. Видинъ 1—29

5. Д-ръ Г. Бончевъ. Приносъ къмъ петрографията на Сърнена гора 1—104

6. Н. Пушкаровъ. Приносъ къмъ петрографията на Високия Балканъ 1—39

7. Т. Карайововъ. Материали за изучване Одринския вилаетъ 1—192

 

II. Материали.

1. В. Дечевъ. Срѣднородопско овчарство 1—92

2. Спиро Ивановъ и Е. Спространовъ. Приказки отъ с. Църско, Битолско 1131

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XX

 

София

Държавна печатница, 1904

 

Сканове в .pdf формат (56.7 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

1. Д-ръ В. Доневъ. Диалектни студии. I. Поправки и допълнения къмъ Милетичевата книга Das Ostbulgarische 1—96

2. Д. Мирчевъ. Бѣлѣжки по прилѣпския говоръ 1—40

3. Хр. П. Стоиловъ. Горно-джумайски говоръ 1—33

4. Б. Дяковичъ. Археологически излетъ въ крайдунавска България 1—56

5. В. Н. Златарски. Житието на св. Теодосия 1—41

6. Иорданъ П. Георгиевъ. Градъ Вратца  (I. Историята на града Вратца отъ основанието му до сега - II. Църковното дѣло въ Вратца) 1—75

7. Н. Г. Еничеревъ. Спомени отъ моето учителство въ Прилѣпъ 1—72

8. Ст. Юриничъ. Приносъ къмъ българската фауна на стоногитѣ 1—44

9. Д. Иоакимовъ. Приносъ къмъ българската фауна на насѣкомитѣ 1—45

10. Ив. К. Урумовъ. Трети приносъ къмъ българската флора 1—108

11. В. Давидовъ. Приносъ за изучване флората на шуменския окрѫгъ 1—54

12. Р. Поповъ. Приносъ къмъ прѣдисторията на България 1—27

 

II. Материали.

13. П. Р. Славейковъ. Писма 1—216

14. Д-ръ Ив. А. Георговъ. Материали за рѣчникъ по велешкия говоръ 1—85

15. Г. Палашевъ. Характерни думи изъ говора на банатскитѣ българи 1—4

16. Н. Поповъ. Юридически обичаи въ Варненско 1—34

17. X. Петевъ. Български юридически пословици 1—28

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XXI

 

София

Държавна печатница, 1905

 

Сканове в .pdf формат (75.1 Мб)

 

I. Наученъ отдѣлъ.

 

I. Дѣлъ историкофилологиченъ и фолклоренъ.

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Източнитѣ български говори 1—102

·       Д-ръ М. Арнаудовъ. Българскитѣ народни приказки 1—110

·       С. С. Бобчевъ. Приносъ къмъ историята на българското възраждане. Попъ Андрея Робовски 1—17

·       Д-ръ Л. Милетичъ. Нови документи по миналото на нашитѣ павликяни 1—155

·       Иорданъ Ивановъ. Документи по българското възраждане 1—111

 

II. Дѣлъ за държавни науки.

·       П. Хр. Стояновъ. Финансовото стопанство на софийската община 1—103

 

III. Дѣлъ природоученъ.

·       Ив. Б. Урумовъ. Пети приносъ къмъ българската флора 1—125

·       В. Давидовъ. Приносъ за изучване флората на Варненския окрѫгъ 1—73

·       П. Бахметьевъ. Измѣнчивостьта на голѣмината у пеперудата Aporia Crataegi 1—105

·       Т. Петровъ. Санитарното и икономическо състояние на Орханийската околия 1—78

·       В. Т. Ковачевъ. Приносъ за изучване земноводнитѣ и влѣчугитѣ въ България 1—13

 

II. Материали.

·       А. Явашевъ. Приносъ къмъ българската народна ботаника 1—02

·       Д-ръ Ст. Ватевъ и други. Материали по народната медицина въ България 1—67

·       Народни пѣсни отъ Трънско: 1) периодически и религиозни, 2) изъ личния животъ, 3) изъ челядния животъ, 4) изъ обществения животъ, 5) характерни думи, изрази, клетви, заклевания и пр., съобщава П. Живковъ 101

·       Родопска свадба, съобщава П. Апостоловъ 1—28

·       Народни пѣсни съ мелодии отъ Болградско, нотиралъ В. А. Мошковъ 1—17

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книги XXII-XXIII

Нова редица книга четвърта и пета.

 

I. Дѣлъ историко-филологиченъ и фолкоренъ.

 

София

Държавна печатница, 1906-1907

Сканове в .pdf формат (143 Мб)

 

I. Дѣлъ историко-филологиченъ и фолклоренъ.

Празници и обичаи отъ Трѣвненско 1—11

Пѣсни отъ Трънско 15—41

Пѣсни отъ Сливенско 42 — 112

Пѣсни отъ Врачанско 118—134

Гатанки отъ разни мѣста 135—157

 

II. Дѣлъ за държавни науки.

 

III. Дѣлъ природоученъ.

 

 

 

 

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина

Издава Министерството на Народното Просвѣщение

 

Книга XXIV

 

София

Държавна печатница, 1908

 

Сканове в .pdf формат (131 Мб)

 

I. Дѣлъ историко-филологиченъ и фолклоренъ.

·       В. Н. Златарски. Извѣстията за българитѣ въ хрониката за Симеона Метафраста и Логотета 1—161

·       Л. И. Поповъ. Приносъ за изучване миналото за българското отечество 1—157

·       Д. Ихчиевъ. Турски държавни документи за Османъ Пазвантоглу Видински 1—128

·       Иорданъ Попъ Георгиевъ. Материали по църковната борба 1—370

·       Д-ръ Ив. А. Георговъ. Материали по нашето възраждане 1—47

 

II. Дѣлъ за държавни науки.

·       Кир. Г. Поповъ и П. Пенчевъ. Село Каси-лакъ, опитъ за статистично-икономическа монография 1—316

·       Ст. М. Мързевъ. Показалецъ на Социалъ-икономическата ни литература 1—259

 

III. Дѣлъ природоученъ.

·       Г. Бончевъ. Еруптивнитѣ скали въ България 1—170

·       Ив. К. Урумовъ. Седми приносъ къмъ българската флора 1—113

·       „ „ „ Девети „ „ „ „ 1—112

·       Р. Поповъ. Приносъ къмъ неолитната млѣкопитаеща фауна въ България 1—22

·       „ „ „ „ прѣдисторията на България 1—18

·       Ив. Нейчевъ. Материали върху флората на Габровско и Балкана 1—83

 

[Back to Index]